Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014021007
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014021007/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2.In artikel 196bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende : "- de leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er de opdrachten van overneemt."; 2° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Het selectiecomité is wat het rechtsgebied van het Hof van beroep van Luik betreft, samengesteld uit de Franstalige en Duitstalige leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er opdrachten van overneemt.".

Art. 3.In artikel 196quater, § 1, van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende : " - de leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er de opdrachten van overneemt."; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Het evaluatiecomité is wat het rechtsgebied van het Hof van beroep van Luik betreft, samengesteld uit de Franstalige en Duitstalige leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er opdrachten van overneemt.".

TITEL 3. - Wijzigingen van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 4.In artikel 5, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 30 december 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "6quinquies," wordt ingevoegd tussen het woord "6bis," en de woorden "8 tot 12";2° de woorden "14 tot 16 en 99" worden vervangen door de woorden "14 tot 16, 94, § 1bis en § 1ter, en 99".

Art. 5.In artikel 55bis van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 mei 1993, worden de woorden "4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies," ingevoegd tussen de woorden "4bis, 4ter," en de woorden "5 en 6".

TITEL 4. - Wijzigingen van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Art. 6.In titel III, hoofdstuk 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende : "

Art. 11bis.Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.

Het verzoek tot schadevergoeding wordt uiterlijk ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.

Bij toepassing van artikel 38, moet het verzoek tot schadevergoeding uiterlijk worden ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten.

De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te bekomen.

Elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of heeft ingesteld, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde nadeel meer vragen.".

Art. 7.In artikel 27, § 1, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt het woord "11bis" ingevoegd tussen de woorden "11," en "14".

Art. 8.In artikel 29, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt het woord "11bis," ingevoegd tussen de woorden "11," en "12".

Art. 9.In artikel 30, § 1, eerste lid, van dezelfde wetten, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt het woord "11bis," ingevoegd tussen de woorden "11," en "12".

Art. 10.In artikel 53, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt het woord "11bis," ingevoegd tussen de woorden "11," en "en".

Art. 11.In artikel 63, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt het woord "11bis," ingevoegd tussen de woorden "11," en "12".

TITEL 5. - Versterking van het veiligheidsbeleid in Brussel HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 12.In artikel 130, vijfde lid, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2003, worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 13.In artikel 240 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden "De gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie". HOOFDSTUK 2 - Wijziging van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten

Art. 14.In artikel 4 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987, wordt een § 2quater ingevoegd, luidende : " § 2quater. De Brusselse agglomeratie : 1° oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in de artikelen 128 en 129 van de provinciewet, alsook de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over beschikken;2° coördineert de veiligheidsbeleidslijnen en verzekert en coördineert in dat kader de monitoring en de registratie van de criminaliteit;3° werkt het gewestelijk veiligheidsplan uit, bedoeld in artikel 37bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;4° oefent het toezicht uit op de begrotingen van de politiezones;5° moedigt het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones aan, alsook het beroep door deze diensten op de aankoopcentrale voor de aankoop van materiaal;6° coördineert de preventiebeleidslijnen; 7° stelt een harmoniserende tekst voor de politiereglementen voor, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de gemeenten.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

Art. 15.In artikel 5, § 2, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003, worden de woorden "of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

Art. 16.In artikel 9bis van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de woorden "en aan de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "en aan de Brusselse agglomeratie". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 17.In artikel 2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de woorden "of de gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheden van de Brusselse agglomeratie".

Art. 18.In artikel 37 van dezelfde wet wordt tussen de eerste en de tweede zin een zin ingevoegd, luidende : "In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt bovendien rekening gehouden met het gewestelijk veiligheidsplan bedoeld in artikel 37bis.".

Art. 19.In titel II, hoofdstuk I, van dezelfde wet, wordt een afdeling 3bis ingevoegd, met als opschrift : "Afdeling 3bis. Specifieke bepaling voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad".

Art. 20.In afdeling 3bis, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende : "

Art. 37bis.Om een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid te verzekeren op het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt een gewestelijk veiligheidsplan uitgewerkt door de Brusselse agglomeratie alvorens de zonale veiligheidsplannen van de zones van het arrondissement worden goedgekeurd, en rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan.

