Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 07 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2022034009
pub.
07/11/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, voor te leggen.

Met dit verslag wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de Raad van State, in zijn advies nr. 72.176/2 van 10 oktober 2022, om de in dit besluit vervatte wijzigingen toe te lichten. Anderzijds strekt onderhavig verslag ertoe te duiden tot welke aanpassingen het advies van de Raad van State heeft geleid.

Samenvattend, beoogt onderhavig ontwerp van besluit om de hieronder toegelichte wijzigingen aan te brengen aan het op 16 januari 2022 afgekondigde koninklijke besluit inzake de spreiding en registratie van apotheken.

Het ontworpen artikel 1 bevat een verbetering van de definitie van "vestigingsplaats". Door niet langer te verwijzen naar artikel 50 worden ook de vestigingsplaatsen van apotheken die na de toepassing van de procedure van artikel 50 zijn overgebracht, bedoeld.

Artikel 2 schaft het vereiste dat het landmeterverslag voor een (tijdelijke) overbrenging in de onmiddellijke nabijheid en een fusie-overbrenging de geografische en demografische invloedssfeer moet vermelden, af. Bij de beoordeling van dergelijke dossiers wordt immers geen rekening gehouden met de invloedssferen. Deze informatie heeft dan ook geen toegevoegde waarde voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Artikel 3 bevat een aantal wijzigingen. Vooreerst bevat dit artikel een verduidelijking dat de geografische coördinaten van de geplande apotheek, zoals vermeld in het aanvraagdossier voor een vestigingsvergunning, zich in de voor het publiek opengestelde ruimte van de apotheek dienen te bevinden. Daarnaast wordt bepaald dat, in het geval de aanvrager van een vestigingsvergunning een beroep wil doen op het ontworpen artikel 21/1 (i.e. de uitzondering bij erkende rampen), het aanvraagdossier de betrokken dwingende reden moet bevatten. Tot slot wordt bepaald dat het landmeterverslag, dat opgenomen is in het aanvraagdossier, de geografische en demografische invloedssfeer niet dient te bevatten voor een (tijdelijke) overbrenging in de onmiddellijke nabijheid en voor een fusie-overbrenging (zie artikel 2) Artikel 4 bepaalt dat de beschermingsperimeter na fusie of overbrenging dient te vervallen indien de uitbatingsvergunning vóór de afloop van de termijn van tien, resp. twee jaar, wordt opgeheven of vervalt omwille van sluiting van de apotheek.

De artikelen 5 en 6 werken een inconsistentie weg tussen de Nederlandstalige (alwaar sprake was van "werkdagen") en de Franstalige (alwaar sprake was van "jours") tekst. In beide gevallen dient te worden uitgegaan van werkdagen.

Artikel 7 bevat een uitzonderingsregeling bij erkende rampen: onder strikte voorwaarden kan de minister afwijken van de bestaande spreidingsregels. In het geval van een natuurramp kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn voor een officina die in het getroffen gebied is gelegen om volgens de standaard spreidingsregels definitief uit te wijken naar een nieuwe locatie.

Volgens de Raad van State lijkt deze bepaling in strijd met de doelstelling van het ontwerp, aangezien ze tot gevolg zou kunnen hebben dat geen enkele overdracht van een apotheek kan worden toegestaan zolang de ramp die een dergelijke overdracht noodzakelijk maakt, niet officieel is erkend. Deze zienswijze kan niet worden bijgetreden. In tegenstelling tot hetgeen de Inspecteur van Financiën in zijn advies aanhaalt, en waarop de Raad van State zich baseert, verhindert artikel 7 immers niet dat een tijdelijke overbrenging in de onmiddellijke nabijheid, bijvoorbeeld naar een container, wordt toegestaan in afwachting van de erkenning van de ramp en dus de mogelijkheid tot definitieve overbrenging van de apotheek volgens het door onderhavig besluit ingevoerde regime.

