Etaamb.openjustice.be
Wet van 17 november 2016
gepubliceerd op 20 december 2016

Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000729
pub.
20/12/2016
prom.
17/11/2016
ELI
eli/wet/2016/11/17/2016000729/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2.In artikel 1, § 1, 3°, van het Kieswetboek, gewijzigd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven.

Art. 3.In artikel 15 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Uiterlijk de vijfentwintigste dag vóór die van de verkiezing in het geval bedoeld in artikel 105 of onmiddellijk nadat de in artikel 10 vermelde kiezerslijst opgemaakt is in het geval bedoeld in artikel 106, zendt het gemeentebestuur langs elektronische weg aan de gouverneur of aan de door hem aangewezen ambtenaar, de lijst van de kiezers verdeeld per afdeling, welke lijst eveneens de Belgische kiezers omvat die in het buitenland verblijven en die voorkomen op een consulaire lijst van kiezers die persoonlijk of bij volmacht in België stemmen. De gouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar controleert de overeenstemming van deze lijst met de artikelen 90 en 91 en valideert deze met zijn elektronische handtekening, ten laatste vijftien dagen voor de verkiezing.".

Art. 4.Artikel 15bis, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 93 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991, wordt vervangen als volgt : "Ten minste veertien dagen voor de verkiezingsdag zendt het college van burgemeester en schepenen of gemeentecollege, tegen ontvangstbewijs, enerzijds aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau op elektronische wijze een voor echt verklaard uittreksel van de kiezerslijst, opgemaakt per stemafdeling, en anderzijds, aan elke voorzitter van een stembureau, twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst van de kiezers die opgeroepen werden om te stemmen in zijn afdeling.

Ten minste veertien dagen voor de verkiezingsdag bezorgen de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bovendien, tegen ontvangstbewijs, twee bijkomende voor echt verklaarde uittreksels uit de kiezerslijsten, respectievelijk aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van Moeskroen, die deze onmiddellijk bezorgen aan de voorzitters van de stembureaus die door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen werden in toepassing van artikel 89bis.".

Art. 6.Artikel 93bis, ingevoegd bij de wet van 30 juli 1991, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 180 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 180.§ 1. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de Belgische consulaire beroepsposten in het buitenland en die voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden bedoeld in artikel 1, zijn onderworpen aan de stemplicht.

De in het eerste lid bedoelde personen zijn als kiezer gehecht aan een van de volgende gemeenten : 1° de Belgische gemeente waar de persoon ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters;2° bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin zijn geboorteplaats ligt;3° bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder van de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven;4° bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de echtgenoot, de echtgenote of de vorige echtgenoot of echtgenote of de partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters;5° bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in het bevolkingsregister is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters;6° bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel. § 2. De in § 1 bedoelde personen oefenen hun stemrecht uit ofwel persoonlijk of bij volmacht in een stembureau op het grondgebied van het Koninkrijk, ofwel persoonlijk of bij volmacht in de consulaire beroepspost waarbij zij ingeschreven zijn, ofwel per briefwisseling. § 3. Behalve als er een afwijking voorzien is in deze titel, zijn de bepalingen van het Kieswetboek van toepassing op de verrichtingen van de verkiezing, ongeacht de gekozen stemwijze. § 4. De consulaire beroepsposten controleren de in artikel 1, § 1, opgesomde kiesbevoegdheidsvoorwaarden.".

Art. 8.In artikel 180bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "diplomatieke of" telkens opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "in het bevolkingsregister ingeschreven Belg die er een aanvraag toe indient. Het begeleidende schrijven wordt ondertekend door het hoofd van de diplomatieke of consulaire beroepspost." vervangen door de woorden "in het consulaire bevolkingsregister ingeschreven Belg die er een aanvraag toe indient." 3° in paragraaf 1 worden het derde, vierde en vijfde lid vervangen als volgt : "Tussen de eerste dag van de negende maand en de eerste dag van de zevende maand die voorafgaan aan de vastgestelde datum voor de gewone vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, stuurt elke consulaire beroepspost aan de bij hem ingeschreven Belgen een aanvraagformulier tot inschrijving, behalve wanneer de Belg reeds ingeschreven is op een consulaire kiezerslijst. Indien de Belg aan een van de in artikel 180, § 1, tweede lid, 2° of 3°, bedoelde gemeenten moet worden gehecht, wordt zijn gemeente van aanhechting vermeld op het formulier. Indien de Belg evenwel overeenkomstig artikel 180, § 1, tweede lid, 3°, aan een gemeente moet worden gehecht en zijn vader en moeder hun laatste inschrijving in de bevolkingsregisters van verschillende gemeenten hebben gehad, wordt de Belg verzocht aan te geven aan welk van deze gemeenten hij wenst te worden gehecht.

