Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000023
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014000023/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2.In artikel 94 van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 5 juli 1976, gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, bij het koninklijk besluit van 5 april 1994, bij de wet van 13 december 2002, gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, en gewijzigd bij de wetten van 14 april 2009 en 19 juli 2012, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "Het hoofdbureau van de kieskring Brussel wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg. Voor de kieskring Brussel wordt verstaan onder "voorzitter van het kieskringhoofdbureau", "de voorzitter van de in artikel 94 bedoelde hoofdbureaus van de kieskring" en "voorzitter van het hoofdbureau": "de gezamenlijk zitting houdende voorzitters van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.".

Art. 3.Artikel 105 van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 11 december 1984 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 105.De gewone vergadering van de kiescolleges met het oog op de vervanging van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft plaats op de eerste zondag die volgt op het verstrijken van een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de laatste vergadering van de colleges met het oog op de algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De datum van de gewone vergadering van de kiescolleges wordt echter vastgesteld op de datum die voorzien is voor de verkiezing van een andere wetgevende vergadering wanneer die plaatsvindt binnen twee maanden die voorafgaan aan of in de maand die volgt op de overeenkomstig het eerste lid vastgestelde datum.".

Art. 4.Het opschrift van titel VII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt: "Titel VII. Aanwijzing van de senatoren".

Art. 5.In titel VII van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van hoofdstuk I, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, vervangen als volgt : "Hoofdstuk I. Algemene bepaling".

Art. 6.Artikel 210bis van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 210bis.Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 1° "politieke formatie": de groep van lijsten die een verklaring van samenhang hebben afgelegd, overeenkomstig, naar gelang van het geval, artikel 210quinquies of artikel 217;2° "bijzondere wet" : de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;3° "wet tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur" : de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur;4° "bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen" : de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; 5° "wet tot regeling van de Brusselse verkiezingen" : de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen.".

Art. 7.In titel VII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen als volgt : "Hoofdstuk II. Aanwijzing van de deelstaatsenatoren".

Art. 8.In titel VII, hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, wordt een afdeling 1 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 1. Zetelverdeling voor de door het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aangewezen senatoren".

Art. 9.In afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 8, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 1. Algemene bepalingen".

Art. 10.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 210ter ingevoegd, luidende : "

Art. 210ter.§ 1. De zetels van de senatoren die worden aangewezen door het Vlaams Parlement worden verdeeld op basis van het totale stemcijfer dat een politieke formatie heeft behaald in alle kieskringen bij de verkiezingen van het Vlaams Parlement. § 2. De zetels van de senatoren die worden aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, worden verdeeld op basis van het totale stemcijfer dat een politieke formatie heeft behaald in alle kieskringen bij de verkiezingen voor het Waals Parlement en de verkiezingen voor de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.".

Art. 11.In dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 210quater ingevoegd, luidende : "

Art. 210quater.De zetelverdeling voor de senatoren die worden aangewezen door het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt vastgesteld door de griffier van de Senaat.".

Art. 12.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 8, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 2.

Verklaring van samenhang".

Art. 13.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 12, wordt een artikel 210quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 210quinquies.§ 1. Om voor de aanwijzing van de deelstaatsenatoren een politieke formatie te vormen, kunnen, naar gelang van het geval, kandidatenlijsten voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, of kandidatenlijsten voor de verkiezing van het Waals Parlement en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, een verklaring van samenhang afleggen met een of meerdere lijsten in andere kieskringen. § 2. De verklaring wordt ondertekend door ten minste twee van de drie eerste kandidaat-titularissen van de betrokken lijsten.

De verklaring wordt ten laatste de achttiende dag voor de stemming, voor 16 uur, ter hand gesteld van de griffier van de Senaat die er een ontvangstbewijs van geeft. § 3. De verklaring bedoeld in paragraaf 1 is nietig wanneer : 1° deze tot gevolg heeft dat lijsten uit eenzelfde kieskring samenhangen;2° deze tot gevolg heeft dat lijsten samenhangen die niet voor de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren van dezelfde taalgroep in aanmerking mogen worden genomen;3° deze niet ondertekend is overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid. § 4. Indien een van de in de verklaring opgenomen lijsten wordt afgewezen, blijft de verklaring gelden voor de andere lijsten van de groep. § 5. Op de zeventiende dag voor de stemming, kijkt de griffier van de Senaat de geldigheid van de verklaringen na en maakt de tabel op van de samenhangende lijsten. Op deze tabel wordt elke groep van samenhangende lijsten aangewezen met een letter A, B, C enz.".

