Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 maart 2017
gepubliceerd op 21 april 2017

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2017011548
pub.
21/04/2017
prom.
09/03/2017
ELI
eli/besluit/2017/03/09/2017011548/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


9 MAART 2017. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft


Het Verenigd College, Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, meer bepaald de artikelen 57 en 59 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 17 oktober 2016;

Gelet op het akkoord van de Ministers van Begroting gegeven op 27 oktober 2016;

Gelet op het advies van de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 8 november 2016;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Overwegende de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de 6e Staatshervorming;

Overwegende dat paragrafen 2 en 3 van artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten dat een interventieplafond vastlegt op nationaal niveau en de gevolgen van zijn eventuele overschrijding op hetzelfde niveau;

Overwegende dat het noodzakelijk is de reglementering aan de Brusselse werkelijkheid aan te passen;

Overwegende dat omwille van de technische berekeningsregels van de financiële tussenkomsten ten voordele van de inrichtingen bedoeld in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten, moeten de toepasbare regels vastgesteld worden opdat de tussenkomsten die in januari 2017 berekend zouden worden, gedekt zouden zijn door de nieuwe regelgeving;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 § 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft, wordt er een vijfde lid ingevoegd dat als volgt luidt: "Vanaf de referentieperiode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 waarvan de eindafrekening in 2017 wordt vastgesteld, bedraagt dit plafond voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen 2.700 voltijdse equivalenten".

Art. 2.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid worden belast met de uitvoering van onderhavig besluit Brussel, 9 maart 2017.

Voor het Verenigd College, De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL

^