Indien de Belg gehecht moet worden aan een in artikel 180, § 1,tweede lid, 1°, 4° of 5°, bedoelde gemeente, geeft hij de gemeente aan waarvoor hij met alle middelen van recht het bewijs kan aanbrengen van een van de in die bepaling bedoelde aanhechtingsbanden. De controle van deze aanhechtingsband en van de bewijsstukken die hiertoe door de Belg werden afgegeven, gebeurt door de consulaire beroepspost die indien nodig contact opneemt met de betrokken Belgische gemeente. "; 4° in paragraaf 3 worden de woorden "diplomatieke of" telkens opgeheven en worden de woorden "in een gemeente bedoeld in artikel 180, tweede lid, 4°, moet worden ingeschreven" vervangen door de woorden "aan een gemeente bedoeld in artikel 180, tweede lid, 1°, 4° of 5° moet worden gehecht.Indien de Belg geen bewijsstuk voor de aanhechtingsband kan voorleggen, kan hij een verklaring op erewoord voorleggen waarvan het model wordt vastgelegd door de Koning."; 5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : " § 4.Na gecontroleerd te hebben of de aanvrager aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoet overeenkomstig artikel 180, § 4, schrijven de consulaire beroepsposten de kiezer in op de consulaire kiezerslijst. Deze lijst bevat, naast de gegevens voorzien in artikel 10, § 2, de door de kiezer gekozen stemwijze en de gemeente waaraan hij gehecht wordt.

Wanneer de consulaire beroepspost weigert een in het buitenland verblijvende Belg te erkennen als kiezer, betekent hij schriftelijk zijn met redenen omklede beslissing aan de betrokkene en deelt een afschrift van deze beslissing mee aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan de door hem aangewezen persoon.

De betrokkene kan binnen dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon.

De minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon doet uitspraak binnen vijftien dagen na de ontvangst van het bezwaarschrift en zijn beslissing wordt onmiddellijk schriftelijk betekend aan de betrokkene via de consulaire beroepspost waar hij ingeschreven is.

De betrokkene kan beroep instellen tegen deze beslissing voor het Hof van beroep van Brussel binnen een termijn van dertig dagen vanaf de betekening. Na het verstrijken van deze termijn is de beslissing van de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon definitief.

Het beroep wordt ingesteld door een verzoekschrift dat bezorgd wordt aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep van Brussel. Die brengt de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon daar dadelijk van op de hoogte.

De partijen beschikken over een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de bezorging van het verzoekschrift, om nieuwe conclusies in te dienen. Na het verstrijken van die termijn verstuurt de procureur-generaal binnen twee dagen het dossier, waarbij eventueel de nieuwe stukken of conclusies gevoegd zijn, naar de hoofdgriffier van het Hof van beroep van Brussel, dat ontvangst bericht.

De artikelen 28 tot 39 zijn van toepassing."; 6° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt : " § 5.In het in artikel 105 bedoelde geval, stelt de consulaire beroepspost de consulaire kiezerslijst vast op de tachtigste dag vóór de dag van de verkiezing.

In het in artikel 106 bedoelde geval, wordt de consulaire kiezerslijst vastgesteld op de datum van het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezing. De kiezers worden echter tot de stemming opgeroepen op basis van de lijst die opgesteld is voor de gewone vergadering van de kiescolleges, wanneer de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers plaatsvindt na de tachtigste dag vóór de datum van de gewone vergadering van de kiescolleges, wat als gevolg heeft dat er een verkiezing georganiseerd moet worden vóór de voorziene datum.

De vaststelling van de consulaire kiezerslijst in elke consulaire beroepspost gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens door deze posten in het Rijksregister van de natuurlijke personen. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vraagt aan het Rijksregister van de natuurlijke personen de consulaire kiezerslijst aan te maken.

Zodra de consulaire kiezerslijst vastgesteld is, verstuurt elk college van burgemeester en schepenen of gemeentecollege, langs digitale weg, aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de gegevens die nodig zijn om het stembureau vast te stellen waar de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven en die ervoor gekozen hebben om persoonlijk in België te stemmen, dit recht zullen uitoefenen.

Zodra de consulaire kiezerslijst vastgesteld is, stuurt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op digitale wijze een kopie van de lijst van Belgische kiezers die in het buitenland verblijven en die gekozen hebben voor de stemming bij briefwisseling, of de persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de consulaire beroepsposten, naar elke voorzitter van een kieskringhoofdbureau.

De bepalingen van de artikelen 15 en 93 zijn niet van toepassing op de consulaire kiezerslijst."; 7° paragraaf 5bis wordt opgeheven;8° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt : " § 6.Vanaf de datum waarop de kiezerslijst vastgesteld moet zijn, kan ieder die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op deze lijst de vermeldingen voorgeschreven in § 4, onjuist zijn, tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing bezwaar indienen bij de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon.

