Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044609 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Met uitzondering van één mandaat van Nederlandstalig lid en één mandaat van Franstalig lid dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenk Samenstelling Overeenkomstig artikel 24 van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het geva(...) type wet prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044888 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De effectieve leden van de Controlecommissie euthanasie wer Overeenkomstig de beslissingen van de plenaire vergaderingen van 9 februari 2023 en 21 september 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023010265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 april 2023 wordt de heer Tom DE SAVEUR, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone ZOTTEGEM/HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023015370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de samenstelling van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023015377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023020071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2008 betreffende de syndicale premie in de Duitstalige Gemeenschap (1) type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023020080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koppeling van de lonen van het rijdend personeel aan de functieclassificatie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden en betreffende de bepalingen van de arbeidsvoorwaarden voor het rijdend personeel (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023042096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Danny DAELMAN, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A1 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit zijn ambt ver De heer Danny DAELMAN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Atta(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2018 betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023043158 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 april 2023, wordt de heer Etienne MORUE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044716 bron raad van state Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt de heer Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter in de Raad van State, op rust gesteld op 1 september 2023. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voe type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044715 bron raad van state Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt de heer Bruno SEUTIN, staatsraad, op rust gesteld op 1 september 2023. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en zijn aanspraken op een r type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044717 bron raad van state Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt de heer Albert THYS, staatsraad, op rust gesteld op 1 oktober 2023. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en zijn aanspraken op een rust type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044718 bron raad van state Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt Mevrouw Martine BAGUET, kamervoorzitter in de Raad van State, op rust gesteld op 1 oktober 2023. Ze wordt gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren en type koninklijk besluit prom. 19/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas verantwoordelijk voor de directie voor de controle op de prijzen en de rekeningen type koninklijk besluit prom. 19/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044959 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 19/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas verantwoordelijk voor de administratieve directie type koninklijk besluit prom. 19/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van het lid van het directiecomité verantwoordelijk voor de directie voor de technische werking van de elektriciteits- en de gasmarkt van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 september 2023, - Zijn aangewezen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen: ? mevr. Dedrie L., raadsheer in het hof van beroep te Antwe ? mevr. Van Hoeck I., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;. - Zijn aangewezen tot de fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045307 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, dat uitwerking heeft sedert 1 juli 2023, is aan de heer Plugers C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bru Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij ministeriële besluiten van 6 (...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023045282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045341 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, dat in werking is getreden op 30 juni 2023, is aan de heer Smet D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gillis-Waas. Het is hem vergund de tite Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging (...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023045511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. - Rectificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045344 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 september 2023 is mevr. Van de Velde E., master in de rechten, benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor de Nederlandse taalrol. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023091308 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2023 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023204363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023 wordt, met ingang van 1 oktober 2023, de managementfunctie van adjunct-adminis Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 07/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021 voor de periode 2021-2022

decreet

type decreet prom. 29/06/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023204646 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2022 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van landbouwproducten vermeld in artikel D. 234 van het Waalse Landbouwwetboek

beschikking

type beschikking prom. 06/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de oprichting van een Brusselse Raad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023015386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor Leefmilieu Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042827 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de waterwegenvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 in het kader van een subsidie aan VIB voor de oprichting van een kenniscentrum en pilootproductiefaciliteit voor biotechnologische geneesmiddelen of biotherapeutica type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023042821 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft de transitie van de subsidie voor een vernieuwend project Werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang naar een gereglementeerde subsidie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023043708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023043709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 16 Ter `Bordet', nr. 160 `Bordet'. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 13/07/2023. houdende goedkeuring van de beslissing van de ge type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044124 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Joost-ten-Node. - Gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26 "Wijk Noordstation". - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 13/07/2023 keurt de gedeeltelijke opheffing Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beroepen ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingediend door Mevrouw Wivine WAILLIEZ, de heer Johan DEVOLDER en mevrouw Myriam VAN CAMPENHOUT, alsmede de heren Angelo LAURENZANA, Albert SMETS en Tom CARTRYSSE tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2022 tot goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 14 en 29 tussen de Tuinbouwersstraat, de Sint-Albaansbergstraat en de Médoristraat, opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van de stad Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023045527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot besluit van de Waalse Regering van 18 november 2022 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels " (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten) type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023204653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 75 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204419 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief communicatie medewerkers (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG23413 Solliciteren kan tot en met 13/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel coördinatoren (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23406 Solliciteren kan tot en met 16/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204623 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directie attaché (niveau 1) voor de Franse Gemeenschap. - Selectienummer: AFC23004 Solliciteren kan tot en met 06/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG23435 Solliciteren kan tot en met 06/10/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde func(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023020107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 24/05/2023 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde ERRATUM: In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2023, bladzijde 65854, dient men te lezen: "Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023, wordt de heer Vanhoutte J. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van r ERRATUM: In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2023, bladzijde 65856, dient men te lezen: &q(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023031233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 25 mei 2023, wordt mevrouw Corinne DEHART benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Franse taa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023031405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2022, wordt mevrouw Inne FLIES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023043073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2023, wordt mevrouw Delphine RENWART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023043075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2023, wordt mevrouw Joke SMEETS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming. - Erratum Bij koninklijk besluit van 7 april 2023 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 februari 2023 tot benoeming van mevrouw Emmanuelle HEBERT in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023, wordt mevrouw Evi VROONEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045166 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2023, wordt mevrouw Marine DE COCKER benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 september 2023, dat uitwerking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN den ABBEELE Axel benoemd tot werkend lid bij genoemde Comm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2023 houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van eerste aanleg die kennis neem Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 28 juli 2023, in a(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044607 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig, plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens voor de categorie `gerechtelijke wereld' (...) Samenstelling van de raad van bestuur De raad van bestuur is samengesteld uit twaalf leden, van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023044608 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Tweede oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig, tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Aangezien er geen kandidatuur werd ingediend naar aanleiding van de vorige opro(...) Het Comité I bestaat uit drie leden: een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045154 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te - Anderlecht : 1 - Brussel (grondgebied van het tweede kanton): 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2023). - De Haan: 1 (in associatie) - Oudenburg: 1 (in associatie)

document

type document prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023045219 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 29 juni 2023: ? heeft de heer Van Cauteren P., ondervoorzitter in deze rechtbank, aangewezen tot het adjunct-mandaat van afdel ? heeft mevr. Vanlouwe M., rechter familie- en jeugdzaken in deze rechtbank aangewezen tot het adju(...) type document prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers Contact Center (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG23218 Deze selectie werd afgesloten op 05/09/2023. Er zijn 6 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204619 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Artsen - Coördinatoren evaluatie van de impact van de handicap - medisch centrum Bergen (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG23314 Solliciteren kan tot en met 09/10/2023 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 22/09/2023 numac 2023204671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Recruiters (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23301 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2023. Er zijn 2. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er w(...)
^