Etaamb.openjustice.be
Wet van 06 januari 2014
gepubliceerd op 31 januari 2014

Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000027
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/06/2014000027/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II.- Wijzigingen van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Art. 2.In het opschrift van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, gewijzigd bij de wet van 19 mei 1994, worden de woorden "voor de verkiezingen van de federale Kamers" vervangen door de woorden "voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers".

Art. 3.In artikel 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft type wet prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1°, eerste lid, worden de woorden "voor de mandaten van volksvertegenwoordiger en senator" vervangen door de woorden "voor het mandaat van volksvertegenwoordiger";2° in de bepaling onder 1°, tweede lid, zesde streepje, worden de woorden "voor de verkiezingen van de federale Kamers" vervangen door de woorden "voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers";3° de bepaling onder 2° wordt opgeheven;4° de bepaling onder 3° wordt opgeheven;5° in de bepaling onder 4° wordt het eerste lid vervangen als volgt : "4° Controlecommissie: een commissie samengesteld uit zeventien leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en vier experten, van wie twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen, die worden voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers.De Commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Met uitzondering van de voorzitter hebben de leden en de experten stemrecht. Na elke algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemt de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn vertegenwoordigers en de experten in de Controlecommissie. Na hun benoeming wordt de commissie geïnstalleerd.

Hiervan wordt melding gemaakt in een proces-verbaal, dat wordt ondertekend door de voorzitter die zijn assemblee daarvan in kennis stelt. De commissie oefent de haar bij de wet opgedragen bevoegdheden uit vanaf de dag van haar installatie."; 6° in de bepaling onder 4°, vierde lid, worden de woorden "federale Kamers" vervangen door de woorden "Kamer van volksvertegenwoordigers"; 7° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° een onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.". HOOFDSTUK 2. - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Art. 4.Het opschrift van hoofdstuk II van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 mei 1994, wordt vervangen als volgt : "Hoofdstuk II. Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers".

Art. 5.In artikel 2 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "en de Senaat samen" opgeheven;2° in § 2, 1°, worden de woorden "federale Kamers" vervangen door de woorden "Kamer van volksvertegenwoordigers";3° paragraaf 3 wordt opgeheven;4° paragraaf 5 wordt opgeheven;5° in § 6 worden de woorden "tot 3" vervangen door de woorden "en 2".

Art. 6.In artikel 3 van dezelfde wet worden de woorden "en § 3, 1°, " opgeheven.

Art. 7.In artikel 4, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 10 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "drie" wordt telkens vervangen door het woord "vier";2° de woorden "federale Kamers" worden vervangen door de woorden "Kamer van volksvertegenwoordigers".

Art. 8.Artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 juli 1994 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 5, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 5° worden de woorden "alsmede betalende boodschappen op internet" opgeheven; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° geen sponsoring ontvangen waarbij het bedrag of de waarde van de producten per sponsor de som van 2.000 euro overschrijdt.".

Art. 10.In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden ", en, met het oog op de uitoefening van het inzagerecht, bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek, een afschrift ervan mee te delen aan de voorzitter van, naar gelang van het geval, de voorzitter van het Nederlandse kiescollege of het Franse kiescollege" opgeheven;2° in het eerste lid, 3°, wordt het woord "twee" vervangen door het woord "vijf";3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Voor zover in hun aangifte van de herkomst van de geldmiddelen sponsoring wordt vermeld, verbinden zij er zich bovendien toe om de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die, ter financiering van de verkiezingsuitgaven, sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren, en, binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring, bedoeld in het eerste lid, 2°."; 4° in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "en derde" ingevoegd tussen het woord "tweede" en het woord "lid".

Art. 11.In artikel 11bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de woorden "De voorzitters van de Controlecommissie doen" vervangen door de woorden "De voorzitter van de Controlecommissie doet" en wordt het woord "hen" vervangen door het woord "hem".

Art. 12.In artikel 12, § 3, van dezelfde wet, worden de woorden "De voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat brengen," vervangen door de woorden "De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers brengt,".