De procedure die de behandeling van het bezwaar bij de minister van Buitenlandse Zaken regelt, is identiek aan die welke voorzien is in de artikelen 20 tot 26 voor het college van burgemeester en schepenen. Er dient evenwel gelezen te worden : - in plaats van de woorden "het college van burgemeester en schepenen", de woorden "de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon"; - in plaats van het woord "gemeentesecretaris", de woorden "Voorzitter van het Directiecomité"; - in plaats van de woorden "het gemeentebestuur", de woorden "de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken".

De artikelen 27 tot 39 zijn eveneens van toepassing. Er dient evenwel gelezen te worden in plaats van de woorden "de burgemeester", de woorden "de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon". Het bevoegde Hof van Beroep is het Hof van Beroep van Brussel.". 9° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 7 en 8, luidende : " § 7.De in het buitenland verblijvende Belgen die op de kiezerslijst staan, worden daarvan geschrapt wanneer zij, tussen de dag waarop de lijst vastgesteld wordt en de dag van de verkiezing, ofwel niet langer voldoen aan de voorwaarde Belg te zijn, ofwel komen te overlijden, ofwel uit de consulaire bevolkingsregisters geschrapt worden.

De in het buitenland verblijvende Belgische kiezers die na de datum waarop de kiezerslijst wordt vastgesteld, het voorwerp zijn van een veroordeling of een beslissing die voor hen ofwel de uitsluiting van het kiesrecht ofwel de schorsing van dat recht op de datum van de verkiezing meebrengt, worden eveneens van de kiezerslijst geschrapt.

Indien de Belg na zijn inschrijving de wijze waarop hij voornemens is zijn stemrecht uit te oefenen wenst te wijzigen, bezorgt hij, persoonlijk of per post, een aanvraag in die zin aan de consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven. Deze wijziging geldt voor elke wetgevende verkiezing die plaatsvindt vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op deze aanvraag. § 8. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bezorgt de exemplaren of kopieën van de consulaire kiezerslijst van de kiezers die in het buitenland verblijven, zodra deze opgemaakt is, aan de personen die handelen in naam van een politieke partij en die hiertoe per aangetekende zending aan de minister van Buitenlandse Zaken een aanvraag doen ten laatste de drieëndertigste dag voor de verkiezingsdag.

Elke politieke partij kan slechts één gratis elektronisch exemplaar van de lijst verkrijgen, voor zover deze een kandidatenlijst neerlegt voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De geleverde lijst bevat enkel de Belgische kiezers in het buitenland die gehecht zijn aan een gemeente die deel uitmaakt van het ambtsgebied van de kieskring waarvoor de politieke partij een kandidatenlijst neerlegt.

Indien een politieke partij geen kandidatenlijst voordraagt, kan zij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis vastgestelde strafsancties.

Artikel 17, §§ 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing.".

Art. 9.Artikel 180ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 180ter.§ 1. De kiezer brengt zijn stem uit in de gemeente waaraan hij gehecht is met toepassing van artikel 180, § 1." § 2. De consulaire beroepspost verstuurt naar de verblijfplaats van de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft, een oproepingsbrief voor de verkiezing volgens de in artikel 107 voorgeschreven nadere regels.

Hiertoe stuurt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, onmiddellijk na de vaststelling van de kiezerslijst, aan de consulaire beroepsposten, de gegevens die door de gemeenten werden doorgestuurd met toepassing van artikel 180bis, § 5, vierde lid. § 3. Om toegelaten te kunnen worden tot de stemming in een Belgische gemeente, mag de Belg die in het buitenland verblijft, in afwijking van artikel 142, artikel 3, zijn identiteit bewijzen met een ander document dan de identiteitskaart."

Art. 10.In artikel 180quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "waarvoor hij gekozen heeft om er ingeschreven te worden" vervangen door de woorden "waaraan hij gehecht is";2° in § 3 worden de woorden "van inschrijving" vervangen door de woorden "van aanhechting".

Art. 11.In de Titel IVbis, Hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van Afdeling 3 vervangen als volgt : "Afdeling 3. De persoonlijke stemming in de consulaire beroepsposten.".

