Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn 2021/1270 van de commissie van 21 april 2021 tot wijziging van richtlijn 2010/43/eu wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren, tot aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen van de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022042933
pub.
12/12/2022
prom.
05/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


5 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn (eu) 2021/1270 van de commissie van 21 april 2021 tot wijziging van richtlijn 2010/43/eu wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren, tot aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen van de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, en houdende diverse bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, I. Algemene overwegingen Het koninklijk besluit dat ik de eer heb U ter ondertekening voor te leggen, heeft in de eerste plaats tot doel om de volgende aspecten te wijzigen van de geldende wettelijke regeling voor de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, en voor de openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen: 1) Omzetting van Richtlijn 2021/1270 Hoofdstuk I van het ontwerp voorziet in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1270 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren. Deze Richtlijn wijzigt Richtlijn 2010/43 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij (hierna "de Richtlijn 2010/43"). Zij heeft tot doel te garanderen dat de processen, systemen en interne controles van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen, die hun portefeuille zelf beheren, de duurzaamheidsrisico's in aanmerking nemen, en dat de vereiste technische capaciteit en kennis voor de analyse van die risico's aanwezig zijn. Het ontwerpbesluit zet de Richtlijn getrouw om in Belgisch recht, waarbij de inhoud van de Richtlijn strikt wordt overgenomen. In het kader daarvan moeten enkel het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna "het icbe-besluit"), en het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna "het koninklijk besluit beheervennootschappen"), worden gewijzigd. Te noteren valt dat de AICB-regeling ter zake al is gewijzigd op Europees niveau(1), en dat het dus niet opportuun is om het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen (hierna "het AICB-besluit") parallel daarmee te wijzigen. 2) Wijziging van de regels over de publiciteiten Verder strekt het ontwerp ertoe de toepasselijke regels te wijzigen over de publiciteiten van de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die in het kader van een openbaar aanbod of bij niet-professionele beleggers worden verspreid: de doelstelling van die wijzigingen is de voor die publiciteiten geldende juridische regeling af te stemmen op de CBDF-verordening(2) en op de op 2 augustus 2021 door ESMA gepubliceerde Richtsnoeren betreffende de publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake de grensoverschrijdende distributie van fondsen(3). Concreet betreffen de wijzigingen dus de icbe's en de openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen, alsook de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die bij niet-professionele beleggers zouden worden verspreid zonder daarom het voorwerp van een openbaar aanbod uit te maken.

Die wijzigingen hebben in de eerste plaats tot doel de reglementaire architectuur zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Vandaag zijn de belangrijkste publiciteitsregels voor ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming immers verspreid over verschillende teksten(4): - in de eerste plaats moet reclame die bij de commercialisering van dit type ICB's wordt verspreid bij niet-professionele cliënten, voldoen aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten (hierna "het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten"); - daarnaast gelden voor de ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die openbaar worden aangeboden enkele bijkomende verplichtingen, opgenomen in de ICBE-wet en het ICBE-besluit, dan wel de AICB-wet en het koninklijk besluit over de openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen, naargelang het gaat over ICBE's dan wel over AICB's; - tot slot moet de beheervennootschap van de ICB (of de ICB zelf, indien het een zelfbeheerde ICB betreft) rekening houden met de regels inzake publicitaire mededelingen opgenomen in artikel 4 van de CBDF-verordening.

Sinds 2 februari 2022 gelden de richtsnoeren die ESMA heeft uitgevaardigd om de toepassing van de in artikel 4, lid 1, van de CBDF-verordening vervatte voorschriften voor publicitaire mededelingen nader toe te lichten. Deze zijn - zoals de CBDF-verordening - van toepassing op ICBE-beheervennootschappen, zelfbeheerde ICBE's, AICB-beheerders, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders. Hoewel deze richtsnoeren inhoudelijk voor een aanzienlijk deel overlappen met de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, bestaan er toch een aantal verschillen tussen beide teksten, zowel inhoudelijk als qua toepassingsgebied: - enkele richtsnoeren komen niet aan bod in het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, en omgekeerd. Bepaalde domeinen waarvoor een inhoudelijke regeling in beide teksten is opgenomen, zijn verschillend; - het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten geldt voor de reclame en andere documenten en berichten die worden verspreid bij de beroepsmatige commercialisering van rechten van deelneming in ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming bij niet-professionele cliënten, ongeacht de entiteit van wie de reclame uitgaat. De richtsnoeren gelden op hun beurt voor de entiteiten die onder artikel 4, lid 1, van de CBDF-verordening vallen (zelfbeheerde ICBE, beheervennootschap, AICB-beheerder, EuVECA-beheerder en EuSEF-beheerder), maar hebben wel betrekking op alle publicitaire mededelingen die zijn gericht aan (potentiële) beleggers (professioneel of niet-professioneel).

Voorliggend ontwerp heeft tot doel om een eenduidige regeling in te voeren voor publicitaire mededelingen(5) met betrekking tot ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, onafhankelijk van de entiteit die de publicitaire mededeling verspreidt. De volgende situaties kunnen worden onderscheiden: i. Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in openbare ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming De betrokken ICB's zijn in België ingeschreven op de lijst van openbare ICB's of (in het geval van ICBE's), maken gebruik van het paspoortregime van de UCITS-richtlijn.Bovendien gaat het om publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in deze ICB's.

Vallen daarom bijvoorbeeld niet onder deze hypothese, publicitaire mededelingen die louter betrekking hebben op een dienstverlening die bestaat uit het ontvangen en doorgeven van orders of het uitvoeren van orders, publicitaire mededelingen die uitsluitend gericht zijn aan professionele beleggers, publicitaire mededelingen die uitsluitend betrekking hebben op één of meerdere klassen van rechten van deelneming waarvoor het initiële inschrijvingsbedrag minimaal 250.000 euro per deelnemer bedraagt of publicitaire mededelingen die gericht zijn aan minder dan 150 niet-professionele beleggers. Deze laatste situatie is een feitenkwestie die geval per geval moet worden beoordeeld; de publicatie van een publicitaire mededeling op een voor iedereen toegankelijke website zal bijvoorbeeld beschouwd worden te zijn gericht aan meer dan 150 beleggers.

Deze publicitaire mededelingen zullen worden onderworpen aan de regels respectievelijk opgenomen in de ICBE-wet en het ICBE-besluit, dan wel de AICB-wet en het koninklijk besluit over de openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen, naargelang het gaat over ICBE's dan wel over AICB's. Bovendien worden deze publiciteitsregels aangevuld met de bepalingen van artikel 4 van de CBDF-verordening, zoals gepreciseerd in de bovenvermelde ESMA-richtsnoeren.

De daaruit voortvloeiende regels zullen van toepassing zijn op alle publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in dergelijke ICB's. Elke entiteit van wie dergelijke publicitaire mededelingen uitgaat zal dus rekening moeten houden met de toepasselijke bepalingen, of het nu gaat om een beheerder, een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere distributeur.

Het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten zal daarentegen niet meer van toepassing zijn op de hier bedoelde publicitaire mededelingen.

De betrokken publicitaire mededelingen moeten a priori worden goedgekeurd door de FSMA. De wettelijke basis wordt gevormd door artikel 64, § 1, en artikel 155, § 2, van de ICBE-wet, en door artikel 229, § 1, en artikel 267 van de AICB-wet. ii. Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een niet-openbaar aanbod van rechten van deelneming in ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, maar die wel bij niet-professionele beleggers worden verspreid Onder deze hypothese vallen (1) publicitaire mededelingen die bij niet-professionele beleggers worden verspreid en die betrekking hebben op niet-openbare ICB's, bijvoorbeeld een buitenlandse niet-openbare AICB (beheerd door een vergunde of een kleinschalige AICB-beheerder) of een buitenlandse ICBE die in België niet openbaar wordt aangeboden (2) publicitaire mededelingen die bij niet-professionele beleggers worden verspreid en die betrekking hebben op openbare ICB's, doch waarbij de publicitaire mededelingen zelf geen betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming, bijvoorbeeld een publicitaire mededeling gericht aan minder dan 150 beleggers.De gevallen geviseerd in artikel 1, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten zijn echter uitgesloten uit deze regeling.