Het advies van de Raad van State om in artikel 21/1 niet te voorzien in de afwijking van artikel 20 omdat artikel 21/1, tweede lid, volgens de Raad "precies de inhoud weergeeft van het voornoemde artikel 20", kan niet worden gevolgd. Beide artikelen verschillen namelijk in die zin dat krachtens artikel 21/1 enkel de Minister de beslissing kan nemen, waar die bevoegdheid krachtens artikel 20 ook aan de afgevaardigde van de Minister is toegekend. Bijgevolg moeten zowel de verwijzing naar artikel 20 in het eerste lid van artikel 21/1, als het tweede lid behouden blijven.

Artikel 8 schrapt het vereiste - wegens irrelevant - om een landmetersverslag te verstrekken bij een aanvraag tot definitieve sluiting van een apotheek.

Artikel 9 bevat een rechtzetting van een onvolledige verwijzing naar artikelen en afstemming van de Nederlandse en Franse tekst.

Artikel 10 voorziet in de opheffing van artikel 41, § 2, 2°. Het op te heffen artikel 41, § 2, 2° en artikel 43, 3° van het Spreidingsbesluit beogen dezelfde situatie, doch krachtens artikel 41 leidt de onregelmatige overdracht van de apotheek tot het verval van de uitbatingsvergunning, terwijl artikel 43 in de opheffing door de minister voorziet. Enkel de bepaling in artikel 43 wordt behouden, en duidelijker geformuleerd.

Artikel 11 voorziet een verbetering van artikel 42, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten. Ten eerste wordt het verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige tekst weggewerkt. Ten tweede wordt de bepaling gekoppeld aan de maximaal toegekende duurtijd van de tijdelijke overbrenging (die immers niet per se drie jaar bedraagt). Ten slotte wordt het verval van de uitbatingsvergunning slechts verbonden aan twee te vermijden gevallen, zijnde deze vermeld in 1° en 3°.

Artikel 12 voorziet een herformulering van artikel 43, 3° van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten (zie hieromtrent de toelichting bij artikel 10).

Artikel 13 voorziet verschillende wijzigingen. De bepalingen onder 1° en 2° hangen samen met de wijziging voorzien bij artikel 1 - in het kadaster zou niet "de in artikel 50 bedoelde geografische coördinaten" maar wel "de vestigingsplaats" moeten worden opgenomen.

Artikel 14 voorziet een formele mogelijkheid om de geografische coördinaten te betwisten van de apotheek waarvoor een vestigingsvergunning is afgeleverd vóór de inwerkingtreding van het Spreidingsbesluit, maar waarvoor de uitbatingsvergunning pas is toegekend na de inwerkingtreding ervan.

De Raad van State stelt terecht dat deze bepaling ertoe leidt dat het betwistingsrecht ontnomen wordt van de houder van de uitbatingsvergunning waarvan de publicatie in het kadaster zou plaatsvinden vooraleer het huidige besluit in werking treedt. Om deze ongelijke behandeling te vermijden wordt het beginpunt van de betwistingstermijn in geval de publicatie in het kadaster de inwerkingtreding van dit besluit voorafgaat, vastgesteld op deze datum van inwerkingtreding.

Artikel 15 wijzigt artikel 51 van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten. Dit artikel 51 voorziet een overgangsbepaling, dewelke bepaalt dat de vóór de inwerkingtreding van het KB gefusioneerde of overgebrachte apotheken, gedurende de resterende duur van respectievelijk tien en twee jaar van een beschermingsperimeter van 1,5 km genieten. Zowel het KB van 1974 als het huidige KB voorzien echter in een uitzondering op die perimeter bij overmacht of voor kleine transferts (in het oude KB: 100 meter bij fusies en "onmiddellijke nabijheid" in dezelfde gemeente bij overbrengingen; in het nieuwe KB "onmiddellijke nabijheid" (= 100 meter of 25%-regel)).

