Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 2022
gepubliceerd op 29 november 2022

Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022042777
pub.
29/11/2022
prom.
10/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat we de eer hebben ter ondertekening voor te leggen aan Uwe Majesteit speelt in op verschillende vragen op het gebied van selectie, de aantrekkelijkheid van de openbare ambt en van knelpuntfuncties. Dit besluit heeft in het bijzonder tot doel bepaalde obstakels voor effectieve selecties te verhelpen, het federaal administratief openbaar ambt aantrekkelijker maken voor ervaren profielen, de beschikbaarheid te vergemakkelijken door in te spelen op de flexibiliteit van personeelsbewegingen en een hefboom bieden voor de aanwerving van bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen of mensen die naast een baan een langer gezinsleven willen behouden. HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Artikel 1.

Dit artikel maakt het mogelijk voor stagiairs om zich te beroepen op het verlofstelsel van verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid.

Stagiairs zullen dus beschikken over een absoluut recht om van dit regime gebruik te maken, met uitzondering van de categorieën vermeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Deze nieuwe regel moet samengelezen worden met het cumulverbod bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel dat het personeelslid niet toelaat zijn ambt te combineren met elk ander beroep. De toepassing van deze cumulaanvraag moet voor de indiensttreding van het personeelslid aangevraagd en toegekend worden.

Een omzendbrief zal worden opgemaakt om te verduidelijken in welke gevallen en op welke manieren de stage verlengd zal worden.

De reden om deze mogelijkheid in de reglementering in te voegen is dat er op de arbeidsmarkt steeds meer de tendens bestaat om twee jobs te combineren. Op deze manier kunnen personen die een bijberoep willen uitoefenen statutair worden aangeworven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten Artikel 2.

Ten eerste voert dit artikel de mogelijkheid in voor laatstejaarsstudenten om deel te nemen aan contractuele selecties net zoals dat bij statutaire selecties het geval is. Laatstejaars studenten worden in hun laatste jaar reeds gecontacteerd door bedrijven uit de private sector. Door het invoeren van deze maatregel kan de Federale Overheid even snel als andere werkgevers laatstejaarsstudenten laten solliciteren voor zowel statutaire als contractuele selecties.

Ten tweede bepaalt dit artikel het kader waarbinnen gepensioneerde federale ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst te werk kunnen worden gesteld. De wet van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector sluiten houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector maakt het immers mogelijk voor gepensioneerde ambtenaren om hun pensioen te combineren met een contractuele tewerkstelling.

Door deze bepaling in te voeren kan aan een bepaalde behoefte die niet ingevuld raakt, worden voldaan door een beroep te doen op specifieke competenties. Bijgevolg kan een dienst genieten van een op pensioen gestelde ambtenaar die beschikt over ervaring of competenties die gelinkt zijn aan de te begeven functie. Deze maatregel maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een tijdelijk project mee te ondersteunen, een piekbelasting beter op te vangen, een crisissituatie te verhelpen, beroep te doen op een expertise, enz. De overeenkomst heeft een tijdelijk karakter met een maximumduur van twee jaar, eventuele verlengingen inbegrepen.

Het uitgangspunt blijft de te begeven functie, ook wanneer het arbeidscontract met de op pensioen gestelde ambtenaar lopende is, in te vullen via een statutaire of contractuele selectie. De maatregel heeft niet tot doel de op pensioen gestelde ambtenaar in dienst te houden wanneer de functie definitief ingevuld is. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt Artikel 3.

Dit artikel verandert het opschrift van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt naar "het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van de federale overheid", omdat het in sommige gevallen mogelijk wordt contractuele personeelsleden ter beschikking te stellen.

Artikel 4.

Dit artikel voegt twee definities toe aan artikel 1, namelijk: de definitie van directeur-generaal en de definitie van instantie. De definitie van instantie wordt mee verduidelijkt in de bespreking van artikel 19.

Artikelen 5 tot en met 12.

Deze artikelen actualiseren het gebruik van de termen "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" en "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Artikel 13.

