Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022034089
pub.
24/11/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 7/1, § 14, ingevoegd bij de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 28 juni 2022;

Gelet op advies nr. 72.089/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 september 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° Minister: de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;2° De Federale Raad: de Federale Raad voor de apothekers.

Art. 2.De Federale Raad beschikt over een secretariaat, bestaande uit minstens één ambtenaar die de Minister vertegenwoordigt.

Deze ambtenaar/ambtenaren heeft/hebben zitting met raadgevende stem.

Art. 3.§ 1. De Federale Raad heeft een bureau dat bestaat uit: 1° de voorzitter en de ondervoorzitter;2° drie leden, welke door de Federale Raad worden aangewezen onder zijn leden;3° de ambtenaar/ambtenaren die het secretariaat waarneemt/waarnemen, zoals bedoeld in artikel 2. § 2. Het bureau regelt de werkzaamheden van de Federale Raad.

Art. 4.Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de vergadering van de Federale Raad voorgezeten door het oudste lid in jaren.

Art. 5.§ 1. De bepalingen van dit artikel gelden onder voorbehoud van artikel 143/2, van de gecoördineerde wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. § 2. Indien de Minister de Federale Raad om advies verzoekt, brengt deze zijn advies uit binnen de twee maanden. Op gemotiveerd verzoek van de Federale Raad kan de Minister deze termijn met twee maanden verlengen.

In uitzonderlijke gevallen kan de Minister een dringend advies vragen.

Hij bepaalt alsdan de termijn die niet minder dan vijftien dagen mag zijn.

Art. 6.De Federale Raad maakt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Minister.

Art. 7.De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Federale Raad hebben recht op: 1° per zitting die minstens twee uren duurt, een presentiegeld van 13 euro voor wat de voorzitter en de ondervoorzitter betreft, en een presentiegeld van 10 euro voor wat de leden betreft;2° een verblijfsvergoeding van 10 euro per dag volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;3° de terugbetaling van de reiskosten overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 januari 1965, houdende algemene regeling inzake reiskosten of het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, al naar gelang het geval. De ambtenaren bedoeld in artikel 2 kunnen alleen aanspraak maken op een vergoeding in de mate waarin hun aanwezigheid op de vergaderingen prestaties vergt buiten hun gewone diensturen.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^