Etaamb.openjustice.be
Arrest van 15 januari 2021
gepubliceerd op 15 januari 2021

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020153
pub.
15/01/2021
prom.
15/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/15/2021020153/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op artikel 166, § 2 van de Grondwet;

Gelet op artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, zoals vervangen door de wet van 7 december 1998;

Gelet op artikel 128 van de provinciewet;

Gelet op artikel 4, § 2quater, 1° van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, zoals gewijzigd door de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling sluiten houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het advies 2.3 (82) van Celeval dat de zes gulden regels omschrijft die moeten worden toegepast in de verschillende stadia van de Covid-19 pandemie;

Gelet op de nota van de gezondheidsexperts die op 5 januari 2021 gericht werd aan het Overlegcomité, Gelet op de vergadering van de provinciale Crisiscel uitgebreid met de Burgemeesters en de diensten van het Verenigd College, die op 24 oktober 2020 plaatsvond;

Gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de besluiten van 3 november en 11 december 2020;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 1 en 28 november 2020 en van 11, 19, 20, 21 en 24 december 2020;

Gelet op de vergadering van het Overlegcomité van 8 januari 2021;

Gelet op de epidemiologische rapporten opgesteld door Sciensano;

Gelet op het voorafgaande overleg met het nationaal Crisiscentrum en de coronacommissaris die door de federale staat is aangesteld voor de beheersing van de COVID-19-crisis;

Gelet op het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis;

Gelet op de dringendheid en het gezondheidsrisico dat de ontwikkeling en de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voor de bevolking op het grondgebied van het Brussels Gewest met zich meebrengen;

Overwegende dat het volledige land zich sinds 13 oktober 2020 op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid) bevindt;

Overwegende dat volgens het epidemiologisch bulletin van Sciensano van 12 januari 2021 het aantal bevestigde COVID-19-gevallen in België met 27% is toegenomen;

Overwegende dat die evolutie tot gevolg heeft dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten voor intensieve zorgen, kritiek blijft; dat de druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg nog altijd hoog is en dat dit een aanzienlijk effect kan hebben op de volksgezondheid; dat de ziekenhuizen blijven kampen met personeelsuitval wegens ziekte en dat dit leidt tot een tekort aan personeel in de zorgsector; dat de opvang van patiënten op het grondgebied onder druk blijft staan;

Overwegende dat de epidemiologische situatie nog steeds ernstig en precair is; dat de nationale incidentie nog altijd 220 op 100.000 inwoners bedraagt; dat de druk op de ziekenhuizen en andere zorgverleners hoog blijft; dat verregaande en ingrijpende maatregelen noodzakelijk blijven om de situatie onder controle te houden;

Overwegende dat de gezondheidssituatie volgens de experts in de komende dagen dreigt te verslechteren doordat de vakantie, de terugkeer van reizigers, de impact van de virusvarianten en de herstart van de scholen gevolgen kunnen hebben voor de evolutie van het aantal besmettingen; dat die evolutie in de komende weken aandachtig moet worden opgevolgd, vooral omdat de huidige winterperiode zeer gunstig is voor de overdracht van luchtweginfecties ("griepseizoen");

Overwegende dat ook de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgwekkend blijft en vereist om de bijkomende maatregelen naast degene die al bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken, te behouden;

Dat uit de epidemiologische rapporten blijkt dat de gezondheidssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in december sterk was verbeterd, maar dat zij opnieuw zorgwekkend is; dat de epidemiologische indicatoren immers opnieuw de hoogte blijken in te gaan;

Dat het reproductiegetal - dat is een schatting van de besmettingsgraad - sinds 7 januari 2021 opnieuw meer dan 1 bedraagt (wat erop duidt dat de epidemie uitbreidt), terwijl het sinds 27 december 2020 onder de 1 lag;

Dat hoewel de incidentie zich nog onder het nationale gemiddelde bevindt (206 op nationaal niveau - 196 op gewestelijk niveau), de 14-daagse incidentie per 100.000 al enkele dagen aan het stijgen is en dat het Gewest de sterkste stijging van het aantal bevestigde COVID-19-gevallen optekent (van 863 naar 1521, dat is een toename met 76%);

Overwegende dat hoewel in december een daling van het aantal besmettingen werd vastgesteld, die trend gestopt blijkt te zijn;

Overwegende dat iedere versoepelingsmaatregel gekoppeld moet worden aan de voorwaarde dat gedurende drie weken een stabiele verbetering van de gezondheidssituatie wordt vastgesteld; dat die vaststelling niet gemaakt kan worden; dat enkel zeer strikte maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de situatie opnieuw onder controle komt;

Overwegende dat in artikel 27, § 1, tweede lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaald is dat "wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, hij bijkomende maatregelen moet nemen vereist door de situatie";

Dat de lokale overheden bijgevolg de mogelijkheid behouden om, naast de maatregelen die al door de federale overheid zijn uitgevaardigd, omwille van de bijzondere gezondheidssituatie op hun grondgebied bijkomende maatregelen goed te keuren;

Overwegende dat hoewel de epidemiologische situatie de voorbije weken gekenmerkt werd door een lichte daling, het overlegcomité na een analyse van de epidemiologische rapporten oordeelde dat het risico op een nieuwe toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in de komende weken groot is en dat het bijgevolg nodig is om de bestaande federale maatregelen te behouden en te werken aan een plan met aanbevelingen voor bijkomende maatregelen die snel genomen kunnen worden indien de situatie opnieuw ongunstig evolueert;

Overwegende dat het in het licht van de maatregelen die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn genomen, gerechtvaardigd is om de Brusselse maatregelen te verlengen; dat de nationale maatregelen om het virus te bestrijden van toepassing zijn tot 1 maart 2021, de dag waarop de gezondheidssituatie en de relevantie van de genomen maatregelen opnieuw zullen worden onderzocht; dat het aangewezen is om voor onderhavige maatregel diezelfde deadline aan te houden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 16 van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door de besluiten van 3 november en 11 december 2020, wordt vervangen als volgt: "De maatregelen opgelegd door dit besluit gelden tot en met 1 maart 2021."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot nietigverklaring van dit besluit worden ingediend bij de afdeling administratie van de Raad van State wegens schending van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingediend binnen de 60 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure met behulp van de identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan tevens een vordering tot schorsing van het besluit worden ingediend, conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Brussel, 15 januari 2021.

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT

^