Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022042934
pub.
12/12/2022
prom.
05/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening voor te leggen aan Uwe Majesteit, wordt genomen ter omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen.

Hoofdstuk I van dit ontwerp voorziet in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen (hierna "Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269").

Deze Richtlijn wijzigt de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het betalen of het ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen (hierna "Gedelegeerde Richtlijn MiFID II").

Zij heeft tot doel te garanderen dat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die financiële instrumenten ontwikkelen en distribueren, duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen in het productgoedkeuringsproces van elk financieel instrument en in de overige regelingen inzake productgovernance en -toezicht voor elk financieel instrument dat bedoeld is om te worden gedistribueerd aan cliënten die op zoek zijn naar financiële instrumenten met een duurzaamheidsprofiel.

Behoudens in artikelen 3, 1° en 4, 1° (zie commentaar infra), zet het ontwerpbesluit de Richtlijn getrouw om in Belgisch recht, waarbij de inhoud van de Richtlijn strikt wordt overgenomen.

In het kader daarvan moet enkel het koninklijk besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten sluiten tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna "het uitvoeringsKB MiFID II"), worden gewijzigd.

Commentaar bij de artikelen: HOOFDSTUK I. - Omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen Art. 1 Zoals vereist door artikel 2, lid 1, alinea 3, van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269, wordt gepreciseerd dat de bepalingen van dit hoofdstuk deze Richtlijn omzetten.

Art. 2 Aan artikel 4, eerste lid, van het uitvoeringsKB MiFID II wordt de definitie toegevoegd van het begrip `duurzaamheidsfactoren', waarvoor verwezen wordt naar Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.

Artikel 2 vormt aldus de omzetting van artikel 1, lid 1, van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269.

Art. 3 Artikel 3 van het ontwerp brengt verschillende wijzigingen aan in artikel 22 van het uitvoeringsKB MiFID II. Het eerste punt van de ontwerpbepaling stelt dat, wanneer een gereglementeerde onderneming de potentiële doelmarkt voor een financieel instrument afbakent, zij, in voorkomend geval, rekening moet houden met duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast wordt gepreciseerd dat, wanneer een gereglementeerde onderneming de groep of eventuele groepen cliënten identificeert met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen een financieel instrument niet overeenstemt, zij eventuele duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking hoeft te nemen.

Aldus wordt met het eerste punt van deze bepaling artikel 1, lid 2, a), van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 omgezet.

De huidige regel, die in artikel 22, § 9, van het uitvoeringsKB MiFID II wordt geponeerd, en die artikel 9, lid 9, van de Gedelegeerde Richtlijn MiFID II omzet, bepaalt dat de gereglementeerde ondernemingen moeten zorgen voor de gelijktijdige identificatie van de potentiële doelmarkt voor elk financieel instrument, waarbij zij het type of de typen cliënten verduidelijken met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument overeenstemt, en van de `negatieve' doelmarkt, i.e. de het type of de typen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument niet overeenstemt.

In haar huidige verwoording wijkt deze ontwerpbepaling enigszins af van artikel 1, lid 2, a), van de Richtlijn, waarvan een strikte lezing de indruk zou kunnen wekken dat de gereglementeerde ondernemingen geen negatieve doelmarkt moeten identificeren voor een financieel instrument als dat duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt.

Deze interpretatie lijkt niet te stroken met de wil van de Europese wetgever, zoals verwoord in de zevende considerans van de Richtlijn, nl. dat financiële instrumenten met duurzaamheidsfactoren gemakkelijk beschikbaar blijven, inclusief voor cliënten die ter zake geen voorkeur hebben.