Art. 12.In artikel 180quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1 worden de woorden "Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van inschrijving van de in het buitenland verblijvende Belg, stuurt, via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven," vervangen door de woorden "De consulaire beroepspost op wiens consulaire lijst de kiezer is ingeschreven, stuurt";2° In § 2, tweede lid, worden de woorden ", vergezeld van een kopie van de kiezerslijst die die manier van stemmen gekozen hebben, ontvangen worden, worden zij door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgestuurd naar de diplomatieke of" vervangen door de woorden "ontvangen worden, worden zij door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken opgestuurd naar de";3° in § 2, derde lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;4° in § 3 wordt het woord "vier" telkens vervangen door het woord "twee";5° in § 3, tweede lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;6° in § 3, derde lid, worden de woorden "diplomatieke of" telkens opgeheven en worden de woorden ", van de ambassade van België," ingevoegd tussen de woorden "consulaire beroepspost" en de woorden "en onder de Belgische kiezers";7° in § 3, vierde lid, worden de woorden "diplomatieke of consulaire post, onder de leden van de diplomatieke of consulaire beroepspost en onder de kiezers die ingeschreven zijn bij de diplomatieke of" vervangen door de woorden "consulaire post, onder de leden van de consulaire beroepspost van de ambassade van België of onder de kiezers die ingeschreven zijn bij de".8° in § 3, vijfde lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;9° in § 3 wordt het zesde lid opgeheven;10° in § 4, eerste lid, worden de woorden "diplomatieke of" telkens opgeheven;11° in § 4, derde lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;12° in § 4, vierde lid, worden de woorden "diplomatieke of consulaire beroepsposten waar de stemmen worden geteld" vervangen door de woorden "consulaire beroepsposten waar de stemmen worden geteld en onder de personen belast met het doorsturen van de stembiljetten volgens de bepalingen van § 5";13° in § 5, tweede lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;14° in § 6, tweede lid, worden de woorden "en de voorzitter van het collegehoofdbureau" opgeheven;15° in § 6, derde lid, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;16° in § 7, worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven.

Art. 13.In Titel IVbis, Hoofdstuk II, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van Afdeling 4 vervangen als volgt : "Afdeling 4. - De stemming bij volmacht in de consulaire beroepsposten.".

Art. 14.In artikel 180sexies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;2° in § 3 worden de woorden "diplomatieke of" opgeheven;3° in § 4 worden de woorden "het college van burgemeester en schepenen" vervangen door de woorden "de consulaire beroepspost op wiens consulaire kiezerslijst deze is ingeschreven";4° in § 5 worden de woorden "diplomatieke of" telkens opgeheven;5° in § 5 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 15.In artikel 180septies van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden het eerste, tweede en derde lid opgeheven;2° in § 1, vierde lid, dat het eerste lid wordt, worden de woorden "via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar zij ingeschreven zijn" vervangen door de woorden "via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken";3° in § 1, vierde lid, dat het eerste lid, 4°, wordt, worden de woorden "conform het bij dit Wetboek gevoegd model Ibis-a" vervangen door de woorden "opgesteld door de Koning";4° in § 1, vijfde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "de Belgische gemeenten van inschrijving met toepassing van artikel 180bis, § 4, derde lid" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met toepassing van artikel 180bis, § 5";5° in § 1, zesde lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "minister van Binnenlandse Zaken" vervangen door het woord "Koning";6° in § 4, eerste lid, worden de woorden "het college van burgemeester en schepenen " vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken";7° in § 4 wordt het tweede lid opgeheven;8° in § 5, derde lid, worden de woorden "Ingeval het in het eerste lid bedoelde kanton volledig geautomatiseerd is" vervangen door de woorden "Ingeval de stemming in het in het eerste lid bedoelde kanton volledig elektronisch gebeurt";9° in § 5, vijfde lid, worden de woorden "Ingeval de kieskring volledig geautomatiseerd is" vervangen door de woorden "Ingeval de stemming in de kieskring volledig elektronisch gebeurt".

Art. 16.In artikel 209 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 17.Het model van onderrichtingen Ibis-a, gevoegd bij hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement

Art. 18.In artikel 1 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden "of ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters bijgehouden in een van de consulaire beroepsposten die zich in een Staat bevinden die geen lidstaat is van de Europese Unie"; 2° in § 2, eerste lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1° de Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters bijgehouden in een van de consulaire beroepsposten die zich in een lidstaat van de Europese Unie bevinden, die voldoen aan de kiesvoorwaarden bedoeld in § 1, eerste lid, 2° en 4°, die erom vragen, in overeenstemming met hoofdstuk II, afdeling II, van deze titel, bij de Belgische consulaire post waarvan ze afhangen en die niet uitdrukkelijk de wens hebben uitgedrukt om hun stemrecht uit te oefenen in de lidstaat waarin ze verblijven;".

Art. 19.In artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden ", 15bis" opgeheven.

Art. 20.In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet en het koninklijk besluit van 11 april 1994, worden de woorden "de lijst op van de kiezers bedoeld in artikel 1, § 1, en § 2, eerste lid, 2° " vervangen door de woorden "de lijst op waarop de Belgische kiezers bedoeld in artikel 1, § 1, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van deze gemeente, alsook de kiezers bedoeld in artikel 1, § 2, eerste lid, 2°, verzameld worden".

Art. 21.Artikel 4 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.§ 1. De bepalingen van de artikelen 4, 89bis, 90 en 91 van het Kieswetboek zijn van toepassing op de Belgische kiezers bedoeld in artikel 1, § 1, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, alsook op de kiezers die bedoeld worden in artikel 1, § 2, eerste lid, 2°. § 2. Uiterlijk de vijfentwintigste dag voor die van de verkiezing stuurt het gemeentebestuur langs elektronische weg aan de gouverneur of aan de door hem aangewezen ambtenaar, de lijst van de kiezers verdeeld per afdeling, welke lijst eveneens de Belgische kiezers omvat die in het buitenland verblijven en die voorkomen op een consulaire lijst van kiezers die persoonlijk of bij volmacht in België stemmen.

De gouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar controleert de overeenstemming van deze lijst met de artikelen 90 en 91 en valideert deze met zijn elektronische handtekening, ten laatste vijftien dagen voor de verkiezing.

Voor de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden die lijsten gestuurd aan de bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen of aan de ambtenaar die deze overheid aanwijst.

Voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren worden de exemplaren bedoeld in het eerste lid respectievelijk aan de arrondissementscommissaris van Moeskroen en aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren gestuurd.".

Art. 22.In Titel 1, Hoofdstuk 1, van dezelfde wet, wordt het opschrift van Afdeling II vervangen als volgt : "Lijst van de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven".

Art. 23.Artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en van 11 april 1994, wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.§ 1. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters bijgehouden in de consulaire beroepsposten die zich in een Staat bevinden die geen lidstaat is van de Europese Unie en die voldoen aan de kiesvoorwaarden bedoeld in artikel 1, § 1, zijn onderworpen aan de kiesplicht.

Iedere Belg in het buitenland bedoeld in artikel 1, § 2, eerste lid, 1°, kan zijn aanvraag tot deelneming aan de stemming indienen bij middel van een formulier, waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld. § 2. De personen bedoeld in § 1 worden gehecht als kiezer aan een Belgische gemeente volgens de criteria bedoeld in artikel 180, § 1, tweede lid, van het Kieswetboek.

Zij oefenen hun stemrecht uit ofwel persoonlijk of bij volmacht in een stembureau op het grondgebied van het Koninkrijk, ofwel persoonlijk of bij volmacht in de consulaire beroepspost waarbij zij ingeschreven zijn, ofwel per briefwisseling. Deze stemwijze mag echter niet verschillen van de gekozen stemwijze voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 180bis, § 2, van het Kieswetboek.

De consulaire beroepsposten controleren de in artikel 1 opgesomde kiesbevoegdheidsvoorwaarden.".

Art. 24.Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.§ 1. Bij zijn inschrijving in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de consulaire beroepsposten die zich in een Staat bevinden die geen lidstaat is van de Europese Unie, overhandigt de consulaire beroepspost aan de Belg een aanvraagformulier tot inschrijving waarvan het model vastgelegd wordt door de Koning. De consulaire post overhandigt dit formulier ook aan elke in het consulaire bevolkingsregister ingeschreven Belg die hierom vraagt.

De consulaire beroepspost die zich in een lidstaat van de Europese Unie bevindt, overhandigt op eenvoudig verzoek van de Belg het aanvraagformulier tot inschrijving bedoeld in artikel 5, § 1, tweede lid.

De aanvragen tot inschrijving bedoeld in de vorige leden gelden voor de deelname van de Belg aan elke verkiezing van het Europees Parlement die zal plaatsvinden vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de neerlegging van het formulier, zo lang als de Belg ingeschreven blijft in het bevolkingsregister van dezelfde consulaire beroepspost.

Een Belg die in het buitenland verblijft in een lidstaat van de Europese Unie kan om de intrekking van zijn inschrijving vragen. § 2. De bepalingen van artikel 180bis, § 1, vierde en vijfde lid, § 2, § 3, eerste lid en § 4, van het Kieswetboek zijn van toepassing op de inschrijving op de consulaire kiezerslijst.".

Art. 25.Artikel 7 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 april 1994, wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.§ 1. Op de eerste dag van de tweede maand die voorafgaat aan deze waarin de verkiezing van het Europees Parlement plaatsvindt, maakt de consulaire beroepspost de lijst op van de Belgische kiezers die er ingeschreven zijn voor de verkiezing van het Europees Parlement. § 2. De bepalingen van artikel 180bis, § 5, derde tot zesde lid, § 6 en § 7, van het Kieswetboek zijn van toepassing op de vaststelling van de consulaire kiezerslijst, onder voorbehoud van volgende wijzigingen : 1° voor de toepassing van artikel 180bis, § 5, vijfde lid, moet in plaats van het woord "kieskringhoofdbureau" het woord "provinciehoofdbureau" gelezen worden;2° voor de toepassing van artikel 180bis, § 7, moet deze aangevuld worden met volgende leden : "Tot de dag van de verkiezing worden van de consulaire kiezerslijst van de Belgen in het buitenland geschrapt zij, bedoeld in artikel 1, § 2, eerste lid, 1°, die blijkens de gegevens die zijn meegedeeld door de lidstaat van de Europese Unie waar zij verblijven, in die lidstaat als kiezers werden ingeschreven. Als de verkiezing van het Europees Parlement plaatsvindt op dezelfde dag als de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, kunnen de Belgen bedoeld in het vorige lid hun stemrecht echter uitoefenen voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.".".