Daartoe roept het bevoegde orgaan van de agglomeratie een gewestelijke veiligheidsraad samen, die bestaat uit het parket van Brussel, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van de politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Deze raad wordt regelmatig samengeroepen om de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan bedoeld in het eerste lid op te volgen.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Art. 21.In artikel 2, § 1, 3°, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de woorden "met uitzondering van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "met uitzondering van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 22.In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie";2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 23.In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie";2° in het tweede lid worden de woorden "van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 24.In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden "van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 25.In artikel 108 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie";2° in de tweede zin worden de woorden "Hij richt" vervangen door de woorden "Ze richten";3° in de derde zin worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 26.In artikel 153, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

Art. 27.In artikel 186 van dezelfde wet worden de woorden "de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad" vervangen door de woorden "de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie".

TITEL 6. - Wijzigingen van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten

Art. 28.In titel III van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, wordt een hoofdstuk XI ingevoegd, met als opschrift "Hoofdstuk XI. Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau".

Art. 29.In titel III, hoofdstuk XI, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 26quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 26quinquies.§ 1. Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, hierna het Bureau genoemd, wordt afgeschaft op de door de Koning bepaalde datum.

Zodra het Bureau is afgeschaft, is artikel 2, § 2, erop van toepassing. § 2. De aan het Bureau toevertrouwde taken worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ieder wat hem betreft. § 3. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de vereffening van het Bureau. De Koning regelt de overdracht van de gebouwen, de reserves en de lasten van het verleden naar de Federale Staat alsook de overdracht van de personeelsleden en van de overige goederen, rechten en verplichtingen van het Bureau, aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ieder wat hem betreft. § 4. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, bepaalt de Koning de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden en de nodige maatregelen om de rechten van het personeel te vrijwaren, en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. § 5. De in §§ 1, 3 en 4 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken gewestregeringen.".

Art. 30.In titel III van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk XII ingevoegd, met als opschrift "Hoofdstuk XII. Het Nationaal Fonds voor algemene rampen en het Landbouwrampenfonds, ingesteld bij de Nationale Kas voor de rampenschade".

Art. 31.In titel III, hoofdstuk XII, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 26sexies ingevoegd, luidende : "

Art. 26sexies.§ 1. Het Nationaal Fonds voor algemene rampen en het Landbouwrampenfonds, ingesteld bij de Nationale Kas voor de rampenschade, worden afgeschaft op de door de Koning vastgestelde datum.

Vanaf de afschaffing van deze fondsen, is artikel 2, § 2, erop van toepassing. § 2. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de vereffening van de fondsen bedoeld in § 1 en alle aangelegenheden waartoe deze aanleiding geeft, meer bepaald de overdracht aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die samenhangen met deze fondsen. § 3. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, bepaalt de Koning de nadere regels van overdracht van de personeelsleden alsook de maatregelen ter vrijwaring van de rechten van het personeel, met inachtneming van de beginselen vermeld in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. § 4. De in de §§ 1 tot 3 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken gewestregeringen.".

Art. 32.In titel II, hoofdstuk III, van dezelfde wet, wordt een afdeling 5 ingevoegd, met als opschrift "Afdeling 5. Herstructurering ten gevolge van de Zesde Staatshervorming".

Art. 33.In afdeling 5 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 32, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 19/1.§ 1. Binnen de grenzen van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening overgedragen naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft. § 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen de overdracht van de rechten, de verplichtingen en de goederen van de voornoemde Rijksdienst naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft. § 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.".

Art. 34.In titel IV van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk V ingevoegd, met als opschrift "Hoofdstuk V. Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering".

Art. 35.In titel IV, hoofdstuk V, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 34, wordt een artikel 30/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 30/1.§ 1. Binnen de in de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet bepaalde grenzen, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft. § 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen de overdracht van het personeel, de rechten, de verplichtingen en de goederen van de voornoemde Rijksdienst aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft. § 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.".

Art. 36.In titel V van dezelfde wet, wordt een nieuw hoofdstuk III ingevoegd, met als opschrift "Hoofdstuk III. Het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid".

Art. 37.In titel V, hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 36, wordt een artikel 32/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 32/1.§ 1. Binnen de grenzen van de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid - hierna BIVV genoemd - overgedragen naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ieder wat hem betreft. § 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen, de overdracht van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het BIVV aan het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ieder wat hem betreft. § 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.".

Art. 38.In titel III van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk XIII ingevoegd, met als opschrift : "Hoofdstuk XIII. Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten".

Art. 39.In hoofdstuk XIII, ingevoegd bij artikel 38, wordt een artikel 26septies ingevoegd, luidende : "

Art. 26septies.De Koning regelt bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen, de overdracht van het personeel van de Rijksdienst voor de kinderbijslag van werknemers die de taken Fonds voor collectieve uitrusting en diensten uitvoeren naar de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.".