Art. 14.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 8, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, luidende "Onderafdeling 3. Samenvattende tabellen van de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement en van het gewestbureau voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement".

Art. 15.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 210sexies ingevoegd, luidende : "

Art. 210sexies.Voor het vaststellen van de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren, maken de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus zoals bedoeld in artikel 26quater van de bijzondere wet, na het tellen van de stemmen en het toewijzen van de zetels voor respectievelijk het Vlaams Parlement of het Waals Parlement een samenvattende tabel op met het stemcijfer dat elke lijst heeft behaald.

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau of de persoon die door hem wordt aangewezen, deelt de tabel onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, mee aan de griffier van de Senaat die instaat voor de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren.

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau doet binnen vierentwintig uur een papieren versie van de tabel, ondertekend door de leden van het bureau en de getuigen, toekomen aan de griffier van de Senaat die de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren vaststelt.".

Art. 16.In dezelfde onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 210septies ingevoegd, luidende : "

Art. 210septies.Voor het vaststellen van de zetelverdeling voor de deelstaatsenatoren, maken de gezamenlijk zitting houdende voorzitters van het gewestbureau bedoeld in artikel 16 van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen respectievelijk voor de verkiezing van de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement een samenvattende tabel op met het stemcijfer dat elke lijst heeft behaald.

De gezamenlijk zitting houdende voorzitters van het gewestbureau of de persoon die door hen wordt aangewezen, delen of deelt de tabel onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van hun of zijn identiteitskaart, mee aan de griffier van de Senaat die instaat voor de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren.

De gezamenlijk zitting houdende voorzitters van het gewestbureau doen een papieren versie van de tabel, ondertekend door de leden van het bureau en de getuigen, binnen vierentwintig uren toekomen aan de griffier van de Senaat die de zetelverdeling van de deelstaatsenatoren vaststelt.".

Art. 17.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 8, wordt een onderafdeling 4 ingevoegd met als opschrift "Onderafdeling 4.

Vaststelling van de zetelverdeling voor de senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement".

Art. 18.In onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel 210octies ingevoegd, luidende : "

Art. 210octies.§ 1. Twee dagen na de stemming berekent de griffier van de Senaat het totale stemcijfer dat elke politieke formatie behaald heeft op basis van de samenvattende tabellen bedoeld in de artikelen 210sexies en 210septies. § 2. Worden enkel toegestaan voor de zetelverdeling, de politieke formaties waarvan de lijsten minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de verkiezing voor het Vlaams Parlement hebben behaald. § 3. Het totale stemcijfer van iedere politieke formatie wordt achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4, 5 enz., en de quotiënten worden gerangschikt in de volgorde van hun belangrijkheid, totdat er voor alle lijsten samen negenentwintig quotiënten worden bereikt. Het laatste quotiënt dient als kiesdeler.

De verdeling over de politieke formaties toegelaten tot de zetelverdeling, geschiedt zo dat aan iedere politieke formatie het aantal zetels wordt toegekend, gelijk aan het aantal keren dat haar stemcijfer de kiesdeler bevat. Wanneer een zetel met evenveel recht toekomt aan verscheidene politieke formaties, wordt hij toegekend aan de politieke formatie met het hoogste stemcijfer.".

Art. 19.In dezelfde onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel 210nonies ingevoegd, luidende : "

Art. 210nonies.De griffier van de Senaat stelt een proces-verbaal op van de zetelverdeling. De zetelverdeling wordt in het openbaar afgekondigd door de griffier van de Senaat.".

Art. 20.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 8, wordt een onderafdeling 5 ingevoegd met als opschrift "Onderafdeling 5.

