Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 september 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, dat in werking treedt op de datum van 30 september 2014, is aan de heer Soete, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kant Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014205716
pub.
15/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014003362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 13 juni 2014 tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011 type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010 betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap" FFSEW genoemd en vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 02/03/2016 numac 2015201962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een loopbaan van 33 jaar en 20 jaar nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten, dat in werking treedt op de datum van 30 september 2014, is aan de heer Soete, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Oostende.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2014, die uitwerking hebben op 1 april 2014 : - is in het koninklijk besluit van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine- en elektrische bouw" type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten voordele van sommige arbeiders die bij het einde van hun arbeidsovereenkomst, 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014201535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden kunnen laten gelden van tenminste 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en die een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende hebben en die een zwaar beroep hebben uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2013, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden sluiten, waarbij de heer Lennertz, R., voorzitter van de rechtbank eerste aanleg te Eupen, benoemd is, in subsidiaire orde, tot rechter in de nieuwe rechtbank van koophandel te Eupen en rechter in de nieuwe arbeidsrechtbank te Eupen, een artikel ingevoegd opgesteld zoals volgt : «

Artikel 1/1.Hij oefent ambtshalve de bevoegdheden van de voorzitter van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel te Eupen uit.

Hij vervult tevens de opdrachten van de voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank. »; - is in het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014003263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, waarbij Mevr.

Tilgenkamp, A., procureur des konings bij het parket Eupen, benoemd is, in subsidiaire orde, tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Eupen en aangewezen blijft tot procureur des konings bij het parket Eupen tot 7 september 2016, een artikel ingevoegd opgesteld zoals volgt : «

Artikel 1/1.Zij oefent ambtshalve de bevoegdheden van de arbeidsauditeur te Eupen uit. »; - is Mevr. Fatzinger, E., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Eupen, benoemd, in subsidiaire orde, tot substituut procureur des konings bij het parket te Eupen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^