De overgangsbepaling wijkt dus van beide regels af. Het kan echter niet de bedoeling zijn om kleine transferts naar een zone rond een apotheek die nog over een "oude" beschermingsperimeter beschikt, te blokkeren. Dit wordt bij huidig ontwerpartikel rechtgezet.

Artikel 16 voorziet een wijziging aan de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten. In de vermelde bijlage wordt verwezen naar de "Lambert-projectie". Het blijkt echter dat er meerdere Lambert-projecties bestaan om geografische coördinaten te bepalen. De op de FAGG-website gepubliceerde coördinaten werden allemaal bepaald via de Lambert-2008-projectie. Om deze eenvormigheid te behouden en te vermijden dat er in aanvragen van een vestigingsvergunning andere Lambert-projecties gebruikt worden dan de Lambert-2008-projectie, wordt de bijlage in die zin gepreciseerd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 72.176/2 van 10 oktober 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk[e] besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven' Op 13 september 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 10 oktober 2022 . De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane Tellier, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 oktober 2022 .

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE OPMERKING De voorgenomen wijzigingen van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten `betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven' hebben betrekking op de zeer technische materie inzake de vestiging en de spreiding van apotheken.

Pas bij het lezen van de brief waarbij de inspecteur van Financiën om advies verzocht is, heeft de afdeling Wetgeving zich rekenschap kunnen geven van de draagwijdte van de voorgenomen wijzigingen.

Het verdient aanbeveling om de in die brief vervatte gegevens op te nemen in een verslag aan de Koning waarin, minstens aan de hand van betekenisvolle voorbeelden, in ieder geval vermeld moet worden welke gevallen bedoeld worden in het ontworpen artikel 21/1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten (artikel 7 van het ontwerp).

Voor de toekomst wordt bovendien aanbevolen om de ontwerpen inzake die materie vergezeld te laten gaan van een verslag aan de Koning met daarin inzonderheid een artikelsgewijze bespreking.

Onder voorbehoud van die opmerking worden de volgende opmerkingen gemaakt.

BIJZONDERE OPMERKINGEN DISPOSITIEF Artikel 3 De woorden die bij de bepaling onder 1° ingevoegd worden, sluiten niet goed aan bij de bestaande tekst van artikel 13, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 6 januari 2022, waarvan de strekking, na de ontworpen wijziging, onduidelijk wordt.

Artikel 7 1. Het ontworpen artikel 21/1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten voorziet in afwijkingen van de daarin vermelde artikelen, inzonderheid van artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit.Het ontworpen artikel 21/1, tweede lid, geeft evenwel precies de inhoud weer van het voornoemde artikel 20.

Bijgevolg moeten het cijfer "20" in het eerste lid van het ontworpen artikel 21/1 het leesteken en het volledige tweede lid weggelaten worden. 2. Bij het ontworpen artikel 21/1 wordt een afwijkingsprocedure ingevoerd voor de overbrenging van een apotheek om een dergelijke overbrenging mogelijk te maken wanneer daarvoor "duidelijk gebleken dwingende redenen in geval van een officieel erkende ramp" bestaan.De overstromingen van 2021 en de situatie in de gemeente Pepinster worden in het dossier opgegeven als voorbeelden voor de noodzaak van een dergelijke regel.

De inspecteur van Financiën wijst in verband met die bepaling op het volgende: "Het nieuwe art. 21/1 spreekt over een officieel erkende ramp.

Hoewel de gewesten sneller zijn in het erkennen van een ramp dan de federale overheid, is er nog altijd een periode tussen de ramp en de erkenning ervan, waarbij er dus bv ook geen container geplaatst kan worden om de apotheek tijdelijk in onder te brengen. Vraag is of dit wenselijk is." Door de bewoordingen waarin die bepaling gesteld is, wordt de mogelijkheid voor de minister om de overbrenging van een apotheek toe te staan, immers afhankelijk gesteld van de omstandigheid dat de duidelijk gebleken dwingende redenen voor die overbrenging verband houden met een "officieel" erkende ramp, wat lijkt uit te sluiten dat hij een dergelijke overbrenging kan toestaan vóór die "officiële" erkenning.