Deze publicitaire mededelingen worden onderworpen aan de regels opgenomen in artikel 4 van de CBDF-verordening, zoals gepreciseerd in de bovenstaande Esma-richtsnoeren.

De betrokken publicitaire mededelingen maken het voorwerp uit van een a posteriori toezicht door de FSMA en er is geen verplichting om de betrokken publicitaire mededelingen voorafgaandelijk door de FSMA te laten goedkeuren.

Hiertoe zullen deze publicitaire mededelingen niet langer onderworpen zijn aan de inhoudelijkeregels opgenomen in titel III van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, maar verklaart dit besluit wel artikel 4 van de CBDF-verordening van toepassing op deze publicitaire mededelingen. Elke entiteit van wie dergelijke publicitaire mededelingen uitgaat zal dus rekening moeten houden met deze bepaling, of het nu gaat om een beheerder, een kredietinstelling, beursvennootschap of een andere distributeur.

De wettelijke basis wordt gevormd door artikel 45, § 2 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. iii. Andere publicitaire mededelingen die betrekking hebben op rechten van deelneming van ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Onder deze hypothese vallen (1) publicitaire mededelingen die enkel bij professionele beleggers worden verspreid en (2) publicitaire mededelingen die bij niet-professionele beleggers worden verspreid, maar geviseerd worden door artikel 1, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten.

Voor deze situatie voert dit koninklijk besluit geen bijzondere regels in.

Artikel 4 van de CBDF-verordening, zoals gepreciseerd in de bovenstaande ESMA-richtsnoeren, geldt enkel voor zover het gaat om een zelfbeheerde ICBE, ICBE-beheervennootschap, AICB-beheerder, EuVECA-beheerder en EuSEF-beheerder.

Voor zover het over een Belgische AICB-beheerder, een Belgische ICBE-beheervennootschap of een Belgische zelfbeheerde ICBE gaat, voert in deze hypothese de FSMA een a posteriori toezicht uit en is er geen verplichting om de betrokken publicitaire mededelingen voorafgaandelijk door de FSMA te laten goedkeuren.

Het onderhavige ontwerpbesluit strekt er niet toe de publiciteitsregels te wijzigen voor de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming. Deze instellingen voor collectieve belegging zijn als (uitgevende instellingen van) beleggingsinstrumenten onderworpen aan de prospectusregeling (prospectusverordening en prospectuswet), en moeten rekening houden met de hieruit voortvloeiende publiciteitsregels, evenals met de andere op hen toepasselijke publiciteitsregels (waaronder desgevallend artikel 4 van de CBDF-verordening).

Qua terminologie werd ervoor geopteerd om in het ICBE-besluit en het AICB-besluit voortaan de term "publicitaire mededelingen" te gebruiken, die ook wordt gebruikt in artikel 4 van de CBDF-verordening.

De publicitaire mededelingen vormen een onderdeel van de bredere categorie "berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, dan wel een dergelijk aanbod aankondigen of aanbevelen" waarvan sprake in de ICBE-wet en de AICB-wet. Naast publicitaire mededelingen omvat deze bredere categorie ook (1) berichten en andere documenten over het vennootschapsleven van de instelling voor collectieve belegging en (2) de andere berichten en stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging dan wel een dergelijk aanbod aankondigen of aanbevelen en die geen publicitaire mededeling uitmaken. Voor al deze documenten bevatten de ICBE-wet en AICB-wet een aantal inhoudelijke voorschriften. De regels waarvan sprake in dit ontwerp zullen daarentegen niet van toepassing zijn op deze documenten. 3) Diverse wijzigingen met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging Tot slot brengt het ontwerp een aantal diverse wijzigingen aan in de reglementering van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Daarom wordt voorgesteld om het icbe-besluit, het koninklijk besluit beheervennootschappen en het AICB-besluit te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen in verband met de publicitaire mededelingen vereisen ook een aanpassing van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten.

Voor een gedetailleerde toelichting bij de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar de commentaar bij de artikelen.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State.

Wat betreft de vraag of het begrip "publicitaire mededeling" in dit ontwerp niet moet worden gedefinieerd, werd het standpunt van de Raad van State niet gevolgd. Dit begrip wordt namelijk gebruikt in de CBDF-verordening en wordt verder verduidelijkt in de op 2 augustus 2021 door ESMA gepubliceerde Richtsnoeren betreffende de publicitaire mededelingen uit hoofde van de verordening inzake de grensoverschrijdende distributie van fondsen. Gezien de rechtstreekse werking van de CBDF-verordening wordt geoordeeld dat het niet aan de Belgische wetgever is om dit begrip zelf te definiëren. Dit begrip moet ook in de hele Europese Unie op dezelfde manier worden opgevat.

II. Commentaar bij de artikelen HOOFDSTUK I Omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1270 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren Art. 1 Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van hoofdstuk I van dit besluit voorzien in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1270 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren.

Afdeling 1 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Richtlijn 2010/43 is in eerste instantie van toepassing op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

Artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2010/43 verduidelijkt echter dat enkel artikel 12 (permanente risicobeheerfunctie) en de hoofdstukken III (belangenconflicten - art. 17 tot 21), IV (gedragsregels - art. 22 tot 29) en VI (risicobeheer - art.38 tot 45) van overeenkomstige toepassing zijn op de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen.

Bijgevolg moeten enkel leden 1 (definities), 4 (artikel 5bis van Richtlijn 2010/43), 6 (wijziging van artikel 17 van Richtlijn 2010/43), 7 (wijziging van artikel 23 van Richtlijn 2010/43) en 8 (wijziging van artikel 38, lid 1, van Richtlijn 2010/43) van artikel 1 van Richtlijn 2021/1270 in Belgisch recht worden omgezet voor de beleggingsvennootschappen.

Art. 2 Dit artikel wijzigt artikel 2 van het icbe-besluit, definieert onder meer de begrippen `duurzaamheidsrisico' en `duurzaamheidsfactoren, en zorgt voor de omzetting, voor de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen, van artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 3, 11) en 12), van Richtlijn 2010/43 wijzigt.

Art. 3 Dit artikel wijzigt artikel 24, § 1, van het icbe-besluit over het risicobeheerbeleid; voortaan viseert deze bepaling ook het duurzaamheidsrisico. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 8, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 38, lid 1, van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Dit artikel vindt zijn wettelijke basis in artikel 41, § 6, tweede lid, van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvordering (hierna "de icbe-wet").

Art. 4 Dit artikel voegt, in het icbe-besluit, een nieuw artikel 26/2 in dat de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen ertoe verplicht de duurzaamheidsrisico's in hun beheer te integreren. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 4, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 5bis van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 41, § 6, tweede lid, van de icbe-wet.

Art. 5 Dit artikel wijzigt artikel 123 van het icbe-besluit over de zorgvuldigheidsverplichtingen van de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 23 van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 83, tweede lid, van de icbe-wet.

Art. 6 Dit artikel wijzigt artikel 129 van het icbe-besluit over de identificatie van belangenconflicten. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 6, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 17 van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 82, tweede lid, van de icbe-wet.

Afdeling 2 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 7 Dit artikel wijzigt artikel 2 van het koninklijk besluit beheervennootschappen, definieert onder meer de begrippen `duurzaamheidsrisico' en `duurzaamheidsfactoren' en zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 3, 11) en 12), van Richtlijn 2010/43 wijzigt.

