Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 20 april 2017
gepubliceerd op 10 mei 2017

Besluit 2017-456 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vervanging van een plaatsvervangend lid dat de Dienst Opleiding KMO vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance"

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011903
pub.
10/05/2017
prom.
20/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2017. - Besluit 2017-456 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vervanging van een plaatsvervangend lid dat de Dienst Opleiding KMO vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance"


Het College, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, de artikelen 4, 17°, en 92bis, gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten;

Gelet op decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid de artikelen 3, 4° en 10, § 1;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid de artikelen 3, 4° en 10, § 1;

Gelet op het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 5 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/03/2009 pub. 10/06/2010 numac 2010031278 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten van de Franse Gemeenschapscommissie tot instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008,tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit 2015-1281 van 3 september 2015 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance";

Op voordracht van de minister belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het College geeft de heer Christophe Mattart eervol ontslag van zijn opdracht als plaatsvervangend bestuurder van de heer Emmanuel Baufayt binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance", als vertegenwoordiger van de Dienst Opleiding KMO.

Art. 2.Wordt aangewezen als plaatsvervangend bestuurder binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance", als vertegenwoordigster van de Dienst Opleiding KMO: Mevrouw Isabelle Van Maaren, ter vervanging van de heer Christophe Mattart, als plaatsvervangend lid van de heer Emmanuel Baufayt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie.

Art. 4.De minister, lid van het College bevoegd voor Beroepsopleiding, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, op 20 april 2017.

Voor het College : Fadila LAANAN Minister-president van het College Didier GOSUIN Minister, lid van het College belast met Beroepsopleiding

^