Dit artikel bepaalt dat bij een interfederale mobiliteit de statutaire ambtenaar, die de overgang maakt naar een federale dienst, zijn volledige anciënniteit meebrengt indien hij in een gelijkwaardige graad of klasse of hetzelfde niveau wordt benoemd. Dit artikel probeert het federaal administratief openbaar ambt aantrekkelijker te maken voor personen met ervaring uit de publieke sector die in aanmerking komen voor de interfederale mobiliteit.

Artikelen 14 tot en met 17.

Deze artikelen actualiseren het gebruik van de termen "directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning" en "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". Het is de bedoeling om in de toekomst deze wijziging systematisch door te voeren in alle besluiten omtrent het federaal openbaar ambt.

Artikel 18.

Dit artikel verandert het opschrift van hoofdstuk IV naar "De conventionele federale mobiliteit, de conventionele terbeschikkingstelling, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling" vanwege de toevoeging van de nieuwe afdelingen 4 en 5.

Artikel 19.

Dit artikel voegt twee nieuwe afdelingen toe. Afdeling 4 bevat de artikelen 33bis en 33terties en afdeling 5 de artikelen 33quater en 33quinquies. Afdeling 4 voert de mogelijkheid in om tijdens een crisis

personeelsleden van de federale overheid, zowel statutair als contractueel, ter beschikking te stellen aan bepaalde diensten die de crisis moeten remediëren.

Het begrip crisis dient ruim geïnterpreteerd te worden. Het kan hierbij gaan om noodsituaties binnen asiel en migratie zoals een plotse migratiegolf, een noodsituatie binnen de economie zoals een beurscrash of een internationale bankencrisis, het uitbreken van een oorlog of pandemie, natuurrampen, enz.

De terbeschikkingstelling vindt plaats ten behoeve van diensten die onder de noemer "instantie" vallen. Dit begrip wordt gedefinieerd in artikel 4 van dit ontwerp van koninklijk besluit. Het bestaat uit: 1. Administratieve overheden.Dit zijn: - de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en de gemeenschapscommissies, alsook de publiekrechtelijke rechtspersonen die van deze overheidsdiensten afhangen; - de gemeenten en de provincies met inbegrip van de gemeentebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de provinciebedrijven en de autonome provinciebedrijven, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare inrichtingen en publiekrechtelijke verenigingen die afhangen van een provincie of een gemeente. 2. Publiekrechtelijke rechtspersonen en geen administratieve overheid zijn.3. Privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang en geen administratieve overheid zijn.Voor deze rechtspersonen zal in concreto moeten worden onderzocht of de rechtspersoon belast is met taken van algemeen belang. Voorbeelden van dergelijke rechtspersonen zijn: ziekenfondsen, de door Kind en Gezin erkende crèches, enz.

Tijdelijke crisisorganen die rechtspersoonlijkheid hebben, zoals het COVID-19 commissariaat en de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19, vallen bijgevolg onder de noemer instantie.

De instantie in kwestie dient te voldoen aan twee cumulatieve voorwaarden: 1° ze vangt de crisis op.Dit wordt breed geïnterpreteerd. Dit betekent dat de instantie zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrokken kan zijn bij de crisis. Bijvoorbeeld tijdens de COVID crisis waren onder meer ziekenhuizen, de FOD Volkgsezondheid, vaccinatiecentra, dokters,... betrokken, maar ook instellingen zoals rusthuizen. 2° ze kent een urgente personeelsbehoefte.Dit betekent dat de normale personeelsbezetting van de instantie niet in staat is om de crisis op te vangen.

Het is aan de instantie om te motiveren dat ze daadwerkelijk voldoet aan deze cumulatieve voorwaarden.

De directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning dient te worden ingelicht telkens wanneer een instantie gebruik wenst te maken van deze terbeschikkingstelling. De directeur-generaal neemt een ondersteunende en coördinerende rol op bij de aanvang van het proces die voortvloeit uit de aan hem toegewezen missies in het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Dit houdt onder meer in dat hij de verschillende stafdirecteurs van de verschillende federale overheidsdiensten en instellingen informeert en communiceert over de personeelsbehoefte bij de instantie op zijn website.

De terbeschikkingstelling gebeurt op vrijwillige basis. Het personeelslid, de federale dienst en de instantie moeten akkoord gaan.

