Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 september 2022

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneesk - wordt mevrouw Sylvia VAN SNICK benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van voormel(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022205375
pub.
15/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 15/09/2022 numac 2022041755 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022041733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten sluiten : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail verleend aan mevrouw Dominique VANDIEPENBEECK, vanaf 1 juli 2022. - wordt mevrouw Sylvia VAN SNICK benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van voormelde Kas, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van HR Rail, ter vervanging van mevrouw Dominique VANDIEPENBEECK, wiens mandaat ze zal voleindigen, vanaf 1 juli 2022.

^