In de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 heeft de Europese wetgever immers voornoemde regel willen nuanceren voor financiële instrumenten met duurzaamheidsfactoren om ervoor te zorgen dat die instrumenten beschikbaar kunnen blijven, ook voor cliënten die geen duurzaamheidsvoorkeur hebben. Indien de regel ongewijzigd zou blijven, zouden dergelijke cliënten immers niet in de `positieve' doelmarkt van het instrument met duurzaamheidsfactoren worden opgenomen (wat perfect verantwoord is omdat zij geen duurzaamheidsvoorkeur hebben), maar - precies omdat zij geen duurzaamheidsvoorkeur hebben - zouden zij automatisch ook in de negatieve doelmarkt worden opgenomen, wat dan weer een negatieve impact zou hebben op de beschikbaarheid van die instrumenten. Dat is precies wat de Europese wetgever, die bezorgd is over het behoud van de beschikbaarheid van dat type producten, wilde voorkomen. Die wens van de Europese wetgever komt aan bod in considerans 7 van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269: "Om ervoor te zorgen dat financiële instrumenten met duurzaamheidsfactoren gemakkelijk beschikbaar blijven voor cliënten die geen duurzaamheidsvoorkeuren hebben, mag van beleggingsondernemingen niet worden verlangd dat zij groepen cliënten in kaart brengen met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument met duurzaamheidsfactoren niet overeenstemt.". Door de expliciete verwijzing naar cliënten die geen duurzaamheidsvoorkeur hebben, betekent dit dat van de beleggingsondernemingen niet mag worden verwacht dat zij groepen cliënten in kaart brengen met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen die instrumenten niet overeenstemmen omdat die duurzaamheidsvoorkeur ontbreekt. Dat is de enige interpretatie die zin geeft aan de wijziging die de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 aanbrengt in artikel 9, lid 9, van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593. In die considerans verantwoordt de Europese wetgever alleszins niet waarom het nuttig zou zijn om geen enkele negatieve doelmarkt te definiëren voor de financiële instrumenten met duurzaamheidsfactoren. Het blijft immers gerechtvaardigd om de negatieve doelmarkt van die instrumenten te definiëren op basis van andere criteria dan de duurzaamheidsfactoren, zoals de financiële positie of de risicotolerantie van de cliënten.

Die interpretatie wordt overigens door ESMA bevestigd in haar Consultation Paper `Review of the Guidelines on MiFID II product governance requirements' van 8 juli 2022 en zou dus op een geharmoniseerde wijze moeten worden toegepast door de toezichthouders in de verschillende lidstaten.

Als die benadering niet wordt gevolgd bij de omzetting van de Richtlijn, dreigt er een incoherentie te ontstaan tussen de reglementaire tekst en de (toekomstige) ESMA-richtsnoeren die de toezichthouders zullen moeten integreren in hun toezichtspraktijken.

Het tweede punt van de ontwerpbepaling stelt dat een gereglementeerde onderneming bepaalt of een financieel instrument voldoet aan de vastgestelde behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelmarkt, onder meer door te onderzoeken of de duurzaamheidsfactoren van een financieel instrument, in voorkomend geval, overeenstemmen met de doelmarkt.

Aldus wordt met het tweede punt van deze bepaling artikel 1, lid 2, b), van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 omgezet.

Het derde punt van de ontwerpbepaling verplicht de gereglementeerde ondernemingen om de duurzaamheidsfactoren van het financiële instrument op transparante wijze te presenteren en distributeurs de nodig informatie te verschaffen om afdoende rekening te kunnen houden met duurzaamheidsdoelstellingen van de cliënt of potentiële cliënt.

Aldus wordt met het derde punt van deze bepaling artikel 1, lid 2, c), van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 omgezet.

Het vierde punt van de ontwerpbepaling stelt dat de gereglementeerde ondernemingen, conform artikel 22, § 14, van het uitvoeringsKB MiFID II, bij de evaluatie van de doelmarkt eventuele duurzaamheidsdoelstellingen in aanmerking moeten nemen.

Aldus wordt met het vierde punt van deze bepaling artikel 1, lid 2, d), van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 omgezet.

Art. 4 Ontwerpartikel 4 brengt wijzigingen aan in de paragrafen 2 en 5 van artikel 23 van het uitvoeringsKB MiFID II die betrekking hebben op de geldende productgovernanceverplichtingen voor gereglementeerde ondernemingen die financiële instrumenten aanbieden of aanbevelen die ze niet noodzakelijk zelf vervaardigen.

Het doel van deze wijzigingen is vergelijkbaar met het doel van de wijzigingen die zijn aangebracht in artikel 22 van hetzelfde besluit, namelijk uitdrukkelijk voorschrijven dat duurzaamheidsfactoren in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling en de evaluatie van de doelmarkt.

