Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 november 2022
gepubliceerd op 22 december 2022

Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022034342
pub.
22/12/2022
prom.
22/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene Bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt

Art. 2.In de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende: "

Art. 1bis.§ 1. Het notarisambt kan worden uitgeoefend als notaris-titularis overeenkomstig artikel 45, als toegevoegde notaris overeenkomstig de artikelen 49bis en 49ter of als geassocieerde notaris met een notaris-titularis overeenkomstig artikel 52, § 2.

De notaris-titularis en de geassocieerde notaris oefenen hun ambt uit als zelfstandigen. De toegevoegde notaris oefent het ambt uit als loontrekkende. § 2. Behoudens uitdrukkelijke afwijking of verduidelijking zijn de bepalingen van deze wet die gelden voor de notarissen, zowel van toepassing op de notarissen-titularis, als op de geassocieerde en toegevoegde notarissen.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor de bepalingen die zijn voorgeschreven door of krachtens andere wetgevende teksten betreffende de bevoegdheid en de opdrachten van de notarissen en alle reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van het notarisambt, met inbegrip van de notariële deontologie en tucht.

In afwijking van het eerste lid zijn de bepalingen van Titel II slechts van toepassing op de toegevoegde notaris voor zover dit uitdrukkelijk bepaald is."

Art. 3.In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de tweede zin, die aanvangt met de woorden "Een jaar voor het bereiken van deze leeftijdsgrens" en eindigt met de woorden "een aanvang kan worden genomen", het tweede lid;2° in het eerste lid, dat het tweede lid wordt, wordt het woord "zij" vervangen door de woorden "de notarissen-titularis";3° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, eerste zin, wordt het woord "notaris" vervangen door het woord "notaris-titularis".

Art. 4.In artikel 3 van dezelfde wet wordt het woord "dienst" vervangen door het woord "ambt".

Art. 5.Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 9 april 1980 en 6 juli 2017, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De standplaats van de notaris is de gemeente. Wanneer het grondgebied van de gemeente over verschillende gerechtelijke kantons is ingedeeld, dan is de standplaats van de notaris het deel van de gemeente gelegen in een specifiek gerechtelijk kanton. In geval van fusie of wijziging van gemeentes wordt de standplaats van de notaris de volledige gefusioneerde of nieuwe gemeente, in voorkomend geval beperkt tot een specifiek gerechtelijk kanton."

Art. 6.In artikel 5 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, gewijzigd bij artikel 125 van de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten, zelf gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "In de gevallen waarin de wet de verschijning via videoconferentie met het oog op een gedematerialiseerde akte toelaat, verschijnen de partijen virtueel binnen het ambtsgebied van de instrumenterende notaris."; 2° in paragraaf 2, worden de woorden "of juridisch" ingevoegd tussen het woord "fysiek" en de woorden "niet in staat".

Art. 7.In artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1995 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999 en van 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 7° worden de woorden "handelsvennootschap of van een nijverheids- of handelsinrichting" vervangen door de woorden "nijverheids- of handelsonderneming";b) in de bepaling onder 8°, worden de woorden "van een handelsvennootschap of" opgeheven;c) in de Franse tekst van de bepaling onder 8° worden de woorden "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" vervangen door de woorden "entreprise industrielle ou commerciale"; d) het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° een akte te verlijden zonder geprovisioneerd te zijn.".

Art. 8.In artikel 8 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of een andere notaris van het kantoor" ingevoegd tussen de woorden "waarin zij zelf" en de woorden ", hun echtgenoot";2° in het eerste lid worden de woorden "hun echtgenoot of wettelijk samenwonende of hun bloed- of aanverwanten" vervangen door de woorden "de echtgenoot of wettelijk samenwonende of de bloed- of aanverwanten";3° in het eerste lid worden de woorden "van één van deze notarissen" ingevoegd tussen de woorden "in de zijlijn tot en met de tweede graad," en de woorden "partij zijn";4° in het eerste lid worden de woorden "te hunnen voordele" vervangen door de woorden "ten voordele van deze personen";5° in het tweede lid worden de woorden "kapitaalvennootschap, van een besloten vennootschap of van een coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";6° in het tweede lid worden de woorden "de notaris, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, zijn bloedverwant of zijn aanverwant in de verboden graad" vervangen door de woorden "in het eerste lid bedoelde persoon";7° in het tweede lid wordt het woord "zaakvoerder," opgeheven.

Art. 9.Artikel 9 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 2008 en 6 juli 2017 en tijdelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2021, wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.§ 1. De akten worden verleden voor één of meer notarissen.

Behoudens de gevallen waarin is voorzien in de aanstelling van de notaris door de rechtbank, kan elke partij vrij een notaris aanwijzen.

Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte. § 2. Twee notarissen die gehuwd of wettelijk samenwonend zijn met elkaar, bloed- of aanverwant zijn in een bij artikel 8 verboden graad of in hetzelfde kantoor het notarisambt uitoefenen, mogen niet samen eenzelfde akte verlijden zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid.

Wanneer een akte voor meerdere notarissen wordt verleden, moet de naam van de notaris in wiens kantoor het repertorium wordt gehouden waarin de minuut ervan wordt ingeschreven, worden vermeld. § 3. Een akte kan ook op afstand worden verleden voor twee of meer notarissen, waarbij de partijen en andere tussenkomende personen verschijnen voor de notaris van hun keuze en via videoconferentie het verlijden van de akte bijwonen, na akkoord van alle betrokkenen. De partijen en tussenkomende personen die niet bij de minuuthouder aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd bij volmacht bij de ondertekening van de akte, tenzij het een akte betreft die krachtens de wet in gedematerialiseerde vorm mag worden verleden, in welk geval het de partijen ook vrijstaat elektronisch te tekenen overeenkomstig de bepalingen van deze wet. § 4. De gerechtelijke opdrachten waarmee een notaris van het kantoor wordt belast, kunnen van rechtswege en zonder nieuwe aanwijzing, uitgevoerd worden door de andere notarissen van het kantoor.

Wanneer de aangestelde notaris het kantoor verlaat, worden de gerechtelijke opdrachten waarmee hij was belast verder uitgevoerd door de andere notarissen van het kantoor, behalve indien de notaris die het kantoor verlaat zijn ambt en gerechtelijke opdrachten verderzet binnen dezelfde standplaats zonder onderbreking van zijn benoeming of aanstelling.".

Art. 10.Artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1 en tijdelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2021, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.De akte moet worden verleden door twee notarissen wanneer één van de partijen niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen, blind of doofstom is.

Het internationaal testament wordt verleden voor een of meer notarissen, bijgestaan door twee getuigen.

De getuigen moeten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en kunnen ondertekenen.

Mogen geen getuigen zijn, de notaris die het notarisambt uitoefent in hetzelfde kantoor als de instrumenterende notaris, noch de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de bloed- of aanverwanten in een bij artikel 8 verboden graad, de klerken en de personeelsleden, hetzij van één van deze notarissen, hetzij van één van de partijen. Echtgenoten of wettelijk samenwonenden mogen geen getuige zijn bij eenzelfde akte.

Daarenboven mogen de legatarissen, ten welken titel ook, hun echtgenoot of wettelijk samenwonende, hun bloed- of aanverwanten in een bij artikel 8 verboden graad, noch hun personeelsleden, bij een internationaal testament, als getuige optreden.".