TITEL 7. - Overgangsbepaling

Art. 40.Vanaf de inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 van deze wet, is artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van toepassing op de ingediende verzoeken tot herstelvergoeding die samenhangen met de vanaf deze datum ingestelde beroepen met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, van dezelfde gecoördineerde wetten, of met de vanaf deze datum uitgesproken arresten met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3.

TITEL 8. - Bepalingen betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Art. 41.In artikel 61 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Deze wet, alsook artikel 157bis van de Grondwet, treden in werking op 31 maart 2014.De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voorstel van de minister van Justitie een datum vast vóór 31 maart 2014, als Hij vaststelt dat elk van de kaders en taalkaders die tijdelijk zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 43, § 5, negende lid, § 5bis, tweede lid, § 5ter, § 5quater, tweede lid, § 5quinquies, artikel 53, § 3, eerste tot derde lid, en artikel 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals deze artikelen werden gewijzigd, aangevuld of hersteld bij deze wet, voor 90 % zijn ingevuld."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Voorafgaand aan de overeenkomstig het eerste lid vastgelegde datum van inwerkingtreding, worden de openstaande betrekkingen in de definitieve kaders van de magistraten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.Wanneer het aantal kandidaturen niet volstaat om in de vacante betrekkingen te voorzien, worden de vacante betrekkingen onmiddellijk opnieuw bekendgemaakt.".

Art. 42.Hoofdstuk V van dezelfde wet wordt aangevuld door een artikel 73 luidend als volgt : "

Art. 73.De zaken die bij de inwerkingtreding van deze wet hangende zijn, worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven op de algemene of, in voorkomend geval, bijzondere rol van het gerecht dat bevoegd zou zijn indien de zaken aanhangig waren gemaakt na de inwerkingtreding ervan. Het geding wordt voortgezet in de staat waarin het zich laatstelijk bevond.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting

Art. 43.De tabel III "Rechtbanken van eerste aanleg" gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, wordt vervangen door de volgende tabel : III. Rechtbanken van eerste aanleg

Siège - Zetel

Président - Voorzitter

Vice-présidents - Ondervoorzitters

Juges - Rechters

Juges suppléants - Plaatsvervangende rechters

Procureur du Roi - Procureur des Konings

Substituts du procureur du Roi - Substituut-procureurs des Konings

Substituts du procureur du Roi de complément par ressort - Toegevoegde Substituut-procureurs des Konings per rechtsgebied

Greffiers en chef - Hoofdgriffiers

Anvers Antwerpen

1

12

53

15

1

57

1

Malines Mechelen

1

2

12

4

1

13

1

Turnhout

1

3

12

4

1

13

12

1

Hasselt

1

3

16

4

1

17

1

Tongres Tongeren

1

2

12

4

1

13

1

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

1

7

33

7

-

19

1

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

1

21

100

19

1

94

1

Hal-Vilvorde Halle-Vilvoorde

-

-

-

-

1

23

6

-

Louvain Leuven

1

3

17

6

1

18

1

Nivelles Nijvel

1

3

15

6

1

16

1

Termonde Dendermonde

1

6

24

10

1

27

1

Gand Gent

1

8

34

11

1

37

1

Audenarde Oudenaarde

1

2

8

4

1

9

1

Bruges Brugge

1

5

23

7

1

25

12

1

Ypres Ieper

1

1

5

4

1

6

1

Courtrai Kortrijk

1

4

16

7

1

18

1

Furnes Veurne

1

1

5

3

1

5

1

Eupen

1

1

4

2

1

3

1

Huy Hoei

1

1

7

5

1

7

1

Liège Luik

1

9

40

13

1

43

1

Verviers

1

2

8

3

1

10

1

Arlon Aarlen

1

1

6

5

1

6

10

1

Marche-en-Famenne

1

1

4

3

1

5

1

Neufchâteau

1

1

5

4

1

5

1

Dinant

1

1

8

5

1

9

1

Namur Namen

1

3

14

5

1

15

1

Charleroi

1

7

34

13

1

37

1

Mons Bergen

1

5

20

7

1

23

7

1

Tournai Doornik

1

3

12

5

1

13

1


Art. 44.De tabel "Aantal eerste substituten-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg", gevoegd bij dezelfde wet, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wetten van 11 maart 2004 en 14 december 2004, wordt vervangen door de volgende tabel :

Nombre de premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance Aantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg

Siège - Zetel

Nombre maximum de premiers substituts du procureurs du Roi (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) - Maximumaantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg (begrepen in het aantal substituten-procureurs des Konings)