Vaststelling van de zetelverdeling voor de senatoren aangewezen door het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement".

Art. 21.In onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 210decies ingevoegd, luidende : "

Art. 210decies.§ 1. Twee dagen na de stemming berekent de griffier van de Senaat het totale stemcijfer dat elke politieke formatie behaald heeft voor de zetelverdeling van de senatoren aangewezen door het Waals Parlement, de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap op basis van de samenvattende tabellen bedoeld in de artikelen 210sexies en 210septies. § 2. Worden enkel toegestaan voor de zetelverdeling de politieke formaties waarvan de lijsten minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de verkiezing van zowel het Waals Parlement als de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement hebben behaald. § 3. Het totale stemcijfer van iedere politieke formatie wordt achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4, 5 enz., en de quotiënten worden gerangschikt in de volgorde van hun belangrijkheid, totdat er voor alle lijsten samen twintig quotiënten worden bereikt. Het laatste quotiënt dient als kiesdeler.

De verdeling over de politieke formaties toegelaten tot de zetelverdeling, geschiedt zo dat aan iedere politieke formatie een aantal zetels wordt toegekend, gelijk aan het aantal keren dat haar stemcijfer de kiesdeler bevat. Wanneer een zetel met evenveel recht toekomt aan verscheidene politieke formaties, wordt hij toegekend aan de politieke formatie met het hoogste stemcijfer.".

Art. 22.In dezelfde onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 210undecies ingevoegd, luidende : "

Art. 210undecies.De griffier van de Senaat stelt een proces-verbaal op van de zetelverdeling. De zetelverdeling wordt in het openbaar afgekondigd door de griffier.".

Art. 23.In titel VII, hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, wordt een afdeling 2 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 2. Aanwijzing van de senatoren door de bevoegde Gemeenschaps- en Gewestparlementen".

Art. 24.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 23, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd met als opschrift "Onderafdeling 1.

Aanwijzing van de senatoren door het Vlaams Parlement".

Art. 25.Artikel 211 van hetzelfde Wetboek, vervangen door de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, wordt vervangen als volgt : "

Art. 211.§ 1. Na het onderzoek van de geloofsbrieven in het Vlaams Parlement, deelt de griffier van de Senaat aan de voorzitter van het Vlaams Parlement het proces-verbaal bedoeld in artikel 210nonies mee. § 2. De leden die verkozen zijn op de lijsten die behoren tot eenzelfde politieke formatie zenden, ten laatste vijf dagen na het onderzoek van de geloofsbrieven, aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, een lijst met zoveel namen van leden die behoren tot hun politieke formatie of behoren tot de Nederlandse taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, als er zetels van deelstaatsenatoren aan de politieke formatie toekomen. De aangewezen leden moeten lid zijn van de parlementen waaruit het Vlaams Parlement senatoren mag aanwijzen overeenkomstig artikel 67, § 1, 1°, en § 2, van de Grondwet.

De lijsten zijn slechts geldig als zij ondertekend zijn door de meerderheid van de leden van het Vlaams Parlement die verkozen zijn op lijsten die tot eenzelfde politieke formatie behoren. § 3. Voor de aanwijzing van de leden bedoeld in paragraaf 2 plegen de politieke formaties in voorkomend geval overleg met het oog op de naleving van artikel 67, §§ 2 en 3, van de Grondwet.".

Art. 26.Artikel 212 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, wordt vervangen als volgt : "

Art. 212.Nadat hij zich ervan vergewist heeft dat de voorwaarden voor het opmaken van de lijsten met de namen van de parlementsleden die worden aangewezen tot deelstaatsenator, zijn vervuld, betekent de voorzitter van het Vlaams Parlement, deze lijsten aan de griffier van de Senaat.

Deze betekening vindt plaats ten laatste op de tiende dag die volgt op het onderzoek van de geloofsbrieven in het Vlaams Parlement.".

Art. 27.In dezelfde afdeling 2, ingevoegd bij artikel 23 wordt een onderafdeling 2 ingevoegd met als opschrift "Onderafdeling 2.

