Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 november 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, aangenomen te Londen op 30 oktober 2009 (2)(3) type wet prom. 21/03/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042598 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042775 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Monument Assurance Luxembourg S.A. naar AME Life Lux S.A. De Luxemburgse prudentiële toezichthouder heeft op 29 september 2022 de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Monument Assurance Luxembourg S.A. toegest Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022055791 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Dal Molin, Albert, Antoine Mr. Dal Molin, Albert, Antoine gebo Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022033213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt mevrouw Stéphanie EMPAIN bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en van leden de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022033420 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de " Sectorgids productie, import en handel organische en organisch-minerale meststoffen" gedateerd op 22-06-2022 werd op 01-09-2022 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 200 Belform vzw - Belgische Federatie voor Organische Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022034173 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2022, - mevr. Domken C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - de heer Salembier B., lic - de heer Vennekens F., licentiaat in de rechten, ondervoorzitter in de ondernemingsrechtbank te An(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022040680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022, wordt mevrouw Ina FOCKE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attachée bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt mevrouw Nathalie BOUTRY, bevorderd door verhoging naar de hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2022, wordt mevrouw Florence ARNOULD, bevorderd door verhoging naar de hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veili Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042269 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de toekenning van emblemen in het behoud van de tradities type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022203487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 30/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toelating wordt verleend om werknemers 's nachts en op zon- en feestdagen tewerk te stellen voor het uitvoeren van transformatiewerkzaamheden op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 13/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2022 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 92 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 46.032 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.348 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.358 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 19, Mol - Grens ProRail , gelegen te Overpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 21.885 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Gent-Zeehaven-Darsen-11, gelegen te Gent type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 204, Gent - Zelzate, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 1.102 type ministerieel besluit prom. 04/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034137 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2/1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.879 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 48.145 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 48.906 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 122, Melle-Zottegem, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 56.633 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 122, Melle-Zottegem, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 54.302 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 47.288 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 53.214 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 45.295 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 45.747 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 52.311 type ministerieel besluit prom. 08/08/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042115 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type ministerieel besluit prom. 28/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042689 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2019 tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206689 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2022, wordt de SA TAUW, gelegen rue Guillaume Fouquet 28, te 5032 Les Isnes vanaf 21 oktober 2022 tot 20 oktober 2027 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de

decreet

type decreet prom. 06/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042710 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de vereenvoudiging van de bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessies van diensten en werken

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022033108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen te vernietigen bu(...) AANHEF : Overwegende de aanvraag van 15 maart 2022, waarbij de Brusselse Gewestelijke Huisvestin(...) type beschikking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022033303 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking van artikel 68, § 1, 5° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen te ver(...) AANHEF: Overwegende de aanvraag van 14 juni 2022 waardoor Vlaamse Radio en Televisieomroeporgani(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N221 tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200 op het grondgebied van de stad Tienen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van nv Fluxys Belgium, die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 39,5, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen van de nv P.A.L.L., die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 36,3, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de melding van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Waalse Regering of een instelling van openbaar nut waarop het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, toepasselijk is

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206482 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Project Manager A3 (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG22457 Solliciteren kan tot 6/12/2022 via www.selor.be. De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Griffier (m/v/x) bij de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel - BFG22214 Er is 6 laureaten. D(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)

document

type document prom. 17/03/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206218 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022021180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt Mevrouw Louise Chantal Laurence CAYPHAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022021136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Marlies PEUMANS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt de heer Jef WILLEMS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking 1.**** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. **** wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen **** type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - Deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het **** van de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. **** wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen **** type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van Griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022042764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerecht(...)

document

type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022033547 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Gemeente Vorst. - Begroting 2022 Bij besluit van 03/10/2022 wordt de beslissing van 08/07/2022 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Vorst besluit de begroting 2022 goed te keuren niet goedgekeurd. type document prom. 28/04/2017 pub. 24/11/2022 numac 2022033918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk, Boek I, Titel 4. - Officieuze coördinatie in het Duits type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206596 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige managementassistenten (niveau B) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22221 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206560 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Family Officers (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG22504 Solliciteren kan tot en met 07/12/2022 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206684 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Onderzoekers (niveau C) voor Brussel Huisvesting. - Selectienummer: REQ198 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2022. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 6 maand geldig. (...) type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206693 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 18 oktober 2022 wordt de vennootschap GEOTECHNIX BVBA vanaf 18 oktober 2022 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en) : - Boring voo(...) - Installatie van geothermische sondes - installatie van piëzometers Deze erkenning heeft het(...) type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 coördinatie wetenschapsaangelegenheden (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectie-nummer : ANG22010 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2022. Er i(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206690 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 28 september 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. HYDRO-JET HELLEBUYCK, gevestigd Ondankstraat 19, te 8700 Bij beslissing van 3 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Ov(...) type document prom. -- pub. 24/11/2022 numac 2022206780 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen (m/v/x) - BFG22215 Er is 1 laureaat.
^