Art. 8 Dit artikel vult paragraaf 1 van artikel 4 van het koninklijk besluit beheervennootschappen aan, waarbij deze worden verplicht om de duurzaamheidsrisico's in aanmerking te nemen in hun beleidsstructuur.

Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 201, § 1, tweede lid, van de icbe-wet.

Art. 9 Dit artikel vult artikel 5 van het koninklijk besluit beheervennootschappen over de medewerkers van de beheervennootschappen aan met een lid over de vereiste middelen en deskundigheid ten behoeve van de doeltreffende integratie van de duurzaamheidsrisico's. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 201, § 2, tweede lid, van de icbe-wet.

Art. 10 Dit artikel wijzigt artikel 6 van het koninklijk besluit beheervennootschappen over de interne controleprocedures en de verplichtingen van de effectieve leiders in dat verband. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 9, lid 2, g), van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 201, § 3, vierde lid, van de icbe-wet.

Art. 11 Dit artikel wijzigt artikel 11 van het koninklijk besluit beheervennootschappen over de identificatie van belangenconflicten.

Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 6, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 17 van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 218, vierde lid, van de icbe-wet.

Art. 12 Dit artikel wijzigt artikel 17 van het koninklijk besluit beheervennootschappen over de zorgvuldigheidsverplichtingen van de beheervennootschappen. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 7, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 23 van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 219, § 2, tweede lid, van de icbe-wet.

Art. 13 Dit artikel wijzigt artikel 24 van het koninklijk besluit beheervennootschappen over het risicobeheerbeleid om daarin het duurzaamheidsrisico te integreren. Het zorgt voor de omzetting van artikel 1, lid 8, van Richtlijn 2021/1270, dat artikel 38, lid 1, van Richtlijn 2010/43 wijzigt. Het vindt zijn wettelijke basis in artikel 201, § 6, tweede lid, van de icbe-wet.

HOOFDSTUK II AANPASSING VAN DE REGELS OVER DE PUBLICITAIRE MEDEDELINGEN Afdeling 1 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 14 Dit artikel vervangt het opschrift van afdeling II van hoofdstuk I, titel II, van het icbe-besluit. Het nieuwe opschrift verwijst naar het begrip `publicitaire mededeling' (zie voornoemde algemene overwegingen over dit begrip).

Art. 15 In dezelfde afdeling van het icbe-besluit vervangt het ontwerpbesluit onderafdeling II volledig (artikelen 35 tot 46 van de huidige versie van het besluit).

Uit het nieuwe voorgestelde artikel 35 vloeit voort dat deze onderafdeling II van toepassing zal zijn op alle publicitaire mededelingen over een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een icbe. De publicitaire mededelingen die geen betrekking hebben op een openbaar aanbod, of die betrekking hebben op een instelling voor collectieve belegging waarvan de rechten van deelneming niet aan het publiek in België worden aangeboden, worden dus niet geviseerd, ook al zijn ze tot niet-professionele beleggers gericht.

Voor meer toelichting over het toepassingsgebied en de gebruikte terminologie wordt verwezen naar de algemene beschouwingen.

Artikel 60, § 3, eerste lid, van de icbe-wet verduidelijkt dat "de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging dan wel een dergelijk aanbod aankondigen of aanbevelen, ongeacht de publicatiewijze, pas mogen worden gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA". Met gebruikmaking van de machtiging als bedoeld in artikel 60, § 3, eerste lid, van de icbe-wet, stelt het voorgestelde artikel 36 de lijst van de aanpassingen vast die, zonder voorafgaande goedkeuring door de FSMA, in de publicitaire mededelingen mogen worden aangebracht.

Er wordt op gewezen dat elke aanpassing in die zin aan de FSMA moet worden meegedeeld vóór zij wordt gepubliceerd, in de vorm van een versie van het document die de betrokken bijwerking omvat, en dat bij deze mededeling aan de FSMA duidelijk moet worden vermeld dat de publicitaire mededeling wordt aangepast met toepassing van deze paragraaf.

Artikel 37 neemt de formulering van artikel 26, § 3, van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten integraal over. Het verduidelijkt de draagwijdte van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA, die geenszins een beoordeling inhoudt van de opportuniteit van de voorgestelde belegging, noch van de kwaliteit van de instelling voor collectieve belegging en de eraan verbonden risico's. De voorafgaande goedkeuring door de FSMA betreft uitsluitend de aan de belegger verstrekte informatie.

Het voorgestelde artikel 38 neemt het huidige artikel 37 van het icbe-besluit over en heeft onder meer betrekking op de compliancefunctie bij instellingen die publicitaire mededelingen opstellen. Deze bepaling geldt natuurlijk niet voor de instellingen die geen compliancefunctie moeten oprichten, zoals de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Het voorgestelde artikel 39 bevat de inhoudelijke regels die van toepassing zullen zijn op alle publicitaire mededelingen.

De voorgestelde eerste paragraaf poneert het beginsel dat de publicitaire mededelingen over een openbaar aanbod van rechten van deelneming in openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming moeten voldoen aan de vereisten van artikel 4 van de CBDF-verordening en aan de ESMA-richtsnoeren krachtens artikel 4, lid 6, van diezelfde Verordening. De regeling van de Verordening zal bijgevolg van toepassing zijn op alle distributeurs van openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, ongeacht of ze al dan niet aan de CBDF-verordening zijn onderworpen(6). Het wordt immers verkieslijk geacht dat de reglementering van de publicitaire mededelingen van toepassing is ongeacht het distributiekanaal, omdat het om dezelfde producten gaat.

Het voorgestelde artikel 39, §§ 2 en 3, definieert een aantal bijkomende regels, die in beginsel dus ook van toepassing zullen zijn op alle publicitaire mededelingen, bovenop de vereisten van de CBDF-verordening. De bepalingen van paragraaf 2 strekken ertoe te garanderen dat de publicitaire mededelingen niet misleidend zijn (bv. door te stellen dat ze geen nadruk mogen leggen op de kenmerken die niet of weinig relevant zijn voor een goed begrip van de aard en de risico's). Paragraaf 3 bevat een opsomming van de informatie die alle publicitaire mededelingen moeten bevatten (bv. de naam, rechtsvorm en nationaliteit van de instelling voor collectieve belegging). Het voorgestelde artikel 39, § 4, verduidelijkt dat bepaalde van die minimale gegevens echter uit korte publicitaire mededelingen (bv. berichten op de sociale netwerken) kunnen worden weggelaten. Ter zake wordt verduidelijkt dat het begrip `korte publicitaire mededeling' nader wordt toegelicht in de ESMA-richtsnoeren.

Deze regeling inzake korte publicitaire mededeling komt in de plaats van de regeling voorzien in artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, waarbij bepaalde minimale gegevens konden worden weggelaten als het technisch gezien niet mogelijk was om ze te vermelden. Op te merken valt dat deze bepaling geen afbreuk doet aan andere teksten op basis waarvan minimale informatie moet worden opgenomen in publicitaire mededelingen. Bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar de informatie die wordt vereist op basis van artikel 4 van de CBDF-verordening.

Het voorgestelde artikel 40 neemt grotendeels de inhoud over van artikel 24 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten. Het verduidelijkt de regels die van toepassing zijn indien de publicitaire mededelingen melding maken van een door de instelling voor collectieve belegging verkregen beloning of van een rating. De gegevens die betrekking hebben op de datum en de plaats van publicatie van een beloning zijn niet meer verplicht. Bovendien is er nu een aparte paragraaf gewijd aan labels. Ten slotte mag de beloning of het label niet het meest opvallende kenmerk van de publicitaire mededeling uitmaken.

In het aangepast artikel 41 wordt een regeling opgenomen bij vergelijkende reclame. Deze regeling is gebaseerd op de bestaande regeling in artikel 25 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten.

Het voorgestelde artikel 42 neemt de inhoud van het huidige artikel 44 van het icbe-besluit over.