Aanwijzing van de senatoren door het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement".

Art. 28.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 27, wordt een artikel 212bis ingevoegd, luidende : "

Art. 212bis.§ 1. Na het onderzoek van de geloofsbrieven in het Gemeenschaps- of Gewestparlement dat de senatoren aanwijst, deelt de griffier van de Senaat aan de voorzitter van het Waals Parlement, de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de voorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de eerste ondervoorzitter indien de voorzitter niet tot de Franse taalgroep behoort, het proces-verbaal bedoeld in artikel 210undecies mee. § 2. De leden die verkozen zijn op de lijsten die behoren tot eenzelfde politieke formatie en zitting hebben in het betrokken Gemeenschaps- of Gewestparlement, zenden ten laatste vijf dagen na het onderzoek van de geloofsbrieven aan de voorzitter van het betrokken Parlement, een lijst met zoveel namen van leden die behoren tot haar politieke formatie, als er zetels van deelstaatsenator toekomen aan de politieke formatie voor het betrokken Parlement. De aangewezen leden zijn lid van de Parlementen waaruit het betrokken Parlement senatoren mag aanwijzen overeenkomstig artikel 67, § 1, 2° tot 4°, en artikel 67, § 2, van de Grondwet.

Het totaal van de namen die voorkomen op de lijsten van een politieke formatie die overgemaakt zijn aan de voorzitter van het Waals Parlement, de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of de eerste ondervoorzitter indien de voorzitter niet behoort tot de Franse taalgroep, mag het aantal zetels van deelstaatsenatoren die toekomen aan de politieke formatie niet overstijgen.

Het totaal van de namen die voorkomen op de lijsten van de politieke formaties voor een betrokken Parlement mag het aantal zetels die toekomen aan dit Parlement overeenkomstig artikel 67 van de Grondwet niet overstijgen.

De lijsten zijn slechts geldig indien ze ondertekend zijn door, naar gelang van het geval, de meerderheid van de leden van het Gemeenschaps- of Gewestparlement die verkozen zijn op lijsten die tot eenzelfde politieke formatie behoren.

Vooraleer de in het eerste lid bedoelde lijst wordt verzonden, plegen de politieke formaties in voorkomend geval overleg met het oog op de naleving van de voorgaande leden en van artikel 67, § 1, 2° tot 4°, § 2 en § 3, van de Grondwet.".

Art. 29.In dezelfde onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 27, wordt een artikel 212ter ingevoegd, luidende : "

Art. 212ter.Na samen te hebben nagekeken dat de voorwaarden voor het opmaken van de lijsten met de namen van de parlementsleden die worden aangewezen tot deelstaatsenator vervuld zijn, betekenen de voorzitter van het Waals Parlement, de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of de eerste ondervoorzitter van dat Parlement indien de voorzitter niet behoort tot de Franse taalgroep, deze lijsten aan de griffier van de Senaat.

Deze betekening vindt ten laatste plaats op de tiende dag die volgt op het onderzoek van de geloofsbrieven in het betrokken Parlement.".

Art. 30.In dezelfde afdeling 2, ingevoegd bij artikel 23, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 3.

Vacature van een zetel van een senator aangewezen door het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap of de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.".

Art. 31.Artikel 213 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : "

Art. 213.In geval van vacature van een zetel van een senator aangewezen door het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap of de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, wordt deze opgevuld door de aanwijzing, overeenkomstig de nadere regelen bepaald in de artikelen 210ter tot 212ter, van een lid van het Gemeenschaps- of Gewestparlement of een van de taalgroepen ervan, naar gelang van het geval, dat verkozen is op een lijst die tot de politieke formatie behoort waaraan de vacant geworden zetel toegekend was.".

Art. 32.In dezelfde afdeling 2, ingevoegd bij artikel 23, wordt een onderafdeling 4 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 4.

Aanwijzing van senatoren door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.".

Art. 33.Artikel 214 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : "

Art. 214.Binnen de tien dagen die volgen op de uitnodiging die de griffier van de Senaat hem heeft gezonden, betekent de voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap hem de naam van de senator die door het Parlement bij volstrekte meerderheid werd aangewezen.

