Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 02 december 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022042688
pub.
02/12/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, en artikel 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie ;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 en 17 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 mei en 12 juli 2022;

Gelet op het protocol nr. 2022/13 van 14 juli 2022 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de vrijstelling of een impactanalyse van de regelgeving, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 72.143/2 van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° in dienstactiviteit zijn als operationeel lid, dat geen stagiair is, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° de graad van kapitein of majoor hebben met tien jaar gecumuleerde graadanciënniteit, of de graad van majoor met drie jaar graadanciënniteit hebben of de graad van kolonel hebben;3° een nuttige ervaring hebben van minstens vijf jaar in een managementfunctie;4° houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau A binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;5° houder zijn van het brevet OFF4, bedoeld in artikel 14, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;6° de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" gekregen hebben bij de laatste evaluatie; 7° niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.".

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. in paragraaf 3, vierde lid, wordt het tweede streepje aangevuld met de volgende woorden: ", zonder rekening te houden met de aanstelling van de graad van kolonel bedoeld in paragraaf 5."; b. het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5.Als hij de graad van majoor of kapitein heeft, wordt de zonecommandant tijdens de duur van zijn mandaat aangesteld in de graad van kolonel. Tijdens de volledige duur van zijn mandaat, dat eventueel verlengd wordt, geniet hij de weddeschaal die, op de datum van het begin van zijn mandaat, is vastgesteld volgens dezelfde regels als die welke zijn opgenomen in artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten betreffende het geldelijk statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties verbonden aan de graad van kolonel.

Tijdens zijn mandaat blijft hij fictief genieten van de bevordering in weddeschaal bedoeld in artikel 17 of 18, naargelang het geval, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten betreffende het geldelijk statuut van het operationeel personeel van de zones van de hulpdiensten.".

Art. 3.Artikel 14 van hetzelfde besluit, opgeheven bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 14.Artikel 4, 5°, van dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2024." HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Art. 4.Artikel 50/1 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 september 2022, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Het brevet van de Hogere Opleiding Militair Administrateur (HOMA) wordt gelijkgesteld met het brevet OFF4.".

Art. 5.Artikel 69/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 september 2022, wordt aangevuld met de volgende leden: "De geldigheid van het brevet OFF4 behaald voor 1 januari 2024 start op 1 januari 2024.

De gelijkstellingen met de totaliteit van het brevet OFF4 bedoeld in artikel 50/1, §§ 2 en 3, zijn niet geldig voor 1 januari 2024." HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand die volgt op de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^