Het huidige artikel 46 wordt grotendeels ongewijzigd gelaten (zie het nieuw artikel 43). Wel wordt bepaald dat deze bepaling wordt aangepast zodra de ICBE's verplicht zijn om een essentiëleinformatiedocument op te stellen en te publiceren overeenkomstig Verordening 1286/2014, wat het geval zal zijn op 1 januari 2023 (zie ook art. 33 van het ontwerp).

Art. 16 Dit ontwerp brengt de nodige aanpassingen aan in artikel 219, § 2, van het icbe-besluit over de publicitaire mededelingen die in België worden verspreid door de buitenlandse icbe's die in België aan het publiek worden aangeboden.

Art. 17 Deze bepaling brengt een terminologische wijziging aan in het eerste lid van bijlage B, afdeling 1, van het icbe-besluit.

Afdeling 2 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Art. 18 Zoals eerder verduidelijkt, strekken de voorgestelde wijzigingen er met name toe de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming uit het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten uit te sluiten (zie de nieuwe voorgestelde paragraaf 4). Die berichten, reclame en andere stukken zullen dus uitsluitend zijn onderworpen aan de wetgeving over de instellingen voor collectieve belegging en aan de CBDF-verordening, volgens de eerder toegelichte modaliteiten.

Dit artikel voegt daartoe, in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, een nieuwe paragraaf in. In paragraaf 1 worden de verwijzingen naar de icbe-wet en de AICB-wet om dezelfde reden geschrapt.

Art. 19 Dit artikel wijzigt artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten.

In paragraaf 1 worden de verwijzingen naar de icbe-wet en de AICB-wet geschrapt (zie de commentaar bij artikel 18).

Paragraaf 1/1 wordt op de volgende punten aangepast. Eerst en vooral verduidelijkt het eerste lid dat de regels van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten over de inhoud van de publicitaire mededelingen niet van toepassing zijn op de reclame die bij de niet-professionele cliënten wordt verspreid bij de commercialisering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (zoals dat al het geval is voor de beleggingsinstrumenten als bedoeld in de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt). Het zal echter de regeling van CBDF-verordening zijn die van toepassing zal zijn (net als, bij een openbaar aanbod, de bepalingen van het icbe-besluit en het AICB-besluit). Deze verduidelijking wordt expliciet opgenomen in een nieuw lid waarmee die paragraaf wordt aangevuld, en dat de CBDF-verordening in dat geval algemeen van toepassing verklaart. Bovendien zal het bestaande tweede lid van dezelfde paragraaf voortaan expliciet verduidelijken dat de door de prospectusverordening gedefinieerde regeling over de inhoud van de reclame niet van toepassing is op de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.

Art. 20 Dit artikel schrapt de verwijzingen naar de bepalingen van de icbe-wet en de AICB-wet in artikel 26, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, aangezien de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming voortaan uit het toepassingsgebied van het koninklijk besluit uitgesloten zullen zijn.

Afdeling 3 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen Art. 21 tot 23 De wijzigingen die in het AICB-besluit worden aangebracht in verband met de regeling van de publicitaire mededelingen, zijn identiek aan de wijzigingen die in het icbe-besluit worden aangebracht (zie de toelichting bij afdeling 1 hierboven). Er wordt dan ook naar die toelichting verwezen.

HOOFDSTUK III diverse wijzigingen Afdeling 1 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 24 Dit artikel wijzigt artikel 34 van het ICBE-besluit. Het voert enkele versoepelingen en preciseringen in van de gevallen waarbij het prospectus en de essentiële beleggersinformatie kunnen worden gepubliceerd zonder voorafgaande goedkeuring door de FSMA, en dit met toepassing van artikel 60, § 1, tweede lid, van de ICBE-wet.

Art. 25 Dit artikel strekt ertoe de inhoud van artikel 50 van het ICBE-besluit af te stemmen op de inhoud van artikel 50, lid 2, b), van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), waardoor het hiervan een getrouwe omzetting vormt. Meer in het bijzonder valt het verbod weg om te beleggen in grondstoffen of financiële instrumenten die grondstoffen vertegenwoordigen, en wordt de term "financiële instrumenten" vervangen door de term "certificaten". Het spreekt voor zich dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de spreidingsverplichtingen van de betrokken ICBE. Art. 26 Dit artikel wijzigt artikel 181 van het ICBE-besluit met betrekking tot de datum van ingang van een fusie-operatie bedoeld in artikel 160, 1°, 2°, 3°, 5° en 6° van dat koninklijk besluit. Volgens de huidige regeling gaat een dergelijke fusie in principe de zesde bankwerkdag in volgend op de in het eerste lid van artikel 181, § 1, bedoelde datum.

Ingevolge de aanpassing van artikel 181, § 1, derde lid, van het ICBE-besluit kan de instelling voor collectieve belegging zelf beslissen over de datum van ingang van de fusie-operatie, voor zover de in dat artikel bedoelde voorwaarden zijn vervuld.

Art. 27 Momenteel voorziet artikel 189, § 2, van het ICBE-besluit voor de instellingen voor collectieve belegging met kapitaalbescherming of -garantie in de mogelijkheid om na de initiële inschrijvingsperiode de uitgifte van rechten van deelneming stop te zetten. Ingevolge de aanpassing van dit artikel zal deze mogelijkheid voortaan voorzien zijn voor alle gestructureerde instellingen voor collectieve belegging, evenals voor de instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 138 van het ICBE-besluit die desgevallend onder de huidige regeling niet onder de in artikel 189, § 2, opgenomen omschrijving van gestructureerde instellingen voor collectieve belegging zouden vallen.

Afdeling 2 Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen Het ontwerpbesluit brengt ook dezelfde diverse wijzigingen aan in het AICB-besluit en het icbe-besluit. Daarom wordt verwezen naar bovenstaande commentaar bij afdeling 1.

HOOFDSTUK IV Inwerkingtreding Art. 32 Dit artikel regelt de inwerkingtreding van hoofdstuk II van het ontwerp van besluit.

De datum van inwerkingtreding van hoofdstuk II (aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen) wordt vastgesteld op 15 december 2022. Op dat beginsel zijn echter verschillende uitzonderingen. Eerst en vooral treden het nieuwe artikel 36 van het icbe-besluit en het nieuwe artikel 28 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, die bepalen dat voor bepaalde wijzigingen van de publicitaire mededelingen geen voorafgaande goedkeuring door de FSMA nodig is, in werking op de dag van de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Bovendien bleek het nodig ervoor te zorgen dat de aanpassing van de publicitaire mededelingen aan de nieuwe regeling gespreid kon gebeuren, om de distributeurs niet in problemen te brengen, en om rekening te houden met het feit dat de doorgevoerde wijzigingen om zich aan de nieuwe bepalingen te conformeren, door de FSMA moeten worden goedgekeurd. Het feit dat de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk II op 15 december 2022 wordt vastgesteld, belet niet dat de distributeurs van instellingen voor collectieve beleggingen zich aan de nieuwe regeling conformeren zodra het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Dit gaat natuurlijk over een optie en geen verplichting. Tot slot wordt voorzien in een overgangsperiode die loopt tot 1 maart 2023, voor de publicitaire mededelingen die al bestaan op het moment waarop de nieuwe regeling in werking treedt, i.e. de publicitaire mededelingen waarvan de verspreiding vóór 15 december 2022 is gestart.

Er wordt in een specifieke inwerkingtredingsregeling voorzien voor de publicitaire mededelingen waarvan de verspreiding tussen 15 december 2022 en 1 maart 2023 is gestart, en waarvan de elementen, presentatie, lay-out en wijze van verspreiding identiek zijn aan die van de publicitaire mededelingen van dezelfde distributeur waarvan de verspreiding voor 15 december 2022 is gestart (en die dus tegen uiterlijk 1 maart 2023 aan de nieuwe regeling moeten zijn aangepast).