Art. 13.Artikel 13 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 13.§ 1. Ingeval een politieke partij nalaat aangifte te doen of laattijdig aangifte doet van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed vanwege deze politieke partij, legt de Controlecommissie de betrokken politieke partij de hiernavolgende sancties op : 1° een administratieve boete van 1.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 30.000 euro; 2° wanneer de aangifte na dertig dagen niet werd ontvangen: verbeurdverklaring van de dotatie tot de ontvangst van de aangifte. § 2. In geval van onjuiste of onvolledige aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed vanwege een politieke partij, kan de controlecommissie de betrokken politieke partij de hiernavolgende sancties opleggen : 1° een waarschuwing met de vraag om de gegevens te corrigeren of aan te vullen binnen vijftien dagen; 2° indien na het verloop van deze termijn van vijftien dagen na de ontvangst van de waarschuwing geen rechtzetting is ontvangen : - een administratieve boete van 1.000 euro per dag bijkomende vertraging, met een maximum van 30.000 euro; - wanneer de rechtzetting na dertig dagen bijkomende vertraging niet werd ontvangen : verbeurdverklaring van de dotatie tot de ontvangst van de rechtzetting. § 3. Bij overschrijding van het in artikel 2, § 1, vermelde toegestane maximumbedrag, legt de Controlecommissie de betrokken politieke partij een administratieve boete op die gelijk is aan de overschrijding, evenwel met een minimum van 25.000 euro en een maximum dat overeenstemt met vier keer de maandelijkse dotatie. § 4. Bij schending van artikel 2, § 1, derde of vierde lid, of van enig onderdeel van artikel 5, § 1, kan de Controlecommissie de betrokken politieke partij een van de hiernavolgende sancties opleggen : - een waarschuwing; - een administratieve boete van 1.000 euro tot 250.000 euro. In geval van herhaling wordt de administratieve boete verdubbeld. § 5. In het kader van dit artikel doet de Controlecommissie uitspraak met inachtneming van de rechten van de verdediging.".

Art. 14.In artikel 14 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 januari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 2°, worden de woorden "artikel 2, §§ 2 en 3" vervangen door de woorden "artikel 2, § 2"; 2° § 1, 3°, wordt vervangen als volgt : "3° eenieder die geen aangifte doet van zijn verkiezingsuitgaven en/of van de herkomst van de geldmiddelen binnen de termijn bepaald in artikel 116, § 6, van het Kieswetboek, of die een opzettelijk onvolledige of opzettelijk onjuiste aangifte doet;".

Art. 15.In hoofdstuk II van dezelfde wet wordt een artikel 14/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 14/1.§ 1. De Controlecommissie kan beslissen om een van de volgende sancties op te leggen aan een gekozen kandidaat wegens de in artikel 14, § 1, bedoelde overtredingen : 1° een waarschuwing;2° de inhouding van de parlementaire vergoeding ten belope van 5 % gedurende een periode van minimum een maand en maximum twaalf maanden;3° de schorsing van het mandaat gedurende een periode van minimum een maand en maximum zes maanden;4° de vervallenverklaring van het mandaat. § 2. Binnen dezelfde termijn van 200 dagen volgend op de verkiezingen bedoeld in artikel 14, § 3, eerste lid, kan al wie blijk geeft van een belang een klacht indienen bij de Controlecommissie tegen een verkozen kandidaat die een overtreding als bedoeld in artikel 14, § 1, zou hebben begaan. § 3. Indien de Controlecommissie de klacht ontvankelijk acht, nodigt de Controlecommissie de betrokken kandidaat bij aangetekend schrijven uit om te worden gehoord.

De oproeping om gehoord te worden, maakt melding van : 1° de ten laste gelegde feiten;2° de voorgenomen sanctie;3° de plaats, de dag en het uur van het verhoor, dat ten vroegste vijftien dagen na de kennisgeving van de oproepingsbrief plaatsvindt;4° het recht van de betrokkene om zich te laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze of zich te laten vertegenwoordigen door deze persoon bij gewettigde verhindering;5° de plaats waar en de termijn van ten minste vijftien dagen na de kennisgeving van de oproepingsbrief waarbinnen het dossier kan worden ingezien door de belanghebbende en/of zijn raadsman en het recht om gratis fotokopieën te maken. § 4. Binnen dertig dagen na de betrokkene te hebben gehoord doet de Controlecommissie uitspraak bij gewone meerderheid van stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is. Deze beslissing wordt met redenen omkleed. § 5. De beslissing wordt binnen tien dagen vanaf de uitspraak, bij aangetekend schrijven, ter kennis gebracht van de betrokkene. § 6. Indien de beslissing een sanctie inhoudt, wordt ze onverwijld in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en meegedeeld aan de andere wetgevende vergaderingen.