Art. 11.In artikel 12 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "gebruikelijke" opgeheven; 2° in het eerste lid wordt de zin "Een geassocieerde notaris vermeldt ook de benaming en de zetel van de vennootschap waarvan hij deel uitmaakt." opgeheven; 3° in het eerste lid wordt het woord "lasthebber" telkens vervangen door de woorden "vertegenwoordiger of gemachtigde";4° in de Franse tekst van het eerste lid worden de woorden "représentant ou" ingevoegd tussen de woorden "Lorsque le" en het woord "mandataire";5° in de Franse tekst van het eerste lid worden de woorden "représentant ou" ingevoegd tussen de woorden "du domicile du" en het woord "mandataire";6° in het derde lid worden de woorden ", uiterlijk voor de neerlegging van de akte in de in artikel 18 bedoelde Notariële Aktebank" ingevoegd tussen de woorden "worden aan de minuut gehecht" en de woorden ".In het geval dat"; 7° in het derde lid, worden de woorden "of indien hij het brevet of de uitgifte ervan reeds aan een akte van zijn ambt gehecht heeft" vervangen door de worden "indien hij het brevet of de uitgifte ervan reeds aan een akte van zijn ambt gehecht heeft of indien de gedematerialiseerde minuut of het gedematerialiseerd afschrift van de volmacht is opgenomen in de Notariële Aktebank".

Art. 12.In artikel 13, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "oprichtingsakten" vervangen door de woorden "oprichtings- of wijzigingsakten";2° in de Franse tekst van het eerste lid worden de woorden "ou modification" ingevoegd tussen de woorden "actes authentiques de constitution" en de woorden "de personnes morales";3° in het eerste lid worden de woorden ", al dan niet op afstand" ingevoegd tussen de woorden "in gedematerialiseerde vorm worden verleden" en de woorden ".De bepalingen"; 4° in het eerste lid worden de woorden "artikel 18quinquies, § 2, 2° tot 6° " vervangen door de woorden "artikel 18quinquies, § 2, 1° tot 6° "; 5° in het tweede lid wordt de eerste zin, die aanvangt met de woorden "In afwijking" en eindigt met de woorden "met een inbreng in natura." opgeheven; 6° in het derde lid wordt het woord "oprichtingsakte" vervangen door de woorden "in het eerste lid bedoelde akte";7° in het derde lid worden de woorden "de oprichtingsakte" vervangen door de woorden "een in het eerste lid bedoelde akte".

Art. 13.In artikel 16, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken sluiten, wordt het woord "hypotheekkantoor" vervangen door de woorden "kantoor rechtszekerheid".

Art. 14.Artikel 17 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel 18ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten3, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de akten die in gedematerialiseerde vorm verleden worden, geldt de vermelding van de in het vierde lid bedoelde referte als aanhechting of neerlegging in de gevallen waarin deze zijn vereist.".

Art. 16.Artikel 18quinquies, § 2, 3°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 april 2020, wordt aangevuld met de woorden "of van elke andere overeenkomstig 2° toegelaten gekwalificeerde elektronische handtekening".

Art. 17.Artikel 21 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 21.Alleen de notaris die de minuut bewaart, heeft het recht grossen en uitgiften af te geven; niettemin mag elke notaris afschriften uitreiken van akten die bij hem als minuut zijn neergelegd.

Indien meer dan één notaris het ambt uitoefent in hetzelfde kantoor hebben zij, in afwijking van het eerste lid, elk het recht grossen en uitgiften af te geven van de akten opgemaakt door de andere notarissen van het kantoor of door hen in bewaring gehouden.

Van de in de Notariële Aktebank opgenomen akten in gedematerialiseerde vorm, kunnen uitgiften en grossen enkel worden afgeleverd door de notarissen die hun ambt uitoefenen in het kantoor waarin het repertorium voorgeschreven door artikel 29, waarin deze akten zijn ingeschreven, wordt gehouden.

Onverminderd het eerste tot het derde lid, is elke notaris steeds bevoegd om de eensluidendheid te waarmerken van afschriften van onderhandse documenten, ongeacht of deze in het kantoor opgemaakt zijn of niet.".

Art. 18.In artikel 22 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 246 van 22 februari 1936, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "minuut uit handen geven," vervangen door de woorden "papieren minuut uit handen geven, waarvan geen gedematerialiseerd afschrift is opgenomen in de Notariële Aktebank bedoeld in artikel 18";2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze formaliteit is niet vereist wanneer een gedematerialiseerd afschrift van de minuut is opgenomen in de Notariële Aktebank, hetwelk als basis mag gebruikt worden voor de afgifte van grossen of uitgiften.Het proces-verbaal van de voorzitter van de rechtbank maakt dan enkel melding van de overhandiging van de minuut."; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Moet hij een minuut in gedematerialiseerde vorm uit handen geven, dan wordt de rechterlijke beslissing hiertoe betekend aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat, als beheerder van de Notariële Aktebank, met aanzegging aan de notaris.De toegang tot de gedematerialiseerde minuut neemt de vorm aan van een tijdelijk consultatierecht van de rechter of de door hem aangewezen deskundige in de Notariële Aktebank en nazicht van de maatregelen die werden genomen ter vrijwaring van de onveranderlijkheid en de wettelijke bewijswaarde van de akte.".

Art. 19.Artikel 26 van dezelfde wet wordt aangevuld met drie leden, luidende: "De aflevering van een grosse in elektronische vorm overeenkomstig artikel 25, derde lid, neemt de vorm aan van een inschrijving en neerlegging in een centraal register der grossen, dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Van de op papier afgeleverde grossen wordt tevens melding gemaakt in dit register onder de vorm van een inschrijving. De doelstelling van dit register bestaat erin de afgifte van grossen in elektronische vorm aan de personen bedoeld in artikel 23 die belang hebben bij het opstarten van een procedure van gedwongen uitvoering mogelijk te maken, en toereikende maatregelen te nemen om zich te behoeden voor het gevaar van meervoudige gedwongen uitvoering van dezelfde schuldvordering.

De toegang tot het centraal register der grossen staat open voor de notarissen in de uitoefening van hun ambt, de in artikel 23 bedoelde personen en de gerechtsdeurwaarders die gelast worden met de gedwongen tenuitvoerlegging van de akte. De modaliteiten, de wijze en de voorwaarden van inrichting, beheer, organisatie en raadpleging van het register worden bepaald door de Koning. Te dien einde zal de Koning onder meer kunnen bepalen welke identiteitsgegevens van de hiervoor vermelde toegangsgerechtigde personen dienen te worden bewaard met de inschrijving van de grosse, evenals van de instrumenterende notaris of gelaste gerechtsdeurwaarder. Hij zal tevens bepalen welke gegevens over de akte of grosse dienen te worden bewaard als zoekcriteria en om de gerechtsdeurwaarder toe te laten te beoordelen of de grosse nog uitvoerbaar is.

De termijn voor het bewaren van de grossen en inschrijvingen door het centraal register der grossen, stemt overeen met de bewaringstermijn van de akten zelf, zoals bepaald in artikel 62, eerste lid."

Art. 20.In artikel 27, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 april 1980, worden de woorden "naam, ambt en standplaats" vervangen door de woorden "naam, de vermelding "Notaris" en zijn standplaats".

Art. 21.In artikel 31, vierde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten, wordt het woord "geassocieerde" opgeheven.

Art. 22.In artikel 33 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 213 van 13 december 1935 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999 en 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "beroep in associatie" vervangen door het woord "ambt";2° in het tweede lid worden de woorden "binnen een vennootschap" vervangen door de woorden "binnen een professionele notarisvennootschap";3° in de Franse tekst van het tweede lid worden de woorden "professionnelle notariale" ingevoegd tussen de woorden "au sein d'une société" en de woorden ", une seule comptabilité"; 4° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Voor het geval dat notarissen hun ambt uitoefenen als toegevoegde notaris van een notaris-titularis, fysieke persoon, wordt er één enkele boekhouding op naam van de notaris-titularis gevoerd."; 5° het vroegere negende lid, dat het tiende lid wordt, wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 34, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009528 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien in het kantoor één of meer toegevoegde notarissen het ambt uitoefenen, maken zij voor de toepassing van dit artikel gebruik van de rekeningen geopend op naam van de notaris-titularis of, in geval van een professionele notarisvennootschap, op naam van de professionele notarisvennootschap."