Die nieuwe regeling strekt er bijvoorbeeld toe de distributeur van een instelling voor collectieve belegging waarin een nieuwe klasse van rechten van deelneming of een nieuw compartiment wordt opgericht (wat aanleiding geeft tot de verspreiding van nieuwe publicitaire mededelingen), in staat te stellen om niet alle publicitaire mededelingen van de betrokken instelling voor collectieve belegging meteen te moeten aanpassen (voor zover al die documenten op soortgelijke wijze, volgens een identiek model, zijn opgesteld). Van die bijzondere regeling zou ook gebruik kunnen worden gemaakt door een distributeur in een open architectuur die, tijdens de overgangsperiode, nieuwe instellingen voor collectieve belegging of nieuwe compartimenten in zijn aanbod zou opnemen.

De overige bepalingen van het ontwerp van besluit treden in werking overeenkomstig de gemeenrechtelijke regeling.

Art. 33 Het nieuwe artikel 43, eerste lid, van het icbe-besluit en het nieuwe artikel 26/9, eerste lid, van het AICB-besluit, die door dit ontwerp worden ingevoegd (zie de commentaar bij artikel 15 hierboven), zullen pas in werking treden op 1 januari volgend jaar, de datum waarop de PRIIP's-Verordening(7) ook van toepassing zal zijn op de door die besluiten geviseerde instellingen voor collectieve belegging. Dit artikel voert een overgangsregeling in die dus van toepassing zal zijn van 15 december 2022 tot 1 januari 2023 volgens de in het vorige artikel vastgestelde modaliteiten.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, A. BERTRAND _______ Nota's (1) Zie Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1255 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 wat betreft door beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren. (2) Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014. (3) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_nl.pdf (4) Hierbij wordt niet ingegaan op diverse andere publiciteitsregels die kunnen gelden afhankelijk van het type ICB of het type publiciteit.Bij wijze van illustratie kan worden verwezen naar de verplichting op basis van art. 13 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector om ervoor te zorgen dat publicitaire mededelingen niet in strijd zijn met de overeenkomstig dezelfde Verordening verschafte informatie, naar de verplichting voor geldmarktfondsen om in hun marketingdocumenten informatie op te nemen op basis van o.m. art. 17, lid 7 en art. 36 van Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen of naar de regels van het Wetboek van Economisch recht die desgevallend van toepassing zijn, onder meer de in Boek VI opgenomen regels voor vergelijkende reclame en voor gezamenlijke aanbiedingen. (5) Over dit begrip, zie verder (6) Zoals eerder vermeld, is de CBDF-verordening enkel van toepassing op zelfbeheerde icbe's, icbe-beheervennootschappen, AICB-beheerders, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders, maar bijvoorbeeld niet op een kredietinstelling die rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging zou verdelen bij haar cliënten.(7) Verordening (EU) nr.1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's).

5 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot omzetting van de gedelegeerde richtlijn (eu) 2021/1270 van de commissie van 21 april 2021 tot wijziging van richtlijn 2010/43/eu wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren, tot aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen van de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, en houdende diverse bepalingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 45, § 2;

Gelet op de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvordering, de artikelen 7, eerste lid, vervangen bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten, 41, § 6, tweede lid, 60, § 1, tweede lid en § 3, derde lid, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2021, 64, § 1, 1°, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 avril 2014, 82, tweede lid, 83, tweede lid, 84, § 1, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, 86, 2°, vervangen bij de wet van 25 december 2016, 155, § 2, gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022, 201, § 1, tweede lid, § 2, tweede lid, § 3, vierde lid en § 6, tweede lid, 218, vierde lid en 219, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, de artikelen 183, tweede lid, 225, § 1, tweede lid en § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2021, 229, § 1, 1°, 247, gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, 249, 2°, vervangen bij de wet van 25 december 2016, en 267, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 2 augustus 2022;

Gelet op het advies van de Nationale Bank van België, gegeven op 23 augustus 2022;

Gelet op het advies 72.229/2 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Hoofdstuk I.- Omzetting van de gedelegeerde richtlijn (eu) 2021/1270 van de commissie van 21 april 2021 tot wijziging van richtlijn 2010/43/eu wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren Art. 1 De bepalingen van dit hoofdstuk voorzien in de omzetting van de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1270 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren.

Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Art. 2 In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014468 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, worden een bepaling onder 14° /1 en een bepaling onder 14° /2 ingevoegd, luidende: "14° /1 duurzaamheidsrisico: een duurzaamheidsrisico in de zin van artikel 2, punt 22), van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad; 14° /2 duurzaamheidsfactoren: duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 2, punt 24), van Verordening (EU) 2019/2088;".

Art. 3 In artikel 24, § 1, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het risicobeheerbeleid omvat procedures die noodzakelijk zijn om de beleggingsvennootschap in staat te stellen haar blootstelling aan markt-, liquiditeits-, duurzaamheids- en tegenpartijrisico's te beoordelen, alsook haar blootstelling aan alle andere risico's, inclusief het operationeel risico, die van wezenlijk belang kunnen zijn voor haar.".

Art. 4 In hoofdstuk I, afdeling I, onderafdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 26/2 ingevoegd, luidende: "Art. 26/2 De beleggingsvennootschappen integreren de duurzaamheidsrisico's in hun beheer, rekening houdend met de aard, schaal en complexiteit van hun bedrijf.".

Art. 5 Artikel 123 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 5 en een paragraaf 6, luidende: " § 5. De beleggingsvennootschappen nemen de duurzaamheidsrisico's in aanmerking wanneer zij de in de paragrafen 1 tot en met 4 vastgestelde verplichtingen in acht nemen. § 6. Wanneer de beleggingsvennootschappen de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, zoals beschreven in artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2019/2088 of zoals vereist in artikel 4, lid 3 of lid 4, van die Verordening, houden zij rekening met die belangrijkste ongunstige effecten wanneer zij de in de paragrafen 1 tot en met 4 van dit artikel vastgestelde verplichtingen in acht nemen.".

Art. 6 In hetzelfde besluit wordt artikel 129 aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. Wanneer zij de soorten belangenconflicten bepalen die de belangen van de deelnemers kunnen schaden, nemen de beleggingsvennootschappen ook de belangenconflicten op die kunnen ontstaan als gevolg van de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun processen, systemen en interne controles.".

Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 7 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014468 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met een bepaling onder 12° en een bepaling onder 13°, luidende: "12° duurzaamheidsrisico: een duurzaamheidsrisico in de zin van artikel 2, punt 22), van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad; 13° duurzaamheidsfactoren: duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 2, punt 24), van Verordening (EU) 2019/2088;".

Art. 8 In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 aangevuld met een lid, luidende: "De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging nemen de duurzaamheidsrisico's in aanmerking wanneer zij de in het eerste lid vastgestelde verplichtingen in acht nemen.".

Art. 9 Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de in het eerste lid genoemde doeleinden behouden de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging de nodige middelen en deskundigheid ten behoeve van de doeltreffende integratie van de duurzaamheidsrisico's.".

Art. 10 Artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende: "7° verantwoordelijk zijn voor de integratie van duurzaamheidsrisico's in de punten 1° tot en met 6° genoemde activiteiten.".

Art. 11 Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Wanneer zij de soorten belangenconflicten bepalen die de belangen van een instelling voor collectieve belegging kunnen schaden, nemen de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging ook de soorten belangenconflicten op die kunnen ontstaan als gevolg van de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun processen, systemen en interne controles.".

Art. 12 Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 5 en een paragraaf 6, luidende: " § 5. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging nemen de duurzaamheidsrisico's in aanmerking wanneer zij de in de paragrafen 1 tot en met 4 vastgestelde verplichtingen in acht nemen. § 6. Wanneer de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, zoals beschreven in artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2019/2088 of zoals vereist in artikel 4, lid 3 of lid 4, van die Verordening, houden zij rekening met die belangrijkste ongunstige effecten wanneer zij de in de paragrafen 1 tot en met 4 van dit artikel vastgestelde verplichtingen in acht nemen.".