De beslissing van de Commissie heeft slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn voor het instellen van het beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof voorzien in § 7, of, wanneer binnen deze termijn een beroep tot vernietiging is ingesteld, nadat het Grondwettelijk Hof dat beroep heeft verworpen. § 7. Tegen de beslissing van de Controlecommissie waarbij een sanctie wordt opgelegd, kan, overeenkomstig de artikelen 25bis tot 25duodecies van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.

Dit beroep is slechts ontvankelijk als het binnen een termijn van dertig dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing van de Controlecommissie wordt ingesteld.

De verjaringstermijn voor de beroepen bedoeld bij dit artikel, neemt alleen een aanvang op voorwaarde dat de kennisgeving door de Controlecommissie van de sanctiebeslissing het bestaan van dit beroep alsmede de in acht te nemen vormvoorschriften en termijnen vermeldt.

Wanneer aan die verplichting niet wordt voldaan, dan neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de beslissing van de Controlecommissie. § 8. De controlecommissie kan beslissen om aan eenieder die een klacht heeft ingediend die ongegrond blijkt en waarvan vaststaat dat ze is ingediend met het oogmerk om te schaden, de in artikel 14, § 4, bepaalde geldboete op te leggen.".

Art. 16.In dezelfde wet wordt een hoofdstuk II/1 ingevoegd, dat de artikelen 14/2 tot 14/4 bevat, luidende : "Hoofdstuk II/1. Toezicht op de officiële mededelingen van de federale regering en de voorzitters van de federale Kamers" Afdeling 1. - Toepassingsgebied

Art. 14/2.§ 1. De federale regering, een of meer van haar leden, en de voorzitters van de federale Kamers kunnen, met directe of indirecte overheidsfinanciering, enkel omtrent aangelegenheden welke binnen de hun toegewezen bevoegdheden vallen, voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes verspreiden of voeren. § 2. De Controlecommissie wordt belast met de voorafgaande toetsing van alle voorstellen om de in § 1 bedoelde mededelingen en voorlichtingscampagnes te verspreiden of te voeren, ongeacht het daartoe gebruikte mediakanaal, met inbegrip van internettoepassingen. § 3. Zijn niet aan deze toetsing onderworpen : 1° niet-gepersonaliseerde mededelingen en voorlichtingscampagnes die op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn;2° niet-gepersonaliseerde mededelingen en voorlichtingscampagnes uitgaande van een federaal voorlichtingsorgaan waarin de in § 1 bedoelde personen of instantie niet bij naam worden genoemd of op de een of andere wijze worden afgebeeld;3° mededelingen en voorlichtingscampagnes van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en daarmee gelijkgestelde instellingen, waarin de in § 1 bedoelde personen of instantie onder wie zij ressorteren, niet bij naam worden genoemd of op de een of andere wijze worden afgebeeld;4° de interne communicatie van de in § 1 bedoelde personen of instantie met het personeel van de federale overheidsdiensten die onder hen ressorteren, behoudens tijdens de in artikel 4, § 1, bedoelde referentieperiode. § 4. Het federaal voorlichtingsorgaan, de instellingen, bedrijven en organismen, bedoeld in § 3, 2° en 3°, stellen, naargelang van het geval, de regering, de betrokken minister of staatssecretaris vooraf schriftelijk in kennis van hun intentie om een mededeling of voorlichtingscampagne te verspreiden dan wel te voeren betreffende een aangelegenheid die tot de respectieve bevoegdheid van de regering, de betrokken minister of staatssecretaris behoort en waarin deze laatsten bij naam worden genoemd of op de een of andere wijze worden afgebeeld. Afdeling 2. - Adviesprocedure

Art. 14/3.De federale regering, een of meer van haar leden, en de voorzitters van de federale Kamers die een mededeling of een voorlichtingscampagne als bedoeld in artikel 14/2, § 1, wensen te verspreiden dan wel te voeren, winnen hierover vooraf bij wege van een synthesenota het advies in van de Controlecommissie.

Zij zijn daar eveneens toe gehouden wanneer zij met de in artikel 14/2, § 4, bepaalde wijze van voorstelling van de mededeling of voorlichtingscampagne akkoord gaan.

