Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (1) type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand type wet prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043207 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15(...) type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043205 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen type wet prom. 04/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 24 van de programmawet I van 29 maart 2012 type wet prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043211 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen Overeenkomstig artikel 14/19, van de w 1° De bedragen van de heffingen vermeld bij de bijlage I van de wet van 20 juli 2006 worden aangep(...) type wet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op 31 december 2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen, in toepassing van artikel 67, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043454 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van AME Life Lux S.A. naar Monument Assurance Luxembourg S.A. De Luxemburgse prudentiële toezichthouder heeft op 29 september 2022 de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht AME Life Lux S.A. toegestaan de rechten en Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022090312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2022 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2022, 127.72 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207265 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207264 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022033863 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot vaststelling van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/11/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034532 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 april 2022 betreffende de methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034683 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis type koninklijk besluit prom. 06/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034752 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2022 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 06/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034753 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode om de middelen te bepalen die nodig zijn voor de uitvoering van de doelstellingen bedoeld in artikel 21bis, § 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de modaliteiten voor het beheer van de erin bedoelde fondsen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 28/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2023, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 13/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 december 2022: - zijn benoemd, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, in de Nederlandstalige kamer van de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen: ? Als voorzitter: ? Als plaatsvervangend voorzitter: de heer De Baets P., erekamervoorzitter van het hof van beroep t(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043137 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de negende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de zesde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de achtste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2023 type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een subsidie tot vergroening van de luchtvaart type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de zevende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 20/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2023 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de inspecteurs die de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg bijstaan ter voorbereiding van de dossiers type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2023, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden. - Steun aan de Energiestrategie van Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieblad overeenkomstig artikel 780/1, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 12/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 06/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode om de middelen te bepalen die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen bedoeld in artikel 15/11, § 1bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en de modaliteiten voor het beheer van de erin bedoelde fondsen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022042515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2006 tot delegatie van de bevoegdheid een verzoek tot inzage of een afschrift van een bestuursdocument dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder zich heeft, af te wijzen type ministerieel besluit prom. 28/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043112 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043169 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 december 2022, dat in werking treedt op 30 november 2022, wordt een einde gesteld aan de associatie "Laurent Delcroix en Sylvie de Besterfeld" ter standplaats Mons Mevr. Wauters de Besterfeld S. neemt opnieuw de hoedanigheid van kandidaat-notaris is. Bij minis(...) type ministerieel besluit prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

decreet

type decreet prom. 14/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043261 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 type decreet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043470 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor het verkrijgen van een ondersteuningstoeslag en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van tijdelijke maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en voor toegang tot het statuut van beschermde afnemer voor de huishoudens in het kader van de energiecrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022207385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van Commissarissen bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207390 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op kleine herten, herten, niet-beboste herten en everzwijnen te verlengen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043090 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- De overdracht heeft uitwerking op 31 december 2022 om 24u. Overeenkomstig artikel 106, eerste li(...) type overeenkomst prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043460 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson De overdracht heeft uitwerking op 20 december 2022. Overeenkomstig artikel 106, eerste lid van d(...)

bericht

type bericht prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2023, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 type bericht prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken

document

type document prom. 04/09/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022042630 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 20/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wijziging van de Beslissing van 20 december 2021 houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel LAGEVRIO voor de behandeling van COVID-19 type document prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022043263 bron de federale ombudsman De federale Ombudsman werft één tweetalige statutaire attaché in de Nederlandse taalrol en één tweetalige statutaire attaché (ref. FO2203F) in de Franse taalrol aan Het College van federale ombudsmannen (hierna de federale Ombudsm(...) De federale Ombudsman is een onafhankelijke collaterale instelling van het Parlement, ingesteld doo(...) type document prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Akteneming delegatie handtekeningsbevoegdheid type document prom. 22/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043274 bron regering van het brussels hoofdstedelijk gewest Akteneming delegatie handtekeningsbevoegdheid type document prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022207172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige data analisten (niveau A1) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ( Rechtelijke Order). - Selectienummer : AFG22399 Solliciteren kan tot en met 13/01/2023 via www.werkenvoo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022207154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige statistiche coördinatoren (niveau A2) voor de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ( Rechtelijke Order) - Selectienummer: AFG22400 Solliciteren kan tot en met 13/01/2023 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022207250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmmanagers IT (niveau A2) voor FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22356 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst i(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 30/12/2022 numac 2022207328 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22441 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2022. Er zijn 14 laureaten.
^