Anvers Antwerpen

18

Malines Mechelen

4

Turnhout

4

Hasselt

5

Tongres Tongeren

4

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

5

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

25

Hal-Vilvorde Halle-Vilvoorde

6

Louvain Leuven

5

Nivelles Nijvel

5

Termonde Dendermonde

9

Gand Gent

11

Audenarde Oudenaarde

3

Bruges Brugge

8

Ypres Ieper

2

Courtrai Kortrijk

6

Furnes Veurne

1

Eupen

1

Huy Hoei

2

Liège Luik

13

Verviers

3

Arlon Aarlen

1

Marche-en-Famenne

1

Neufchâteau

1

Dinant

3

Namur Namen

4

Charleroi

12

Mons Bergen

7

Tournai Doornik

4


HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken

Art. 45.De tabel "Arbeidsrechtbanken", vervangen bij de wet van 6 juli 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, en de tabel "Toegevoegde substituten van de arbeidsauditeur per rechtsgebied" opgenomen in artikel 1 van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, worden vervangen door de volgende tabel :

Tribunaux du travail - Arbeidsrechtbanken


Siège/Zetel

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Anvers Antwerpen

1

2

12

1

3

6

1

2

19


Malines Mechelen

1

0

2

1

0

1

1

0

5


Turnhout

1

0

2

1

0

1

1

0

5

0

Hasselt

1

1

3

1

1

2

1

1

6


Tongres Tongeren

1

0

3

1

0

2

1

0

5


Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

1

1

7

-

1

2

1

1

12


Bruxelles francophone Brussel Franstalig

1

3

18

1

3

11

1

2

27


Hal-Vilvorde Halle-Vilvoorde

-

-

-

1

1

2

-

-

-

0

Louvain Leuven

1

0

3

1

0

2

1

0

5


Nivelles Nijvel

1

0

3

1

0

2

1

0

5


Termonde Dendermonde

1

1

4

1

1

3

1

1

8


Gand Gent

1

1

5

1

1

3

1

1

9


Audenarde Oudenaarde

1

0

1

1

0

1

1

0

3

0

Bruges Brugge

1

1

4

1

0

3

1

1

6


Courtrai - Ypres - Furnes Kortrijk - Ieper - Veurne

1

1

4

1

1

2

1

1

8


Huy Hoei

1

0

1

1

0

1

1

0

3


Liège Luik

1

2

9

1

2

5

1

1

13


Eupen Verviers

1

0

3

1

0

2

1

0

4

1

Arlon Aarlen - Neufchâteau - Marche-en-Famenne

1

0

2

1

0

1

1

0

3


Namur Namen Dinant

1

1

4

1

0

3

1

1

6


Charleroi

1

2

7

1

2

3

1

1

12


Mons Bergen

1

1

4

1

1

3

1

1

7

1

Tournai Doornik

1

0

3

1

0

2

1

0

5

(1) Président - Voorzitter (2) Vice-présidents - Ondervoorzitters (3) Juges - Rechters (4) Auditeur du travail - Arbeidsauditeur (5) 1er substitut de l'auditeur du travail - 1e substituut-Arbeidsauditeur (6) Substituts de l'auditeur du travail - Substituten-arbeidsauditeur (7) Greffier en chef - Hoofdgriffier (8) Greffiers-chef de service - Griffiers-hoofd van dienst (9) Greffiers - Griffiers (10) Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort - Toegevoegde substituten van de arbeidsauditeur per rechtsgebied


HOOFDSTUK 4.- Wijzigingen van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek

Art. 46.De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, wordt vervangen door de volgende tabel :

Président - Voorzitter

Vice-présidents - Ondervoorzitters

Juges - Rechters

Greffiers en chef - Hoofdgriffiers

Greffiers chef de service - Griffiers-hoofd van dienst

Greffiers - Griffiers

Anvers Antwerpen

1

3

12

1

2

16

Malines Mechelen

1

0

2

1

0

4

Turnhout

1

0

3

1

0

5

Hasselt

1

0

3

1

0

5

Tongres Tongeren

1

0

2

1

0

4

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

1

2

8

1

1

11

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

1

2

11

1

2

16

Louvain Leuven

1

0

2

1

0

4

Nivelles Nijvel

1

0

2

1

0

4

Termonde Dendermonde

1

0

4

1

1

6

Gand Gent

1

1

4

1

1

6

Audenarde Oudenaarde

1

0

1

1

0

3

Bruges Brugge

1

1

3

1

1

6

Ypres - Furnes Ieper - Veurne

1

0

1

1

0

4

Courtrai Kortrijk

1

1

4

1

0

7

Huy Hoei

1

0

0

1

0

2

Liège Luik

1

1

4

1

1

6

Eupen - Verviers

1

0

2

1

0

5

Arlon - Neufchâteau Aarlen - Neufchâteau

1

0

0

1

0

2

Marche-en-Famenne - Dinant

1

0

1

1

0

3

Namur Namen

1

0

1

1

0

3

Charleroi

1

0

4

1

1

6

Mons Bergen

1

0

2

1

0

4

Tournai Doornik

1

0

1

1

0

3


Art. 47.De tabel opgenomen in artikel 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 april 2005, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

