Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 2022
gepubliceerd op 30 december 2022

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022034532
pub.
30/12/2022
prom.
10/11/2022
ELI
eli/besluit/2022/11/10/2022034532/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de artikelen 12bis, § 2 en 36/34, § 2;

Gelet op Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, artikel 14, §§ 1, 2 en 3;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2022 FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2022 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"), Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de artikelen 12bis, § 2 en 36/34, § 2;

Gelet op Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (hierna de " wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten"), artikel 14, §§ 1, 2 en 3;

Besluit :

Artikel 1.Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de instellingen als bedoeld in artikel 12, derde lid van Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten.

Art. 2.Aanmerking van een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling § 1. Met toepassing van artikel 14, § 1 van Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten bepaalt de Bank welke instellingen aangemerkt dienen te worden als binnenlandse systeemrelevante instellingen (hierna "BSI's") in de zin van artikel 12 van Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten. § 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 past de Bank de methode en de criteria toe die vastgelegd zijn in de Titels I tot en met III van Richtsnoeren nr. 2014/10 van de Europese Bankautoriteit inzake de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (RKV) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen (ASI's) (hierna "Richtsnoeren nr. 2014/10"), met dien verstande dat in Richtsnoeren nr. 2014/10: - onder "relevante entiteiten" de instellingen wordt verstaan; - onder "autoriteit" of "betrokken autoriteit" de Bank wordt verstaan; - onder "lidstaat" België wordt verstaan; - onder "andere systeemrelevante instelling" of "ASI" "binnenlandse systeemrelevante instelling" of "BSI" wordt verstaan. § 3. Op grond van de paragrafen 1 en 2 1° worden de volgende groepen als BSI's aangemerkt: - de groep Argenta, met aan het hoofd Investeringsmaatschappij Argenta NV, afgekort "Investar"; - de groep Belfius, met aan het hoofd Belfius Bank NV; - de groep BNP Paribas Fortis, met aan het hoofd BNP Paribas Fortis NV; - de groep Crelan, met aan het hoofd de Federatie van kredietinstellingen Crelan NV; - de groep Euroclear, met aan het hoofd Euroclear Holding NV; - de groep ING België, met aan het hoofd ING België NV ; - de groep KBC, met aan het hoofd KBC Groep NV; 2° wordt de volgende kredietinstelling als BSI aangemerkt: - The Bank of New York Mellon NV. § 4. De juridische entiteiten die voor de toepassing van dit Reglement geacht worden te behoren tot de in paragraaf 3, 1° bedoelde groepen zijn vermeld in de bijlage bij dit Reglement.

Art. 3.Bepaling van het bedrag van de tier 1-kernkapitaalbuffer van binnenlandse systeemrelevante instellingen Met toepassing van artikel 14, § 2 van Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten en rekening houdend met de criteria bedoeld in artikel 14, § 1 van dezelfde bijlage en met de beginselen van artikel 14, § 3 van die bijlage, stelt de Bank de volgende bedragen vast voor de tier 1-kernkapitaalbuffer waarover de in artikel 2, § 3 bedoelde BSI's moeten beschikken: 1° De volgende BSI's moeten over een bijkomende tier 1-kernkapitaalbuffer beschikken van 1,5% van het totale bedrag van de risicoblootstelling dat wordt berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3 van Verordening (EU) nr.575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 : - de groep Belfius; - de groep BNP Paribas Fortis; - de groep ING België; - de groep KBC; 2° De volgende BSI's moeten over een bijkomende tier 1-kernkapitaalbuffer beschikken van 0,75% van het totale bedrag van de risicoblootstelling dat wordt berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3 van voormelde Verordening nr.575/2013: - de groep Argenta; - de groep Crelan; - de groep Euroclear; - The Bank of New York Mellon.

De vereisten van het eerste lid zijn van toepassing op de juridische entiteiten bedoeld in artikel 2, § 3, 2° en § 4, volgens de modaliteiten bepaald in deel I, titel 2 van de voormelde Verordening nr. 575/2013.

Art. 4.Intrekking van het reglement van de Nationale Bank van België van 10 november 2015 Het reglement van de Nationale Bank van België van 10 november 2015 betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen, wordt ingetrokken.

Art. 5.Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023. Het blijft gelden tot de Bank, op grond van artikel 15, tweede lid van Bijlage IV bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector sluiten, de kwalificatie van een instelling als BSI herziet of, op grond van artikel 14, § 3, b) van Bijlage IV bij dezelfde wet, het vereiste voor een BSI om over een bijkomende tier 1-kernkapitaalbuffer te beschikken als bepaald in artikel 3, herziet.

Brussel, 12 april 2022.

De Gouverneur, P. WUNSCH

Bijlage: lijst van juridische entiteiten die geacht worden te behoren tot de groepen die in artikel 2, § 3, 1° als BSI's worden aangemerkt

Annexe : liste des entités juridiques considérées comme appartenant aux groupes définis comme EIS domestiques à l'article 2, § 3, 1°

Groep Argenta

Groupe Argenta

Investeringsmaatschappij Argenta NV, afgekort "Investar"

Investeringsmaatschappij Argenta SA, en abrégé : Investar

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV, afgekort "Argenta BVG"

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep SA, en abrégé : Argenta BVG

Argenta Spaarbank NV, afgekort "ASPA"

Argenta Banque d'épargne SA, en abrégé : ASPA

Groep Belfius

Groupe Belfius

Belfius Bank NV

Belfius Banque SA

Groep BNP Paribas Fortis

Groupe BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis NV

BNP Paribas Fortis SA

Groep Crelan

Groupe Crelan

Federatie van kredietinstellingen Crelan NV

Fédération d'établissements de crédit Crelan SA

Crelan NV

Crelan SA

Axa Bank Belgium NV

Axa Bank Belgium SA

Groep Euroclear

Groupe Euroclear

Euroclear Holding NV

Euroclear Holding SA

Euroclear NV, afgekort "ESA"

Euroclear SA, en abrégé : ESA

Euroclear Bank NV

Euroclear Bank SA

Groep ING België

Groupe ING Belgique

ING België NV

ING Belgique SA

Groep KBC

Groupe KBC

KBC Groep NV

KBC Groupe SA

KBC Bank NV

KBC Bank SA


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 november 2022 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGEM

^