Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2022
gepubliceerd op 15 december 2022

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022042593
pub.
15/12/2022
prom.
23/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43, § 3, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2016 pub. 09/03/2016 numac 2016011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 16 juni 2022;

Gelet op het advies nr. 54.226-54.227 van 9 september 2022 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Overwegende het Wetboek van economisch recht, artikel XIII.4;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden in taalkaders ingedeeld, volgens de onderstaande tabel:

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Frans kader - Betrekkingen Cadre français - Proportion d'emplois

Nederlands kader Betrekkingen Cadre néerlandais Proportion d'emplois

Tweetalig kader - Cadre bilingue

Betrekkingen voorbehou den voor personeelsleden van de Franse taalrol - Proportion d'emplois réservés aux membres du personnel du rôle linguistique français

Betrekkingen voorbehouden voor personeelsleden van de Nederlandse taalrol - Proportion d'emplois réservés aux membres du personnel du rôle linguistique néerlandais

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %

-

-

4

50 %

50 %

-

-

5

50 %

50 %

-

-


Art. 2.Het koninklijk besluit van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2016 pub. 09/03/2016 numac 2016011088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^