Zoals die regel gesteld is, lijkt die in te gaan tegen het doel dat in het ontwerp nagestreefd wordt, aangezien die tot gevolg zou kunnen hebben dat geen overbrenging toegestaan zou kunnen worden zolang de ramp die tot een dergelijke overbrenging noopt, niet officieel erkend is. De steller van het ontwerp dient de relevantie van de aldus voorgenomen maatregel na te gaan met betrekking tot de periode die valt tussen de ramp en de officiële erkenning ervan. Als de regel gehandhaafd blijft, moet de reden daarvoor, in het licht van alle in overweging te nemen belangen, toegelicht worden in het verslag aan de Koning.

Artikel 11 In de inleidende zin van de Franse tekst van het ontworpen artikel 42, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten schrijve men "visée à l'article 11, alinéa 1er, est ouverte (voorts zoals in het ontwerp)".

Artikel 14 Uit de bespreking van artikel 14 in de brief, waarvan sprake is in de voorafgaande opmerking en waarbij om het advies van de inspecteur van financiën verzocht is, blijkt dat de woorden "de inwerkingtreding van dit besluit", in het ontworpen artikel 50, § 4, alleen betrekking kunnen hebben op het ogenblik dat het bij het ontwerp gewijzigde koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten uitwerking heeft gekregen en niet op de inwerkingtreding van voorliggend ontwerp.

De ontworpen paragraaf 4 is dus correct gesteld op wetgevingstechnisch vlak voor zover daarbij "dit besluit" beoogd wordt. Aangezien het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten met terugwerkende kracht uitwerking gekregen heeft op 1 december 2021, dient de wending "vóór de inwerkingtreding van dit besluit" telkens, in casu twee keer, vervangen te worden door de wending "voordat dit besluit uitwerking gekregen heeft".

Ten gronde blijkt uit voorliggende tekst dat de termijn van twee maanden die loopt vanaf de publicatie in het kadaster, vastgesteld in de tweede zin van het eerste lid van de ontworpen paragraaf 4, toegepast zal moeten worden op situaties waarin een vestigingsvergunning afgegeven is vóór 1 december 2021 maar waarvoor de uitbatingsvergunning toegekend is nss die datum.

Wat de aldus beoogde situaties betreft, lijkt niets dus a priori uit te sluiten dat die termijn volledig afgelopen of reeds geruime tijd ingegaan kan zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van het ontwerp. Dat zou het geval zijn als, voor sommige van die situaties, de "publicatie in het kadaster", die het beginpunt vormt van die termijn, zou plaatsvinden vóór de inwerkingtreding van voorliggend ontwerp, wat de Raad van State niet kan nagaan.

De steller van het ontwerp moet zich er dan ook van vergewissen dat de ontworpen regel voor de onderscheiden adressaten ervan geen onverantwoord verschil in behandeling oplevert met betrekking tot het genot van het betwistingsrecht dat daarbij ingesteld wordt ten gunste van de betrokken houders van een uitbatingsvergunning.

In het verslag aan de Koning moet in dat verband de vereiste uitleg gegeven worden.

Artikel 15 In de Franse tekst van het ontworpen artikel 51, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten, schrijve men "ne porte pas atteinte".

De griffier, Béatrice DRAPIER De voorzitter, Pierre VANDERNOOT

Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit (CP 325) Décision du 3 mai 2022 relative au remplacement des jours fériés en 2023, 2024 et 2025

Artikel 1.La présente décision est applicable aux institutions relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à leurs travailleurs.

