Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2022

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, wordt mevrouw Lauren JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Soci Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2022042395
pub.
09/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en van leden de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt mevrouw Lauren JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 augustus 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden, hetzij volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=nl).

^