In die nota, waarvan het model door de Controlecommissie in haar huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, worden, op straffe van onontvankelijkheid, de inhoud, de wijze van voorstelling, de redenen, de gebruikte middelen, hun oplage, hun frequentie van verspreiding of uitzending, de totale kostprijs en de voor de mededeling of de voorlichtingscampagne geraadpleegde firma's vermeld.

Uiterlijk vijftien dagen na de indiening van de synthesenota brengt de Controlecommissie een bindend advies uit.

Als het advies gunstig is, kan de mededeling worden verspreid of de informatiecampagne worden gelanceerd.

Het advies is hetzij ongunstig hetzij gunstig mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd, als de mededeling of de campagne er geheel of ten dele toe strekt het persoonlijke imago van een of meer leden van de federale regering en de voorzitters van de federale Kamers of het imago van een politieke partij te verbeteren.

Spreekt de Commissie zich niet uit binnen de voorgeschreven termijn van vijftien dagen, dan wordt zij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Binnen zeven dagen na het verschijnen of het verspreiden van de mededeling of de voorlichtingscampagne wordt een exemplaar of een kopie ervan aan de Controlecommissie meegedeeld. Afdeling 3. - Sancties

Art. 14/4.§ 1. Ingeval het in artikel 14/3 bedoelde advies van de Controlecommissie niet of laattijdig is gevraagd, kan het dossier binnen drie maanden na het verschijnen van de mededeling of de aanvang van de voorlichtingscampagne, op verzoek van een lid bij de Controlecommissie aanhangig worden gemaakt. § 2. Binnen vijftien dagen na ontvangst van het in artikel 14/3, achtste lid, bedoelde exemplaar of afschrift en indien blijkt dat geen rekening is gehouden met een ongunstig advies of dat de voorwaarden waaronder een gunstig advies is uitgebracht, geheel of ten dele niet in acht zijn genomen, neemt de Commissie, op verzoek van een derde van de tot eenzelfde taalgroep behorende commissieleden, het dossier opnieuw in behandeling.

Een dossier kan eveneens en volgens dezelfde procedure bij de Commissie aanhangig worden gemaakt als de inhoud en de wijze van voorstelling van de mededeling of van de voorlichtingscampagne, werden gewijzigd ten opzichte van wat in de synthesenota was vermeld. § 3. Met inachtneming van de rechten van de verdediging neemt de Commissie uiterlijk een maand nadat een dossier bij haar aanhangig is gemaakt, bij gewone meerderheid van stemmen in elke taalgroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is, een met redenen omklede beslissing over de vraag of de bedoelde mededeling of campagne er al dan niet toe strekt het persoonlijke imago van de betrokkene of het imago van zijn politieke partij te verbeteren.

In bevestigend geval kan zij de kostprijs van de gewraakte mededeling of campagne vaststellen en een van de volgende sancties opleggen : 1° een berisping welke in de door de commissie aangewezen media wordt bekendgemaakt;2° de aanrekening van een gedeelte van de volledige kostprijs van de mededeling of van de campagne op het maximumbedrag inzake verkiezingsuitgaven dat voor de betrokkenen geldt bij de wetgevende verkiezingen waaraan zij binnen vijf jaar na de in § 4 bedoelde kennisgeving deelnemen;3° de aanrekening van de volledige kostprijs van de mededeling of van de campagne op het maximumbedrag inzake verkiezingsuitgaven dat voor de betrokkenen geldt bij de wetgevende verkiezingen waaraan zij binnen vijf jaar na de in § 4 bedoelde kennisgeving deelnemen. § 4. De beslissing wordt binnen tien dagen vanaf de uitspraak, bij aangetekend schrijven, ter kennis gebracht van de betrokkenen. § 5. Indien de beslissing een sanctie inhoudt, wordt ze onverwijld in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en meegedeeld aan de andere wetgevende vergaderingen.". HOOFDSTUK 3. - Financiering van de politieke partijen

Art. 17.In artikel 15 van dezelfde wet laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het enig lid wordt vervangen als volgt : "Per politieke partij die in de Kamer van volksvertegenwoordigers door ten minste één parlementslid vertegenwoordigd is, verleent de Kamer van volksvertegenwoordigers een dotatie aan de in artikel 22 bepaalde instelling.Deze dotatie wordt vastgesteld en uitgekeerd overeenkomstig de hiernavolgende artikelen."; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "Een politieke partij die na verkiezing niet meer in de Kamer van volksvertegenwoordigers vertegenwoordigd is, ontvangt vanaf de maand na de verkiezing gedurende drie opeenvolgende maanden dezelfde dotatie als voor de verkiezing.".

