Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juni 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, is aan de heer Vandaele, T., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van jurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent, aangewezen om zijn ambt te vervulle(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2014 's avonds. Bij koninklijk besluit (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009380
pub.
30/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, is aan de heer Vandaele, T., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van jurist (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is Mevr. Marquis, J., griffier bij de het vredegerecht van het eerste kanton Waver, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Janssens, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Dendermonde - Hamme, met ingang van 31 maart 2014 's avonds.

Betrokkene maar haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014, waarbij de heer Deleu, B., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, benoemd wordt tot griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, de woorden "griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen", vervangen door de woorden "griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen".

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS Group Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan, BNIP) ITC Rubis Terminal Antwerp van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS-Group Belgium - Magazijn Hazop van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS-Group Belgium - Magazijn Hazop van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luiknatie Opslagbedrijf nv - Magazijnen Beverland van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Vopak Chemical Terminals Belgium - Vopak Terminal Linkeroever (VTL) van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan INEOS ChlorVinyls & Tessenderlo Chemie Tessenderlo van de Gouverneur van de provincie Limburg sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht om de functies van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen van de heer Gigot, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank, met ingang van 31 mei 2014.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 23/06/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014035930 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming type ministerieel besluit prom. 23/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap sluiten, is aan de heer Van de Woestyne, D., assistent bij de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, opdracht gegeven tijdelijk het ambt van griffier bij bovenvernoemde rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^