Art. 24.Artikel 34ter van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het eerste lid is niet van toepassing op de toegevoegde notaris wiens professionele activiteit verzekerd wordt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris aan wie hij wordt toegevoegd."

Art. 25.In artikel 35 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "en van de Nationale Kamer van notarissen" ingevoegd tussen de woorden "benoemingscommissie voor het notariaat" en de woorden "ingewonnen te hebben";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of niet benoemd zijn en op basis van de behoefte aan geassocieerden" vervangen door de woorden ", aangesteld of benoemd zijn en op basis van de behoefte aan geassocieerde en toegevoegde notarissen";3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "hoger" vervangen door het woord "lager";4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het cijfer "90" vervangen door het cijfer "120";5° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of master" ingevoegd tussen de woorden "diploma van licentiaat" en de woorden "in het notariaat";6° paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden ", hetzij aangesteld worden als toegevoegde notaris overeenkomstig artikel 49ter";7° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5.Een notaris die werd benoemd vóór de inwerkingtreding van deze afdeling kan aan de Koning de machtiging vragen om het statuut van kandidaat-notaris aan te nemen op voorwaarde dat hij eervol ontslag uit zijn ambt heeft verkregen.

Het koninklijk besluit houdende machtiging heeft uitwerking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De notaris die krachtens het tweede lid het statuut van kandidaat-notaris aanneemt, wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal overeenkomstig paragraaf 2 te benoemen kandidaat-notarissen.".

Art. 26.In artikel 36 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd door de wet van 11 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "Om een stagecertificaat te verkrijgen, moet de betrokkene als hoofdactiviteit een stage van ten minste drie volledige jaren verrichten in één of meer notariskantoren, gedurende minstens 30 uur per week en in het bezit zijn van het eindverslag over de stage, overeenkomstig artikel 37, § 5, vijfde lid."; 2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende: "6° in een juridische functie bij een notariële instelling of organisatie."; 3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "in het notariaat heeft behaald" vervangen door de woorden "of master in het notariaat heeft behaald en is ingeschreven op het stagetableau van de Nationale Kamer van notarissen.De tweede voorwaarde geldt niet in geval van § 1, tweede lid"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "voornaamste beroepsactiviteit" vervangen door het woord "hoofdactiviteit";5° in de Franse tekst van paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "professionnelle" opgeheven;6° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden "en, hetzij het diploma, zoals bepaald in § 2, eerste lid behaald heeft na de voornoemde periode van vijf jaar, hetzij het diploma, zoals bepaald in § 2, eerste lid, behaald heeft tijdens de voornoemde periode van vijf jaar en zich heeft ingeschreven op het stagetableau van de Nationale Kamer van notarissen binnen één maand na het behalen van dit diploma. Indien de betrokkene zich niet binnen deze maand heeft ingeschreven moet nog minstens één jaar stage gevolgd worden vanaf de inschrijving op het stagetableau"; 7° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.De stage dient verricht te worden binnen een periode van vijf jaar en kan voor een maximale duur van twee jaar onderbroken worden."; 8° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "en ondertekend" ingevoegd tussen het woord "opgesteld" en de woorden "door de stagemeester(s)";9° paragraaf 4, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Deze attesten worden aan de stagiair afgegeven.De stagiair maakt een afschrift over aan de Nationale Kamer van notarissen."; 10° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De stage eindigt bij het verkrijgen van het stagecertificaat.".

Art. 27.In artikel 37, § 5, vijfde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "moeten bij aangetekende zending worden verzonden" worden vervangen door de woorden "worden bij aangetekende zending verzonden aan de stagiair";2° de woorden "ter beschikking gehouden van het adviescomité" worden vervangen door de woorden "op verzoek overgemaakt aan het adviescomité dat er rekening mee houdt bij het uitbrengen van een advies".

Art. 28.In artikel 38 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, worden de woorden "of master" ingevoegd tussen de woorden "diploma van licentiaat" en de woorden "in het notariaat";2° in paragraaf 2, derde lid, 1°, worden de woorden "of master" ingevoegd tussen de woorden "diploma van licentiaat" en de woorden "in het notariaat";3° in paragraaf 4, eerste lid, 1°, worden de woorden `benoemd is" vervangen door de woorden "als notaris-titularis benoemd is op het ogenblik van de aanvang van zijn mandaat";4° in paragraaf 4, eerste lid, 2°, wordt het woord "geassocieerd" opgeheven;5° in paragraaf 4, eerste lid, 5°, worden de woorden "externe leden" vervangen door de woorden "leden niet-notarissen;6° in paragraaf 5, vierde lid worden de woorden "of master" ingevoegd tussen de woorden "diploma van licentiaat" en de woorden "in het notariaat";7° in paragraaf 6, eerste lid, 1°, wordt het woord "evaluatiecommissie" vervangen door het woord "stagecommissie";8° in paragraaf 7 worden tussen het tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, luidende: "De samenstelling van de benoemingscommissies wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.Deze bekendmaking geldt als installatie.

De uittredende leden houden zitting tot het verstrijken van de mandaattermijn en in ieder geval tot de bekendmaking bedoeld in het derde lid."; 9° in paragraaf 8, tweede lid, wordt de zin "Het eerste voorzitterschap zal worden toevertrouwd aan de oudste van beide." opgeheven.

Art. 29.In artikel 38bis, derde lid, 1°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de woorden "uit één arrondissement hoogstens twee leden kunnen afkomstig zijn" vervangen door de woorden "het adviescomité minstens één lid per arrondissement bevat".

Art. 30.In artikel 39 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 17 juli 2015, 6 juli 2017 en 28 november 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "het koninklijk besluit" vervangen door de woorden "de oproep tot kandidaatstelling";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "hebben behaald" vervangen door de woorden "in totaal hebben behaald en minstens 60 % van de punten op de drie algemene onderdelen zoals voorzien in het vierde lid";3° in de Franse tekst van paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "en total et au moins 60 % des points pour les trois parties générales comme prévues à l'alinéa 4," ingevoegd tussen de woorden "à l'épreuve écrite" en de woorden "sont admis à l'épreuve orale";4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "van het schriftelijk en mondeling gedeelte wordt" vervangen door de woorden "en het reglement van het schriftelijk en mondeling gedeelte worden"; 5° in paragraaf 2, vierde lid, wordt de zin "Het programma wordt bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt." opgeheven; 6° paragraaf 2 wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Het programma van het schriftelijk gedeelte bestaat uit vier evenwaardige onderdelen, waaronder één onderdeel in een door de kandidaat gekozen materie uit het rechtspersonenrecht, het familie- en familiaal vermogensrecht of het vastgoedrecht.De kandidaat vermeldt zijn keuze in de aanvraag tot deelname aan het vergelijkend examen.

Twee van de vier onderdelen zijn gemeenschappelijk voor het vergelijkend examen georganiseerd door de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies.

Het programma en het reglement worden bij ministerieel besluit door de minister van Justitie, na advies van de Nationale Kamer van notarissen, goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt."; 7° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden "het koninklijk besluit" vervangen door de woorden "de oproep tot de kandidaten";8° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "vijfenveertig" vervangen door het woord "dertig";9° in paragraaf 4 wordt het woord "twintig" vervangen door het woord "tien"; 10° in paragraaf 5, vierde lid, worden de woorden "Tegelijkertijd zendt de voorzitter van de benoemingscommissie een afschrift van de lijst aan de gerangschikte kandidaten." ingevoegd tussen de woorden "gerangschikte kandidaten." en de woorden "Er worden".