Aldus wordt met ontwerpartikel 4 artikel 1, lid 3, van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 omgezet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen betreffende de openbare overnamebiedingen en de openbare uitkoopbiedingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten

op de openbare overnamebiedingen Art. 5 tot en met 15 Deze bepalingen vervangen de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen in het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare overnamebiedingen door verwijzingen naar de overeenstemmende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In punt 4.1.6. van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit worden de verwijzingen naar de artikelen 26 en 46 van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten, vervangen bij de wet van 11 juli 2018, respectievelijk vervangen door verwijzingen naar de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/528 van de Commissie van 16 december 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de informatie die ten minste moet worden vermeld in het document dat moet worden gepubliceerd voor een prospectusvrijstelling in verband met een overname middels een openbaar aanbod tot ruil, een fusie of een splitsing, en naar de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie. Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten

op de openbare uitkoopbiedingen Art. 16 Dit artikel strekt ertoe artikel 7/1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare uitkoopbiedingen te wijzigen. Er wordt een nieuw lid ingevoegd om de timing van dergelijke verrichtingen beter op elkaar af te stemmen. De voorgestelde bepaling moet ervoor zorgen dat de FSMA de memorie van antwoord niet hoeft goed te keuren voordat het prospectus klaar is, wat logisch is als ervan wordt uitgegaan dat de memorie van antwoord een afspiegeling moet zijn van het prospectus.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, A. BERTRAND

5 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 01/04/2007 pub. 20/11/2007 numac 2007000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbare overnamebiedingen en van de artikelen 5 en 6 van de wet van 1 april 2007 tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen sluiten op de openbare overnamebiedingen, artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, artikel 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten en bij de wet van 11 juli 2018, en de artikelen 14 en 24, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten;

Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, artikel 65/2, § 3, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017;

Gelet op de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, artikel 26/1, § 3, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017;

Gelet op de wet van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen sluiten op het statuut van en het toezicht op de beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, artikel 71, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare overnamebiedingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare uitkoopbiedingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten sluiten tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 9 augustus 2022;

Gelet op het advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 13 september 2022;

Gelet op advies 72.222/2 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Omzetting van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen, en houdende diverse bepalingen

Artikel 1.De bepalingen van dit hoofdstuk voorzien in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1269 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren in de productgovernanceverplichtingen.

Art. 2.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten sluiten tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten wordt aangevuld met een bepaling onder 15°, luidende: "15° duurzaamheidsfactoren: de duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 2, punt 24), van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.".

Art. 3.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 9 worden het eerste en het tweede leden vervangen als volgt: "De gereglementeerde ondernemingen stellen de potentiële doelmarkt voor elk financieel instrument voldoende fijnmazig vast en bepalen het type of de typen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, het financiële instrument overeenstemt. In dit proces identificeren de gereglementeerde ondernemingen de groep of groepen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument niet overeenstemt, zonder rekening te houden met eventuele duurzaamheidsfactoren. Wanneer gereglementeerde ondernemingen samenwerken bij het vervaardigen van een financieel instrument, moet slechts één doelmarkt worden aangewezen." 2° paragraaf 11 wordt vervangen als volgt: " § 11.De gereglementeerde ondernemingen bepalen of een financieel instrument voldoet aan de vastgestelde behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelmarkt, onder meer door een onderzoek van de volgende elementen: 1° het risico/rendementsprofiel van het financieel instrument stemt overeen met de doelmarkt;2° de duurzaamheidsfactoren van het financieel instrument stemmen, in voorkomend geval, overeen met de doelmarkt; 3° het ontwerp van het financieel instrument wordt gedreven door kenmerken die aan de cliënt ten goede komen, en niet door een bedrijfsmodel dat voor zijn rendabiliteit gebaseerd is op slechte resultaten voor de cliënt.". 3° paragraaf 13 wordt aangevuld als volgt: "De duurzaamheidsfactoren van het financiële instrument worden transparant gepresenteerd en verschaffen distributeurs de nodig informatie om afdoende rekening te houden met duurzaamheidsdoelstellingen van de cliënt of potentiële cliënt." 4° paragraaf 14 wordt vervangen als volgt: " " § 14.De gereglementeerde ondernemingen evalueren regelmatig de financiële instrumenten die zij vervaardigen rekening houdende met gebeurtenissen die het potentiële risico voor de omschreven doelmarkt feitelijk kunnen beïnvloeden. De gereglementeerde ondernemingen onderzoeken of het financieel instrument blijft overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van de doelmarkt en of het op de doelmarkt wordt gedistribueerd of cliënten bereikt met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het financiële instrument niet overeenstemt.".

