Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2022
gepubliceerd op 11 mei 2023

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "ZIN TV vzw" om bepaalde kosten te dekken van het project "Bewustmakingscampagne inzake de dekolonisatie van de openbare ruimte"

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022042805
pub.
11/05/2023
prom.
23/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "ZIN TV vzw" om bepaalde kosten te dekken van het project "Bewustmakingscampagne inzake de dekolonisatie van de openbare ruimte" (voorlopige titel)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, op sectie 12 - FOD Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041447 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole sluiten betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole;

Overwegende dat een krediet van één miljoen negenhonderd achtenzestigduizend euro (1.968.000 euro) op de organisatieafdeling 12.58.52, activiteitenprogramma 58/5, basisallocatie 33.00.41 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2022 is ingeschreven;

Overwegende dat op 21 maart een projectoproep is gedaan, die op 10 juni 2022 is afgesloten;

Overwegende dat het door de vereniging ingediende project gunstig gerangschikt werd na de evaluatie van alle ontvangen projecten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 18 september 2022;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een toelage van negenendertig duizend honderd (39.100) euro wordt toegekend aan "ZIN TV vzw" met zetel gevestigd te Vorstsesteenweg 143, 1060 Sint-Gillis (ondernemingsnummer 0818.979.116 en rekeningnummer BE67 9794 3467 4987), om bepaalde kosten te dekken van het project "Bewustmakingscampagne inzake de dekolonisatie van de openbare ruimte" (voorlopige titel). § 2. Het project bestaat erin een bewustmakingscampagne op te zetten inzake de dekolonisatie van de Belgische openbare ruimte aan de hand van twee hoofdlijnen: - de vorming en de bestendiging van het collectief Ruelles door middel van acties op het grondgebied van de gemeente Etterbeek (opleidingsworkshops; ontwikkeling en organisatie van feministische en dekoloniale rondleidingen en ontmoetingsworkshops voor het publiek, in samenwerking met de lokale actoren uit het verenigingsleven; deelname aan door de gemeente georganiseerde activiteiten, zoals Het Najaar van de Solidariteit); - het maken en verspreiden van een documentairefilm, en een bijbehorende pedagogische fiche, over de uitdagingen die gepaard gaan met de dekolonisatie van de openbare ruimte, in het begin onder meer vanuit de ervaring van het collectief Ruelles. De film zal in de loop van het jaar tweemaal worden vertoond, waarna ontmoetingen zullen plaatsvinden, en zal vrij toegankelijk zijn op het internet. § 3. Het project heeft de volgende doelstellingen: - instrumenten creëren voor de bewustmaking rond de dekolonisatie van de openbare ruimte die de verveelvoudiging van vergelijkbare acties op het grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel mogelijk zullen maken; - doen beseffen dat de Belgische openbare ruimte tekenen vertoont van kolonisatie en racisme alsook van seksisme; - de Belgische koloniale propaganda die nog in grote mate bijdraagt aan het omgaan van racistische stereotypen in de collectieve verbeelding, ontkrachten; - een collectieve en burgerlijke reflectie op gang brengen over de toe-eigening van de openbare ruimte door en voor iedereen; - de boodschap en ervaringen van de betrokkenen visibiliseren en valoriseren in een openbare ruimte die hen onzichtbaar maakt en zelfs ontmenselijkt.

Art. 2.§ 1. De toelage bedoeld in artikel 1, wordt aangerekend op het activiteitenprogramma 58/5, basisallocatie 33.00.41, organisatieafdeling12.58.52 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2022. § 2. Deze toelage wordt toegekend om de subsidieerbare kosten die zijn opgesomd in artikel 4 van dit koninklijk besluit te dekken. § 3. Deze subsidie wordt toegekend voor een periode van veertien maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit koninklijk besluit. Aan het einde van deze periode wordt het project als afgerond beschouwd.

Art. 3.De toelage wordt in twee schijven betaald: - een eerste schijf van negentig procent, hetzij vijfendertig duizend honderd en negentig (35.190) euro, na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van tien procent, hetzij drieduizend negenhonderd en tien (3.910) euro, na de voorlegging van het eindverslag van de activiteiten en de bewijsstukken voor de volledige toelage.

Art. 4.Worden aanvaard als subsidieerbare kosten: 1. Huur en huurlasten;2. Promotie- en publicatiekosten;3. Administratieve kosten;4. Voertuig- en verplaatsingskosten;5. Vergoedingen aan derden en onderaannemers;6. Personeelskosten;7. Kosten gelinkt aan de bijstand van slachtoffers;8. Kosten gegenereerd door sensibiliseringsactiviteiten;9. Opleidingskosten.

Art. 5.§ 1. "ZIN TV vzw" houdt alle documenten en rekeningen ter beschikking van de ambtenaren belast met de controle van de toelages.

De controle kan gebeuren op de stukken of ter plaatse. § 2. Ze verstuurt naar de dienst Gelijke Kansen (Waterloolaan 115, 1000 Brussel of naar het e-mailadres equal@just.fgov.be) uiterlijk twee weken na de genoemde subsidieperiode in artikel 2, een uitvoeringsverslag met betrekking tot de subsidie alsook de financiële bewijsstukken (facturen, loonstroken, enz.). § 3. Het uitvoeringsverslag moet minstens een algemene beschrijving van de verwezenlijkte werkzaamheden, een synthese van de gevoerde acties, een evaluatie van de behaalde doelstellingen, een beschrijving van de eventuele ondervonden problemen met inbegrip van de obstakels bij de tenuitvoerlegging van de acties, een beschrijving van de faciliterende factoren bevatten, alsook alle noodzakelijke informatie die de dienst Gelijke Kansen in staat moet stellen om de verwezenlijking van die activiteiten te evalueren. § 4. De vereniging verstuurt eveneens een samenvattende tabel van alle bewijsstukken van de op deze toelage aangerekende uitgaven, met referentie naar de uitgavencategorieën. § 5. De controle van de ontvankelijkheid van de uitgaven heeft betrekking op de in artikel 4 toegelaten categorie. Zij zal ook het verband tussen de uitgaven en de verwezenlijking van het project alsook de redelijkheid van de uitgaven nagaan. § 6. Bij ontstentenis van de volledige overlevering van de documenten, namelijk het uitvoeringsverslag van de activiteiten en de bewijsstukken voor de volledige toelage, wordt de tweede schijf van de toelage niet uitbetaald en wordt, in voorkomend geval, de eerste schijf teruggevorderd voor het gedeelte van het bedrag dat niet naar behoren, overeenkomstig dit artikel, is gemotiveerd.

Art. 6.Dit besluit wordt van kracht met ingang van zijn ondertekening.

Art. 7.De Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, S. SCHLITZ

^