Art. 18.In artikel 15ter van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 februari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type wet prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, eerste zin, worden de woorden "een derde van de leden" vervangen door de woorden "zeven verkozen leden";2° in § 2 worden het derde tot het vijfde lid vervangen als volgt : "De akten van rechtspleging van de organen van de Raad van State evenals de arresten worden opgesteld in de taal van de taalgroep waartoe de volksvertegenwoordigers van de in § 1, tweede lid, bedoelde politieke partij behoren.Zij worden vertaald door de diensten van de Raad van State wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dat vraagt.

Wanneer de betrokken politieke partij volksvertegenwoordigers telt die niet uitsluitend tot de Nederlandse taalgroep of tot de Franse taalgroep van de Kamer van volksvertegenwoordigers behoren, worden de akten van rechtspleging van de Raad van State, alsmede de arresten, in het Nederlands en in het Frans betekend, alsook in het Duits wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dat vraagt.

De aanvragen en andere procedurestukken die medeondertekend worden door volksvertegenwoordigers die niet uitsluitend tot de Nederlandse taalgroep of tot de Franse taalgroep van de Kamer van volksvertegenwoordigers behoren, mogen opgesteld worden in de twee of de drie landstalen, naargelang van het geval. De akten van rechtspleging van de organen van de Raad van State alsmede zijn arresten worden in dit geval betekend in de twee of drie landstalen, naargelang van het geval. De diensten van de Raad van State zorgen voor de vertaling van de akten en verklaringen van de andere partijen wanneer een partij die van enig belang doet blijken, dat vraagt."

Art. 19.In artikel 16 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° aangevuld met een zin, luidende : "Dit bedrag wordt verhoogd met 50.000 euro indien in de Senaat minstens een lid tot dezelfde politieke partij behoort."; 2° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° een aanvullend bedrag van 2,5 euro per geldig uitgebrachte stem, ongeacht of het een lijststem dan wel een naamstem is, op de door de politieke partij erkende kandidatenlijsten bij de laatste wetgevende verkiezing tot de gehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.Dit bedrag wordt verhoogd met 1,00 euro per geldig uitgebrachte stem voor de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers indien in de Senaat minstens een lid tot dezelfde politieke partij behoort."; 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Om vast te stellen dat minstens een lid in de Senaat tot dezelfde politieke partij behoort zoals bedoeld in het eerste lid, dient minstens één lid van deze partij in de Senaat dit bij brief aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers te bevestigen.De verhoging blijft van toepassing tot de volgende gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de Senaat.".

Art. 20.In artikel 16bis van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : "Iedere gift van 125 euro en meer wordt elektronisch overgemaakt met een overschrijving, een lopende betalingsopdracht of een bank- of kredietkaart. Het totaalbedrag van de giften in contant geld van eenzelfde persoon mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 125 euro.".

Art. 21.In hoofdstuk III van dezelfde wet wordt een artikel 16bis/1 ingevoegd, luidende : "Art. 16bis/1. Ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen kunnen, bij wijze van sponsoring, namelijk in ruil voor publiciteit, gelden of producten beschikbaar stellen van politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen op voorwaarde dat dit volgens de geldende marktprijzen gebeurt. De identiteit van ondernemingen, van feitelijke verenigingen en van rechtspersonen die politieke partijen, hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, onder welke vorm dan ook, sponsoren ten belope van 125 euro en meer, wordt jaarlijks geregistreerd, onverminderd de in artikel 6, derde lid, van deze wet en artikel 116, § 6, derde lid, van het Kieswetboek bedoelde registratieplicht.

De politieke partij die in strijd met deze bepaling sponsoring aanvaardt, verliest ten belope van het dubbel van het bedrag van de sponsoring haar recht op de dotatie, die krachtens hoofdstuk III van deze wet, aan de in artikel 22 bepaalde instelling zou worden toegekend tijdens de maanden volgend op de vaststelling van deze niet-naleving door de Controlecommissie.

