Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015011329 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socioprofessionele inschakelingstrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015018261 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoeding voor beoordelaars ter uitvoering van artikel 58 en 107 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de certificering van EPB-woongebouwen type ministerieel besluit prom. 23/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015203804 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015027123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Les Bas-Prés" te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015203609 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 23 erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015203611 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de indexering die van toepassing is op de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 56, § 2, lid 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve zorgen en verzorgingsondersteuning voor kwetsbare ouderen, op de overeenkomsten voor functionele revalidatie, op de overeenkomsten gesloten met de pluridisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve zorgen, op de psychiatrische verzorgingstehuizen en op de intitiatieven voor beschut wonen, voor het kalenderjaar 2015 type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015203614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2014-2015 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015203612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015203630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van het bedrag en van de toekenningsmodaliteiten van het presentiegeld van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015203632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 06/08/2015 numac 2015203631 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Clavier type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Somme-Leuze type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Celles type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015203662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de gewone en plaatsvervangende leden, evenals van de griffier van de Kamer van de Vestigingsraad, belast met de behandeling van de beroepen, ingediend tegen de beslissingen uitgesproken in het Frans of het Duits type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015203817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016200248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende gedeeltelijke storting door het Waalse Gewest van het kapitaal van de « Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures » bij wijze van inbreng in natura en vestiging van een erfpacht op hydro-elektrische centrales

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 23/07/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015205487 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord betreffende de kosteloze detacheringen in de ministeriële kabinetten tussen de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie
^