Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juni 2014
gepubliceerd op 03 juli 2014

Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003281
pub.
03/07/2014
prom.
18/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1970 en 30 maart 1976, de programmawetten van 30 december 1988 en 24 december 2002 en de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten;

Overwegende dat het noodzakelijk is om de samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst aan te passen zoals voorgeschreven in artikel 22 van de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten, die op 1 juli 2014 in werking treedt;

Overwegende dat er ook voorzien moet worden in de vervanging van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst benoemd op voordracht van de Ministers bevoegd voor respectievelijk Buitenlandse Zaken en Economie en hun respectievelijke plaatsvervanger;

Overwegende het eensluidend advies van de regering van elk Gewest dat het mandaat van de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst bevestigt;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Economie, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Gelet op artikel 12 § 1 lid 2 van de wet van 31 august 1939 zoals gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten, worden de lopende mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter bevestigd, voor de rest van hun ambtstermijn, op eensluidend advies van de regering van elk gewest.

Art. 2.Eervol ontslag als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst benoemd uit kringen nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel wordt verleend aan de volgende leden en hun respectievelijke plaatsvervanger: - Mevr. Fabienne L'Hoost, lid; - De heer Marc Bogaerts, plaatsvervanger; - De heer Frederik Teerlynck, lid; - Mevr. Isabelle Callens, plaatsvervanger; - De heer Tony Jansen, lid; - De heer Daniel Van Daele, plaatsvervanger.

Art. 3.Eervol ontslag als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst benoemd op voordracht van de Ministers bevoegd voor respectievelijk Buitenlandse Handel en Overheidsbedrijven en Participaties wordt verleend aan de volgende leden en hun respectievelijke plaatsvervanger: - De heer Henk Mahieu, lid; - Mevr. Sophie De Wispelaere, plaatsvervanger; - De heer Hans Bruyninckx, lid; - Mevr. Charline Desmecht, plaatsvervanger.

Art. 4.Eervol ontslag als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst benoemd op voordracht van respectievelijk de Vlaamse regering, de Waalse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering wordt verleend aan de volgende leden en hun respectievelijke plaatsvervanger: - De heer Frank Bostyn, lid benoemd op voordracht van de Vlaamse regering; - De heer Jan Roegiers, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Vlaamse regering; - Mevr. Silvana Flagothier, lid benoemd op voordracht van de Waalse regering; - De heer Jean Marot, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Waalse regering; - De heer Thierry Castagne, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Waalse regering; - De heer Jacques Evrard, lid benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering; - De heer Alain Demaegd, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering; - De heer Frédéric Convent, lid benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering; - De heer Tom Reinhard, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.

Art. 5.Eervol ontslag als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst benoemd uit kringen nauw betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt verleend aan het volgende lid en zijn plaatsvervanger: - De heer Michel Govaert, lid; - Mevr. Sabine Soetens, plaatsvervanger.

Art. 6.Eervol ontslag als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst wordt verleend aan: - De heer J.-P Arnoldi, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Financiën behoort; - De heer Franciscus Godts, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Financiën behoort - Mevr. Liliane Bloem, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Buitenlandse Zaken behoort; - De heer Mark Geleyn, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Buitenlandse Zaken behoort; - De heer Nicolas Waeyaert, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort; - De heer Erik Sterckx, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort; - De heer François Roux, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ontwikkelingssamenwerking behoort; - De heer Xavier De Cuyper, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ontwikkelingssamenwerking behoort.

Art. 7.Worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst ter vervanging van sommige leden vermeld in artikel 4 en voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar: - De heer Mehdi Koocheki, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Vlaamse regering; - De heer Didier Paquot, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Waalse regering; - De heer Jean-François Thayer, lid benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering; - De heer Frédéric Convent, plaatsvervanger benoemd op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.

Art. 8.Worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst ter vervanging van de leden vermeld in artikel 5 en voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar: - De heer Gijs Kooken, lid; - De heer Joël Sole, plaatsvervanger.

Art. 9.Worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst ter vervanging van de leden vermeld in artikel 6 en voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar: - De heer Franciscus Godts, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Financiën behoort; - De heer Henk Mahieu, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Financiën behoort - Mevr. Marlène Beco, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Buitenlandse Zaken behoort; - De heer Xavier De Cuyper, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoort; - De heer Renaat Schrooten, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort; - De heer Valère Van Geel, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid Economie behoort; - De heer Jérémie Tojerow, lid, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ontwikkelingssamenwerking behoort; - Mevr. Catherine Gigante, plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ontwikkelingssamenwerking behoort.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 11.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^