Juges consulaires - Rechters in handelszaken

Anvers Antwerpen

178

Malines Mechelen

25

Turnhout

32

Hasselt

30

Tongres Tongeren

25

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

84

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

106

Louvain Leuven

30

Nivelles Nijvel

32

Termonde Dendermonde

40

Gand Gent

56

Audenarde Oudenaarde

18

Bruges Brugge

41

Ypres Ieper

14

Courtrai Kortrijk

56

Furnes Veurne

14

Huy Hoei

12

Liège Luik

48

Eupen - Verviers

24

Arlon Aarlen

12

Marche-en-Famenne

10

Neufchâteau

8

Dinant

19

Namur Namen

26

Charleroi

43

Mons Bergen

26

Tournai Doornik

26


HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken

Art. 48.De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, vervangen bij de wet van 22 mei 2006 en gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 2006 en 25 april 2007, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

Juges - Rechters

Greffiers en chef - Hoofdgriffiers

Greffiers chef de service - Griffiers-hoofd van dienst

Greffiers - Griffiers

Anvers Antwerpen

9

1

1

12

Malines Mechelen

3

1

3

Turnhout

3

1

3

Hasselt

4

1

6

Tongres Tongeren

3

1

5

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

3

1

3

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

11

1

1

13

Hal Halle

1

1

1

Vilvorde Vilvoorde

2

1

3

Louvain Leuven

4

1

4

Nivelles Nijvel

2

1

3

Alost Aalst

1

1

2

Termonde Dendermonde

2

1

2

Sint Nicolas Sint-Niklaas

1

1

2

Gand Gent

6

1

1

7

Audenarde Oudenaarde

1

1

1

Bruges Brugge

5

1

5

Ypres Ieper

1

1

1

Courtrai Kortrijk

4

1

5

Furnes Veurne

1

1

1

Eupen

1

1

1

Huy Hoei

1

1

1

Liège Luik

6

1

1

6

Verviers

1

1

1

Arlon Aarlen

1

1

1

Marche-en-Famenne

1

1

1

Neufchâteau

1

1

1

Dinant

1

1

1

Namur Namen

2

1

3

Charleroi

5

1

1

6

Mons Bergen

3

1

4

Tournai Doornik

2

1

2


HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel

Art. 49.De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1974, 23 september 1985 en 18 april 1989, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

Tribunaux du travail - Arbeidsrechtbanken

Tribunaux de commerce - Rechtbanken van koophandel

Anvers Antwerpen

10

15

Malines Mechelen

2

5

Turnhout

2

5

Hasselt

3

5

Tongres Tongeren

2

5

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

4

10

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

11

13

Louvain Leuven

2

4

Nivelles Nijvel

2

4

Termonde Dendermonde

5

7

Gand Gent

5

9

Audenarde Oudenaarde

2

4

Bruges Brugge

4

7

Ypres Ieper

2

3

Courtrai Kortrijk

3

6

Furnes Veurne

2

3

Huy Hoei

2

4

Liège Luik

8

8

Eupen - Verviers

3

5

Arlon Aarlen

1

3

Marche-en-Famenne

1

3

Neufchâteau

1

3

Dinant

2

3

Namur Namen

2

4

Charleroi

7

7

Mons Bergen

4

5

Tournai Doornik

3

5


HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg

Art. 50.De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

Greffiers en chef - Hoofdgriffiers

Greffiers chef de service - Griffiers-hoofd van dienst

Greffiers - Griffiers

Anvers Antwerpen

1

4

67

Malines Mechelen

1

2

14

Turnhout

1

2

15

Hasselt

1

2

20

Tongres Tongeren

1

2

14

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

1

3

45

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

1

8

125

Louvain Leuven

1

3

21

Nivelles Nijvel

1

2

18

Termonde Dendermonde

1

3

30

Gand Gent

1

3

42

Audenarde Oudenaarde

1

1

11

Bruges Brugge

1

3

29

Ypres Ieper

1

1

6

Courtrai Kortrijk

1

2

21

Furnes Veurne

1

1

6

Eupen

1

0

5

Huy Hoei

1

1

9

Liège Luik

1

3

51

Verviers

1

1

11

Arlon Aarlen

1

1

8

Marche-en-Famenne

1

1

5

Neufchâteau

1

1

6

Dinant

1

1

9

Namur Namen

1

2

17

Charleroi

1

3

41

Mons Bergen

1

3

25

Tournai Doornik

1

2

15


HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Art. 51.Artikel 13 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, wordt opgeheven.

