Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 2022
gepubliceerd op 16 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022042597
pub.
16/11/2022
prom.
10/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, vervangen bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 5 juli 2022;

Gelet op het protocol nr. 795 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten van 29 september 2022;

Gelet op het artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies 72.273/4 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Overwegende dat het gewapende conflict in Oekraïne wereldwijde economische gevolgen heeft;

Overwegende dat de stijging van de energieprijzen en van bepaalde grondstoffen een van de belangrijke gevolgen van dit gewapende conflict is;

Overwegende dat er in deze context diverse maatregelen genomen moeten worden om te waarborgen dat de maatschappij naar behoren functioneert;

Overwegende dat de stijging van de energiekosten een aanzienlijke impact heeft op verschillende niveaus, waaronder met name dat van het gebruik van vervoermiddelen door de werknemers;

Overwegende dat het, wegens de sterke stijging van de brandstofprijs, dringend nodig is dat de financiële bijdrage van de werkgever wat betreft de professionele verplaatsingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt wordt aangepast om de onkosten die verband houden met dienstopdrachten op een billijker wijze te dekken;

Overwegende dat het jaarlijkse mechanisme voor de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding niet toelaat om aan die nood te voldoen en aldus rekening te houden met de daadwerkelijke economische impact teweeggebracht door het gewapende conflict dat sedert enkele maanden aan de gang is tussen Oekraïne en Rusland; dat de aldus beschreven economische impact sinds 1 maart 2022 is gebleken; dat deze situatie een uitzonderlijk karakter heeft dat het rechtvaardigt om een specifieke en in de tijd beperkte maatregel voor te stellen in afwachting van de reglementaire jaarlijkse aanpassing op 1 juli 2022;

Overwegende de beslissing van de Kern van 3 juni 2022 om het bedrag van de kilometervergoeding elk trimester aan te passen, om sneller te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 2 september 2022; dat dit inhoudt dat deze bepaling uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2022; dat deze uitwerking een uitzonderlijke omstandigheid is die een uitzondering op het verbod van terugwerkende kracht van de regelgeving rechtvaardigt; dat het noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 74 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 1, worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt: "Het eerste deel bedraagt 80% van het vorige bedrag van de kilometervergoeding, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van de eerste twee maanden van twee kwartalen voordien is en de teller het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van de eerste twee maanden van het voorgaande kwartaal;het verkregen resultaat wordt berekend tot op vijf decimalen.

Het tweede deel bedraagt 20% van de vorige kilometervergoeding, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer de som is van de gemiddelde officiële maandelijkse tarieven voor benzine 95 RON E10 en gasolie diesel B7 van de eerste twee maanden van twee kwartalen voordien en de teller de som van de gemiddelde officiële maandelijkse tarieven n voor benzine 95 RON E10 en gasolie diesel B7 van de eerste twee maanden van het voorgaande kwartaal; het verkregen resultaat wordt berekend tot op vijf decimalen."; 2° In paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien.".

Art. 2.Tussen artikel 74 en 75 van hetzelfde besluit, wordt een nieuw artikel 74bis ingevoegd dat als volgt luidt: "Art. 74bis.

In afwijking van artikel 74, § 2, tweede lid wordt het bedrag van de kilometervergoeding tijdelijk vastgesteld op 0,4020 euro voor de periode van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022."

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2022.

In afwijking van het eerste lid heeft artikel 2 uitwerking vanaf 1 maart 2022 en treedt het buiten werking op 30 juni 2022.

Art. 4.De ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^