Ingeval van een vacature vindt de aanwijziging plaats volgens dezelfde regels.".

Art. 34.In titel VII van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt : "Hoofdstuk III. Aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren".

Art. 35.In titel VII, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij artikel 34, wordt een afdeling 1 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 1. Zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren".

Art. 36.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 35, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 1.

Algemene bepalingen".

Art. 37.In onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 36, wordt artikel 215, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, hersteld in de volgende lezing : "

Art. 215.De zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren gebeurt per taalgroep op basis van het totale stemcijfer dat een politieke formatie heeft behaald bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers binnen de kieskringen, respectievelijk administratieve arrondissementen die in aanmerking worden genomen voor de verdeling van de zetels van de gecoöpteerde senatoren van de betrokken taalgroep.".

Art. 38.In dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 36, wordt artikel 216, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, hersteld in de volgende lezing : "

Art. 216.De griffier van de Senaat stelt de zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren vast.".

Art. 39.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 35, wordt een onderafdeling 2 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 2.

Verklaring van samenhang".

Art. 40.In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 39, wordt artikel 217, opgeheven bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, hersteld in de volgende lezing : "

Art. 217.§ 1. Om een politieke formatie te vormen, kan een kandidatenlijst een verklaring van samenhang afleggen. § 2. De verklaring van samenhang kan enkel betrekking hebben op een of meerdere lijsten voorgedragen in andere kieskringen, die overeenkomstig artikel 217quater of artikel 217quinquies in aanmerking worden genomen voor de verdeling van de zetels van de gecoöpteerde senatoren die deel uitmaken van dezelfde taalgroep van de Senaat. § 3. De verklaring wordt ondertekend door ten minste twee van de drie eerste kandidaat-titularissen van de betrokken lijsten.

De verklaring van samenhang wordt ten laatste de achttiende dag voor de stemming, voor 16 uur, ter hand gesteld van de griffier van de Senaat die er een ontvangstbewijs van geeft. § 4. De in § 1 bedoelde verklaring is nietig wanneer : 1° deze tot gevolg heeft dat lijsten uit eenzelfde kieskring samenhangen;2° deze betrekking heeft op lijsten uit kieskringen voor zowel de verdeling van de zetels bedoeld in artikel 217quater als de zetels bedoeld in artikel 217quinquies;3° deze niet ondertekend is overeenkomstig § 3, eerste lid. § 5. Indien een van de in de verklaring opgenomen lijsten wordt afgewezen, blijft de verklaring gelden voor de andere lijsten van de groep. § 6. Op de zeventiende dag voor de stemming kijkt de griffier van de Senaat de geldigheid van de verklaringen na en maakt de tabel op van de samenhangende lijsten. Op deze tabel wordt elke groep van samenhangende lijsten aangewezen met een letter A, B, C enz.".

Art. 41.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 35, wordt een onderafdeling 3 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 3.

Samenvattende tabellen van de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.".

Art. 42.In onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 41, wordt een artikel 217bis ingevoegd, luidende : "

Art. 217bis.Voor het vaststellen van de zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren, maken de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus zoals bedoeld in artikel 94, na het tellen van de stemmen en het toewijzen van de zetels van de Kamer van volksvertegenwoordigers, een samenvattende tabel op met het stemcijfer dat elke lijst heeft behaald.

In de kieskring Vlaams-Brabant wordt voor een lijst die, voor de stemmen uitgebracht in het arrondissement Halle-Vilvoorde, een verklaring van samenhang heeft afgelegd met een of meerdere lijsten van kieskringen bedoeld in artikel 217quater het stemcijfer opgesplitst in het aantal stemmen die de lijst heeft behaald in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en het aantal stemmen die de lijst elders in de kieskring heeft behaald.

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau of de persoon die door hem wordt aangewezen, deelt de tabel onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, mee aan de griffier van de Senaat.

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau doet binnen vierentwintig uren een papieren versie van de tabel, ondertekend door de leden van het bureau en de getuigen, toekomen aan de griffier van de Senaat.".