Art. 31.Artikel 41 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. De kandidaat-notaris die niet op het tableau ingeschreven is, mag de titel van kandidaat-notaris niet voeren.".

Art. 32.Artikel 44, § 2, van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De kandidaat moet, behoudens overmacht, aanwezig zijn op de hoorzitting waarop hij, per aangetekend schrijven dat minstens een week op voorhand werd verstuurd, werd uitgenodigd.".

Art. 33.In artikel 45 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 april 1980, wordt het woord "notarissen" vervangen door het woord "notarissen-titularis".

Art. 34.In titel II van dezelfde wet, wordt afdeling IIbis, opgeheven bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten0, hersteld als volgt: "De toegevoegde notaris".

Art. 35.Artikel 49bis van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten0, wordt hersteld als volgt: "

Art. 49bis.§ 1. Een kandidaat-notaris aangewezen door de minister van Justitie als toegevoegde notaris overeenkomstig artikel 49ter, § 3, tweede lid, oefent zijn ambt uit met het statuut van loontrekkende op basis van een arbeidsovereenkomst met een andere notaris, natuurlijk persoon, of met een professionele notarisvennootschap. § 2. De toegevoegde notaris kan zijn ambt slechts in één kantoor uitoefenen. Het aantal toegevoegde notarissen per kantoor mag niet hoger zijn dan het aantal notarissen-titularis van het kantoor plus één.

Naast de wettelijke en deontologische onverenigbaarheden, kan hij, behoudens als plaatsvervanger, geen enkele functie in een ander notariskantoor uitoefenen. § 3. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling heeft de toegevoegde notaris dezelfde bevoegdheden, rechten en plichten als de andere notarissen van het kantoor waarin hij is aangesteld.".

Art. 36.Artikel 49ter van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten0, wordt hersteld als volgt: "

Art. 49ter.§ 1. In de zin van de huidige wet wordt begrepen onder standplaats van de toegevoegde notaris: - in geval van uitoefening van het ambt als toegevoegde van een notaris die zijn ambt uitoefent als natuurlijk persoon, de standplaats van deze laatste; - in geval van uitoefening van het ambt als toegevoegde van een professionele notarisvennootschap, de zetel van deze vennootschap.

De akten die worden verleden door de toegevoegde notaris worden ingeschreven in het repertorium van de notaris-titularis of, in geval van een associatie, in het repertorium geopend op naam van de professionele notarisvennootschap. § 2. De arbeidsovereenkomst en haar latere wijzigingen worden schriftelijk opgemaakt, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kamer van notarissen van de standplaats van de notaris-titularis of, ingeval van associatie, van de zetel van de professionele notarisvennootschap.

De kamer van notarissen onderzoekt de overeenkomsten op hun wettelijkheid wat betreft de uitoefening van het notarieel ambt en hun verenigbaarheid met de regels van de deontologie. De betrokken notarissen en kandidaat-notarissen kunnen tegen een negatieve beslissing van de kamer van notarissen beroep instellen bij de Nationale kamer van notarissen, volgens de procedure voorzien in artikel 94bis.

Overeenkomsten die ten definitieve titel worden gesloten of zelfs stilzwijgend worden uitgevoerd, zonder goedkeuring van de kamer van notarissen, kunnen worden nietig verklaard en kunnen aanleiding geven tot een tuchtstraf.

De arbeidsovereenkomst verduidelijkt de voorwaarden van zijn vergoeding, die billijk en proportioneel dient te zijn, zonder dat dit deel van de overeenkomst moet worden voorgelegd aan de bevoegde kamer van notarissen.

In geen geval kan de arbeidsovereenkomst afbreuk doen aan de deontologische regels van het notarisambt. De toegevoegde notaris beoordeelt zelf in volledige onafhankelijkheid of een akte of een opdracht waarmee hij wordt gelast in strijd is met de wettelijke of deontologische regels. § 3. Het verzoek tot aanstelling van een toegevoegde notaris met het oog op de uitoefening van het ambt, wordt gezamenlijk door de notaris of notarissen van het kantoor samen met de kandidaat voor de aanstelling, tot de minister van Justitie gericht. Bij dit verzoek worden het bewijs van de inschrijving van de kandidaat op het tableau dat wordt bijgehouden door een kamer van notarissen en van de goedkeuring door de kamer van notarissen van de overeenkomst bedoeld in paragraaf 2 gevoegd.

Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, keurt de minister van Justitie het verzoek goed en stelt hij de kandidaat-notaris in het betrokken kantoor aan als toegevoegde notaris. Deze aanstelling wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Alvorens zijn ambt uit te oefenen, handelt de aangestelde toegevoegde notaris overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 47, 48 en 49, tenzij hij in het arrondissement deze formaliteiten reeds heeft vervuld. § 4. De toegevoegde notaris werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de notaris-titularis of van de geassocieerde notarissen. De notaris-titularis van het kantoor of, in geval van een professionele notarisvennootschap, de rechtspersoon, is aansprakelijk voor de professionele activiteit die voor zijn rekening wordt uitgevoerd door de toegevoegde notaris, onverminderd de bepalingen van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De ambtelijke bevoegdheden van de toegevoegde notaris worden geschorst gedurende de periode dat er geen notaris-titularis, geassocieerd of plaatsvervangend notaris actief is in het kantoor. § 5. Ingeval van ontslag of stopzetting van het ambt van de betrokkene als toegevoegde notaris wordt dit ontslag of stopzetting door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de minister van Justitie. Met het oog op deze bekendmaking lichten de notaris-titularis of, in geval van een associatie, alle vennoten gezamenlijk de bevoegde kamer van notarissen hiervan in. De kamer van notarissen brengt onverwijld de minister van Justitie op de hoogte.

De hervatting van het ambt vereist een nieuwe aanstelling. § 6. De overeenkomstig paragrafen 3 en 5 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte berichten vermelden de datum vanaf wanneer de aanstelling of het einde van de aanstelling tot toegevoegde notaris uitwerking zullen hebben. Bij gebrek aan vermelding van een datum van uitwerking, zal dit van rechtswege geschieden op de tiende dag na de dag van bekendmaking.

De aanstelling tot toegevoegde notaris kan evenwel pas uitwerking hebben nadat de betrokkene overeenkomstig § 3, derde lid van dit artikel, de verplichtingen van de artikelen 47, 48 en 49, heeft vervuld indien deze datum later is dan de datum bedoeld in het eerste lid.".

Art. 37.In artikel 50 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 2017, 25 december 2017 en 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst van paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "privée" vervangen door de woorden "à responsabilité limitée"; 2° paragraaf 1, vierde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Zij kunnen slechts deel uitmaken van één notarisvennootschap."; 3° in paragraaf 2, 3° wordt het woord "en" ingevoegd tussen het woord "vennootschap" en de woorden "als natuurlijke persoon";4° in paragraaf 3 wordt het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp".5° in de Franse tekst van paragraaf 3 wordt het woord "social" opgeheven;6° paragraaf 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt: " § 5.De oprichtingsakte en de statuten van de notarisvennootschap, en, in voorkomend geval de aandeelhoudersovereenkomst, het huishoudelijk reglement of enig ander document betreffende de werking van de notarisvennootschap, evenals de wijzigingen daarvan, met inbegrip, in voorkomend geval, van de dissociatieovereenkomst worden aangenomen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kamer van notarissen van de zetel van die vennootschap."; 7° in paragraaf 5, derde lid, wordt het woord "hogere" opgeheven;8° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: " § 6.Een notarisvennootschap kan alleen aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven. Zij zijn verplicht op naam. Er kunnen geen soorten aandelen gecreëerd worden.".