Art. 13 Artikel 24, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Het risicobeheerbeleid omvat procedures die noodzakelijk zijn om de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging in staat te stellen voor elke instelling voor collectieve belegging die zij beheert, de blootstelling van die instelling voor collectieve belegging aan markt-, liquiditeits-, duurzaamheids- en tegenpartijrisico's te beoordelen, alsook de blootstelling van de instelling voor collectieve belegging aan alle andere risico's, inclusief operationele risico's, die van wezenlijk belang kunnen zijn voor elke instelling voor collectieve belegging die zij beheert.".

Hoofdstuk II. - Aanpassing van de regels over de publicitaire mededelingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 14 In titel II van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG wordt het opschrift van afdeling II van hoofdstuk I, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen als volgt: "Afdeling II. - Prospectus en essentiële beleggersinformatie over het openbaar aanbod van rechten van deelneming en publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming" Art. 15 In titel II van hetzelfde koninklijk besluit wordt onderafdeling II van afdeling II van hoofdstuk I, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen als volgt: "Onderafdeling II. - Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging Art. 35 De bepalingen van onderhavige onderafdeling betreffen de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, ongeacht het medium volgens het welke ze worden verspreid.

Art. 36 Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de wet en van dit besluit, kunnen de volgende bijwerkingen aan publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging worden gepubliceerd zonder voorafgaande goedkeuring door de FSMA: 1° wijziging van de naam, het adres, de nationaliteit en/of het logo van de beheervennootschap van de instelling voor collectieve belegging en/of de tussenpersonen en dienstverleners die bij de werking van de instelling voor collectieve belegging zijn betrokken;2° actualisering van de in de publicitaire mededelingen opgenomen cijfergegevens en/of samenstelling van de portefeuille op een bepaalde datum;3° aanpassing van verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving;4° wijziging van het fiscaal regime toepasselijk op de deelnemers en/of de instelling voor collectieve belegging;5° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite waar aanvullende informatie en/of documenten te consulteren zijn;6° bijwerking van de informatie en/of de hyperlinks opgenomen met toepassing van artikel 4, lid 2, tweede en derde zin, en lid 3 van Verordening 2019/1156;7° actualisering van de in artikel 43 van dit besluit bedoelde informatie;8° wijziging van de frequentie van de uitvoering van aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming en berekening van de netto-inventariswaarde;9° wijziging van een niet wezenlijk gegeven, dat geen betrekking heeft op de aard van de instelling voor collectieve belegging en, in voorkomend geval, van haar compartimenten of hun beleggingsbeleid en dat behoort tot de categorie van gegevens waarvoor de FSMA aanvaardt dat zij overeenkomstig dit artikel worden gewijzigd. Een publicitaire mededeling die met toepassing van het eerste lid wordt bijgewerkt, moet vooraf aan de FSMA worden meegedeeld in de vorm waarin zij in het publiek zal worden verspreid. Bij de mededeling aan de FSMA wordt duidelijk vermeld dat de publicitaire mededeling wordt aangepast met toepassing van dit artikel.

Art. 37 De goedkeuring door de FSMA van een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging houdt geenszins een beoordeling in van de opportuniteit van de inschrijving op de instelling voor collectieve belegging, noch van de kwaliteit van de instelling voor collectieve belegging en de eraan verbonden risico's.

In de publicitaire medelingen mag geen gewag worden gemaakt van het optreden van de FSMA. Art. 38 Als een compliancefunctie werd opgericht bij een instelling die een ontwerp van publicitaire mededeling opstelt die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, dan wel ter goedkeuring voorlegt aan de FSMA, neemt deze de nodige maatregelen om te verzekeren dat het ontwerp voldoet aan de bepalingen van de wet en van dit besluit.

De vertaling van de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, wordt gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de personen op wier initiatief deze publicitaire mededelingen worden gepubliceerd.

Art. 39 § 1. Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van Verordening 2019/1156, zoals desgevallend verder toegelicht in de richtsnoeren bedoeld in artikel 4, lid 6 van deze verordening. § 2. Onverminderd de toepassing van paragraaf 1 moeten de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging aan de volgende vereisten voldoen: 1° de nadruk wordt niet gelegd op kenmerken die niet of weinig relevant zijn voor een goed begrip van de aard en de risico's van de instelling voor collectieve belegging;2° elke verwarring met reclame voor de beheervennootschap of de persoon die de instelling voor collectieve belegging commercialiseert of beheert of met reclame voor een financiële dienst in de zin van artikel 2, eerste lid, 40°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, is verboden;3° een publicitaire mededeling die gelijktijdig betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging en andere types van financiële producten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 39°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, maakt vormelijk en inhoudelijk een duidelijk onderscheid tussen de informatie die betrekking heeft op de instelling voor collectieve belegging en de andere financiële producten. § 3. Onverminderd de toepassing van Verordening 2019/1156 bevatten publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging minstens de volgende informatie: 1° de naam, de rechtsvorm en de nationaliteit van de instelling voor collectieve belegging;2° de naam en de nationaliteit van de eventuele beheervennootschap;3° een bondige aanduiding van het beleggingsbeleid;4° een beknopte aanduiding van de belangrijkste risico's en, als de instelling voor collectieve belegging rechtstreeks of onrechtstreeks wordt blootgesteld aan een mogelijk kredietrisico van meer dan 35% op één of meerdere specifieke entiteiten, worden de identiteit en de kredietwaardigheid van die entiteit(en) op prominente wijze vermeld;5° een overzicht van alle kosten en taksen ten laste van de niet-professionele cliënt;6° het vereiste aantal rechten van deelneming of het vereiste minimumbedrag bij de inschrijving, indien van toepassing;7° de datum van de vervaldag, indien de instelling voor collectieve belegging voor bepaalde duur is opgericht. § 4. In het geval van korte publicitaire mededelingen kunnen de gegevens bedoeld in paragraaf 3 worden weggelaten. Deze publicitaire mededelingen moeten zo neutraal mogelijk zijn.

Art. 40 § 1. Indien in een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging een beloning wordt vermeld die verkregen werd door de instelling voor collectieve belegging, bevat de publicitaire mededeling de volgende gegevens of verwijst de publicitaire mededeling naar een specifieke websitepagina die de volgende gegevens bevat : 1° de naam van de instelling die aan de rangorde ten grondslag ligt;2° de schaal van de rangorde;3° de categorie van instellingen voor collectieve belegging die voor de beloning in aanmerking kwamen;4° het aantal instellingen voor collectieve belegging dat tot deze categorie behoort. Indien de beloning wordt uitgedrukt aan de hand van symbolen wordt de betekenis van deze symbolen in de publicitaire mededeling of op de voormelde websitepagina uitgelegd. § 2. Indien een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging een rating vermeldt, bevat zij de ratingschaal en de betekenis van deze rating of verwijst zij naar een specifieke websitepagina die de ratingschaal en de betekenis van deze rating bevat. § 3. Indien een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging een label vermeldt, bevat zij de betekenis van dat label of verwijst zij naar een specifieke websitepagina die de betekenis van dat label bevat. § 4. De beloning, de rating of het label mag niet het meest opvallende kenmerk van de publicitaire mededeling zijn.

Art. 41 Wanneer instellingen voor collectieve belegging in publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging onderling of met andere financiële producten worden vergeleken, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 1° de vergelijking is zinvol en wordt op correcte en evenwichtige wijze voorgesteld;2° de voor de vergelijking gebruikte informatiebronnen worden vermeld;3° de voornaamste voor de vergelijking gebruikte feiten en hypothesen worden vermeld. Art. 42 In de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 138, moet het bedrag per recht van deelneming waarop de garantie of de kapitaalbescherming betrekking heeft, worden vermeld. Bovendien moet worden verduidelijkt dat dit bedrag de provisies en kosten niet dekt die bij de inschrijving en de inkoop verschuldigd zijn.