Art. 43.In dezelfde afdeling 1, ingevoegd bij artikel 35, wordt een onderafdeling 4 ingevoegd, met als opschrift "Onderafdeling 4.

Vaststelling van de zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren.".

Art. 44.In onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 43, wordt een artikel 217ter ingevoegd, luidende : "

Art. 217ter.§ 1. De dag na de stemming, berekent de griffier van de Senaat op basis van de samenvattende tabellen bedoeld in artikel 217bis, per taalgroep het totale stemcijfer dat elke politieke formatie heeft behaald en het aantal zetels dat aan elke politieke formatie toekomt. § 2. Enkel lijsten die een verklaring van samenhang hebben afgelegd worden in aanmerking genomen voor de zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren.".

Art. 45.In dezelfde onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 43, wordt een artikel 217sexies ingevoegd, luidende : "

Art. 217sexies.§ 1. Het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de lijsten van een taalgroep, wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels voor die taalgroep. Dit quotiënt dient als kiesdeler. § 2. Voor de berekening van de kiesdeler worden de geldig uitgebrachte stemmen in de kieskringen en het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde zoals bedoeld artikel 217quater, voor lijsten die een verklaring van samenhang hebben afgelegd overeenkomstig artikel 217 en deelnemen aan de zetelverdeling voor de Franse taalgroep, in aanmerking genomen voor het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de Franse taalgroep.

De geldig uitgebrachte stemmen in de kieskringen bedoeld in artikel 217quinquies voor de lijsten die een verklaring van samenhang hebben afgelegd overeenkomstig artikel 217 en deelnemen aan de zetelverdeling voor de Nederlandse taalgroep, in aanmerking genomen voor het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de Nederlandse taalgroep.

Met uitzondering van de geldig uitgebrachte stemmen voor de lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad, worden de geldig uitgebrachte stemmen voor de lijsten in de kieskringen bedoeld in artikel 217quater die geen verklaring van samenhang hebben afgelegd overeenkomstig artikel 217 in aanmerking genomen voor het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de Franse taalgroep.

Met uitzondering van de geldig uitgebrachte stemmen voor de lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad, worden de geldig uitgebrachte stemmen voor de lijsten in de kieskringen bedoeld in artikel 217quinquies die geen verklaring van samenhang hebben afgelegd overeenkomstig artikel 217 in aanmerking genomen voor het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de Nederlandse taalgroep.

In de kieskring Brussel-Hoofdstad wordt het algemeen totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor lijsten die geen verklaring van samenhang hebben afgelegd overeenkomstig artikel 217 verdeeld tussen de Franse taalgroep en de Nederlandse taalgroep in functie van de verhouding van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op respectievelijk de Franstalige en de Nederlandse lijsten ten opzichte van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. § 3. Een politieke formatie krijgt evenveel zetels toegewezen als het aantal keer dat de kiesdeler begrepen is in haar totale kiescijfer zoals bedoeld in artikel 217ter.

De overblijvende zetels worden in dalende volgorde toegewezen aan de politieke formaties met het grootste overschot nog niet vertegenwoordigde stemmen.".

Art. 46.In dezelfde onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 43, wordt een artikel 217septies ingevoegd, luidende : "

Art. 217septies.De griffier van de Senaat stelt een proces-verbaal op van de zetelverdeling. De zetelverdeling wordt door de griffier in het openbaar afgekondigd.".

Art. 47.In titel VII, hoofdstuk III, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij artikel 34, wordt een afdeling 2 ingevoegd met als opschrift "Afdeling 2. Aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren".

Art. 48.Artikel 218 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1976, 18 december 1998 en 27 maart 2006, wordt vervangen als volgt : "

Art. 218.Indien de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op dezelfde dag plaatsvinden als de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, worden de gecoöpteerde senatoren eerst aangewezen nadat de geloofsbrieven van de deelstaatsenatoren zijn onderzocht.".