Art. 38.In artikel 51 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2014, 6 juli 2017 en 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Het contract tot oprichting van de vennootschap" telkens vervangen door de woorden "De oprichtingsakte van de notarisvennootschap";2° in paragraaf 3, a), worden de woorden "zaakvoerders of" opgeheven;3° in paragraaf 3, b), eerste lid, wordt het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp";4° paragraaf 3, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden ", tenzij de statuten voorzien in een mogelijkheid tot overname ten laste van het vennootschapsvermogen"; 5° in paragraaf 4, worden de woorden "Ongeacht de vennootschapsvorm waarvoor is gekozen, beschikt iedere notaris van de notarisvennootschap over één stem." vervangen door de woorden "Iedere notaris van de notarisvennootschap beschikt over één stem."; 6° in paragraaf 4 worden de woorden "het contract bedoeld in § 1" vervangen door de woorden "de oprichtingsakte";7° paragraaf 5 wordt opgeheven;8° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "het contract tot oprichting" vervangen door de woorden "de oprichtingsakte";9° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "en repertoria" vervangen door de woorden ", repertoria en archieven van de akten die worden verleden tijdens de associatie";10° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "en de archieven komen toe aan de instrumenterende notaris" opgeheven;11° in paragraaf 6, vierde lid, worden de woorden "het contract tot oprichting" vervangen door de woorden "de oprichtingsakte van de vennootschap, en bij stilzwijgen van de oprichtingsakte, aan de notaris-titularis bedoeld in het tweede lid"; 12° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd het eerste tot het vierde lid behouden de notarissen die deel uitgemaakt hebben van de notarisvennootschap of die vennoot waren op het moment van de ontbinding ervan een recht op toegang tot de door hen verleden minuten en de repertoria, archieven en boekhouding van de notarisvennootschap in het kader van de vrijwaring van hun rechten van verdediging in een procedure.". 13° paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 39.In artikel 52 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2014 en 6 juli 2017 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1/2 wordt aangevuld met de volgende zin: "De toegevoegde notarissen worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van dit quotum."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "het door de kamer van notarissen goedgekeurde contract" vervangen door de woorden "de door de kamer van notarissen goedgekeurde oprichtingsakte";3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven;4° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "het door de kamer van notarissen goedgekeurde contract" vervangen door de woorden "de door de kamer van notarissen goedgekeurde oprichtingsakte";5° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "2, tweede lid en paragraaf" ingevoegd tussen het woord "paragraaf" en het cijfer "4".

Art. 40.In artikel 53 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Een of meer vennoten kunnen, in afwijking van de artikelen 2:60 tot en met 2:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eiser(s) of aan de vennootschap overdraagt."; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "burgerlijke rechtbank" vervangen door de woorden "ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap";3° in paragraaf 1, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De rechtbank kan de verweerder veroordelen om, binnen de door haar gestelde termijn te rekenen vanaf de betekening van het vonnis, zijn aandelen aan de eiser(s) of, indien gevorderd, aan de vennootschap over te dragen en de eiser(s), of, in voorkomend geval de vennootschap, om de aandelen tegen betaling van de vergoeding die zij vaststelt over te nemen.Bij de bepaling van de overnameprijs of het scheidingsaandeel is de rechter gebonden door de contractuele of statutaire bepalingen over de vaststelling van de waarde van de effecten en het scheidingsaandeel, voor zover deze bepalingen betrekking hebben op de hypothese van een gerechtelijke of conventionele uitsluiting, en bij gebrek daaraan door de bepalingen van artikel 55. In ieder geval kan de rechter zich in de plaats stellen van iedere partij of derde die in de statuten of de overeenkomsten is aangewezen om de prijs te bepalen, met inachtneming van de in die statuten of overeenkomsten bepaalde waarderingsregels en bij gebrek daaraan van artikel 55."; 4° in paragraaf 1 worden tussen het derde en het vierde lid vier leden ingevoegd, luidende: "De rechter kan de eigendomsoverdracht bevelen tegen betaling van een provisionele prijs in afwachting van de bepaling van de definitieve prijs. De rechter kan aan de eisers de verplichting opleggen om de zakelijke en persoonlijke zekerheden gesteld door de gedaagde ten voordele van de vennootschap op te heffen of te laten opheffen, of daarvoor een gepast tegengarantie te geven, al dan niet via de vennootschap. De beslissing geldt als titel voor de vervulling van de formaliteiten verbonden aan de overdracht.

Wanneer de overname geschiedt door meerdere eisers zijn zij hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs. Wanneer de overname geschiedt door de vennootschap ten laste van het vennootschapsvermogen, worden de overgenomen aandelen vernietigd. De bepalingen van artikel 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn, in voorkomend geval, niet van toepassing op deze overname van de vennootschap, en de uitkering van het scheidingsaandeel is slechts mogelijk met naleving van de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, respectievelijk 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien de vennootschap niet beschikt over voldoende voor uitkering vatbare bedragen om het scheidingsaandeel te voldoen, zijn de eisers hoofdelijk gehouden tot betaling van het saldo.

De uit de uitsluiting voortvloeiende statutenwijziging wordt, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan."; 5° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Artikel 5:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niet van toepassing op de notarisvennootschap."; 6° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "het contract bedoeld in artikel 51, § 1" vervangen door de woorden "de stukken bedoeld in artikel 50, § 5";7° in paragraaf 4, eerste lid, b), worden de woorden "burgerlijke rechtbank" vervangen door de woorden "ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap";8° in paragraaf 4, eerste lid, b), wordt het vierde lid aangevuld met de woorden "en neemt daarbij dezelfde beginselen in acht als bepaald in paragraaf 1".

Art. 41.In artikel 68, eerste lid, 1°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de woorden ", toegevoegd zijn aan" ingevoegd tussen de woorden "geassocieerd zijn met" en de woorden "of aangewezen".

Art. 42.In artikel 69, 5°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de woorden "en de retributies" ingevoegd tussen de woorden "de bijdrage" en de woorden "ten laste".

Art. 43.In artikel 76 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "en tuchtstraffen van eigen rechtsmacht uit te spreken" opgeheven;b) in de bepaling onder 3° worden de woorden "door minnelijke schikking te regelen" vervangen door de woorden "te verzoenen";c) in de bepaling onder 4° worden de woorden "door minnelijke schikking te regelen" vervangen door de woorden "te verzoenen".

Art. 44.In artikel 78 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden ", inbegrepen de voorzitter" opgeheven;2° in het tweede lid wordt het woord "zeven" vervangen door het woord "zes";3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De leden van de kamer van notarissen worden ieder jaar voor een derde vernieuwd. De voorzitter is lid van de kamer van notarissen maar wordt niet meegerekend in het aantal leden voor de toepassing van dit artikel.".

Art. 45.In artikel 79 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de huidige tekst van paragraaf 1, die het eerste lid zal vormen, worden de woorden "voor een termijn van één jaar" opgeheven;2° in paragraaf 1, die het eerste lid zal vormen, wordt het woord "herstemming" vervangen door de woorden "vierde stemronde"; 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De overige leden van de kamer van notarissen worden verkozen nadat de voorzitter verkozen is."; 4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "bevatten de stembiljetten" vervangen door de woorden "bevat het stembiljet";5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "De kandidaten" vervangen door het woord "Ze";6° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "elke kiezer" vervangen door het woord "de kiezer"; 7° paragraaf 2, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Wanneer er meer kandidaten deze meerderheid behalen dan er mandaten te begeven zijn, zijn de kandidaten met de meeste stemmen verkozen."; 8° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "of bij staking van stemmen," ingevoegd tussen de woorden "toegewezen zijn," en de woorden "wordt voor";9° in paragraaf 2, vijfde lid, wordt het woord "herstemming" vervangen door de woorden "derde stemronde";10° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de zinnen "Bij deze herstemming zijn verkozen de kandidaten die de meeste stemmen behalen.Bij staking van stemmen wordt de jongste verkozen." vervangen door de zin "Bij deze derde stemronde zijn de kandidaten die de meeste stemmen behalen verkozen en bij staking van stemmen wordt de jongste verkozen.".

