Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022021103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022033191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de opdracht, de bevoegdheid, het statuut en de werkingsmodaliteiten van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de vereniging zonder winstoogmerk Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022033224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 - ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 25 betrekkingen van Attaché in de klasse A2 - Attaché Asielaanvragen - Commissariaat-generaal voo(...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 wordt benoemd in hoedanigheid van lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, als vertegenwo type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022204911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022015462 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegheid van de Minister van Financiën behoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022032608 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij ministerieel besluit van 23 mei 2022, wordt de heer Alain SIMON, vast ambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A3 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september De heer Alain SIMON mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attach(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022033146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 25 augustus 2022: - wordt tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen: - de heer Cousy S., assistent - mevr. De Bli - de heer Loones M., assistent - de heer Schoukens S., assistent wordt tijdelijk opdracht gegeve(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022033145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 september 2022, wordt mevr. Van den Abeele V., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket West-Vlaanderen. Dit besluit Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 08/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het noodplan voor de gasleveringszekerheid bedoeld in artikel 15/13, § 6, zevende lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en bedoeld in de artikelen 8 en 10 van Verordening 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 14/09/2022 numac 2022205030 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 14/09/2022 numac 2022205032 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 14/09/2022 numac 2022205031 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 05, 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204615 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2022 van 10 maart 2022 Rolnummer 7622 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 58bis van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 15/07/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022015539 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Antwerpen. - Beschikking Bij beschikking van 8 juli 2022 werd de heer ADRIANS Michel, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof Antwerpen, door de Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervange

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022021160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot steun aan de Belgische Kamers van Koophandel en de Belgische businessclubs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022032536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022015467 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv PAESEN BOUWEXPO, woonplaats kiezend bij Mrs. Peter F Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022015468 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jill YLA, woonplaats kiezend bij Mr. Willem Cheyns, advoca Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2022. Deze zaak is ingeschr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204657 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren voor de technische teams (niveau B) voor Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : REQ174 Solliciteren kan tot en met 28/09/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022205281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A2 voor de Rechterlijke Orde Stafdirecteurs voor het COIV (m/v/x). - BNG22150 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afges(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. 10/02/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022033134 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022032511 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 april 2022, wordt mevrouw Manon VITUCCI benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 15 maart 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022032599 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 juni 2022, wordt de heer Cyril LENELLE benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022032789 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 juli 2022, wordt mevrouw Mounia SELMANI benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen met ingang van 15 juni 2022. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raa

document

type document prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022015456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 : integratie van Oekraïense vluchtelingen 2022-2023 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen t(...) Het AMIF loopt van 2014 tot 2020. Eén van de doelstellingen van het fonds is het bevorderen van de (...) type document prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022204579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Lui Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 augustus 2022, dat in werking treedt de dag waarop het (...) type document prom. -- pub. 14/09/2022 numac 2022205163 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B) voor de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22218 Deze selectie werd afgesloten op 25/08/2022. Er zijn 0. laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...)
^