Art. 26.Artikel 8 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 8.De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bezorgt exemplaren of kopieën van de consulaire lijst van de kiezers die in het buitenland verblijven, zodra deze opgemaakt is, aan de personen die handelen in naam van een politieke partij en die hiertoe per aangetekende zending aan de minister van Buitenlandse Zaken een aanvraag doen ten laatste de vijfentwintigste van de derde maand die voorafgaat aan deze van de verkiezing van het Europees Parlement en die zich er schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen bij deze verkiezing.

Elke politieke partij kan slechts één gratis elektronisch exemplaar van de lijst verkrijgen, voor zover deze een kandidatenlijst neerlegt voor de verkiezing van het Europees Parlement. De geleverde lijst bevat enkel de Belgische kiezers in het buitenland die gehecht zijn aan een gemeente die deel uitmaakt van het ambtsgebied van het kiescollege waarvoor de politieke partij een kandidatenlijst neerlegt.

Indien de politieke partij geen kandidatenlijst voordraagt, kan zij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis van dit Wetboek vastgestelde strafsancties.

Artikel 17, §§ 2 en 3, van het Kieswetboek, zijn van overeenkomstige toepassing."."

Art. 27.In artikel 10, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, wordt het zesde lid opgeheven.

Art. 28.Artikel 11 van dezelfde wet gewijzigd bij de wet en het koninklijk besluit van 11 april 1994 wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.§ 1. Ten minste veertien dagen voor de verkiezingsdag zendt het college van burgemeester en schepenen of gemeentecollege tegen ontvangstbewijs, enerzijds aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau op elektronische wijze een voor echt verklaard uittreksel van de kiezerslijst, opgemaakt per stemafdeling, en anderzijds, aan elke voorzitter van een stembureau, twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst van de kiezers die opgeroepen werden om te stemmen in zijn afdeling.

Tot op de dag van de verkiezing bezorgt het college van burgemeester en schepenen of gemeentecollege aan de voorzitter van elk stembureau de beslissingen die de inschrijving of schrapping van deze lijst met zich meebrengen en die de kiezers die in deze afdeling opgeroepen worden om te stemmen, betreffen. § 2. Ten minste veertien dagen voor de verkiezingsdag bezorgen de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bovendien, tegen ontvangstbewijs, twee bijkomende voor echt verklaarde uittreksels uit de kiezerslijst, respectievelijk aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van Moeskroen, die deze onmiddellijk bezorgen aan de voorzitters van de stembureaus die door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen werden met toepassing van artikel 89bis van het Kieswetboek.

Tot op de dag van de verkiezing bezorgen ze aan de voorzitters van de stembureaus bedoeld in het eerste lid, de beslissingen die de inschrijving of schrapping van deze lijst met zich meebrengen.".

Art. 29.Artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1994 en 16 juli 1997, wordt opgeheven.

Art. 30.Artikel 14 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 31.In artikel 16, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden "van de kiezers bedoeld in artikel 1, § 1 en § 2, eerste lid, 2° " vervangen door de woorden "van de Belgische kiezers bedoeld in artikel 1, § 1, ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, alsook de kiezers bedoeld in artikel 1, § 2, eerste lid, 2° ".

Art. 32.Artikel 17 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet en het koninklijk besluit van 11 april 1994, wordt opgeheven.

Art. 33.In artikel 21 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Voor de toepassing van deze bepaling, wanneer de voordrachtsakte wordt ondertekend door een Belgische kiezer die in het buitenland verblijft, is de gemeente bedoeld in het eerste lid de gemeente van aanhechting zoals bepaald met toepassing van artikel 5, § 2"; 2° in § 2 wordt het zesde lid aangevuld met de volgende zin : "Wat de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven betreft, wordt de hoedanigheid van kiezer elektronisch erkend door de consulaire post waar zij zijn ingeschreven.".

Art. 34.In artikel 26 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 35.In artikel 27, vijfde lid, laatst gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden ", die ingeschreven of vermeld staan in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente," ingevoegd tussen de woorden "bedoelde kiezers" en het woord "kunnen".

Art. 36.In Titel 3, Hoofdstuk 3, van dezelfde wet, wordt het opschrift van Afdeling III vervangen als volgt : "Verschillende stemwijzen voor de Belgen die in het buitenland verblijven".

Art. 37.Artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 31.De bepalingen van artikel 180ter van het Kieswetboek zijn van toepassing op de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven bedoeld in artikel 5, § 1, die persoonlijk stemmen in een stembureau op het grondgebied van het Rijk.".

Art. 38.In dezelfde wet wordt een artikel 31/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 31/1.De bepalingen van artikel 180quater van het Kieswetboek zijn van toepassing op de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven bedoeld in artikel 5, § 1, die bij volmacht stemmen in een stembureau op het grondgebied van het Rijk.

Voor deze toepassing dient artikel 180quater, § 1, echter aangevuld te worden met de woorden ", waarbij deze gemachtigde verplicht dezelfde kiezer zal zijn als degene die aangewezen wordt in het kader van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers".".