Art. 49.Artikel 220 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 220.§ 1. Onmiddellijk na het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, of in geval van samenvallende verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, onmiddellijk na het in artikel 218 bedoelde onderzoek van de geloofsbrieven, deelt de griffier van de Senaat aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het aantal zetels mee voor de gecoöpteerde senatoren die overeenkomstig artikel 217sexies toegekend zijn aan elke politieke formatie. § 2. De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op lijsten die tot eenzelfde politieke formatie behoren, zenden aan de voorzitter van de Kamer een verklaring met de namen van de deelstaatsenatoren die tot dezelfde politieke formatie behoren.

Deze verklaring is slechts geldig als deze ondertekend is door de meerderheid van de volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de lijsten van de betrokken politieke formatie en door de meerderheid van hen wier naam in deze verklaring wordt vermeld.

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers kijkt de geldigheid van de verklaringen bedoeld in het eerste lid na en verwijdert de verklaringen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in het eerste en het tweede lid. § 3. De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers deelt de toegelaten verklaringen mee aan de voorzitter van de Senaat. § 4. De voorzitter van de Senaat deelt aan de deelstaatsenatoren die voorkomen op de verklaring overgezonden door de Kamer overeenkomstig paragraaf 3, het aantal zetels van gecoöpteerde senatoren mee die toekomen aan de betrokken politieke formatie. § 5. De deelstaatsenatoren die genoemd worden in de verklaring bedoeld in paragraaf 2 van de politieke formatie aan wie de zetels toekomen, zenden ten laatste vijf dagen voor de zitting, waarop de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren plaats heeft, aan de voorzitter van de Senaat een lijst over met zoveel namen van kandidaten als er zetels van gecoöpteerde senatoren aan de betrokken politieke formatie toekomen.

De lijsten met de namen van de kandidaten bedoeld in het eerste lid, zijn slechts geldig als zij zijn ondertekend door de meerderheid van de deelstaatsenatoren die zijn genoemd in de verklaring bedoeld in paragraaf 2 van de politieke formatie aan wie de zetels van de gecoöpteerde senatoren toekomen. § 6. Wanneer, in voorkomend geval, zetels van gecoöpteerde senatoren toekomen aan een politieke formatie die niet vertegenwoordigd is door deelstaatsenatoren, wordt de lijst met de namen van de kandidaten bedoeld in paragraaf 5 ten laatste vijf dagen voor de zitting waarop de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren plaats heeft, opgesteld door de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de lijsten van de politieke formatie aan wie de zetels toekomen. De lijst is slechts geldig als zij ondertekend is door de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de lijsten die behoren tot de betrokken politieke formatie.

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers kijkt de geldigheid na van de lijsten bedoeld in het eerste lid en verwijdert de lijsten die niet voldoen aan de voorwaarden van het eerste lid. De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers deelt de toegelaten lijsten mee aan de voorzitter van de Senaat. § 7. Voor het opstellen van de kandidatenlijsten bedoeld in paragraaf 5, plegen de deelstaatsenatoren die genoemd worden in de verklaringen bedoeld in paragraaf 2, in voorkomend geval overleg met het oog op de naleving van artikel 67, § 3, van de Grondwet.".

Art. 50.Artikel 221 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 221.Wanneer een gecoöpteerd senator vóór het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de Senaat, wordt in zijn vervanging voorzien door de deelstaatsenatoren die daartoe worden aangewezen in een verklaring bedoeld in artikel 220, § 2, opgemaakt door de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers verkozen op de lijsten van de politieke formatie aan wie de vacant geworden zetel oorspronkelijk toekwam, volgens de nadere regelen bepaald in de artikelen 215 tot 220.

Wanneer, in voorkomend geval, de vacant geworden zetel oorspronkelijk toekwam aan een politieke formatie die niet vertegenwoordigd is door deelstaatsenatoren, worden de regels neergelegd in artikel 220, § 6, toegepast om te voorzien in de vervanging van de gecoöpteerde senator.". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 51.§ 1. Onverminderd paragraaf 2, treedt deze wet in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte die de oproeping bevat van de kiezers voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zullen worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. § 2. Artikel 2 treedt in werking op dezelfde dag als artikel 638bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 41 van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1744.

Handelingen van de Senaat : 27 en 28 november 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3185.

Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

^