Hij die in strijd met deze bepaling sponsoring geeft aan een politieke partij, één van haar componenten - ongeacht zijn rechtsvorm - een lijst, een kandidaat of een politiek mandataris of hij die als kandidaat of als politiek mandataris sponsoring aanvaardt, wordt gestraft met een geldboete van 26 euro tot 100.000 euro. Hij die, zonder kandidaat of politiek mandataris te zijn, een dergelijke sponsoring aanvaardt in naam of voor rekening van een politieke partij, een lijst, een kandidaat of een politiek mandataris, wordt met dezelfde sanctie gestraft.

Het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85, is van toepassing op deze misdrijven.

Het vonnis kan op bevel van de rechtbank geheel of bij uittreksel opgenomen worden in de dag- en weekbladen die zij heeft aangeduid.".

Art. 22.In artikel 16ter van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "het in artikel 16bis, tweede lid, bedoelde overzicht op van alle giften" vervangen door de woorden "de in de artikelen 16bis, tweede lid, en 16bis/1 bedoelde overzichten op van respectievelijk alle giften en alle sponsoring";2° in § 2 worden de woorden "van alle giften" ingevoegd tussen de woorden "Het overzicht" en het woord "vermeldt";3° tussen §§ 2 en 3 wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidende : " § 2bis.Het overzicht van de sponsoring vermeldt de naam van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die de sponsoring hebben gedaan, het volledige adres, het bedrag van elke sponsoring, de datum waarop het ontvangen werd en het totale bedrag van alle sponsoring die tijdens het afgelopen jaar is ontvangen.

In de zin van deze paragraaf wordt verstaan onder "volledig adres" : de straat, het nummer, de gemeente en het land waar de natuurlijke persoon gevestigd is of het land waar de rechtspersoon zijn maatschappelijke zetel heeft."; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De overzichten worden uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking hebben, tegen ontvangstbewijs ingediend bij de Controlecommissie die toeziet op de naleving van de in de artikelen 16bis, 16bis/1 en de in dit artikel bepaalde verplichtingen. Het overzicht van de sponsoring bedoeld in § 2bis wordt bekendgemaakt in de parlementaire stukken."; 5° in § 4 worden de woorden "6 en 16bis" vervangen door de woorden "6, 16bis en 16bis/1".6° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : " § 5.Wanneer een politieke partij of een van haar componenten de in § 1 bedoelde overzichten niet of laattijdig indient, legt de controlecommissie de betrokken politieke partij de hiernavolgende sancties op : 1° een administratieve boete van 1.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 30.000 euro; 2° wanneer het overzicht na dertig dagen niet werd ontvangen : verbeurdverklaring van de dotatie tot de ontvangst van het overzicht. In het kader van dit artikel doet de Controlecommissie uitspraak met inachtneming van de rechten van de verdediging.

Wanneer een politieke partij of een van haar componenten de in § 1 bedoelde overzichten onjuist of onvolledig indient, kan de Controlecommissie de betrokken politieke partij de hiernavolgende sancties opleggen : 1° een waarschuwing met de vraag om de gegevens te corrigeren of aan te vullen binnen vijftien dagen; 2° indien na het verloop van vijftien dagen na de ontvangst van de waarschuwing geen rechtzetting is ontvangen : - een administratieve boete van 1.000 euro per dag bijkomende vertraging, met een maximum van 30.000 euro; - wanneer de rechtzetting na dertig dagen bijkomende vertraging niet werd ontvangen : verbeurdverklaring van de dotatie tot de ontvangst van de rechtzetting."; 7° in § 6 worden de woorden "het in § 1 bedoelde overzicht" vervangen door de woorden "de in § 1 bedoelde overzichten".

Art. 23.In artikel 18 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen type wet prom. 15/02/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "januari 1993" vervangen door de woorden "januari 1997" en worden de woorden "januari 2003" vervangen door de woorden "januari 2006"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De in het eerste lid bedoelde aanpassing aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt niet toegepast vanaf januari 2012 tot de maand waarin de spilindex 122,01 wordt bereikt.".

Art. 24.Artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 19.De kredieten worden voor de Kamer van volksvertegenwoordigers uitgetrokken op de begroting der Dotatiën.".

