Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 januari 2014
gepubliceerd op 06 februari 2014

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000041
pub.
06/02/2014
prom.
07/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/07/2014000041/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

7 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn.

Art. 3.In artikel 1, § 2, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, vervangen bij de wet van 11 april 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" telkens vervangen door de woorden "van de Europese Unie";2° in het tweede lid, worden de woorden "van een individuele civielrechtelijke of strafrechtelijke beslissing," vervangen door de woorden "van een individuele rechterlijke beslissing of een administratieve beslissing, voor zover deze beslissing het voorwerp kan uitmaken van een gerechtelijk beroep,".

Art. 4.In het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel I van dezelfde wet, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 5.In artikel 8 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 6.In artikel 14 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 7.In artikel 21 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type wet prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie";2° in § 2, vierde lid, worden de woorden "die vertegenwoordigd is in een van beide Kamers" vervangen door de woorden "die door ten minste één parlementslid vertegenwoordigd is in een van de parlementaire assemblees, ongeacht of zulks op Europees, federaal, gemeenschaps- of gewestelijk niveau is";3° in § 2 wordt het negende lid vervangen door wat volgt : "Voor de kandidaten die onderdanen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, omvat de akte van bewilliging voor ieder van hen een schriftelijke en ondertekende verklaring : 1° die zijn nationaliteit, geboortedatum en -plaats, laatste adres in de lidstaat van herkomst en het adres van zijn hoofdverblijfplaats in België vermeldt;2° waarin bevestigd wordt dat hij tegelijkertijd niet in een andere lidstaat kandidaat is; 3° die eveneens te kennen geeft dat zijn recht op kandidaatstelling hem in de lidstaat van herkomst niet is ontnomen ingevolge een individuele rechterlijke beslissing of een administratieve beslissing voor zover deze beslissing het voorwerp kan uitmaken van een gerechtelijk beroep."; 4° paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt : " § 7.Zodra een voordracht van kandidaten, waartussen zich een of meerdere kandida(a)t(en) die onderdaan is/zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie bevindt/bevinden, wordt overhandigd aan de voorzitter van een collegehoofdbureau, stuurt deze onverwijld aan de minister van Binnenlandse Zaken, de lijst van de kandidaten en de schriftelijke verklaringen bedoeld in § 2, negende lid.

De minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde deelt de in § 2, negende lid, bedoelde schriftelijke verklaring mee aan de bevoegde overheden van de betrokken lidstaat van herkomst opdat deze hem ervan op de hoogte brengen of de betrokken persoon zijn recht op kandidaatstelling in deze Staat niet verloren is.

Zodra de minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde deze informatie heeft ontvangen, stuurt hij deze door naar de voorzitter van het betrokken collegehoofdbureau en naar de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers.".

Art. 8.In artikel 22, tweede lid, 4°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Belgische kandidaten die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap verblijf houden en die bij hun akte van bewilliging niet de verklaring bedoeld bij artikel 21, § 2, zevende lid hebben gevoegd" worden vervangen door de woorden "de Belgische kandidaten die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie verblijven en die bij hun akte van bewilliging niet de verklaring bedoeld in artikel 21, § 2, achtste lid, gevoegd hebben";2° de woorden "de kandidaten die onderdanen zijn van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap en die bij hun akte van bewilliging niet de verklaring en het attest bedoeld in artikel 21, § 2, achtste lid, hebben gevoegd, of die blijkens de door de Staat van herkomst medegedeelde informatie, het passief kiesrecht in die Staat hebben verloren" worden vervangen door de woorden "de kandidaten die onderdanen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie die, op basis van de informatie die meegedeeld werd door de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 21, § 7, tweede lid, hun recht op kandidaatstelling in die Staat hebben verloren".

Art. 9.In artikel 32 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen " vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 10.In artikel 33 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 11.Artkel 36, tweede lid, 5°, van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 bron diensten van de eerste minister Wet tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type wet prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 bron diensten van de eerste minister Wet tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten - Erratum sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing : "5° moet artikel 178 aangevuld worden met het volgend lid : "Indien de informatie bedoeld in artikel 21, § 7, derde lid, betreffende het verlies van het recht op kandidaatstelling van een kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie, doorgestuurd wordt naar het betrokken collegehoofdbureau na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten en voor de openbare afkondiging van de verkiezingsuitslagen, gaat het bureau, in overeenstemming met de artikelen 172 en 173, tewerk alsof deze kandidaat niet op de lijst gestaan had waarop hij zich kandidaat gesteld had. De betrokken kandidaat, die zijn recht op kandidaatstelling in zijn lidstaat van herkomst verloren heeft, mag niet gekozen verklaard worden en er wordt hem geen aandeel toegekend van het aantal stembiljetten ten gunste van de volgorde van voordracht. Er wordt echter rekening gehouden met het aantal stembiljetten waarop uitsluitend naast zijn naam een stem is uitgebracht of bovenaan op de lijst en tegelijk naast zijn naam om het stemcijfer van de lijst te bepalen waarop hij zich kandidaat gesteld had.";".

Art. 12.In artikel 39 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" telkens vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Art. 13.In artikel 41, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten en van 5 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 1°, worden de woorden "van de Europese Gemeenschappen" telkens vervangen door de woorden "van de Europese Unie";2° in het 1° bis, worden de woorden "niet ten gevolge van een individuele, civielrechtelijke of strafrechtelijke beslissing in zijn Staat van herkomst het stemrecht hebben verloren" vervangen door de woorden "niet ingevolge een individuele gerechtelijke beslissing of een administratieve beslissing, voor zover deze beslissing het voorwerp kan uitmaken van een gerechtelijk beroep, het verkiesbaarheidsrecht in zijn lidstaat van herkomst hebben verloren".

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 43bis ingevoegd, luidende : "

Art. 43bis.Indien de informatie bedoeld in artikel 21, § 7, derde lid, betreffende het verlies van het recht op kandidaatstelling van een kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie, doorgestuurd wordt naar het betrokken collegehoofdbureau en naar de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers na de openbare afkondiging van de verkiezingsuitslagen, worden volgende procedures gevolgd : 1° als deze informatie doorgestuurd wordt voor de geldigverklaring van de kiesverrichtingen bedoeld in artikel 43, kan de verkiezing van de effectief of plaatsvervangend verkozene niet geldig verklaard worden. De Kamer van volksvertegenwoordigers verdeelt de zetels opnieuw en wijst de verkozenen opnieuw aan overeenkomstig artikel 36, tweede lid, 5° ; 2° als deze informatie doorgestuurd wordt na de geldigverklaring van de verkiezingen bedoeld in artikel 43, verliest de effectieve of plaatsvervangende verkozene deze hoedanigheid in het Europese Parlement van rechtswege.".

Art. 15.In artikel 45 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 11 april 1994, worden de woorden "van de Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "van de Europese Unie".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3100.

Integraal verslag : 28 november 2013.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2365.

Handelingen van de Senaat : 12 december 2013.

^