Art. 46.Artikel 80 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 80.Alle mandaten in de kamer van notarissen vangen aan op 1 juli volgend op de verkiezing.

Het mandaat van voorzitter duurt één jaar en is tweemaal hernieuwbaar.

Het mandaat van lid van de kamer duurt drie jaar, maar kan voorafgegaan of gevolgd worden door een of meerdere mandaten als voorzitter.

Een lid van de kamer van notarissen dat ofwel zijn ambt niet meer kan of mag uitoefenen, al dan niet tijdelijk, ofwel voorzitter van de kamer van notarissen wordt ofwel niet meer op het tableau bedoeld in artikel 77 is ingeschreven, wordt vervangen hetzij op dezelfde of de eerstvolgende algemene vergadering, hetzij op een bijzondere algemene vergadering indien de kamer van notarissen daartoe beslist.

Een lid van de kamer van notarissen dat wordt verkozen om een ander lid te vervangen tijdens zijn mandaat, dient het mandaat van zijn voorganger uit.

Voor de mandaten bedoeld in het vijfde lid wordt per mandaat een afzonderlijke verkiezing gehouden.

Een uittredend lid is herverkiesbaar vanaf het begin van de elfde maand na het einde van zijn eerder mandaat.

Deze bepaling geldt niet in geval van toepassing van het vierde lid indien de resterende duur van het mandaat van de voorganger minder dan zes maanden is. In dat geval is het lid van de kamer van notarissen dat als vervanger werd verkozen onmiddellijk herverkiesbaar.

Geen enkel lid van de kamer van notarissen kan er langer dan zes jaar ononderbroken zitting hebben. In het geval bedoeld in het achtste lid, is deze termijn zes jaar en half.".

Art. 47.In artikel 81 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "kiezen de leden van de kamer van notarissen uit hun midden de syndicus, de verslaggever, de secretaris en de penningmeester, die onmiddellijk hun functie opnemen." vervangen door de woorden "verkiezen de leden van de kamer van notarissen uit hun midden twee syndici, een verslaggever, een secretaris en een penningmeester. Zij kunnen uit hun midden een vice-voorzitter verkiezen."; 2° in het tweede lid, worden de woorden "kunnen zij uit hun midden een vice-voorzitter, een tweede syndicus en een tweede verslaggever kiezen.Deze bijzondere benoemingen" vervangen door de woorden "kan zij uit haar midden een derde syndicus en een tweede verslaggever kiezen. Deze bijzondere functies"; 3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De Nationale Kamer van notarissen laat jaarlijks, en zo nodig tussentijds, de samenstelling van de kamer van notarissen bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Daartoe zendt de kamer van notarissen deze samenstelling aan de Nationale Kamer van notarissen binnen de vijftien dagen na de verkiezing bedoeld in de voorgaande leden.".

Art. 48.In artikel 82 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende: "1° /1 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter wanneer die tijdelijk verhinderd of afwezig is."; 2° in het eerste lid, 2°, wordt de zin "Hij voert een onderzoek over de feiten en brengt hierover verslag uit bij de kamer van notarissen." ingevoegd tussen de woorden "laste wordt gelegd." en de woorden "Hij wordt gehoord"; 3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "over de feiten die aan leden van het genootschap ten laste worden gelegd" vervangen door de woorden "over de aangelegenheden waarover de kamer advies moet verstrekken"; 4° in het eerste lid, 3°, wordt de zin "Hij handelt op dezelfde wijze wanneer advies moet worden uitgebracht." opgeheven; 5° in het tweede lid, worden de woorden "lid dat met een van de vijf voornoemde functies is belast" vervangen door de woorden "syndicus, een verslaggever, de secretaris of de penningmeester";6° in het tweede lid, worden de woorden "wanneer deze laatste afwezig of verhinderd is" vervangen door de woorden "in voorkomend geval de vice-voorzitter, of wanneer beiden afwezig of verhinderd zijn"; 7° in het tweede lid wordt de zin "De functies van voorzitter, syndicus en verslaggever moet evenwel steeds door drie verschillende personen worden uitgeoefend." opgeheven; 8° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De functies van voorzitter, syndicus en verslaggever moeten evenwel steeds door drie verschillende personen worden uitgeoefend.".

Art. 49.In artikel 84, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "partij" wordt vervangen door het woord "betrokken";2° het woord "stemming" wordt vervangen door het woord "beslissing".

Art. 50.Artikel 90 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Nationale Kamer van notarissen oefent, binnen de grenzen van haar bevoegdheden zoals bepaald in artikel 91, toezicht uit over de kamers van notarissen."

Art. 51.In artikel 91 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 2017 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid, 5°, wordt aangevuld met een streepje, luidende: "- inzake de overeenkomsten gesloten tussen een notaris-titularis of een professionele notarisvennootschap enerzijds, en een toegevoegde notaris anderzijds, aangaande de uitoefening van het ambt, met inbegrip van de regels van toepassing op de regeling van geschillen die hieruit voortvloeien en van de regels van toepassing bij het ontslag van een toegevoegde notaris;"; b) in het eerste lid, 6°, worden de woorden "en de retributies" ingevoegd tussen de woorden "haar werkingskosten" en de woorden "vast te stellen";c) de Franse tekst van het eerste lid, 6°, wordt aangevuld met de woorden "et les rétributions";d) in het eerste lid, 12°, worden de woorden, ", toegevoegde notarissen" ingevoegd tussen de woorden "geassocieerde notarissen" en de woorden "en plaatsvervangers";e) in het eerste lid, 12° worden de woorden "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen door de woorden "Gegevensbeschermingsautoriteit";f) het tweede en derde lid worden het tweede en het derde lid van het eerste lid, 12° ;g) in het tweede lid, dat het tweede lid van het eerste lid, 12° wordt, worden de woorden ", toegevoegde notarissen" ingevoegd tussen de woorden "geassocieerde notarissen" en de woorden "en plaatsvervangers";h) in het tweede lid, a), dat het tweede lid, a), van het eerste lid, 12° wordt, worden de woorden "het rijksregisternummer" vervangen door de woorden "hun rijksregisternummer";i) in het tweede lid, a), dat het tweede lid, a), van het eerste lid, 12° wordt, worden de woorden "van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangende notarissen" opgeheven;j) het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 13°, luidende: "13° het digitaal kanaal aan te duiden of in voorkomend geval uit te werken voor kennisgevingen in de tuchtprocedure. Dit digitaal kanaal is toegankelijk voor de personen bepaald in artikel 555/3, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kamer van notarissen, het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen, de procureur des Konings, de tuchtraad zoals bepaald in artikel 456 van het Gerechtelijk wetboek, het hof van beroep en het Hof van Cassatie. De bewaartermijn van de geregistreerde gegevens bedraagt tien jaar in hoofde van de beheerder van het digitaal kanaal.

De bewaartermijn wordt zo nodig verlengd tot alle rechtsmiddelen van elke hangende tuchtprocedure waarop de gegevens betrekking hebben, uitgeput zijn.

Het digitaal kanaal moet minstens beantwoorden aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten9 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de modaliteiten, de wijze en de voorwaarden van inrichting, het beheer, de organisatie en de raadpleging."; k) in het vierde lid, dat het tweede lid wordt, worden de woorden "en 5° " vervangen door de woorden ", 5° en 13° "; l) tussen het vijfde en het zesde lid, die het tweede en derde lid worden, wordt een lid ingevoegd, luidende: "De regels en maatregelen die de Nationale Kamer van notarissen vaststelt, bevatten geen verplichtingen of voorschriften die niet strikt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van algemeen belang dat ermee wordt beoogd, zijnde het bevorderen van een behoorlijke uitoefening van het notarieel ambt en de notariële praktijk, in het belang van de rechtmatigheid, de rechtszekerheid en een goede rechtsbedeling.".