Art. 25.In artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 juni 1993, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De berekening gebeurt op basis van de gegevens die beschikbaar zijn op de eerste dag van de maand waarvoor de dotatie wordt uitgekeerd, met dien verstande dat, onverminderd de toepassing van artikel 18 en behoudens voor die partijen die voor het eerst een verkozene hebben, de dotatie tijdens de eerste drie maanden die volgen op de maand waarin de laatste wetgevende verkiezing tot de gehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft plaatsgevonden even hoog is als de dotatie die werd ontvangen in de maand waarin die verkiezing heeft plaatsgevonden.".

Art. 26.In artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 juni 1993 en 23 maart 2007, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De in artikel 22 bedoelde instelling richt deze aanvraag aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.". HOOFDSTUK IV. - Boekhouding van de politieke partijen

Art. 27.In artikel 22, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt tussen het tweede en het derde streepje een nieuw streepje ingevoegd : "- jaarlijks een centrale lijst op te stellen van de sponsoring van 125 euro en meer van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die door de componenten van de partij werden ontvangen;"

Art. 28.In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 1 januari 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "toegezonden aan de minister van Financiën en aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat die zorg dragen voor" vervangen door de woorden "toegezonden aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers die zorg draagt voor";2° in het tweede lid worden de woorden "zenden de voorzitters" vervangen door de woorden "zendt de voorzitter";3° in het tweede lid worden de woorden "een maand" vervangen door de woorden "drie maanden"; 4° in het tweede lid wordt tussen de eerste zin en de tweede zin een zin ingevoegd, luidende : "Het Rekenhof kan daarbij bijkomende inlichtingen vragen aan de in artikel 22 bepaalde instelling."; 5° in het derde lid wordt de eerste zin vervangen als volgt : "Binnen 135 dagen na afloop van de in het eerste lid bepaalde termijn, keurt de Controlecommissie het verslag zonder opmerkingen goed, ofwel keurt ze het verslag goed met vermelding van haar opmerkingen, ofwel, indien er ernstige onregelmatigheden zijn, keurt ze het verslag af."; 6° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : "Het verslag van de Controlecommissie, met inbegrip van haar beslissingen, de geformuleerde opmerkingen en het advies van het Rekenhof, wordt gepubliceerd in de parlementaire stukken.".

Art. 29.Artikel 25 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 november 1998, wordt vervangen als volgt : "

Art. 25.§ 1. De vaststelling door de Controlecommissie dat het financieel verslag niet is ingediend binnen de in artikel 24, eerste lid, bepaalde termijn, heeft de automatische opschorting tot gevolg van de betaling van de dotatie die aan de in artikel 22 bepaalde instelling zou worden toegekend tot de datum van ontvangst van het verslag.

Na ontvangst van het verslag legt de Controlecommissie de betrokken politieke partij de hiernavolgende sancties op : - een administratieve boete van 1.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 30.000 euro; - wanneer de indiening de in artikel 24, eerste lid, vastgelegde termijn met meer dan dertig dagen overschrijdt : verbeurdverklaring van de dotatie tot de dag van ontvangst van het verslag. § 2. Bij het goedkeuren van het financieel verslag met vermelding van haar opmerkingen kan de Controlecommissie een van de volgende sancties opleggen : - een waarschuwing; - een administratieve boete van 1.000 euro tot 10.000 euro. In geval van herhaling wordt de administratieve boete verdubbeld; § 3. Bij afkeuring van het financieel verslag kan de Controlecommissie een van de volgende sancties opleggen : - een administratieve boete van 10.000 euro tot 100.000 euro. - de verbeurdverklaring van de dotatie die krachtens hoofdstuk III van deze wet aan de in artikel 22 bedoelde instelling zou worden toegekend gedurende de daaropvolgende periode die de Controlecommissie bepaalt en ten minste een en ten hoogste vier maanden duurt.

In geval van herhaling wordt de administratieve boete of de in het eerste lid bedoelde termijn verdubbeld.

In het kader van dit artikel doet de Controlecommissie uitspraak met inachtneming van de rechten van de verdediging. § 4. De in artikel 24, derde lid, bedoelde goedkeuring onder voorbehoud heeft de preventieve opschorting van een twaalfde van de jaarlijkse dotatie tot gevolg."

Art. 30.In dezelfde wet wordt een hoofdstuk IVbis ingevoegd, dat een artikel 25ter bevat, luidende : "Hoofdstuk IVbis. Beroep

Art. 25ter.Met uitzondering van de sancties bedoeld in artikel 14/1, kan bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld tegen elke beslissing tot sanctie die de Commissie neemt met toepassing van deze wet, overeenkomstig artikel 14, § 1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.".