Art. 2.En application de l'article 11 de la convention collective de travail-cadre du 23 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, coordonnant certaines dispositions relative aux conditions de rémunération, de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987 (Moniteur belge du 8 décembre 1987), les travailleurs bénéficient: - pour l'année 2023: d'un jour de congé le vendredi 7 avril (en remplacement du dimanche 1er janvier) et le vendredi 19 mai (en remplacement du samedi 11 novembre); - pour l'année 2024: d'un jour de congé le vendredi 29 mars (en remplacement du dimanche 21 juillet); - pour l'année 2025: d'un jour de congé le vendredi 18 avril (en remplacement du samedi 1er novembre).

Art. 3.La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit (CP 325) relative au remplacement des jours fériés en 2023, 2024 et 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, de artikelen 9, § 1, eerste en tweede lid, § 2 en § 4, 10, 12, 13, 18, § 1 en § 2, eerste lid, alle vervangen bij de wet van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205624 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven;

Gelet op de adviezen van de meest representatieve farmaceutische beroepsorganisaties, verstrekt op 8 en 13 juli 2022, met toepassing van de artikelen 9, §§ 2 en 4, en 18, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, vervangen bij de wet van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018205624 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 augustus 2022;

Gelet op het advies 72.176/2 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 16°, van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, worden de woorden "en die vastgelegd worden overeenkomstig artikel 50 van dit besluit" opgeheven.

Art. 2.Artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste en tweede lid dienen de geografische en demografische invloedssfeer niet te worden vastgesteld door een landmeter voor de overbrengingen bedoeld in artikel 10, § 1, 3° en 4° en artikel 11.".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de zin: ".Deze geografische coördinaten bevinden zich in de voor het publiek opengestelde ruimte van de geplande apotheek"; 2° in het tweede lid wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden ", of 21/1;"; 3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het tweede lid, 4°, dient het verslag van de landmeter de demografische/geografische invloedssfeer niet te vermelden in de gevallen bedoeld in artikel 5, § 1, derde lid.".

Art. 4.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid, 2°, wordt vervangen als volgt: "2° tot twee jaar te rekenen vanaf de datum van toekenning van de uitbatingsvergunning die wordt toegekend op basis van een vestigingsvergunning bedoeld in artikel 10, § 1, 1°, 2° of 4°, op grond van een eerdere aanvraag, of, indien de uitbatingsvergunning eerder wordt opgeheven of met toepassing van artikel 18, § 4, 1°, van de wet vervalt, tot de datum van opheffing of verval."; 2° het vierde lid, 2°, wordt vervangen als volgt: "2° tot tien jaar te rekenen vanaf de datum van toekenning van de uitbatingsvergunning die wordt toegekend op basis van een vergunning tot fusie bedoeld in artikel 9 op grond van een eerdere aanvraag, of, indien de uitbatingsvergunning eerder wordt opgeheven of met toepassing van artikel 18, § 4, 1°, van de wet vervalt, tot de datum van opheffing of verval.".

Art. 5.In de Franse tekst van artikel 15, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "ouvrables" ingevoegd tussen het woord "jours" en het woord "à".

Art. 6.In de Franse tekst van artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord "ouvrables" ingevoegd tussen het woord "jours" en het woord "qui".

Art. 7.Hoofdstuk 2, afdeling 3, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een artikel 21/1, luidende: "

Art. 21/1.Wegens duidelijk gebleken dwingende redenen in het geval van een officieel erkende ramp mag, in afwijking van de artikelen 10, 14, 17, § 1, tweede lid, 20 en 21, een vergunning voor de overbrenging van een apotheek worden verleend door de Minister, op voorwaarde dat: 1° het nieuwe adres dezelfde omgeving in de betrokken gemeente betreft;en 2° de demografische invloedsfeer van deze apotheek niet substantieel groter wordt;en 3° een veilige en kwalitatief hoogstaande geneesmiddelenvoorziening van de bevolking wordt gewaarborgd. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, beslist de Minister over de vestigingsaanvraag binnen een termijn van dertig werkdagen die aanvangt op de dag van de verlening van het in artikel 19 bedoelde verslag. Het secretariaat stelt de aanvrager onverwijld in kennis van deze beslissing. Het secretariaat publiceert het dispositief van de beslissing binnen een termijn van tien werkdagen op de website van het Agentschap.".

