Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/10/2016 pub. 21/04/2017 numac 2017040200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 03/08/2016 pub. 21/04/2017 numac 2017040270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overplaatsing van bepaalde militairen die ongeschikt zijn op medisch vlak voor het uitoefenen van hun functie en betreffende de militaire loopbaan van beperkte duur. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 14/12/2016 pub. 21/04/2017 numac 2017040271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011548 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft type koninklijk besluit prom. 09/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 38 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van artikel 91, 1°, van de wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040288 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - is aan de heer Bosmans H., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - dat uitwerking heeft Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - zijn benoemd tot plaatsvervange(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040287 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - is de standplaats van de heer De Vuyst L., notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven, op verzoek van de titularis, overgebracht van Leuven naa(...) - is de standplaats van de heer Van den Bossche S., notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuv(...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017200625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2017, wordt aan de heer MARGREVE Francis op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2017, wordt aan mevrouw DELVAUX Denise op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 30/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017202017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 228 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 april 2017 wordt de heer Michel ASEGLIO, directeur generaal, met ingang van 1 juni 2017, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011470 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter in eerste aanleg bij de Commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 28/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011497 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2017 type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011549 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017011576 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt. - **** Bij ministerieel besluit ****. 94641 van 27 februari 2017 : **** **** **** ****. **** op 6 november 2016 ontslagen uit het ambt van attaché van het Wordt majoor **** ****. **** op 7 november 2016 aangewezen voor het ambt van attaché va(...) type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011621 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming type ministerieel besluit prom. 15/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040170 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018 type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik Bij beschikking van 5 september 2016 van de Voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, werd mevrouw DELVAUX Denise, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtbank, aangewezen om, vanaf

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het niet-hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 21/04/2017 numac 2017011654 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/773 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels instituut voor beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 31/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011655 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2016/789 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de invoering van een diplomamodel ter afsluiting van de studies in de richting coördinatie en management binnen de opleiding tot bedrijfsleider van de permanente opleiding van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap wat betreft de nieuwe beschermingsstatus ingevoerd bij de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, en wat betreft de invoering van de persoonsvolgende financiering, ingevoerd bij het decreet van 25 april 2014

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011657 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2017/112 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van een referentiesysteem voor de erkenning van de competenties voor het beroep van "call center operator " in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van de competenties inzake de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken aan Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 21/04/2017 numac 2017040210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017011658 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue des droits de l'Homme heeft de nietigverklari - te voorzien in de bestuurlijke aanhouding als extra sanctie voor de schending van de artikelen 94(...) type bericht prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040279 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0015 : SLIGRO FOOD GROUP INTERNATIONAL B.V./EXQUISITE FOOD N.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 13 april 2 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verwerking en conserveri(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 16/01/2017 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleen Bij besluit van 26/1/2017 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij besluit (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0672.697.869 EIT FOOD Op 11/04/2017 werd het ondernemingsnummer 0672.697.869 afgeslo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 april 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "SAMANA" te Brussel om van 1 april 2017 tot en m

document

type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17092 Solliciteren kan tot 08/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Juristen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17084 Solliciteren kan tot 08/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Experts voor de dienst Exploitatie (niveau B), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17078 Solliciteren kan tot 08/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs machines (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Transport. - Selectienummer : ANG17001 Solliciteren kan tot 1 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017202112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs met twee jaar ervaring (m/v/x) (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : AFG17095 Solliciteren kan tot 9 mei 2017 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij bovengenoemde raadgevende afdeling, aangewezen (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. DIERCKX Kristien, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, is mevrouw MISZEWSKA Katarzyna benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2017, is mevrouw MENDOLIA Mirella benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer ERNIQU

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017040292 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Brusselsplanning bureau . - Een Eerste attaché (m/v/x) (NL) voor het algemene directie - dienst "LabCom" Er is een betrekking van attaché (rang A2) behorend tot het Nederlandstalig t(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het gewestelijk overheidsdienst en de in artikel 3 vermelde(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van mevrouw Denise DELVAUX De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Francis MARGREVE De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 21/04/2017 numac 2017201844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 maart 2017, d worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen (...)
^