Er is gedurende de gehele duur van de overeenkomst de toestemming nodig van de drie partijen. Dit betekent dat elke partij bij de overeenkomst steeds zijn toestemming kan intrekken waardoor de overeenkomst zal worden stopgezet.

Ze is geldig voor een termijn van zes maanden. Binnen de termijn van zes maanden is er geen politieke afstemming nodig om de terbeschikkingstelling mogelijk te maken. De leidend ambtenaar kan binnen deze periode autonoom beslissen personeel aan te bieden om de crisis (in haar eerste fase) te verhelpen.

Binnen die zes maanden neemt de federale dienst, tenzij anders is overeengekomen, de kosten van de bezoldiging van het personeelslid, de kosten van de terbeschikkingstelling en alle bijhorende lasten op zich. Dit betekent dat indien er hieromtrent geen andere afspraken worden gemaakt, de federale dienst gedurende de eerste zes maanden volledig solidair is met de instantie waar de behoefte zich situeert.

De terbeschikkingstelling kan worden verlengd. Hierop bestaat geen limiet. Bij een verlenging dient bovenop de overeenkomst tussen alle partijen een akkoordbevinding van de bevoegde ministers te komen. De overeenkomst moet in dat geval de duur van de terbeschikkingstelling, de bezoldiging en de administratieve standplaats van het personeelslid bepalen.

Ook bij de verlenging is steeds de toestemming van de drie contractspartijen nodig en kunnen zij steeds deze toestemming intrekken.

Het personeelslid blijft gedurende het hele proces voor zijn loopbaan deel uitmaken van zijn federale dienst en behoud daarbij de hieraan gekoppelde rechten. Dit betekent ook dat de evaluatie en eventueel tuchtdossier wordt verzorgd door de federale dienst.

De directeur-generaal rapporteert driejaarlijks over de toepassing van deze terbeschikkingstellingsvorm. Dit rapport bevat onder meer voor welke crisissen de terbeschikkingstelling is toegepast, welke instanties ervan gebruik hebben gemaakt en het aantal personeelsleden dat ter beschikking is gesteld.

Het doel van deze nieuwe vorm van terbeschikkingstelling is de federale overheid in staat te stellen om haar personeel slaagkrachtig, snel en soepel te kunnen inzetten waar nodig. Afdeling 5. creëert een reglementaire basis voor de

terbeschikkingstelling van personeelsleden van federale diensten aan publieke rechtspersonen die samen met de federale dienst in een expertise-uitwisselingnetwerk zitten. Dit betekent dat beide organisaties reeds onderling zijn overeenkomen, vanwege het gedeeld lidmaatschap in het netwerk, dat zij aan elkaar personeelsleden ter beschikking kunnen stellen onder bepaalde voorwaarden met het oog op de verwerving van competenties of de ondersteuning van een project.

Het voorbeeld bij uitstek van een dergelijk netwerk is Talent Exchange. De terbeschikkingstelling vindt dus plaats met een bepaald doel: 1. Het personeelslid in kwestie wordt ter beschikking gesteld om een bepaalde expertise op te doen bij een andere organisatie.Deze expertise kan hij nadien toepassen binnen zijn federale dienst. 2. Het personeelslid in kwestie wordt ter beschikking gesteld om een specifiek project te ondersteunen.In dit geval beschikt het personeelslid over een specifieke expertise waar de organisatie van het netwerk een behoefte aan heeft.

Deze regeling geldt zowel voor statutaire als contractuele personeelsleden.

Het is de bedoeling dat deze terbeschikkingstelling of expertise-uitwisseling plaatsvindt onder dezelfde voorwaarden als in artikel 51. Niet alle organisaties van het expertise-uitwisselingsnetwerk behoren per se tot het federale administratief openbaar ambt. Dit betekent dat het expertise-uitwisselingsnetwerk leden kan hebben die geen gebruik kunnen maken van artikel 51. De Federale Overheid is niet bevoegd om de terbeschikkingstelling te regelen van personeelsleden die niet tot haar personeelsbestand behoren, maar kan wel een kader creëren waarin zijn personeel ter beschikking wordt gesteld aan instellingen die niet tot het federaal administratief openbaar ambt behoren.

