Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de aanbodsbeheersing type wet prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022034361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - is mevr. Thomas C., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerst type wet prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/12/2022 numac 2022042155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 16/06/2021 pub. 09/12/2022 numac 2022042794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. 13/04/2019 pub. 09/12/2022 numac 2022034174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Burgerlijk Wetboek, Boek 1. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022033658 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie om het recht op een aanvullend pensioen van zijn contractuele personeelsleden vast te stellen type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022032697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022033880 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer QUAEYHAEGENS Patrick, adviseur bij de stafdienst budget en beheerscontrole te Brussel met ingang van 1 september 2023. Hij wordt ert type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022033881 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer DE VIDTS Christiaan, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij de gevangenis te Ruiselede met ingang van 1 juni 2023. Hij wordt erto type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 09/12/2022 numac 2022034194 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/1994 pub. 09/12/2022 numac 2022034269 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische produkten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 09/12/2022 numac 2022034268 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende het centraal traceerbaarheidsregister en tot uitvoering van artikel 51 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 09/12/2022 numac 2022034267 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor rechthebbenden, jonger dan 25 jaar, en voor rechthebbenden met recht op een verhoogde tegemoetkoming. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 09/12/2022 numac 2022034354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 09/12/2022 numac 2022034355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034475 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042647 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt, met ingang van 1 december 2022, de heer DE GEEST, Alexandre, D.L.B.G., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur generaal van de Thesaurie&quo Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022207028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2019 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, in de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van gasdistributie-installaties en in de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022034295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgas- en zuurstof- vervoersleidingen. - Vervoersvergunning A323-4483 Bij ministerieel besluit van 18 november 2022 wordt een verplichte wijziging van de vervoersvergunning A323-432 van 27 januari 1971 voor het vervoer van aardgas door middel type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042388 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 juni 2022 wordt De heer DERAOUI Mustapha met ingang van 1 juni 2022 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 mei 2022 wordt mevrouw A(...) type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022042845 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de nv DEME Building Materials, Haven 1025, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht. - E6/2022/92/CP20/12345 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 29 november 2022 is de BV 'Asbitech, (KBO nr. 0807.287.052), Hoeikenss(...)

decreet

type decreet prom. 25/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034523 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022034500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 15 juli 2022, is mevr. Rixhon E., ondervoorzitter in deze rechtbank, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank, met ingang van 1 januari 2023. Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, dat uitwerking heeft sedert 30 mei 2022 's avonds, type beschikking prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022034510 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten en de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022033377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst van het « Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022033711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap wat betreft de bijdrageregeling type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022042275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022207057 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 november 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 november 2022, zijn een beroep Met toepassing van artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof he(...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022207058 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2022, heeft de nv « D Met toepassing van artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof he(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 29 november 2022 is het laboratorium van Defensie - Inspectorate for Labour and Environment , Kwartier Koningin Elisabeth - bus 1(...) Groep: 2 Methode : ILE-APG-ASBELAB-501 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC A2 (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22509 Solliciteren kan tot en met 09/12/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG22498 Solliciteren kan tot en met 04/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206881 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Inspecteurs externe audit (m/v/x) - BNG22213 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2022. De lijst van laur(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerciers (niveau B) voor FOD Financien. - Selectienummer : ANG22508 Solliciteren kan tot en met 04/01/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206957 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid : Administratief deskundigen/Klantenbeheerders (m/v/x) - BNG22146 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206958 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid : Administratief deskundigen/Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG22147 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206975 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het RSVZ - Selectienummer: AFG22389 Solliciteren kan tot en met 16/12/2022 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206967 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Afdelingshoofden Internationale Betrekkingen (niveau A3) voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Selectienummer: MFG22056 Deze selectie werd afges(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid: Administratief deskundigen/Klantenbeheerders (m/v/x) - BFG22149 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Attachés Operationeel leidinggevende/Teamleader (m/v/x) - BFG22146 Er zijn 2 laureaten.- Attachés Dossierbeheerder (m/v/x) (...) Deze selecties werden afgesloten op 21/11/2022 (datum PV). De lijst van laureaten is 2 jaar gel(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206976 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het RSVZ - Selectienummer: ANG22528 Solliciteren kan tot en met 23/12/2022 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206990 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. 29/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022042246 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 22-02 houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20222023-0144

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042759 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 277 van 7 november 2022, blz. 81237, [C - 2022/42439], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: "Bij koninklijk besluit van Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type erratum prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Erratum In het koninklijk besluit van 27 april 2022 (BS van 17 mei 2022), houdende toekenning van de Gouden Medaille de Kroonorde, wordt volgende vermelding geschrapt: "Mevrouw Brancato Maria te Sirau(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022033689 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2022, wordt de heer Julian DE BISSCHOP benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022033717 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt mevrouw Florence PIRLET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022033765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 augustus 2022 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd: De heren : B. HELLA, administratief assistent 22B , vanaf 15 november 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022, wordt mevrouw Sonja STEEGMANS benoemd tot Rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking in een buitendienst, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2022, wordt de heer Elias NEIRYNCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042395 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, wordt mevrouw Lauren JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Soci Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022042873 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechters in ondernemingszaken worden door de Koning benoemd op de gezamenlijke voordracht van de ministers die Justitie, Economische Zaken en Middenstand in hun bevoegdheid hebben. Zij worden benoemd Om tot rechter in ondernemingszaken te worden benoemd, dient de kandidaat de leeftijd van dertig ja(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206248 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** assistenten (niveau ****) voor **** ****. - ****: ****87 (****227) Deze selectie werd afgesloten op 14/10/2022. Er zijn 6 laureaten. Deze lijst is (...) type aanwerving prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206981 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** ****- & **** (niveau ****1) voor het Centrum voor **** **** - ****: ****22464 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2022. Er zijn 2 (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

document

type document prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206955 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Sociale Zekerheid : Administratief assistenten/Dossierbeheerders (m/v/x) - BFG22145 Er zijn geen laureaten. Deze selectie we(...) type document prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206956 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Sociale Zekerheid : Administratief assistenten/Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG22142 Er zijn geen laureaten. Deze select(...) type document prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206966 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten Datawarehouse (niveau B) voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : AFG22246 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2022. Er is 1 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid: Administratief deskundigen/Dossierbeheerders (m/v/x) - BFG22150 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd a(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type document prom. -- pub. 09/12/2022 numac 2022206980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Attachés Operationeel leidinggevende/Teamleader (m/v/x) - BNG22143 Er is 1 laureaat.- Attachés Dossierbeheerder (m/v/x(...) Er zijn geen laureaten. Deze selecties werden afgesloten op 21/11/2022 (datum PV). De lijst(...)
^