Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 22 februari 2023

Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, worden de woorden uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022, waarbij "mevr. Zougarhi I., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffi Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023, wordt mevr. Vleugels L., griffier bij de Franstalig(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023010173
pub.
22/02/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten, worden de woorden uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 2022, waarbij "mevr.

Zougarhi I., benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik", vervangen door de woorden "wordt mevr. Zougarhi I., benoemd via bevordering in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik".

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 20/02/2023 numac 2023200932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 15/02/2023 numac 2023015154 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 15/02/2023 numac 2023015172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de berekening van bepaalde termijnen inzake intellectuele eigendom type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 21/02/2023 numac 2023040374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de rapportageplicht van de handelsvoorraden van aardolie en aardolieproducten en de voorraden van substitutieproducten sluiten, wordt mevr. Vleugels L., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, via mutatie benoemd in dezelfde graad bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de publicatie van het huidig besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2023: - zijn benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: o de heer Honnay J.-B., assistent bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel o de heer Meunier D., assistent bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - wordt mevr. Cornil S. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen - wordt mevr. Pierard S. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen - wordt mevr. Leroy C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg - zijn benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel: - de heer De Decker H., assistent bij de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel - de heer Reale S., assistent bij het federaal parket - wordt mevr. Ruys L., assistent bij de griffie van de Franstalige politierechtbank Brussel, benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige politierechtbank Brussel - wordt mevr. Van Maldegem S., griffier bij de politierechtbank West-Vlaanderen, benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank West-Vlaanderen - wordt mevr. Body F. benoemd in de hoedanigheid van stagiaire in de klasse A1 met de titel van attaché bij de politierechtbank Henegouwen - wordt mevr. Verrijken E. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket bij het hof van beroep te Antwerpen - wordt mevr. Ledieu C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket Bergen - wordt het koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en van leden de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen sluiten waarbij mevr.

Vandenbossche O. werd benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken als onbestaande beschouwd - wordt mevr. Van der Schueren S. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken - wordt mevr. Gillet C. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2023Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2023 pub. 08/02/2023 numac 2023015126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de basisbankdienstkamer voor ondernemingen type ministerieel besluit prom. 31/01/2023 pub. 15/02/2023 numac 2023015132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 31/01/2023 pub. 09/02/2023 numac 2023015111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Formalis sluiten, wordt mevr. Rooms C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/)

^