Art. 8.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid dient de aanvraag van een vergunning tot definitieve sluiting het in artikel 13, tweede lid, 4°, bedoelde verslag niet te bevatten.".

Art. 9.In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst worden de woorden "15 ou 16" vervangen door de woorden "34, 35 ou 36";2° in de Nederlandse tekst worden de woorden "35 of 36" vervangen door de woorden "34, 35 of 36".

Art. 10.Artikel 41, § 2, 2°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 42, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "Indien de in artikel 11, eerste lid, bedoelde apotheek langer dan de maximaal toegekende duurtijd geopend is op de tijdelijke vestigingsplaats, wordt de uitbatingsvergunning van de apotheek van rechtswege geacht: 1° te zijn vervallen wanneer binnen deze maximaal toegekende duurtijd geen vestigingsvergunning werd aangevraagd naar deze tijdelijke vestigingsplaats of een ander adres, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;2° te zijn geschorst wanneer de in 1° bedoelde vestigingsvergunning tijdig werd aangevraagd, doch werd geweigerd;3° te zijn vervallen wanneer de in 1° bedoelde vestigingsvergunning tijdig werd aangevraagd, en werd toegekend, doch de vergunninghouder er geen gebruik van maakt binnen de twee jaar bedoeld in artikel 12. In de gevallen bedoeld onder 2° en 3° wordt, in afwijking van artikel 11, de duurtijd van de vergunning tot tijdelijke overbrenging verlengd tot de bedoelde weigering, verval of gebruik.".

Art. 12.Artikel 43, 3°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "3° van de apotheek die met toepassing van artikel 41, § 1 over een tijdelijke uitbatingsvergunning beschikt en na de vaststelling dat de overdracht niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht;".

Art. 13.In artikel 45, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° worden de woorden "en de vestigingsplaats" ingevoegd tussen de woorden "het adres" en de woorden "van de apotheek";2° de bepaling onder 9° wordt opgeheven; 3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "In geval van een tijdelijke overbrenging wordt voor de toepassing van de bepaling in het eerste lid, onder 3°, slechts de vestigingsplaats van de oorspronkelijke locatie als bedoeld in artikel 11, tweede lid, bedoeld.".

Art. 14.Artikel 50 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. De geografische coördinaten van de locatie van de apotheek waarvoor een vestigingsvergunning is afgeleverd voordat dit besluit uitwerking gekregen heeft, maar waarvoor de uitbatingsvergunning is toegekend nadat dit besluit uitwerking gekregen heeft, en die niet zijn vastgesteld met toepassing van § 1, kunnen door de houder van de uitbatingsvergunning worden betwist. Op straffe van verval, dient hij hiertoe een aanvraag in te dienen binnen een termijn van twee maanden die loopt vanaf de publicatie in het kadaster overeenkomstig artikel 45, § 1, 9°, of indien deze publicatie de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 20/01/2022 numac 2021043531 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven sluiten betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, voorafgaat, vanaf deze inwerkingtreding. De aanvraag omvat een voorstel van geografische coördinaten, vergezeld van de verklaring van een landmeter dat deze coördinaten vallen binnen de publieksruimte van de betrokken apotheek.

Zolang de termijn bedoeld in het eerste lid niet is verstreken, of zolang de geografische coördinaten het voorwerp uitmaken van betwisting, vermeldt het kadaster dat de betrokken coördinaten nog niet definitief zijn vastgesteld. De definitief vastgestelde coördinaten worden van rechtswege geacht binnen de publieksruimte van de betrokken apotheek te liggen.".

Art. 15.In artikel 51 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Dit besluit doet geen afbreuk aan de toegekende bescherming na een fusie of een overbrenging vergund op basis van een aanvraag ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit.".

Art. 16.In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt het woord "Lambertprojectie" vervangen door de woorden "Lambertprojectie 2008".

Art. 17.De minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^