Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022042824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door mevrouw de eerste voorzitter van de hof van beroep te Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant: Plaatsvervangende voorzitter(...) type wet prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2023 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 129,07/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedrage(...) type wet prom. 20/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de bijlage van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022032371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022021187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van de veiligheidsdienst van de spoorwegen "SECURAIL" en van HR Rail aangesteld als vaststellende beambten in het kader van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034132 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022034292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Het arbeidshof te Luik, verenigd in algemene vergadering op 14 oktober 2022, heeft aangewezen in het adjunct-mandaat van kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 november 2022., mevr. Stanghe Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, de aanwijzing van mevr. Claeys R., rechter in de N(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022042688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022042868 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, is de aanwijzing van de heer Claeys J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, in de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022042912 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector in het derde en vierde kwartaal van 2022 type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022203400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022203450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving type koninklijk besluit prom. 21/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek "FUTURE SOCIAL PROTECTION"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022033569 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 14/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022033621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 09/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022033674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 28/09/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022033807 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 07/10/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022042894 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot machtiging, om redenen van openbaar nut, van de onteigening van onroerende goederen met het oog op de bouw van een nieuw centrum voor drinkwaterproductie in Moeskroen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 22 november 2022 is de BV Bobrik (KBO nr. 0876.304.334), Everhoek 1A t(...) type ministerieel besluit prom. 24/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2017 houdende oprichting, in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (Fedris) en houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het geheel van de personeelsleden van Fedris

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206754 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 oktober 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 november 2022, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik, de volgend « Druist het decreet (van 29 maart 2018 tot wijziging van de decreten van 12 februari 2004 betreffe(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 11 oktober 2022 werd mevrouw DE BRUYN Lutgarde, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondisseme Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 12 december 2022 tot en met 11 december 2023.(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/05/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022041315 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1050 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206854 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034298 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr 709. - Eindejaarstoelage 2022 type omzendbrief prom. 21/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 710. - Eindejaarstoelage 2022 type omzendbrief prom. 30/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022042854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 711. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal werkers in de evaluatie van de handicap (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG22461 Solliciteren kan tot en met 19/12/2022 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Engineers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG22496 Solliciteren kan tot en met 06/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206782 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Application solution architects (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG22495 Solliciteren kan tot en met 06/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206827 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG22381 Solliciteren kan tot en met 16/12/2022 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206872 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206873 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

erratum

type erratum prom. 02/10/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022034392 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht. - Erratum type erratum prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022042829 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2022 waarbij zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2022, dient te worden gelezen: "Van Moer E., master in de rechten" in de plaats va Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2022, dat in werking treedt op 1 augustus 2022, is dhr. (...) type erratum prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022042848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2022, akte n° 2022/40679: Pagina: 235 Nederlandse tekst moet gelezen worden: Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022, wordt mevrouw Fleur DHONT, bevorderd Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022, wordt mevrouw Fleur DHONT, bevorderd door verhoging na(...) type erratum prom. 22/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 november 2022, is de heer DE HEYN Steven benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer COIGNAU Joha type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Benoeming van de voorzitter en van de leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2022 wordt benoemd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 2023 : - d - als lid van het algemeen beheerscomité : 1) Mevrouw VERMEERSCH C. en de heren DEMARREE S., DE(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206864 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vacantverklaring van betrekkingen door bevordering naar en mutatie binnen niveau A 1. DOELSTELLING EN CONTEXT Onze FOD is een creatieve, lerende, coherente en verantwoordelijke organisatie die rekent op autonome en competente medewerkers me In dit kader wil het Directiecomité de huidige medewerkers belonen en hen loopbaanmogelijkheden bie(...)

document

type document prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige Calltakers noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22273 Deze selectie werd afgesloten op 03/11/2022. Er zijn 5 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****22512 Solliciteren kan tot en met 19/12/2022 via ****.****.****. **** ****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT Expert - Werkruimteplanner (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22275 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2022. Er is 1 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206794 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel leidinggevenden Antwerpen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22322 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2022. Er z(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 02/12/2022 numac 2022206877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de zaalwacht te **** en voor het gesloten centrum **** van Dienst Vreemdelingenzaken- **** **** Zaken. - ****: ****2(...) Deze selectie werd afgesloten op 23/11/2022. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^