In geval van een kapitaalgarantie op vervaldag worden de identiteit en de kredietwaardigheid van diegene die de waarborg verleent, vermeld.

In geval van een kapitaalbescherming op vervaldag wordt melding gemaakt van het feit dat geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de instelling voor collectieve belegging.

Art. 43 Elke publicitaire mededeling die betrekking heeft op een instelling voor collectieve belegging gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel herneemt de scenario's opgenomen in het essentiële-informatiedocument, of verwijst hiernaar. De scenario's of de verwijzing hiernaar kunnen echter worden weggelaten uit de publicitaire mededeling als het technisch gezien niet mogelijk is om ze te vermelden omwille van het reclamemedium of de vorm van de publicitaire mededeling.

Het eerste lid is van toepassing op de instellingen voor collectieve belegging die de beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel instellingen voor collectieve belegging met vergelijkbare kenmerken.".

Art. 16 In artikel 219 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014468 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De artikelen 35 tot 43 zijn naar analogie van toepassing op de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, voldoet aan de voorwaarden vermeld in Richtlijn 2009/65/EG en is ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 149 van de wet."; 2° in paragraaf 4 worden de woorden "een bericht, reclame of ander stuk bedoeld in § 2" vervangen door de woorden "een publicitaire mededeling bedoeld in paragraaf 2". Art. 17 In het eerste lid van bijlage B, Afdeling I, van hetzelfde besluit worden de woorden "berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming van een ICB" vervangen door de woorden "publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging".

Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Art. 18 In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014003247 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en van leden en benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden "artikel 3, 13°, of 5, § 1, van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten, of artikel 3, 27°, of 5, § 1, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten" opgeheven;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Dit besluit is niet van toepassing op de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.".

Art. 19 In artikel 9 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en van leden en benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten," en de woorden "en in de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten" opgeheven;2° paragraaf 1/1, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden ", inclusief de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming"; 3° in paragraaf 1/1 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De in het eerste lid bedoelde reclame, met uitzondering van de reclame die wordt verspreid bij de commercialisering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, voldoet aan de door of krachtens artikel 22, leden 2 tot 5, van Verordening 2017/1129 voorziene vereisten."; 4° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "De reclame die bij de niet-professionele cliënten wordt verspreid bij de commercialisering van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, voldoet aan de vereisten van artikel 4 van Verordening 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr.345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014, zoals verduidelijkt in de richtsnoeren als bedoeld in artikel 4, lid 6, van die Verordening.".

Art. 20 In artikel 26, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en van leden en benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de woorden "de artikelen 60, 65 tot 70 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles sluiten en de artikelen 225, 230 tot 234 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten," opgeheven.

Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen Art. 21 In titel II van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen wordt het opschrift van afdeling II van hoofdstuk I vervangen als volgt: "Afdeling II. - Prospectus en essentiële beleggersinformatie over het openbaar aanbod van rechten van deelneming en publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming" Art. 22 In titel II van hetzelfde koninklijk besluit wordt onderafdeling II van afdeling II van hoofdstuk I vervangen als volgt: "Onderafdeling II. - Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB Art. 27 De bepalingen van onderhavige onderafdeling betreffen de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB, ongeacht het medium volgens het welke ze worden verspreid.

Art. 28 Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de wet en van dit besluit, kunnen de volgende bijwerkingen aan publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB worden gepubliceerd zonder voorafgaande goedkeuring door de FSMA: 1° wijziging van de naam, het adres, de nationaliteit en/of het logo van de beheervennootschap van de AICB en/of de tussenpersonen en dienstverleners die bij de werking van de AICB zijn betrokken;2° actualisering van de in de publicitaire mededelingen opgenomen cijfergegevens en/of samenstelling van de portefeuille op een bepaalde datum;3° aanpassing van verwijzingen naar de toepasselijke wetgeving;4° wijziging van het fiscaal regime toepasselijk op de deelnemers en/of de AICB;5° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite waar aanvullende informatie en/of documenten te consulteren zijn;6° bijwerking van de informatie en/of de hyperlinks opgenomen met toepassing van artikel 4, lid 2, tweede en derde zin, en lid 3 van Verordening 2019/1156;7° actualisering van de in artikel 29/6 van dit besluit bedoelde informatie;8° wijziging van de frequentie van de uitvoering van aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming en berekening van de netto-inventariswaarde;9° wijziging van een niet wezenlijk gegeven, dat geen betrekking heeft op de aard van de AICB en, in voorkomend geval, van haar compartimenten of hun beleggingsbeleid en dat behoort tot de categorie van gegevens waarvoor de FSMA aanvaardt dat zij overeenkomstig dit artikel worden gewijzigd. Een publicitaire mededeling die met toepassing van het eerste lid wordt bijgewerkt, moet vooraf aan de FSMA worden meegedeeld in de vorm waarin zij in het publiek zullen worden verspreid. Bij de mededeling aan de FSMA wordt duidelijk vermeld dat de publicitaire mededeling wordt aangepast met toepassing van dit artikel.

Art. 29 De goedkeuring door de FSMA van een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB houdt geenszins een beoordeling in van de opportuniteit van de inschrijving op de rechten van deelneming van de instelling voor collectieve belegging, noch van de kwaliteit van de AICB en de eraan verbonden risico's. In de publicitaire medelingen mag geen gewag worden gemaakt van het optreden van de FSMA. Art. 29/1 Als een compliancefunctie werd opgericht bij een instelling die een ontwerp van publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB opstelt, dan wel ter goedkeuring voorlegt aan de FSMA, neemt deze de nodige maatregelen om te verzekeren dat het ontwerp voldoet aan de bepalingen van de wet en van dit besluit.

De vertaling van de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB, wordt gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de personen op wier initiatief deze publicitaire mededelingen worden gepubliceerd.

Art. 29/2 § 1. Publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van Verordening 2019/1156, zoals desgevallend verder toegelicht in de richtsnoeren bedoeld in artikel 4, lid 6 van deze Verordening. § 2. Onverminderd de toepassing van paragraaf 1 moeten de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB aan de volgende vereisten voldoen: 1° de nadruk wordt niet gelegd op kenmerken die niet of weinig relevant zijn voor een goed begrip van de aard en de risico's van de AICB;2° elke verwarring met reclame voor de beheervennootschap of de persoon die de AICB commercialiseert of beheert of met reclame voor een financiële dienst in de zin van artikel 2, eerste lid, 40°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, is verboden;3° een publicitaire mededeling die gelijktijdig betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB en andere types van financiële producten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 39°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten, maakt vormelijk en inhoudelijk een duidelijk onderscheid tussen de informatie die betrekking heeft op de AICB en de andere financiële producten. § 3. Onverminderd de toepassing van Verordening 2019/1156 bevatten publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB minstens de volgende informatie: 1° de naam, de rechtsvorm en de nationaliteit van de AICB;2° de naam en de nationaliteit van de eventuele beheervennootschap;3° een bondige aanduiding van het beleggingsbeleid;4° een beknopte aanduiding van de belangrijkste risico's en, als de AICB rechtstreeks of onrechtstreeks wordt blootgesteld aan een mogelijk kredietrisico van meer dan 35% op één of meerdere specifieke entiteiten, worden de identiteit en de kredietwaardigheid van die entiteit(en) op prominente wijze vermeld;5° een overzicht van alle kosten en taksen ten laste van de niet-professionele cliënt;6° het vereiste aantal rechten van deelneming of het vereiste minimumbedrag bij de inschrijving, indien van toepassing;7° de datum van de vervaldag, indien de AICB voor bepaalde duur is opgericht. § 4. In het geval van korte publicitaire mededelingen kunnen de gegevens bedoeld in paragraaf 3 worden weggelaten. Deze publicitaire mededelingen moeten zo neutraal mogelijk zijn.

