Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014009147 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2014 zijn machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ***** koninklijk besluit van 11 maart 2014, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** (...) type wet prom. 03/02/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009 (2) type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014003168 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Quick Cash 2 euro » en « Quick Cash 5 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 14 april 2011tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij ge - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 787 en 792) op 3 mei (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014003169 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten « Bling Bling by Astrid Bryan » genaamd Overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 432) op 3 mei 2014 val(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014009184 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014009185 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014009235 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, m(...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4, van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opstelling van de lijsten van partnerlanden van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanstelling van een regeringscommissaris en van een plaatsvervangend regeringscommissaris bij het Fonds voor bestaanszekerheid "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa tot 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de intersectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa van meer dan 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202786 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202787 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 12, 13, 22, 24, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202790 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202788 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202789 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014202946 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 april 2014, dat in werking treedt vanaf heden : - zijn de volgende personen, voor een termijn van vier jaar benoemd in de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders :

decreet

type decreet prom. 14/02/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035294 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, voor wat betreft de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202891 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014202948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken boekhouding (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) (ANG14210) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 06/01/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003200 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014018139 bron nationale kamer van gerechtsdeurwaarders Samenstelling van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders - 2014-2016 Marc Brackeva (voorzitter) - Thierry Deboulle (vice-voorzitter) - Frank Maryns (vice-voorzitter(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014, bl. 9190, akte nr. 2014/31088, moet het plan vervangen worden als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erratum prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014, bl. 9191, akte nr. 2014/31089, moet het plan vervangen worden als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 is de heer Philippe Donnay benoemd tot commissaris bij het Plan voor een duur van negen jaar, met ingang van 1 mei 2014. Overeenkomstig de gecoördineerde w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Antwerpen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de o a) Vacatures De gouverneur van de provincie Antwerpen zal daarom in 2014 overgaan tot de aanwijz(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014009231 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Ter uitvoering van artikel 534 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 30 v Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet i(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014202889 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Selectie van **** ****-deskundige voor de **** **** De vergelijkende selectie van **** ****-**** (niveau ****) voor de **** **** ( ****14149) werd afgesloten op 15 april 2014. Er zijn(...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/2014 numac 2014000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** Raad, verenigd in algemene vergadering op 24 maart 2014, heeft Mevr. **** ****, rechter in vreemdelingenzaken, aangewezen tot **** bij de Raad voor ****, voor een termijn De Raad, verenigd in algemene vergadering op 24 maart 2014, heeft Mevr. **** ****, rechter in (...)
^