Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Van Espen J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoekrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek, in Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207286
pub.
03/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013014665 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Van Espen J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoekrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de inkomensgrens bedoeld in de artikelen 41 en 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 05/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Kauwenberghs M., vrederechter van het tiende kanton Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Goutier J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2014, die in werking treden op 31 december 2014, zijn op hun verzoek, in ruste gesteld: - de heer Dewaide B., raadsheer in het hof van beroep te Luik; - Mevr. Poupart B., vrederechter van het kanton Saint-Nicolas.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer van der Eecken J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Degroote J., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een eerste toelage voor 2014 aan de VZW NUBEL sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Gijsel N., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014011388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014021080 bron federaal instituut voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Closon G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Constant R., vrederechter van het kanton Borgworm, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2014 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Delatte P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014, die in werking treden op 31 december 2014, zijn op hun verzoek in ruste gesteld: - de heer Blomme J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - Mevr. Lovens C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik; - Mevr. Collard Bovy D., rechter in de rechtbank van koophandel te Nijvel; - de heer Moreau J., rechter in de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi; - de heer de Frésart Ch.-E., vrederechter van het tweede kanton Waver.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^