Art. 52.Artikel 15 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 53.Artikel 17 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

Art. 54.Artikel 109 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, wordt vervangen als volgt : "

Art. 109.De tabel III "Rechtbanken van eerste aanleg" gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Arrondissement

Cadre tribunale - juges Kader rechtbank - rechters

Mandats Président - Mandaten Voorzitter

Mandats Président de division - Mandaten Afdelingsvoorzitter

Mandats Vice-président Mandaten Ondervoorzitter

Juges suppléants Plaatsvervangende rechters

Cadre parquet Substituts Kader Parket Substituten

Mandat Procureur du Roi - Mandaat Procureur des Konings

Mandats Procureur de division - Mandaten Afdelingsprocureur

Mandats Premiers substituts du procureur du Roi - Mandaten eerste-substituten- procureur des Konings

Arrondissement

Anvers

107

1

3

14

23

94

1

3

23

Antwerpen

Limbourg

40

1

2

3

8

36

1

2

7

Limburg

Bruxelles néerlandophone

41

1

0

7

7

19

-

0

5

Brussel Nederlandstalig

Bruxelles francophone

122

1

0

21

19

95

1

0

25

Brussel Franstalig

Hal-Vilvorde

-

-

-

-

-

24

1

0

6

Halle-Vilvoorde

Louvain

25

1

0

3

6

22

1

0

5

Leuven

Brabant wallon

27

1

0

3

6

19

1

0

5

Waals-Brabant

Flandre orientale

95

1

3

13

25

85

1

3

20

Oost-Vlaanderen

Flandre occidentale

69

1

4

7

21

62

1

4

13

West-Vlaanderen

Eupen

6

1

0

1

2

4

1

0

1

Eupen

Liège

79

1

3

9

21

69

1

3

15

Luik

Luxembourg

24

1

3

0

12

20

1

3

0

Luxemburg

Namur

31

1

2

2

10

29

1

2

5

Namen

Hainaut Siège Charleroi

97

1

3

12

40

1

1

11

Henegouwen Zetel Charleroi

Hainaut Siège Mons

25

44

1

2

9

Henegouwen Zetel Bergen


Art. 55.Artikel 111 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 111.De tabel "Arbeidsrechtbanken" opgenomen in artikel 1 van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Anvers Antwerpen

31

1

2

1

21

1

2

2

1

3

44

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

9

1

0

1

3

-

-

1

1

1

12

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

22

1

0

3

15

1

-

3

1

2

27

Hal-Vilvorde Halle-Vilvoorde

-

-

-

-

4

1

0

1

-

-

-

Louvain Leuven

4

1

0

0

3

1

0

0

1

0

5

Nivelles Nijvel

4

1

0

0

3

1

0

0

1

0

5

Gand Gent

28

1

2

2

20

1

2

1

1

4

38

Eupen

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Liège Luik

27

1

3

0

21

1

3

0

1

3

30

Mons Bergen-Charleroi

21

1

1

2

14

1

1

2

1

2

26

(1) cadre tribunal du travail - kader arbeidsrechtbank : Juges - Rechters dont-waarvan (2) mandats Président - mandaten Voorzitter (3) mandats Président de division - mandaten Afdelingsvoorzitter (4) mandats Vice-président - mandaten Ondervoorzitter (5) cadre auditorat du travail - kader arbeidsauditoraat : Substituts de l'auditeur du travail - Substituten-arbeidsauditeur dont - waarvan (6) mandats Auditeur du travail - mandaten Arbeidsauditeur (7) mandats Auditeur de division - mandaten Afdelingsauditeur (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail- mandaten 1e substituut-Arbeidsauditeur (9) Greffier en chef - Hoofdgriffier (10) Greffiers-chef de service - Griffiers-hoofd van dienst (11) Greffiers - Griffiers


Art.56. Artikel 112 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 112.De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège

