Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 april 2023

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Thibaut CRUL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Bij koninklijk besluit van 24 november 2022, wordt mevrouw Caroline FRANZEN benoemd tot rijksam(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023040252
pub.
14/04/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022042688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034044 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten, wordt de heer Thibaut CRUL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022206747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaat van lid van het Federaal Planbureau sluiten, wordt mevrouw Caroline FRANZEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022042451 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 05/12/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022042933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn 2021/1270 van de commissie van 21 april 2021 tot wijziging van richtlijn 2010/43/eu wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren, tot aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen van de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022042934 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt mevrouw Sophie SAERENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 november 2022.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022206747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaat van lid van het Federaal Planbureau sluiten, wordt de heer Minh Cédric SCHILS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^