Art. 39.In dezelfde wet wordt een artikel 31/2 ingevoegd, luidende : "

Art. 31/2.De bepalingen van artikel 180quinqiuies van het Kieswetboek zijn van toepassing op de kiezers die in het buitenland verblijven, bedoeld in artikel 5, § 1, die persoonlijk stemmen in de consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven." Voor deze toepassing, echter : 1° dienen in artikel 180quinquies, § 2, eerste lid, in plaats van de woorden "van het kieskringhoofdbureau" de woorden "van het provinciehoofdbureau" gelezen te worden;2° dient artikel 180quinquies, § 6, als volgt gelezen te worden : " § 6.Het gewestelijke stemopnemingsbureau stelt, voor elk van de colleges, een tabel op waarin de resultaten van de telling van de stemmen vermeld worden, in de volgorde en volgens de aanwijzingen van een modeltabel bedoeld in artikel 33, tweede lid, 4°, a).

De resultaten van de stemopneming van de stemmen van de in het buitenland verblijvende Belgen worden op elektronische wijze door de voorzitter van het gewestelijke stemopnemingsbureau, opgestuurd naar de voorzitter van het collegehoofdbureau. De voorzitter van het gewestelijke stemopnemingsbureau neemt alle nodige maatregelen opdat deze resultaten tijdig bij de voorzitter van het collegehoofdbureau toekomen.

De resultaten van de stemopneming van de stemmen van de in het buitenland verblijvende Belgen die in een consulaire beroepspost gestemd hebben, worden opgenomen in het geheel van de stemmen die uitgebracht zijn in het college.".".

Art. 40.In dezelfde wet wordt een artikel 31/3 ingevoegd, luidende : "

Art. 31/3.De bepalingen van artikel 180sexies van het Kieswetboek zijn van toepassing op de kiezers bedoeld in artikel 5, § 1, die bij volmacht stemmen in de consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Voor deze toepassing dient artikel 180sexies, § 1, echter aangevuld te worden met de woorden ", waarbij deze gemachtigde verplicht dezelfde kiezer zal zijn als degene die aangewezen wordt in het kader van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers".".

Art. 41.In dezelfde wet wordt een artikel 31/4 ingevoegd, luidende : "

Art. 31/4.§ 1. Ten laatste op de vierentwintigste dag vóór de dag van de verkiezing, stuurt de voorzitter van het provinciehoofdbureau, via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, aan de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers die ervoor gekozen hebben per briefwisseling te stemmen, een kiesomslag die het volgende omvat : 1° een retouromslag A, met het adres van de voorzitter van het provinciehoofdbureau waartoe de in het buitenland verblijvende Belg behoort;2° een neutrale omslag B van blauwe kleur, met een stembiljet identiek aan deze afgegeven aan de kiezers die stemmen in de gemeente van aanhechting in België, op de keerzijde gemerkt met een stempel dragende de datum van de verkiezing alsmede de vermelding "stemming van Belgen in het buitenland - Europees Parlement";3° een formulier dat de kiezer verzocht wordt te ondertekenen nadat hij het heeft ingevuld met de vermelding van zijn naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres;4° de onderrichtingen opgesteld door de Koning. Voor de voorbereiding van de kiesomslagen, baseren de provinciehoofdbureaus zich op de kiezerslijsten die hen zijn meegedeeld door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met toepassing van artikel 7, § 2.

Het model van de omslagen en van het formulier, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Koning bepaald. § 2. De in het buitenland verblijvende Belg brengt zijn stem uit op het stembiljet dat zich bevindt in de neutrale omslag B, bedoeld in § 1, eerste lid, 2°. Hij plaatst het behoorlijk dichtgevouwen stembiljet in die omslag, die hij sluit.

