Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 28 april 2014

Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014021051
pub.
28/04/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/25/2014021051/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 195, eerste, tweede en derde lid, artikel 65, Overgangsbepaling, in fine, en artikel 46, Overgangsbepaling, in fine;

Gelet op het Kieswetboek, artikel 142, eerste lid, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat sluiten;

Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, artikel 14, eerste lid, 3°, gewijzigd bij de wetten van 5 april 1995 en 18 december 1998;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, artikel 15, eerste lid, 3° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling sluiten tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014 sluiten tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014;

Overwegende dat het aangewezen is de openingsuren in de traditionele stembureaus en in de stembureaus met geautomatiseerde/elektronische stemming te verlengen, teneinde een vlot verloop van de stemming te verzekeren bij de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de verklaring van de federale wetgevende macht van 25 april 2014 houdende dat er reden bestaat tot herziening van sommige bepalingen van de Grondwet die zij erin aanwijst;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 april 2014;

Gelet op artikel 8, § 1, 3° en 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden op zondag 25 mei 2014 bijeengeroepen tussen 8 en 14 uur in de kieskantons waar de stemming door middel van papieren stembiljetten geschiedt, en tussen 8 en 16 uur in de kieskantons waar de stemming geautomatiseerd/elektronisch is, met het oog op de verkiezing van het vereiste aantal volksvertegenwoordigers.

Art. 2.De nieuwe Kamer van volksvertegenwoordigers wordt bijeengeroepen op donderdag 19 juni 2014.

De nieuwe Senaat wordt bijeengeroepen op donderdag 3 juli 2014.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^