Art. 52.In artikel 92 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "tien" vervangen door het woord "vijf";2° in paragraaf 2 wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:"De voorzitter van de kamer van notarissen is van rechtswege effectief lid van de algemene vergadering.De secretaris van de kamer van notarissen is van rechtswege plaatsvervangend lid van de algemene vergadering."; 3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "effectieve" ingevoegd tussen de woorden "vergadering onder haar" en de woorden "leden worden gekozen";4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "uit de leden die sedert ten minste tien jaar het notarisambt uitoefenen" ingevoegd tussen de woorden "ondervoorzitter verkozen" en de woorden ".Ieder jaar"; 5° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "vijftien";6° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "Voor de uitoefening van de taken omschreven in artikel 91, eerste lid, 9° en 10°, wordt de Nationale Kamer van notarissen" vervangen door de woorden "De Nationale Kamer van notarissen wordt".

Art. 53.In titel III, afdeling IV van dezelfde wet, wordt een artikel 94bis ingevoegd, luidende: "

Art. 94bis.Het beroep tegen een negatieve beslissing van de kamer van notarissen, zoals voorzien in de artikelen 49ter, § 2, tweede lid en 50, § 5, tweede lid, wordt ingesteld bij aangetekende zending, gericht aan de voorzitter van de Nationale Kamer, binnen een termijn van één maand na de kennisgeving door de kamer van notarissen.

Het directiecomité bedoeld in artikel 92, § 1, hoort de betrokken notarissen en kandidaat-notarissen, alsook de betrokken kamer, en doet binnen drie maanden na de instelling van het beroep, uitspraak. Van de met redenen omklede beslissing wordt binnen de kortst mogelijke tijd kennis gegeven aan de betrokken notarissen, kandidaat-notarissen en kamer.".

Art. 54.In titel IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van afdeling I, vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, vervangen als volgt: "Bewarende en ondersteunende maatregelen opgelegd door de kamer van notarissen".

Art. 55.In artikel 95 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° het artikel wordt aangevuld met drie leden, luidende: "Bewarende maatregelen zijn maatregelen opgelegd door de kamer van notarissen die tot doel hebben, in het kader van de boekhoudkundige plichten van de notaris, de geldelijke belangen van de cliënten te vrijwaren. Ondersteunende maatregelen zijn maatregelen opgelegd door de kamer van notarissen die tot doel hebben de notaris te ondersteunen in het kader van zijn boekhoudkundige plichten.

Bewarende en ondersteunende maatregelen kunnen ook opgelegd worden telkens de werking van een kantoor dusdanig verstoord is dat de belangen van cliënten in het gedrang zijn.".

Art. 56.Artikel 96 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 57.Artikel 97 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 58.Artikel 97bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, wordt opgeheven.

Art. 59.In titel IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van afdeling II, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, vervangen als volgt: "Organen bevoegd voor de vervolging in tuchtzaken".

Art. 60.In titel IV, afdeling II van dezelfde wet, wordt een artikel 97ter ingevoegd, luidende: "

Art. 97ter.Er zijn twee organen bevoegd voor de vervolging in tuchtzaken, het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen en de kamer van notarissen.".

Art. 61.In titel IV, afdeling II van dezelfde wet, wordt een artikel 97quater ingevoegd, luidende: "

Art. 97quater.§ 1. Binnen de Nationale Kamer van notarissen wordt een auditoraat opgericht, bestaande uit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling van elk drie leden. Zij dragen de titel van auditeur.

De algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen verkiest de auditeurs, op voorstel van het directiecomité, voor een termijn van drie jaar. Het mandaat is éénmaal onmiddellijk verlengbaar.

Notarissen die sedert tenminste vijf jaar het ambt uitoefenen en erenotarissen kunnen tot auditeur aangesteld worden.

Een mandaat in het auditoraat is onverenigbaar met: - een mandaat in het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen of in een kamer van notarissen; - de hoedanigheid van assessor zoals bedoeld in artikel 555/5bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het mandaat eindigt bij het verstrijken van de termijn of wanneer een onverenigbaarheid ontstaat zoals bedoeld in het achtste lid. § 2. De Nederlandstalige afdeling is bevoegd voor het onderzoek van tuchtzaken en voor de procedures die betrekking hebben op de notarissen met standplaats in het Nederlandstalig taalgebied en de notarissen met standplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

Zij is eveneens bevoegd voor het onderzoek van tuchtzaken en voor de procedures die betrekking hebben op de kandidaat-notarissen en erenotarissen die ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

De Franstalige afdeling is bevoegd voor het onderzoek van tuchtzaken en voor de procedures die betrekking hebben op de notarissen met standplaats in het Franstalig en het Duitstalig taalgebied en de notarissen met standplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn op de Franse taalrol.

Zij is eveneens bevoegd voor het onderzoek van tuchtzaken en voor de procedures die betrekking hebben op de kandidaat-notarissen en erenotarissen die ingeschreven zijn op de Franse taalrol. § 3. De Nationale Kamer van notarissen staat in voor het secretariaat dat het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen bijstaat. Dit secretariaat bewaart de archieven van het auditoraat.

De kosten van de werking van het auditoraat en het secretariaat worden gedragen door de Nationale Kamer van notarissen. § 4. De algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen stelt het huishoudelijk reglement van het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen vast waarin de voordracht van de kandidaten om als auditeur benoemd te worden en de werking en organisatie van het auditoraat wordt geregeld alsook de wijze waarop de auditeur wordt aangesteld voor ieder dossier. Om bindend te zijn, moet dit huishoudelijk reglement door de Koning goedgekeurd worden. Hij kan in voorkomend geval aanpassingen aanbrengen.".

Art. 62.Artikel 98 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 98.§ 1. Het auditoraat neemt door toedoen van de kamer van notarissen kennis van de tuchtzaken.

Het auditoraat is bevoegd om de tuchtzaken te onderzoeken, het dossier van vervolging samen te stellen en in te leiden bij de tuchtraad bedoeld in artikel 555/5bis van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de veroordeling tot een tuchtstraf.

Het auditoraat heeft tevens de bevoegdheid een tuchtzaak te seponeren of een minnelijke schikking van 125 euro tot 5000 euro die de vervolging beëindigt voor te stellen. § 2. De kamer van notarissen neemt, door toedoen van de syndicus, kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht van een derde of een lid van een genootschap van notarissen, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur des Konings die deze aangifte ook digitaal kan doen.

De kamer van notarissen is bevoegd te beslissen tot tuchtvervolging.

De kamer van notarissen heeft tevens de bevoegdheid een tuchtzaak te seponeren of een minnelijke schikking van 125 euro tot 5000 euro die de vervolging beëindigt voor te stellen, onder voorbehoud van de beslissing van het auditoraat zoals bepaald in artikel 100, § 2.".

Art. 63.In titel IV van dezelfde wet wordt, na artikel 98, een afdeling IIbis ingevoegd, luidende "Procedure voor de vervolging in tuchtzaken".

Art. 64.In afdeling IIbis, ingevoegd bij artikel 63, wordt een artikel 98bis ingevoegd, luidende: "

Art. 98bis.Voor wat betreft de procedure voor de vervolging in tuchtzaken verwijst het begrip werkdagen naar alle dagen die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag zijn.".

