Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 2022
gepubliceerd op 02 december 2022

Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022034132
pub.
02/12/2022
prom.
10/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 22 en 23;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van de artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het voorlopige verdeelplan van de subsidies voor het dienstjaar 2022 van de Nationale Loterij, geraamd op 200.000.000 euro, als volgt bepaald:

CAT. In euro - En euro

1

MATERIES RECHTSTREEKS DOOR DE BIJZONDERE WET VAN 16 JANUARI 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten BEDOELD


MATIERES VISEES DIRECTEMENT PAR LA LOI SPECIALE DU 16 JANVIER 1989


1.1

Deelstaten - Entitées fédérées (27,44%)


1.1.1

Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone

462.529

1.1.2

Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande

32.987.871

1.1.3

Franse Gemeenschap - Communauté française

21.429.600


2

NOMINATIEF BEPAALD DOOR DE WET VAN 19 APRIL 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten


DEFINI NOMINATIVEMENT DANS LA LOI DU 19 AVRIL 2002


2.1

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Coopération belge au développement (DGCD)

84.708.565

2.2

Nationale Kas voor Rampenschade - Caisse nationale des Calamités

PM

2.3

Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin

9.800.000


3

BIJZONDERE BIJDRAGEN AAN VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN AANGEDUID DOOR DE KONING ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE WET VAN 19 APRIL 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten

CONTRIBUTIONS SPECIALES A DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS INDIQUEES PAR LE ROI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 19 AVRIL 2002

3.1

Belgische Rode Kruis - Croix-Rouge de Belgique


3.1.1

Werking - Fonctionnement

1.514.000

3.1.2

Project Belgische gerepatrieerden - Projet rapatriement de Belges

120.000

3.2

Antigifcentrum - Centre antipoisons

2.200.000

3.3

Ouders van Verongelukte Kinderen - Parents d'Enfants Victimes de la Route

205.000

3.4

Child Focus


3.4.1

Werking - Fonctionnement

1.500.000

3.5

Stichting Koningin Paola - Fondation Reine Paola

260.000

3.6

Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

3.878.000

3.7

Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel - Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains

969.000

3.8

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes

150.000

3.9

Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek te Lyon - Centre International de Recherche sur le Cancer à Lyon

737.922

3.10

WWF Belgium (project - projet)

100.000

3.11

Opvangtehuizen - Centres d'hébergement

495.000

3.12

Regie der Gebouwen (nationaal patrimonium) - Régie des Bâtiments (patrimoine national)

3.087.872

3.13

Mosa ballet school (project - projet)

150.000

3.14

Auschwitz in Gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz

240.000

3.15

Koninklijke Muntschouwburg - Théâtre royal de la Monnaie

1.488.750

3.16

Paleis voor Schone Kunsten, Bozar - Palais des Beaux-Arts, Bozar

3.095.000

3.17

Nationaal Orkest van België - Orchestre national de Belgique

1.483.500

3.18

Flagey

200.000

3.19

Europalia

500.000

3.20

Koninklijk Belgisch Filmarchief - Cinémathèque royale de Belgique

600.000

3.21

Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Institut Royal pour le patrimoine artistique (project - projet)

250.000

3.22

Olympic Talents (projecten) - Talents Olympiques (projets) - (ABCD Commissie - Commission)

1.187.500

3.23

BOIC - COIB


3.23.1

Werking - Fonctionnement

1.855.000

3.24

Belgian Paralympic Committee (Werking - Fonctionnement)

375.000

3.25

Belgian football Lotto Red Courts (project - projet)

140.000

3.26

Sexual Assault Referral Centres (project - projet)

1.616.180

3.27

Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en transitwoningen - Innovation sociale dans la lutte contre la vie sans abri et logements de transit

1.495.725


4

PROJECTOPROEPEN - APPELS A PROJETS


4.1

Projectoproep "Armoedebestrijding en sociale inclusie" - Appel à projets "Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale"

1.500.000

4.2

Projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" - Appel à projets "Développement Durable"

1.500.000


5

OVERIGE PROJECTEN VAN ALGEMEEN BELANG


AUTRES PROJETS D'INTERET PUBLIC


5.1

NATIONAAL PRESTIGE - PRESTIGE NATIONAL

13.910.986

5.2

Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België - Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique (project - projet)

175.000

5.3

Festival van Vlaanderen (project - projet)

241.000

5.4

Les Festivals de Wallonie (project - projet)

191.000

5.5

Belgian Sports Federations & Belgian National Teams

2.200.000

5.6

Proximity - Locale initiatieven - Initiatives locales

1.000.000

TOTAAL - TOTAL:

200.000.000


Art. 2.In de tabel in artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt elke subsidie ingedeeld in categorie 1, 2, 3, 4 of 5, naargelang haar wettelijke en reglementaire basis.

Categorie 1 : begunstigde bepaald door de bijzondere financierings wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Categorie 2 : begunstigde nominatief vermeld in artikel 22 van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten.

Categorie 3 : bijzondere bijdragen aan organisaties en instellingen bepaald door de Koning, zoals vastgelegd in de artikelen 22 tot 24 van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten.

Categorie 4 : projectoproepen, in overeenstemming met artikel 23 van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten en artikel 33 van het beheerscontract van de Nationale Loterij.

Categorie 5 : andere projecten van algemeen belang, in overeenstemming met artikel 23 van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten, gegroepeerd in de rubriek "Nationaal Prestige".

Art. 3.Onverminderd de controle die de Belgische Staat het recht heeft om te verrichten, kan de Nationale Loterij van haar kant eveneens alle controles uitvoeren die zij noodzakelijk acht voor elk subsidiedossier dat zij behandelt.

Wat betreft categorie 1, verricht de Nationale Loterij geen controle over de aanwending van de subsidiegelden. Een transparante communicatie daarover is echter nuttig.

In het geval waarin een subsidie betrekking heeft op een instantie die rechtstreeks door de Staat wordt gecontroleerd, kan de Nationale Loterij steunen op de bevoegde controleorganen van de Staat. Voor de Koning Boudewijnstichting kan de controle gebaseerd zijn op een gedetailleerd activiteiten- en financieel verslag.

Voor de overige subsidies kan de Nationale Loterij een controle verrichten volgens de regels die zij heeft vastgelegd, of volgens de regels die werden overeengekomen op het moment van de subsidietoekenning.

Art. 4.De voorschotten op de werkingssubsidies waarvan sommige organisaties genieten, mogen op 30 juni 2022 geen 50% en op 31 december 2022 geen 80% van het bedrag dat wordt aangegeven in dit koninklijk besluit overschrijden. De overblijvende 20% wordt vereffend na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022.

De subsidies voor de instellingen vermeld in de categorieën 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.19, 3.23.1 en 3.24 van de tabel in artikel 1, zijn in vier gelijke schijven betaalbaar, telkens te vereffenen in de loop van elk kwartaal van het jaar 2022.

Art. 5.De verdeling tussen de betrokken organisaties in de categorieën 5.3, 5.5 en 5.6 is het onderwerp van een nota aan het Subsidiecomité.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij, V. VAN PETEGHEM

^