Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 2015
gepubliceerd op 04 augustus 2015

Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de indexering die van toepassing is op de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 56, § 2, lid 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve zorgen en verzorgingsondersteuning voor kwetsbare ouderen, op de overeenkomsten voor functionele revalidatie, op de overeenkomsten gesloten met de pluridisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorgen, op de psychiatrische verzorgingstehuizen en op de intitiatieven voor beschut wonen, voor het kalenderjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203611
pub.
04/08/2015
prom.
23/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/23/2015203611/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de indexering die van toepassing is op de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 56, § 2, lid 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve zorgen en verzorgingsondersteuning voor kwetsbare ouderen, op de overeenkomsten voor functionele revalidatie, op de overeenkomsten gesloten met de pluridisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorgen, op de psychiatrische verzorgingstehuizen en op de intitiatieven voor beschut wonen, voor het kalenderjaar 2015


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juli 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juli 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de indexering van de lonen uitgesteld wordt tot 1 januari 2016 bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten en dat de indexering bijgevolg onverwijld uitgesteld moet worden, welke van toepassing is op de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 56, § 2, lid 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve zorgen en verzorgingsondersteuning voor kwetsbare ouderen, op de overeenkomsten voor functionele revalidatie, op de overeenkomsten gesloten met de pluridisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorgen, op de psychiatrische verzorgingstehuizen en op de intitiatieven voor beschut wonen, voor het kalenderjaar 2015;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In afwijking van artikel 152, eerste lid, van de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten is het tweede lid van dit artikel van toepassing voor de financieringen bedoeld bij volgende bepalingen : 1° het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden;2° het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen;3° het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft;4° het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging;5° het koninklijk besluit van 2 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen (protocol 3 - nieuwe zorginitiatieven) voor wat betreft de categorieën 1 en 4;6° de nationale overeenkomst tussen de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen gesloten overeenkomstig artikel 47 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;7° het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft;8° volgende overeenkomsten voor de revalidering op lange termijn, gesloten krachtens artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 770 Functionele Reëducatie voor personen met een hersenverlamming 771 Volgende 771 Inrichtingen voor neuromotorische revalidatie : 77101439 "Centre neurologique et de réadaptation", Fraiture 77101538 "ASBL Le Ressort, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle cognitive pour adultes traumatisés crâniens graves" 77101736 "ASBL La Braise, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves" 772 Psychosociale revalidatie van volwassenen 773 Functionele revalidatie van verslaafden 7740 Kinderpsychiatrische stoornissen 774 Vroege stoornissen in de interactie ouders-kinderen 7746 Referentiecentra autisme 7765 Kinderen lijdend aan luchtwegen- en neurologische aandoeningen 7767 Respijtzorgdiensten 779 Gehoorstoornissen 7840 Functionele Reëducatie voor personen met een hersenverlamming 790 Pluridisciplinaire evaluatie in het kader van de nomenclatuur voor mobiliteitsbijstand 953 Centra voor ambulatoire functionele revalidatie 965 Centra voor ambulatoire functionele revalidatie CAR 969 Gezichtsstoornissen;9° artikel 22, 6°ter, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 volgens welke het Verzekeringscomité bevoegd is om overeenkomsten te sluiten met pluridisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorgen, op voorstel van het college van geneesheren-directeuren;10° het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen;11° het koninklijk besluit van 17 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 02/01/2003 numac 2002023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd sluiten houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd;12° het koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen;13° de nationale overeenkomst tussen de psychiatrische verzorgingstehuizen en de verzekeringsinstellingen, gesloten overeenkomstig artikel 47 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;14° het koninklijk besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001022646 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald sluiten houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald;15° het ministerieel besluit van 12 september 1994 tot bepaling van de wijze waarop de tegemoetkoming van de Staat in de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen wordt bepaald.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 juni 2015 en houdt op gevolg te hebben per 31 december 2015.

Art. 4.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT

^