Art. 4.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De gereglementeerde ondernemingen voeren passende productgovernanceregelingen in om ervoor te zorgen dat de producten en de diensten die zij wensen aan te bieden of aan te bevelen, overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van een omschreven doelmarkt, en dat de voorgenomen distributiestrategie overeenstemt met deze doelmarkt.De gereglementeerde ondernemingen omschrijven en beoordelen de omstandigheden en behoeften van de cliënten op wie zij zich willen richten, om ervoor te zorgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen van cliënten ten gevolge van commerciële of financieringsprocessen. In dit proces identificeren de gereglementeerde ondernemingen groepen cliënten met wier behoeften, kenmerken en doelstellingen het product of de dienst niet overeenstemt, zonder rekening te houden met eventuele duurzaamheidsfactoren.". 2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.De gereglementeerde ondernemingen evalueren regelmatig de beleggingsinstrumenten die zij aanbieden of aanbevelen en de diensten die zij verlenen, rekening houdende met elke gebeurtenis die het potentiële risico voor de omschreven doelmarkt materieel kan beïnvloeden. Gereglementeerde ondernemingen evalueren ten minste of de producten of diensten blijven overeenstemmen met de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van de omschreven doelmarkt, en of de voorgenomen distributiestrategie geschikt blijft. De gereglementeerde ondernemingen onderzoeken de doelmarkt opnieuw en/of actualiseren de productgovernanceregelingen wanneer zij tot de bevinding komen dat zij de doelmarkt voor een specifieke producten of diensten onjuist hebben omschreven of deze niet langer voldoen aan de omstandigheden van de omschreven doelmarkt, bijvoorbeeld wanneer het product ten gevolge van marktomstandigheden niet-liquide of zeer volatiel is geworden.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen betreffende de openbare overnamebiedingen en de openbare uitkoopbiedingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten

op de openbare overnamebiedingen

Art. 5.In artikel 20 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare overnamebiedingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 5 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 11 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 6.In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten, worden de woorden "artikel 524, § 2 W.Venn." telkens vervangen door de woorden "artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 7.In artikel 22, § 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 133, § 4, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 3:62, § 4, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 8.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 511 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 512 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 9.In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 513, § 1, eerste lid, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:82, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 7:82, § 1, vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 10.In artikel 43, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 513 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 11.In artikel 44, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 513, § 1, eerste lid, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:82, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 513, § 1, vierde lid, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:82, § 1, vijfde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 12.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "artikel 11, 2°, W.Venn." telkens vervangen door de woorden "artikel 1:20, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "artikel 7, § 2, W.Venn." telkens vervangen door de woorden "artikel 1:16, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 13.In artikel 51 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "artikel 11, 2°, W.Venn." telkens vervangen door de woorden "artikel 1:20, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "artikel 7, § 2, W.Venn." telkens vervangen door de woorden "artikel 1:16, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 14.In artikel 52, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016204525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "artikel 11 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "artikel 633 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 15.In bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2.3, tweede lid, worden de woorden "artikel 7, § 2, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:16, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 2° de bepaling onder 4.1.6. wordt vervangen als volgt: "4.1.6. In geval van een bod tot omruiling, worden de gegevens verstrekt die moeten worden opgenomen (i) in het vrijstellingsdocument zoals bedoeld in gedelegeerde Verordening (EU) 2021/528 van de Commissie van 16 december 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de informatie die ten minste moet worden vermeld in het document dat moet worden gepubliceerd voor een prospectusvrijstelling in verband met een overname middels een openbaar aanbod tot ruil, een fusie of een splitsing dan wel, (ii) als er geen vrijstellingsdocument is, in het prospectus zoals bedoeld in gedelegeerde verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie, over de als vergoeding aangeboden effecten en over de emittent van die effecten."; 3° in de bepaling onder 4.1.7. worden de woorden "artikel 513 W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 7:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; 4° in de bepaling onder 4.6 worden de woorden "artikel 7, § 2, W.Venn." vervangen door de woorden "artikel 1:16, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten

op de openbare uitkoopbiedingen

Art. 16.In artikel 7/1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007009446 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1967 houdende de uitbreiding van zekere bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot het vervoer door middel van leidingen van pekel, natronloog en afvalvloeistoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninkijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007022672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 8° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten sluiten op de openbare uitkoopbiedingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2018, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "De FSMA kan evenwel de in artikel 28, § 3, van de wet bedoelde beslissing om de memorie van antwoord goed te keuren of om de goedkeuring van de memorie van antwoord te weigeren niet nemen tenzij zij voorafgaand of tegelijkertijd de in artikel 19, § 3, van de wet bedoelde beslissing neemt om het prospectus goed te keuren of om de goedkeuring van het prospectus te weigeren.". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 17.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, A. BERTRAND

^