De organisaties moeten de rechtsvorm hebben van een publieke rechtspersoon. Het spreekt voor zich dat federale diensten die deel uitmaken van een expertise-uitwisselingsnetwerk voor de terbeschikkingstelling gebruik maken van artikel 51.

De overeenkomst bepaalt minstens de duur van de terbeschikkingstelling, de kosten van de bezoldiging en de administratieve standplaats van het personeelslid.

Artikelen 20 tot en met 26.

Deze artikelen actualiseren het gebruik van de term "het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 Artikel 27.

Dit artikel verduidelijkt enerzijds de datum van inwerkingtreding van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 om interpretatieproblemen te voorkomen naar aanleiding van advies van de Inspectie van Financiën. Anderzijds was het de bedoeling van de regelgever om deze maatregel te laten gelden voor alle personeelsleden die initieel onder een startbaanovereenkomst zijn aangeworven en voldoen aan de andere voorwaarden in artikel 8bis. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen Artikelen 28 en 29.

Deze artikelen behoeven geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 5 juli 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 12 juli 2022;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 11 juli 2022;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het protocol nr. 793 van 29 september 2022 van het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 7 oktober 2022 bij de Raad van State is in gediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt de bepaling onder 8° opgeheven;b) in het tweede lid worden de woorden "ten belope van de helft en ten belope van één vijfde van de prestaties" opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2022, worden tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende: "Onverminderd het eerste lid, 3°, kan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning studenten die in het laatste jaar zitten van de studies voor het vereiste diploma of getuigschrift volgens de voorwaarden bedoeld in artikel 17 § 1, D, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel toelaten tot een contractuele selectie.

De voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 4°, is niet van toepassing op de op pensioen gestelde Rijksambtenaren die in dienst worden genomen onder een arbeidsovereenkomst met een maximumduur van één jaar voor functies die na een contractuele of statutaire selectie niet ingevuld werden. Ze worden in dienst genomen in de graad of klasse van de te begeven functie die hoogstens dezelfde graad of klasse heeft als degene waarin de rijksambtenaar op pensioen is gesteld. De arbeidsovereenkomst kan worden verlengd voor een periode van maximum één jaar, mits akkoord van de bevoegde minister." HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt

Art. 3.In het opschrift van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt worden de woorden "betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt" vervangen door de woorden "houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt ".

Art. 4.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: "5° directeur-generaal: de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning." b) het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 14°, luidende: "14° instantie: administratieve overheden, publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, belast met opdrachten van algemeen belang, die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken vallen."

Art. 5.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal";b) in de bepaling onder 2° wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal";c) in de bepaling onder 3° worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal";2° in het tweede lid worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";3° in het tweede en derde lid worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel sluiten, wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal".

Art. 8.In artikel 11, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "wervingsexamen of een vergelijkende selectie georganiseerd door SELOR" vervangen door de woorden "wervingsexamen, een vergelijkende of doorlopende selectie georganiseerd door het directoraat-generaal".

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1° en 2°, wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal";2° in het tweede lid worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal";2° in het tweede lid worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal";3° in het tweede en derde lid worden de woorden "de afgevaardigd bestuurder van SELOR" vervangen door de woorden "de directeur-generaal".

Art. 11.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal".

Art. 12.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 13.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van artikel 11, § 6, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt behoudt de statutair ambtenaar van een gefedereerde entiteit: 1° zijn dienstanciënniteit, zijn graadanciënniteit of zijn klasseanciënniteit, indien hij in een graad of klasse wordt benoemd die overeenkomstig bijlage 1 van dit besluit als gelijkwaardig wordt erkend; 2° zijn niveauanciënniteit, indien hij in hetzelfde niveau wordt benoemd dat overeenkomstig bijlage 1 van dit besluit als gelijkwaardig wordt erkend."

Art. 14.In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 15.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "SELOR stelt, op de wijze die SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal stelt, op de wijze die ze";2° in het tweede lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal";3° in het derde lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 16.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "SELOR licht, op de wijze die SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal stelt, op de wijze die ze";2° in het tweede lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal";3° in het derde lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 17.In artikel 34, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 18.In het opschrift van hoofdstuk IV. van hetzelfde besluit worden de woorden "mobiliteit en de conventionele terbeschikkingstelling." Vervangen door de woorden "mobiliteit, de conventionele terbeschikkingstelling, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling.".