Art. 29/3 § 1. Indien in een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB een beloning wordt vermeld die verkregen werd door de AICB, bevat de publicitaire mededeling de volgende gegevens of verwijst de publicitaire mededeling naar een specifieke websitepagina die de volgende gegevens bevat: 1° de naam van de instelling die aan de rangorde ten grondslag ligt;2° de schaal van de rangorde;3° de categorie van AICB's die voor de beloning in aanmerking kwamen;4° het aantal AICB's dat tot deze categorie behoort. Indien de beloning wordt uitgedrukt aan de hand van symbolen, wordt de betekenis van deze symbolen in de publicitaire mededeling of op de voormelde websitepagina uitgelegd. § 2. Indien een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB een rating vermeldt, bevat zij de ratingschaal en de betekenis van deze rating of verwijst zij naar een specifieke websitepagina die de ratingschaal en de betekenis van deze rating bevat. § 3. Indien een publicitaire mededeling die betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB een label vermeldt, bevat zij de betekenis van dat label of verwijst zij naar een specifieke websitepagina die de betekenis van dat label bevat. § 4. De beloning, de rating of het label mag niet het meest opvallende kenmerk van de publicitaire mededeling zijn.

Art. 29/4 Wanneer AICB's in publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB onderling of met andere financiële producten worden vergeleken, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 1° de vergelijking is zinvol en wordt op correcte en evenwichtige wijze voorgesteld;2° de voor de vergelijking gebruikte informatiebronnen worden vermeld;3° de voornaamste voor de vergelijking gebruikte feiten en hypothesen worden vermeld. Art. 29/5 In de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een AICB als bedoeld in artikel 92, moet het bedrag per recht van deelneming waarop de garantie of de kapitaalbescherming betrekking heeft, worden vermeld. Bovendien moet worden verduidelijkt dat dit bedrag de provisies en kosten niet dekt die bij de inschrijving en de inkoop verschuldigd zijn.

In geval van een kapitaalgarantie op vervaldag worden de identiteit en kredietwaardigheid van diegene die de waarborg verleent, vermeld.

In geval van een kapitaalbescherming op vervaldag wordt melding gemaakt van het feit dat geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de AICB. Art. 29/6 Elke publicitaire mededeling die betrekking heeft op een AICB gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel herneemt de scenario's opgenomen in het essentiële-informatiedocument, of verwijst hiernaar.

De scenario's of de verwijzing hiernaar kunnen echter worden weggelaten uit de publicitaire mededeling als het technisch gezien niet mogelijk is om ze te vermelden omwille van het medium of de vorm van de publicitaire mededeling.

Het eerste lid is van toepassing op de AICB's die de beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel AICB's met vergelijkbare kenmerken.".

Art. 23 In artikel 163, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "21 tot 29" vervangen door de woorden "21 tot 29/6".

Hoofdstuk III. - Diverse wijzigingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG Art. 24 In artikel 34 van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1° wordt het woord "statutaire" opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 10° aangevuld met de woorden ", naar de essentiële beleggersinformatie en/of naar het essentiële-informatiedocument bedoeld in Verordening 1286/2014"; 3° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 17° vervangen als volgt: "17° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite;"; 4° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 11° vervangen als volgt: "11° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite;"; 5° in paragraaf 2 wordt een bepaling onder 11° /3 ingevoegd, luidende: "11° /3 inkorting of verlenging van de reeds lopende inschrijvingsperiode van een gecommercialiseerd compartiment.In dergelijk geval dient ook een persbericht te worden gepubliceerd, teneinde deze bijwerking van de essentiële beleggersinformatie kenbaar te maken aan de beleggers;".

Art. 25 Artikel 50 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 50 Een instelling voor collectieve belegging mag geen edele metalen of certificaten die deze vertegenwoordigen, verwerven.".

Art. 26 In artikel 181, § 1, derde lid van hetzelfde besluit wordt het woord "uiterlijk" ingevoegd tussen de woorden "gaat deze in op" en de woorden "de zesde bankwerkdag".

Art. 27 In artikel 189, § 2 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "In afwijking van paragraaf 1 kan de uitgifte van rechten van deelneming worden stopgezet voor de instellingen voor collectieve belegging die de beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel instellingen voor collectieve belegging met vergelijkbare kenmerken, en voor de andere instellingen voor collectieve belegging bedoeld bij artikel 138.".

Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen Art. 28 In artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1° wordt het woord "statutaire" opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 10° aangevuld met de woorden ", naar de essentiële beleggersinformatie en/of naar het essentiële-informatiedocument bedoeld in Verordening 1286/2014"; 3° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 18° vervangen als volgt: "18° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite;"; 4° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 11° vervangen als volgt: "11° wijziging van het adres van een internetsite of van een pagina van een internetsite;"; 5° in paragraaf 2 wordt een bepaling onder 13° /1 ingevoegd, luidende: "13° /1 inkorting of verlenging van de reeds lopende inschrijvingsperiode van een gecommercialiseerd compartiment.In dergelijk geval dient ook een persbericht te worden gepubliceerd, teneinde deze bijwerking van de essentiële beleggersinformatie kenbaar te maken aan de beleggers;".

Art. 29 Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 33 Een AICB mag geen edele metalen of certificaten die deze vertegenwoordigen, verwerven.".

Art. 30 In artikel 133, § 1, derde lid van hetzelfde besluit wordt het woord "uiterlijk" ingevoegd tussen de woorden "gaat deze in op" en de woorden "de zesde bankwerkdag".

Art. 31 In artikel 138, § 2, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "In afwijking van paragraaf 1 kan de uitgifte van rechten van deelneming worden stopgezet voor de AICB's die de beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel instellingen voor collectieve belegging met vergelijkbare kenmerken, en voor de andere AICB's bedoeld bij artikel 92.".

Hoofdstuk IV. - Inwerkingtreding Art. 32 Hoofdstuk II treedt in werking op 15 december 2022, met uitzondering van het nieuwe artikel 36 van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten en het nieuwe artikel 28 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, die in werking treden op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste lid kunnen de publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van hoofdstuk II zodra dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste lid moeten de volgende publicitaire mededelingen uiterlijk op 1 maart 2023 in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van hoofdstuk II: 1° de publicitaire mededelingen waarvan de verspreiding voor 15 december 2022 is gestart;2° de publicitaire mededelingen waarvan de verspreiding voor 1 maart 2023 is gestart, en waarvan de elementen, de presentatie, de lay-out en de wijze van verspreiding identiek zijn aan die van de publicitaire mededelingen van dezelfde distributeur waarvan de verspreiding voor 15 december 2022 is gestart. Art. 33 Tot 31 december 2022 wordt artikel 43, eerste lid van het koninklijk besluit van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging sluiten met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG als volgt opgesteld: "De publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel, verwijzen naar de essentiële beleggersinformatie waarin, op basis van ten minste drie passende hypotheses, een indicatie wordt gegeven van de impact van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa van het instrument waarmee de instelling voor collectieve belegging een bepaald rendement beoogt te verwezenlijken op de vervaldag.".

Tot 31 december 2022 wordt artikel 29/6, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen als volgt opgesteld: "De publicitaire mededelingen die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in AICB gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel, verwijzen naar de essentiële beleggersinformatie waarin, op basis van ten minste drie passende hypotheses, een indicatie wordt gegeven van de impact van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa van het instrument waarmee de AICB een bepaald rendement beoogt te verwezenlijken op de vervaldag.".

Art. 34 De Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Economie en de Minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming, A. BERTRAND

^