Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 05 december 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022034044
pub.
05/12/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 2, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003002193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, waarvan artikel 20, § 2 werd vervangen door het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 en gewijzigd werd door de koninklijke besluiten van 20 december 2007 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op de voorstellen van de in college vergaderde leidende ambtenaren van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede streepje wordt als volgt vervangen: "- de Heer Pedro Facon, Adjunct-Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;"; 2° het zesde streepje wordt als volgt vervangen: "- de Heer Axel Delvoie, Adjunct-Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste streepje wordt als volgt vervangen: "- de Heer Laurent Tenteniez, Adjunct-Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;"; 2° onder het tweede streepje worden de woorden "de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen" vervangen door de woorden "de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening"; 3° het vierde streepje wordt als volgt vervangen: "- de Heer Thibaut Duvillier, Adjunct-Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;"; 4° onder het vijfde streepje wordt het woord "Adjunct" opgeheven;5° onder het zesde streepje wordt het woord "Adjunct" opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^