Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2022
gepubliceerd op 14 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022041878
pub.
14/09/2022
prom.
04/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang sluiten tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit;

Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 7, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang sluiten tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang;

Gelet op de enkele raming van de waarde van de verloren belasting vastgesteld door de Algemene Directie Energie in de nota aan de Minister van Energie van 10 juni 2022, met als titel "Vaststelling van de enkele raming van de waarde van de verloren belasting voor het Belgisch grondgebied (VoLL)";

Gelet op de bepaling van de kost van een nieuwe toegang door de Algemene Directie Energie, in de nota aan de Minister van Energie van 10 juni 2022, getiteld "Bepaling van de kost van een nieuwe toegang (CONE)";

Gelet op het voorstel van betrouwbaarheidsnorm van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met kenmerk (C)2425, van 23 juni 2022;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van 30 juni 2022 op het voorstel (C)2425 van de CREG over de betrouwbaarheidsnorm;

Gelet op het advies van de nv Elia Transmission Belgium van 1 juli 2022 op het voorstel (C)2425 van de CREG over de betrouwbaarheidsnorm;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 13 juli 2022;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 19 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de enkele raming van de waarde van de verloren belasting initieel werd vastgesteld door de Algemene Directie Energie in de nota aan de Minister van Energie van 2 april 2021;

Overwegende dat de vaststelling van de vaste en variabele kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologie van vraagrespons initieel vastgesteld is geweest door de Algemene Directie Energie in haar nota van 7 mei 2021;

Overwegende de beslissing nr. 23/2020 van ACER van 2 oktober 2020 over de methodologie voor de berekening van de waarde van de verloren belasting, de kost van een nieuwe toegang en de betrouwbaarheidsnorm;

Overwegende de toezegging in het kader van besluit (EU) 2022/639 van de Europese Commissie van 27 augustus 2021 betreffende de steunregeling SA.54915 - 2020/C met betrekking tot de invoeringen van een capaciteitsvergoedingsmechanisme in België, waaruit volgt dat de bevoegde Belgische instanties de enkele raming van de waarde van de verloren belasting ("VoLL") actualiseren op basis van een nieuwe enquête naar de betalingsbereidheid ("Willingness to pay"), overeenkomstig de door ACER gepubliceerde CONE/VOLL/RS-methodologie, en dat zij, indien nodig, voor september 2022 een nieuwe betrouwbaarheidsnorm vaststellen, zodat de nieuwe betrouwbaarheidsnorm kan worden gebruikt om het volume te bepalen van het te verwerven volume, uiterlijk voor de veiling van 2023;

Overwegende dat de enkele raming van de waarde van de verloren belasting werd geactualiseerd op basis van een nieuwe enquête bij een statistisch representatieve steekproef van de op het distributienet aangesloten huishoudelijke (B2C) en niet-huishoudelijke (B2B) afnemers die worden getroffen door het systeembeheersingsplan van de nv Elia Transmission Belgium en niet deelnemen aan programma's voor vraagrespons;

Overwegende dat de enkele raming van de waarde van de verloren belasting, bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, een gewicht toekent van veertig procent aan het B2C-segment en van zestig procent aan het B2B segment en de "bereidheid tot betalen"-maatregel honderd procent in aanmerking neemt;

Overwegende dat de samenwerking tussen de Algemene Directie Energie met het Federaal Planbureau en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna: CREG) met betrekking tot het vaststellen van de enkele raming van de waarde van de verloren belasting feitelijk heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat de raming van de vaste waarden van de kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologieën is geactualiseerd op basis van de reductiefactoren waarin is voorzien in het ministerieel besluit van 30 maart 2022 houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2026, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

Overwegende dat de CREG voorstelt om voor de actualisering van de betrouwbaarheidsnorm rekening te houden met een waarde van de verloren belasting van 12.832,48 euro/MWh en met de vaste en variabele waarden voor de kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologie, voor de technologie OCGT, van 67 euro/kW/jaar en van 80 euro/MWh;

Overwegende dat de CREG in haar voorstel (C)2425 niet de DSR-technologie als referentietechnologie kiest en dit rechtvaardigt door het feit dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in haar nota over de CONE niet het extra capaciteitspotentieel voor elke referentietechnologie heeft vermeld zoals voorzien in artikel 10, § 6, van de ACER-methodologieën en dat er slechts sprake kan zijn van een consistente toepassing van het capaciteitsvergoedingsmechanisme indien voor de bepaling van de verschillende parameters wordt verwezen naar dezelfde referentietechnologie als die welke wordt gebruikt voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm;

