Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2023

Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, dat in werking is getreden op 30 juni 2023, is aan de heer Smet D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gillis-Waas. Het is hem vergund de tite Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023045341
pub.
22/09/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042725 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 11/05/2023 numac 2022042805 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "ZIN TV vzw" om bepaalde kosten te dekken van het project "Bewustmakingscampagne inzake de dekolonisatie van de openbare ruimte" sluiten, dat in werking is getreden op 30 juni 2023, is aan de heer Smet D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gillis-Waas.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 09/03/2023 numac 2022034810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregeling en de loopbanen van de personeelsleden van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 16/11/2022 numac 2022042597 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034132 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022034146 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022042777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Herzeele M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het vijfde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2023 pub. 06/04/2023 numac 2023030043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Possoz L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2023, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger: - is aan de heer Van Dievoet M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Haacht.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Hansen E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Herve.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Misson J-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ciney.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 februari 2023, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger: - is aan de heer Van Sinay Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ninove.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Destrooper S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Ledegem.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 september 2023, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke moet gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden: - is de heer Caeymaex Ph., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het vijfde kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats wordt gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het vijfde kanton). - is mevr. Liekens A.-S., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Ravels. - is de heer Geubelle B., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats wordt gevestigd te Brussel (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Devolder E., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Dilbeek, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Dilbeek. - is de heer Pardon D., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Haacht, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats wordt gevestigd te Haacht. - is de heer Raemdonck N., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Gillis-Waas, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats wordt gevestigd te Sint-Gillis-Waas. - is de heer Creytens J., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ninove, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats wordt gevestigd te Ninove. - is mevr. Vanhixe M., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ledegem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ledegem. - is mevr. Hendryckx D., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Menen, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Menen. - is mevr. Guiot F., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Zij oefent eveneens haar ambt uit in de gebiedsomschrijving van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

De standplaats is gevestigd te Herve. - is mevr. Perleau A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ciney, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Ciney.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^