Art. 31.In de bijlage bij dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen sluiten, wordt punt 2 vervangen als volgt : "De balans en de resultatenrekening van elke component van de politieke partij, volgens de definitie ervan in artikel 1, 1°, tweede lid, opgesteld volgens het schema vastgelegd door de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen." HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen

Art. 32.In afwijking van artikel 4, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, bedraagt de periode voor de federale wetgevende verkiezing die op dezelfde dag zal worden gehouden als de verkiezingen voor Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014 in ieder geval drie maanden.

Art. 33.Artikel 26 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 18 juni 1993, wordt hersteld in de volgende lezing : "

Art. 26.Voor de vaststelling, in de kieskringen Brussel-Hoofdstad en Vlaams-Brabant, van het aantal eerstgeplaatste kandidaten bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, ter gelegenheid van de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zullen worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, wordt het aantal mandaten dat een politieke partij heeft behaald op de door haar voorgedragen lijst bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 13 juni 2010 in de opgeheven kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en die, met het oog op de verkiezingen van 2014, een lijst indient in een van de twee voormelde kieskringen of in de beide, toegewezen aan ofwel de kieskring Brussel-Hoofdstad ofwel de kieskring Vlaams-Brabant naargelang de lijst op 13 juni 2010 voor de Kamer van volksvertegenwoordigers de meerderheid van haar stemmen behaalde in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde of in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Voor de vaststelling in de kieskring Vlaams-Brabant van het aantal eerstgeplaatste kandidaten bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, ter gelegenheid van de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zullen worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, wordt het aantal mandaten dat een politieke partij heeft behaald op de door haar voorgedragen lijst bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 13 juni 2010 in de opgeheven kieskring Leuven toegevoegd aan het aantal eerstgeplaatste kandidaten ingevolge de toepassing van het eerste lid.".

TITEL III. - Wijziging van het Kieswetboek

Art. 34.In artikel 116, § 6, van het Kieswetboek, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten en gewijzigd bij de wet van 25 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "Voor zover er in hun aangifte van de herkomst van de geldmiddelen sponsoring wordt vermeld, verbinden zij er zich bovendien toe om de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring."; 2° in het derde lid dat het vierde lid wordt, worden tussen het woord "tweede" en het woord "lid", de woorden "en derde" ingevoegd. TITEL IV. - Wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement

Art. 35.In de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, wordt een artikel 11ter ingevoegd, luidende : "

Art. 11ter.Er kan bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld tegen elke beslissing tot sanctie die de Commissie neemt met toepassing van deze wet, overeenkomstig artikel 14, § 1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.".

TITEL V. - Wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid

Art. 36.In de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid wordt een hoofdstuk IV ingevoegd, dat een artikel 12bis bevat, luidende : "Hoofdstuk IV. Beroep

Art. 12bis.Er kan bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld tegen elke beslissing tot sanctie die de Commissie neemt met toepassing van deze wet, overeenkomstig artikel 14, § 1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.".

TITEL VI. - Inwerkingtreding

Art. 37.De artikelen 1 en 37 treden in werking op de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De artikelen 2 tot 6, 7, 2°, 10, 1°, 11, 12, 14, 1°, 17, 1°, 18, 19, 24, 26 en 28, 2° en 3° treden in werking op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

De artikelen 7, 1°, 8, 9, 10, 2° tot 4°, 13, 14, 2°, 15, 16, 20, 21, 28, 1° en 4° tot 6°, 29 tot 31 en 34 tot 36 treden in werking op 1 januari 2015.

Artikel 23, 1° treedt in werking op de eerste dag van de maand waarin de spilindex 122,01 uitwerking heeft op de berekening van de dotatie bedoeld in de artikelen 15 en volgende van deze wet.

De artikelen 23, 2°, 32 en 33 treden in werking op 1 januari 2014.

De artikelen 22 en 27 treden in werking op 1 januari 2016.

De artikel 17, 2° en 25 treden in werking op de dag van de eerstvolgende federale verkiezingen na de verkiezingen bedoeld in het tweede lid.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, M. WATHELET De Staatssecretaris voor Staatshervorming, S. VERHERSTRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-2972.

Integraal verslag : 27 en 28 november 2013.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2376.

Handelingen van de Senaat : 19 december 2013.

^