Cadre Juges - Kader Rechters

Mandats Président - Mandaten Voorzitter

Mandats Président de division - Mandaten Afdelingsvoorzitter

Mandats vice-Président - Mandaten Onder-voorzitter

Greffier en chef - Hoofdgriffier

Griffiers-hoofd van dienst - Greffiers-chef de service

Greffiers - Griffiers

Zetel

Anvers

32

1

2

1

1

2

38

Antwerpen

Bruxelles néerlandophone

11

1

0

1

1

1

11

Brussel Nederlandstalig

Bruxelles francophone

14

1

0

1

1

2

16

Brussel Franstalig

Louvain

4

1

0

1

0

4

Leuven

Nivelles

4

1

0

1

0

4

Nijvel

Gand

28

1

2

1

1

3

37

Gent

Eupen

1

0

0

0

0

2

Eupen

Liège

16

1

3

0

1

3

22

Luik

Mons - Charleroi

10

1

1

0

1

1

15

Bergen - Charleroi


Art. 57.Artikel 113 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 113.De tabel opgenomen in artikel 2 van dezelfde wet, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Arrondissement

Juges consulaires - Rechters in handelszaken

Anvers Antwerpen

235

Limbourg Limburg

55

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

84

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

106

Leuven Louvain

30

Brabant wallon Waals-Brabant

32

Flandre orientale Oost-Vlaanderen

114

Flandre occidentale West-Vlaanderen

125

Liège Luik

78

Eupen

6

Luxembourg Luxemburg

30

Namur Namen

45

Hainaut Henegouwen

95


Art. 58.Artikel 114 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 114.De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Tribunal

Rechters - Juges

Greffiers en chef - Hoofdgriffiers

Greffiers chef de service - Griffiers-hoofd van dienst

Greffiers - Griffiers

Rechtbank

Anvers

19

-

3

23

Antwerpen

Limbourg

7

-

2

11

Limburg

Bruxelles néerlandophone

3

1

3

Brussel Nederlandstalig

Bruxelles francophone

11

1

1

13

Brussel Franstalig

Hal-Vilvorde

5

1

1

4

Halle-Vilvoorde

Louvain

4

-

5

Leuven

Brabant wallon

3

-

3

Waals Brabant

Flandre orientale

14

5

17

Oost-Vlaanderen

Flandre occidentale

12

-

4

14

West-Vlaanderen

Eupen

1

-

2

Eupen

Liège

12

-

3

12

Luik

Luxembourg

3

-

3

3

Luxemburg

Namur

5

-

2

6

Namen

Hainaut

12

-

3

14

Henegouwen


Art. 59.Artikel 116 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 116.De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1974, 23 september 1985, 18 april 1989 en vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège - Zetel

Tribunaux du travail - Arbeidsrechtbanken

Tribunaux de commerce - Rechtbanken van koophandel

Anvers Antwerpen

19

35

Bruxelles néerlandophone Brussel Nederlandstalig

4

10

Bruxelles francophone Brussel Franstalig

11

13

Louvain Leuven

2

4

Nivelles Nijvel

2

4

Gand Gent

23

39

Eupen

2

2

Liège Luik

21

31

Mons Bergen - Charleroi

14

17


Art. 60.Artikel 118 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 118.De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, laatstelijk vervangen bij de wet van 1 december 2013, wordt vervangen door volgende tabel :

Arrondissement

Greffier en chef - Hoofdgriffier

Greffier-chef de service - Griffier-hoofd van dienst

Greffier - Griffier

Arrondissement

Anvers

1

8

108

Antwerpen

Limbourg

1

4

35

Limburg

Bruxelles néerlandophone

1

3

45

Brussel Nederlandstalig

Bruxelles francophone

1

8

125

Brussel Franstalig

Louvain

1

3

21

Leuven

Brabant wallon

1

2

22

Waals-Brabant

Flandre orientale

1

7

92

Oost-Vlaanderen

Flandre occidentale

1

7

66

West-Vlaanderen

Eupen

1

0

5

Eupen

Liège

1

5

77

Luik

Luxembourg

1

3

24

Luxemburg

Namur

1

3

29

Namen

Hainaut

1

8

97

Henegouwen


Art. 61.Artikel 160 van dezelfde wet wordt opgeheven HOOFDSTUK 1 0. - Diverse bepalingen

Art. 62.Vóór de overeenkomstig artikel 61, eerste lid van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel vastgelegde datum gelden de kaders en taalkaders die zijn vastgesteld in hoofdstuk II tot X van deze titel respectievelijk als kaders en taalkaders van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de politierechtbank waarvan de zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, het parket van de procureur des Konings van Brussel en het parket van het arbeidsauditoraat van Brussel.

Art. 63.Op de datum van inwerkingtreding van deze titel worden de beschikbare betrekkingen van de kaders van de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, de politierechtbanken waarvan de zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, de parketten van de procureurs des Konings en het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vacant verklaard.

Art. 64.De rechters van de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel die het overeenkomstig de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken vastgelegde aantal overschrijden, bekleden de functie in overtal, onverminderd artikel 64, § 5, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Ze kunnen niet worden vervangen.

