Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 05 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202368
pub.
05/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/19/2014202368/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013206541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, § 6 ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009 en gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010, en § 7 ingevoegd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, de artikelen, 2, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2014, 2bis, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 2005, 28 februari 2007 en 19 maart 2014, 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006, 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 februari 2007, 13 juni 2010 en 19 maart 2014 en 6bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013206541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 april 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013206541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Voor het jaar 2014, worden de bedragen van de opbrengst van de patronale bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 35, § 5 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers vastgesteld als volgt : - Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap: 9.416.223,46 euro; - Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap: 32.897.864,65 euro; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten: 2.032.945,93 euro, verminderd met 51.541,57 euro niet recurrente middelen op 31 december 2012; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap: 50.520.644,15 euro; - Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap: 26.901.985,62 euro; - Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen: 27.198.334,56 euro; - Brusselse Sociaal Fonds sociale Maribel voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen: 2.596.282,96 euro, verminderd met 1.183,10 euro niet recurrente middelen op 31 december 2012; - Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen (Wallonië): 11.278.876,40 euro; - Fonds voor de sociaal-culturele sector: 2.834.301,66 euro; - Sociaal Fonds sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap: 22.655.622,34 euro; - Sociaal Fonds sociale Maribel voor de sociaal-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap: 15.938.496,64 euro; - Fonds sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten: 306.837.677.68 euro; - Fonds sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector: 13.449.744,13 euro; - Fonds sociale Maribel voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector: 9.481.960,53 euro; - Fonds sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers: 320.097.869,46 euro, vermeerderd met 38.720.000 euro."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mme M. DE CONINCK

^