Overwegende dat op basis van deze ramingen de CREG een LOLE voorstelt van 5u15;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de nv Elia Transmission Belgium in hun respectieve adviezen op het voorstel (C)2425 van de CREG er op wijzen dat de vaststelling van de kostprijs van een nieuwe toegang in het kader van de berekening van de betrouwbaarheidsnorm, die dient om een raming te maken van de laagst mogelijke kostprijs van de toevoeging van een marginale hoeveelheid capaciteit, niet mag worden verward met de vaststelling van de nettokost van een nieuwkomer die is voorzien in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en die door het koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme sluiten tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, waarbij de kost van een nieuwe toegang wordt gebruikt om de vraagcurve van de veiling te kalibreren door het volume te bepalen dat in het kader van die veilingen wordt gecontracteerd, en de maximumprijs;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de nv Elia Transmission Belgium in hun respectieve adviezen op het voorstel (C)2425 van de CREG van oordeel zijn dat, ook al vertonen de twee berekeningen vanuit methodologisch oogpunt gelijkenissen, de doelstellingen en beginselen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme verschillende keuzes op het gebied van uitgangspunten en referentietechnologie rechtvaardigen en dat in dit verband de uitsluiting van de technologie voor vraagzijdebeheer gerechtvaardigd is in de context van de veilingen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, maar niet in de context van de berekening van de betrouwbaarheidsnorm, aangezien dit in strijd zou zijn met artikel 10, § 3, van de ACER-methodologieën, waarin wordt bepaald dat de selectie van de referentietechnologieën voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm onafhankelijk is van en geen afbreuk doet aan de bepaling van de technologieën die in aanmerking komen voor deelname aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in haar advies op het voorstel (C)2425 van de CREG haar keuze om het bijkomend capaciteitspotentieel niet te berekenen voor elke referentietechnologie zoals voorzien in artikel 10, § 6, van de ACER-methodologieën, rechtvaardigt door het feit dat België in de nabije toekomst een aanzienlijk volume aan nieuwe capaciteit nodig zal hebben en dat gezien dit niet-marginale tekort blijkt dat het strikte criterium om een referentietechnologie uitsluitend op basis van de vaste kosten te selecteren, niet relevant is en dat deze methodologische keuze er niet toe kan leiden dat de technologie voor het beheer van de vraagzijde bij de berekening van de betrouwbaarheidsnorm buiten beschouwing wordt gelaten;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in haar advies op het voorstel (C)2425 van de CREG van oordeel is dat de keuze van de OCGT-technologie als referentietechnologie voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm in strijd lijkt te zijn met artikel 20, § 5, van de ACER-methodologieën, aangezien de OCGT-technologie een hogere vaste waarde heeft voor de kosten van een nieuwkomer dan de technologie voor het beheer van de vraagzijde;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de nv Elia Transmission Belgium in hun respectieve adviezen op het voorstel (C)2425 van de CREG van oordeel zijn dat de LOLE zoals voorgesteld door de CREG een overschatting zou kunnen zijn omdat de dC/dQ-term waarin de ACER-methodologieën voorzien en die de impact van het bijkomend capaciteitsvolume op de elektriciteitskost weergeeft, naast de vaste en variabele investeringskosten die door de CONE worden weergegeven, niet wordt berekend;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in haar advies op het voorstel (C)2425 van de CREG eraan herinnert dat, gezien de afhankelijkheid van onze samenleving en onze economie van elektriciteit, de vaststelling van een betrouwbaarheidsnorm een besluit is met een aanzienlijke weerslag, die verder gaat dan de economische overwegingen waarin de ACER-methodologieën voorzien, en dat het, zoals in overweging (46) van voornoemde verordening (EU) 2019/943 in herinnering wordt gebracht, aan de lidstaten moet worden overgelaten om hun eigen niveau voor de voorzieningszekerheid vast te stellen;

Overwegende de risico's verbonden aan een versoepeling van de betrouwbaarheidsnorm die de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de NV Elia Transmission Belgium in hun respectieve adviezen hebben aangekaart en die leiden tot een toename van het risico op de activering van het afschakelingsplan, een grotere afhankelijkheid van België van politieke en economische beslissingen die in het buitenland worden genomen en een bedreiging van het huidige internationale evenwicht;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie in haar advies op het voorstel (C)2425 van de CREG heeft aangetoond dat de technologie vraagzijdebeheer de meest relevante technologie is om te gebruiken voor de berekening van de betrouwbaarheidsnorm, aangezien de technologie vraagzijdebeheer de beste technologie is om het marginale capaciteitstekort in België aan te vullen in het licht van de ACER-vereisten, en dat de veronderstelling van FOM-kosten van 20 euro/kW voor het vraagzijdebeheer relevant is voor het op te vullen tekort;

Overwegende dat de Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de nv Elia Transmission Belgium in hun respectieve adviezen op het voorstel (C)2425 van de CREG adviseren om volgende waarden te overwegen: - waarde van de verloren belasting van 12.832,48 euro/MWh, - de vaste en variabele waarden van de kosten voor een nieuwe toegang van de referentietechnologie, bedoeld in artikel 7undecies, § 7, vierde lid, van de voornoemde wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten sluiten en zoals vastgesteld door de Algemene Directie Energie voor de technologie van het beheer van de vraag, die respectievelijk 30 euro/kW/jaar en 736,73 euro/MWh bedragen;

Overwegende dat de betrouwbaarheidsnorm die hieruit voortkomt 2 uren en 29 minuten is;

Overwegende de aanbeveling van de Algemene Directie Energie in haar advies van 30 juni 2022 om de betrouwbaarheidsnorm af te ronden op 3u om de coherentie te verzekeren met de vorige nationale en Europese studies voor de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening, en om de praktijk te respecteren waarbij de betrouwbaarheidsnormen worden uitgedrukt in afgeronde uren, zoals in de buurlanden;

Overwegende dat de afronding naar boven, leidt tot dezelfde betrouwbaarheidsnorm van 3 uren, zoals reeds vastgesteld door het koninklijk besluit van 31 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang sluiten tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang;

Op de voordracht van de Minister van Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021021813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang sluiten tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, wordt het getal "16.033" vervangen door het getal "12.832,48".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het getal "45" vervangen door het getal "30".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

^