Art. 65.§ 1. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "globaal percentage van invulling van de kaders" verstaan : voor de Franse taalrol, het verband tussen het totale aantal magistraten van de Franse taalrol binnen de Franstalige rechtbanken van Brussel en de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel enerzijds, en de som van de kaders van deze rechtbanken en van de Franse taalkaders van de parketten van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds; voor de Nederlandse taalrol, het verband tussen het totale aantal magistraten van de Nederlandse taalrol binnen de Nederlandstalige rechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en van Halle-Vilvoorde enerzijds, en de som van de kaders van deze rechtbanken en van de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en van de Nederlandse taalkaders van de parketten van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds. § 2. Onverminderd artikel 63 van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel mag, wanneer de kaders globaal voor minder dan 95 % zijn ingevuld voor een bepaalde taalrol en ze voor de andere taalrol voor 95 % of meer zijn ingevuld, geen benoeming van een magistraat bij deze andere taalrol gebeuren in het kader van een rechtbank van eerste aanleg van Brussel, een arbeidsrechtbank van Brussel, een rechtbank van koophandel van Brussel, een politierechtbank waarvan de zetel is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel, of een parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van Brussel of Halle-Vilvoorde.

Wanneer de kaders globaal voor 95 % zijn ingevuld voor elke taalrol, wordt voorzien in de invulling van de kaders aan hetzelfde tempo in de beide taalrollen.

De in de vorige leden bedoelde maatregelen zijn niet van toepassing om te voorzien in de betrekkingen in een kader waarvoor het aantal magistraten in dienst in dit kader lager ligt dan 90 % van het overeenstemmende tijdelijke kader dat is vastgelegd overeenkomstig artikel 57 van de wet van 19 juli 2012, noch om te voorzien in de vervanging van de magistraten.

Art. 66.De minister van Justitie brengt maandelijks verslag uit aan de Ministerraad over de stand van zaken van de aanwervingen om de overeenkomstig hoofdstuk II tot en met X van deze titel vastgelegde kaders in te vullen.

De algemene uitgavenbegroting voorziet in middelen om in 2014 100 % van het kader in te vullen, rekening houdend met de nodige termijnen voor de aanwervingsprocedure. Als de voor de gewone rechtscolleges ingeschreven kredieten van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie niet volstaan, zullen ze worden aangevuld door middel van de interdepartementale provisie.

Art. 67.In artikel 43, § 5ter, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden "worden toegevoegd aan" vervangen door de woorden "zijn opgenomen in".

Art. 68.In artikel 43, § 5quinquies, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden "worden toegevoegd aan" vervangen door de woorden "zijn opgenomen in".

Art. 69.Opgeheven worden : 1° artikel 43, § 5, zesde tot dertiende lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;2° artikel 43, § 5bis, tweede lid, eerste zin, en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;3° artikel 43, § 5ter, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;4° artikel 43, § 5quater, tweede lid, eerste zin, en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;5° artikel 43, § 5quinquies, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;6° artikel 62, tweede lid, van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 70.In artikel 53, § 3, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "Voor de personeelsleden die zijn verbonden aan de griffies en de referendarissen, worden deze kaders" vervangen door de woorden "De kaders van de personeelsleden die zijn verbonden aan de griffies en de referendarissen van de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, met inbegrip van de politierechtbanken waarvan de zetel is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad worden";3° het tweede lid, 1°, wordt opgeheven.

Art. 71.In artikel 54bis van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "Deze kaders" vervangen door de woorden "De kaders van de parketsecretarissen, de parketjuristen en de personeelsleden die zijn verbonden aan de parketsecretariaten van het gerechtelijk arrondissement Brussel";3° het tweede lid, 1°, wordt opgeheven.

Art. 72.In afwijking van de artikelen 69 tot 71 blijven artikel 43, § 5, negende lid, § 5bis, tweede lid, eerste zin, § 5ter, eerste en tweede lid, § 5quater, tweede lid, eerste zin, § 5quinquies, eerste en tweede lid, artikel 53, § 3, eerste en tweede lid, en artikel 54bis, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, echter van toepassing voor de toepassing van artikel 65, § 2, derde lid van deze wet en van artikel 61 en 62 van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

TITEL 9 - Inwerkingtreding

Art. 73.Deze wet treedt in werking op 1 juli 2014, behalve titel 8, die in werking treedt de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Mobiliteit en voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Gezinnen, Ph. COURARD De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2233 Handelingen van de Senaat : 27 en 28 november 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3202 Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

^