In de retouromslag A die de in het buitenland verblijvende Belgische kiezer bezorgt aan de provinciehoofdbureaus, steekt hij eensdeels de neutrale omslag B, die het stembiljet bevat en anderdeels, het door hem behoorlijk ingevulde formulier bedoeld in § 1, eerste lid, 3°. § 3. Wanneer de verkiezing van het Europees Parlement op dezelfde dag plaatsvindt als deze van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gebeurt de verzending bedoeld in § 1 ten laatste de twaalfde dag die voorafgaat aan die van de stemming, gelijktijdig met deze voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voor de verzending van zijn stem per briefwisseling, gaat de Belg die in het buitenland verblijft als volgt tewerk : 1° de in het buitenland verblijvende Belg brengt zijn stem uit op het stembiljet dat zich bevindt in de neutrale omslag B, bedoeld in § 1, eerste lid, 2°.Hij plaatst het behoorlijk dichtgevouwen stembiljet in die omslag, welke hij sluit; 2° in dezelfde retouromslag A bedoeld in artikel 180septies, § 1, eerste lid, 1°, van het Kieswetboek, die de in het buitenland verblijvende Belgische kiezer bezorgt aan de provinciehoofdbureaus, steekt hij eensdeels de neutrale omslag B van blauwe kleur die het stembiljet voor het Europees Parlement bevat, alsook de neutrale omslag B die het stembiljet voor de Kamer van volksvertegenwoordigers bevat, bedoeld in artikel 180septies, § 1, vierde lid, 2°, van het Kieswetboek en anderdeels het door hem behoorlijk ingevulde formulier bedoeld in artikel 180septies, § 1, eerste lid, 3°. § 4. Met de retouromslagen die aan de provinciehoofdbureaus toekomen na de sluiting van de in België ingestelde stembureaus, wordt geen rekening gehouden en zij worden vernietigd door de voorzitter van het provinciehoofdbureau. § 5. De voorzitter van het provinciehoofdbureau opent deze omslagen naarmate zij inkomen. De namen van de kiezers worden op de lijsten die door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken meegedeeld zijn, aangestipt, na verificatie van de overeenstemming van de gegevens in die lijsten met de vermeldingen van het formulier bedoeld in § 1, eerste lid, 3°.

De neutrale omslagen B met de stembiljetten worden behoorlijk gesloten bewaard tot bij het begin van de stemopnemingsverrichtingen. § 6. Op de dag van de verkiezing, bij de sluiting van de stembureaus, laat de voorzitter van het provinciehoofdbureau tot de opneming van de stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen overgaan door deze stembiljetten te verdelen onder de stemopnemingsbureaus van het kanton waarvan de hoofdplaatsgemeente van het college deel uitmaakt.

De in het eerste lid bedoelde stemopnemingsbureaus kunnen pas beginnen met hun verrichtingen nadat de stembiljetten afkomstig van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers gemengd zijn met de stembiljetten bedoeld in artikel 149, eerste lid, van het Kieswetboek.

Als de stemming in het in het eerste lid bedoelde kanton volledig elektronisch gebeurt, verdeelt de voorzitter van het provinciehoofdbureau de stembiljetten die afkomstig zijn van de in het buitenland verblijvende Belgen onder de stemopnemingsbureaus van een ander kanton van deze provincie.

De stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode worden opgenomen door het stemopnemingsbureau aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van Sint-Genesius-Rode.

In de provincies waar de stemming volledig elektronisch is, verstuurt de voorzitter van het provinciehoofdbureau de stembiljetten die van de Belgen in het buitenland komen naar de voorzitter van het collegehoofdbureau, die deze verdeelt over de provincies van het college waar de stemming niet volledig elektronisch gebeurt.

Als de stemming in het college volledig elektronisch gebeurt, vormt de voorzitter van het collegehoofdbureau één of meerdere manuele stemopnemingsbureaus, overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen van deze wet.".

Art. 42.In artikel 33, tweede lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt de bepaling onder 3°, b), vervangen als volgt : "b) wordt hetzelfde artikel met volgend lid aangevuld : "Het stemopnemingsbureau begint met de stemopneming op het tijdstip door de Koning bepaald in uitvoering van het eerste lid. Met het oog hierop ontvangen de leden van het bureau, samen met de getuigen, indien deze dit wensen, de omslagen voor hen bestemd in het in artikel 150, derde lid, aangewezen lokaal. De voorzitter van het stemopnemingsbureau geeft aan de gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen van de kantonhoofdplaats een ontvangstbewijs af.";".

Art. 43.In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt de bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende : "1° /1 voor de Belgen die op het grondgebied verblijven van een Staat die geen lid is van de Europese Unie en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die in de consulaire beroepsposten worden bijgehouden;".

Art. 44.In dezelfde wet wordt een artikel 43ter ingevoegd, luidende : "

Art. 43ter.Als de minister van Binnenlandse Zaken een vraag ontvangt van een andere lidstaat van de Europese Unie over het recht op kandidaatstelling van een Belgische onderdaan die in die lidstaat als kandidaat ingeschreven is voor de verkiezing van het Europees Parlement, stuurt deze aan de lidstaat van verblijf de informatie betreffende het recht op kandidaatstelling van de onderdaan, binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving of indien mogelijk binnen een kortere termijn als de lidstaat hierom vraagt."

Art. 45.De modellen van onderrichtingen voor de kiezer Ib-a, Ib-b en Ib-c gevoegd, bij dezelfde wet, worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepaling

Art. 46.Als overgangsmaatregel zullen, op het moment van inwerkingtreding van deze wet, de Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden in de consulaire beroepsposten die zich in een Staat bevinden die geen lidstaat is van de Europese Unie, automatisch opgenomen worden als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement met dezelfde stemwijze en dezelfde gemeente van aanhechting in België als voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers waarvoor ze kiezer zijn in toepassing van de bepalingen van artikel 180 van het Kieswetboek.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-2032 Integraal verslag : 20 oktober 2016

^