Art. 19.In hoofdstuk IV. van hetzelfde besluit worden de afdelingen 4 en 5. ingevoegd, luidende: "Afdeling 4. Terbeschikkingstelling tijdens een crisis.

Art. 33bis.Tijdens een crisis kunnen personeelsleden ter beschikking worden gesteld aan een instantie die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: - de instantie vangt de crisis op; - binnen de instantie is er sprake van een urgente personeelsbehoefte.

De instantie die gebruik wenst te maken van de terbeschikkingstelling bedoeld in het eerste lid dient hiervan de directeur-generaal op de hoogte te brengen.

Art. 33terties.§ 1. De terbeschikkingstelling vindt plaats met de toestemming van het personeelslid, de federale dienst en de instantie.

De terbeschikkingstelling geldt voor een termijn van zes maanden.

Het personeelslid behoudt zijn bezoldiging ten laste van de federale dienst.

De federale dienst neemt de kosten van de terbeschikkingstelling op zich, tenzij anders overeengekomen. § 2. De terbeschikkingstelling kan steeds worden verlengd met de toestemming van het personeelslid, de federale dienst en de instantie en na een akkoordbevinding van de bevoegde minister.

De overeenkomst die de terbeschikkingstelling verlengt, bepaalt minstens: 1° de duur van de verlenging;2° de tenlasteneming van de bezoldiging van het personeelslid;3° de administratieve standplaats van het personeelslid. § 3. Het personeelslid blijft tijdens de terbeschikkingstelling of de verlenging ervan voor zijn loopbaan deel uitmaken van zijn federale dienst. Hij behoudt binnen zijn federale dienst zijn rechten op bevordering, op verandering van graad en op mutatie. § 4. Elke federale dienst bezorgt driejaarlijks globale informatie over het gebruik van de terbeschikkingstelling tijdens een crisis aan de directeur-generaal die daarover een rapport publiceert. Afdeling 5. - Expertise-uitwisseling.

Art. 33quater.Federale diensten kunnen personeelsleden ter beschikking stellen aan publieke rechtspersonen, die geen toepassing kunnen maken van artikel 51 en samen met de Federale dienst deel uitmaken van een expertise-uitwisselingsnetwerk, om hetzij: 1° een personeelslid een specifieke expertise te laten verwerven;2° een specifiek project te ondersteunen. Art. 33 quinquies. De terbeschikkingstelling vindt plaats met de toestemming van het personeelslid, de federale dienst en de publieke rechtspersoon waaraan hij ter beschikking wordt gesteld.

De overeenkomst bepaalt minstens: 1° de duur van de terbeschikkingstelling;2° de tenlasteneming van de bezoldiging van het personeelslid;3° de administratieve standplaats van het personeelslid. Het personeelslid blijft voor zijn loopbaan deel uitmaken van zijn federale dienst. Hij behoudt, binnen zijn federale dienst, zijn rechten op bevordering, op verandering van graad en op mutatie."

Art. 20.In artikel 37, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal";2° in het derde lid wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "Het directoraat-generaal".

Art. 21.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Het directoraat-generaal stelt de federale diensten voor om ambtshalve mobiliteit te verlenen aan de ambtenaren die het directoraat-generaal ter beschikking gesteld kreeg."

Art. 22.In artikel 41 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 23.In artikel 42 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 24.In artikel 45 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 25.In artikel 46 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal".

Art. 26.In artikel 50 van hetzelfde besluit wordt het woord "SELOR" vervangen door de woorden "het directoraat-generaal". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

Art. 27.In artikel 8bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de opleidingsplannen en het sectoraal opleidingsengagement type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, met betrekking tot de toekenning van een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in uitvoering van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019 tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's in de sector van de exploitatie van bioscoopzalen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste streepje wordt aangevuld met de woorden "of een hierop volgend contract van bepaalde duur".2° in het tweede streepje worden de woorden "de datum van inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de woorden "31 maart 2022". HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 28.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 29.De minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^