Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014009241 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ***** koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ge(...) type wet prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan Mevr. do **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014009245 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan Aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan Aan Mevr. ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014009287 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014003278 bron federale overheidsdienst financien Comité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, dat uitwerking heeft met ingang op 25 juli 2013, wordt het mandaat van de heer Eric Struye de Swielande als lid va type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 mei 2014 wordt aan Mevr. Anna PETERS, adviseur-generaal bij de Stafdienst Communicatie, met ingang van 1 oktober 2014, eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij g Mevr. PETERS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 mei 2014 wordt aan Mevr. Marie-Thérèse CAPOEN, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 september 2014, eervol ontslag uit Mevr. CAPOEN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de analytische boekhouding van de aanbieder van de universele postdienst type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018210 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CARAH ASBL, rue Paul Pastur 11, G-033. "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014202820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 12 mei 2014 : KROONORDE Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Kroonorde : De heer : MOERENHOUT, Philippe, attaché bij het Departement. Worden benoemd tot De heren : BELIEN, Marc, attaché bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 DEBA(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 12 mei 2014 : LEOPOLDSORDE Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrouw : DE COCK, Elsie, adviseur bij het Departement, met uitwerking op De heren : OUZIEL, Jacques, adviseur bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2013 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014202819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 12 mei 2014 : ORDE VAN LEOPOLD II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II: De heer: DE MUNCK, Pieter, adviseur-generaal bij het Depar Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II: Mevrouw: BUEKENS, Elise(...) type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014203266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1988 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 31 juli 2014, is aan de heer Beele Th., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Gent. Het is Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, dat in werking treedt op 31 juli 2014, is het aan de he(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031505 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031510 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014203642 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204196 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 23 mei 2014 in zake de Franse Gemeenschap tegen Eric Trekels, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juni 2014, heeft het Hof v « Schendt artikel 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot geldigverklar(...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot finalisering van de overdracht van de studies van vertaler-tolk naar de universiteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur van de Diensten Financiën, Budget en Controle, van een mandaatbetrekking van directeur van de Ondersteunende Diensten, van een mandaatbetrekking van directeur van de Dienst HRM bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie tariefadviseur senior bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031511 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 tot aanpassing, in de ordonnanties die verwijzen naar de Huisvestingscode, van de nummering van de artikelen van deze Code type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031512 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Groene Ruimten bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gemachtigd ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend tegen de beslissingen die werden genomen in uitvoering van artikel 20 van het besluit van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031526 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2012 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de lokale werkwinkels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031562 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie tariefadviseur junior bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie administratief assistent voor de beschermende klanten bij BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie secretaresse bij BRUGEL

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014203635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014204154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de structurele subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014204155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de niveaus A en B

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN 474-1+A4/AC Grondverzetmachines - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NB(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de organisatie van de beschikbaarheid van de vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, In het kader van de organisat Bij een dringende interventie zoals brandbestrijding gebeurde het oproepen van de vrijwillige brand(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht Tijdens de zitting van 16 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad voor ****, met éénparigheid van stemmen, volgende kandidatenlijsten voorgedragen : Voor de eerst Eerste kandidaat : Mevr. **** ****, attaché bij de Raad voor ****. Tweede (...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018216 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Intercommunale Vivaqua en de VZW Raad van de Netwerkbeh Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2014. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018218 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018217 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Alberte POULAIN en de heer Jean-Christian LEDOUX heb Dat besluit is op 20 januari 2014 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Michel Brogniet c.s. heeft de nietigverklarin Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 212.103/XIII-6953. Voor de Hoofdgriffier : (...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014018223 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ENVEMAT c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 212.403/XV-2537, G/A 212.404/XV-2538, G/A 212.(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Bij de RT projecten wordt een "top-down" benadering gevolgd op basis van gerichte onderzo(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204187 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 april 2014 in zake de cvba « Palasi » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2014, heeft de F « Schendt artikel 19, § § 1 en 5, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de priva(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204189 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 mei 2014 in zake Soufian El Harouati tegen de nv « Belfius Insurance » en de nv « Axa Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989, geïnterpreteerd in die zin d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014009377 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 worden de volgende magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken gemachtigd om Christian-Paul De Valkeneer, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik; 0 Johan Delmu(...) type lijst prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijkassistenten (niveau B) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (AFG14235) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-generaal opvolging masterplan der gebouwen (niveau A4) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG13183) Na de selectie wordt een lijst van ges(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014027184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Etang de Coubry » te Willerzie en Bourseigne-Neuve . - Erratum type erratum prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Plaine d'Ychippe » te Leignon . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 wordt Mevr. Tania BRAEMS, met ingang van 1 april 2014, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1, met de titel van attac Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014 wordt de heer David STULENS, met ingang van 1 april 2014, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1, met d Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014 wordt Mevr. Anne VAN MALDERGHEM, met ingang van 1 april 2014(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Stephan NEETENS, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt de heer Michiel VAN DER HEYDEN, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt de heer Andy VAN RYMENANT, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ECTORS, Nadine, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklij Bij hetzelfde besluit, wordt de heer COBUT, Michel, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, wo Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MATHE, Karin, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap t De Raad volgt eveneens de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en strali(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/07/2014 numac 2014204320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van attachés projectmanagement **** voor de **** voor Werkloosheidsuitkeringen **** vergelijkende selectie van **** attachés projectmanagement Office (niveau ****1) voor de **** ****(...) Er is 1 geslaagde.
^