Art. 65.In artikel 99 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief waarin het feit wordt omschreven.Die brief wordt door de syndicus ondertekend en door de secretaris, die daarvan aantekening houdt, verzonden. Deze brief" vervangen door de woorden "binnen een termijn van een maand na de kennisname van de feiten, de klacht of de aangifte. De kennisgeving wordt door de syndicus ondertekend, omschrijft het ten laste gelegde feit en"; 2° in het tweede lid worden de woorden "binnen een termijn van één maand" ingevoegd tussen de woorden "betrokken lid kan" en de woorden "schriftelijk of mondeling".

Art. 66.Artikel 100 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 100.§ 1. De syndicus voert een onderzoek naar de feiten en stelt een verslag op binnen een termijn van drie maanden na de kennisname van de feiten, de klacht of de aangifte. Hij kan voorstellen het betrokken lid te vervolgen dan wel aan de klacht geen gevolg te geven. De syndicus bezorgt zijn verslag aan de secretaris van de kamer van notarissen.

De kamer van notarissen beslist te vervolgen, te seponeren of een minnelijke schikking voor te stellen. De kamer van notarissen motiveert haar beslissing.

De minnelijke schikking kan niet worden geïnd totdat het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen een beslissing heeft genomen in het dossier.

De syndicus bezorgt een afschrift van de gemotiveerde beslissing en van het dossier binnen een termijn van vijftien werkdagen na de beslissing van de kamer van notarissen aan het auditoraat en brengt tegelijkertijd het betrokken lid op de hoogte van de beslissing. § 2. Het auditoraat neemt kennis van de beslissing van de kamer van notarissen en het tuchtdossier.

Indien de kamer van notarissen heeft beslist te vervolgen, handelt zij volgens artikel 102, eerste lid. Het auditoraat kan de beslissing van de kamer van notarissen om te vervolgen niet wijzigen.

Indien de kamer van notarissen heeft beslist te seponeren, kan het auditoraat de beslissing van de kamer bevestigen of beslissen tot vervolging over te gaan of een minnelijke schikking voor te stellen.

Indien de kamer van notarissen heeft beslist een minnelijke schikking voor te stellen, kan het auditoraat de beslissing van de kamer van notarissen bevestigen of beslissen tot vervolging over te gaan.

Bij een beslissing tot seponering brengt het auditoraat de derde of het lid dat de klacht indiende en het betrokken lid hiervan op de hoogte binnen vijftien werkdagen.

Bij een beslissing tot vervolging brengt het auditoraat het betrokken lid op de hoogte binnen vijftien werkdagen.

Bij een beslissing tot minnelijke schikking wordt deze binnen vijftien werkdagen aan het betrokken lid voorgesteld. Na aanvaarding binnen een maand door het betrokken lid van de minnelijke schikking en na betaling wordt het dossier geseponeerd.

Het auditoraat informeert de syndicus van elke beslissing binnen een termijn van vijftien werkdagen."

Art. 67.Artikel 101 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 101.§ 1. Een dossier dat werd ingediend op aangifte van de procureur des Konings kan niet geseponeerd worden. § 2. Een minnelijke schikking is niet mogelijk als de procedure is aangevangen na klacht door een derde of op aangifte van de procureur des Konings. Een minnelijke schikking kan in een periode van vijf jaar slechts tweemaal toegestaan worden. § 3. De minnelijke schikking wordt geïnd ten behoeve van de Schatkist. § 4. Met het oog op de invordering van de minnelijke schikking door de algemene administratie van de inning en de invordering van de Federale Overheidsdienst Financiën, levert de Nationale Kamer van notarissen aan de kamer van notarissen en het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen het identificatienummer van het rijksregister van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde en toegevoegde notarissen, plaatsvervangende notarissen en erenotarissen en de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen. § 5. Het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen en de kamer van notarissen gebruiken het identificatienummer van het rijksregister uitsluitend voor de nauwkeurige identificatie van de betrokkene binnen zijn tuchtdossier gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor dit doel en voor de mededeling aan de betrokken administratie. § 6. Het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen houdt een register bij van de minnelijke schikkingen dat verplicht moet geraadpleegd worden door de kamer van notarissen en de auditeur telkens een dossier aan hen wordt voorgelegd.

Het bijhouden van het register van minnelijke schikkingen is noodzakelijk om na te gaan of een minnelijke schikking kan worden voorgesteld zonder in strijd te zijn met de wettelijke beperking van het maximum aantal minnelijke schikkingen zoals bepaald in paragraaf 2.

Naast het auditoraat, hebben de leden en de personeelsleden van de kamer van notarissen toegang tot het register van minnelijke schikkingen, voor zover vereist voor de uitoefening van hun opdracht. § 7. De Nationale Kamer van notarissen, in de schoot waarvan het auditoraat is opgericht, is beheerder van het register van de minnelijke schikkingen. § 8. Het register van minnelijke schikkingen bevat de volgende gegevens: - naam, voornaam en uniek beroepsidentificatienummer van het betrokken lid; - datum van voorstel van minnelijke schikking; - orgaan dat de minnelijke schikking heeft voorgesteld; - datum van aanvaarding van minnelijke schikking; - datum van betaling van minnelijke schikking. § 9. De gegevens worden bewaard voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van betaling van de minnelijke schikking, met het oog op de verificatie van de bepalingen van paragraaf 2.".

Art. 68.Artikel 102 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 102.Wanneer de kamer van notarissen tot vervolging beslist, bepaalt zij de vordering en stelt zij de syndicus aan die de tuchtprocedure inleidt voor de tuchtraad bedoeld in artikel 427 van het Gerechtelijk Wetboek. Hij kan zich laten bijstaan door het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen.

Wanneer het auditoraat tot vervolging beslist, bepaalt het de vordering en stelt de auditeur de tuchtprocedure in voor de tuchtraad.

Hij kan zich laten bijstaan door de syndicus.".

Art. 69.Artikel 103 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 103.Wanneer de syndicus de vervolging heeft ingesteld, informeert hij het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen van de uitspraak van de tuchtraad.

Wanneer het auditoraat de vervolging heeft ingesteld, informeert het de syndicus van de uitspraak van de tuchtraad.".

Art. 70.In titel IV van dezelfde wet wordt, na artikel 103, een afdeling IIter ingevoegd, luidende "Gevolgen van de tuchtstraf ten aanzien van de plaatsvervanging".

Art. 71.Artikel 104 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 104.Indien bij schorsing van een notaris een plaatsvervanger wordt aangewezen, heeft deze het recht op betaling van de door hem gemaakte kosten, alsook op de vergoeding die de voorzitter van de tuchtkamer na advies te hebben ingewonnen van de kamer van notarissen vaststelt, dit alles op kosten van de vervangen notaris. Het ereloon voor de tijdens de schorsing verleden akten dient om de plaatsvervanger en het kantoorpersoneel te bezoldigen en de algemene kosten te betalen. Het eventuele overschot wordt gestort aan de plaatsvervanger of aan de notarissen die in de plaats van de geschorste notaris hebben geïnstrumenteerd. Het eventuele tekort wordt door de vervangen notaris gedragen.

Wanneer een notaris uit zijn ambt is ontzet, heeft de plaatsvervanger recht op het ereloon voor de tijdens de plaatsvervanging verleden akten, waarmee hij de bezoldiging van het kantoorpersoneel en de algemene kosten moet betalen. Het eventuele tekort wordt door de vervangen notaris gedragen.".

Art. 72.Artikel 105 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 73.Artikel 106 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 74.Artikel 107 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 75.In titel IV van dezelfde wet wordt afdeling III, die de artikelen 108 tot 111 bevat, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, opgeheven.

Art. 76.In titel IV van dezelfde wet wordt afdeling IV, die de artikelen 112 en 113 bevat, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten, opgeheven.

Art. 77.In artikel 117 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2000 en 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het notarieel fonds is een solidariteitsfonds binnen het notariaat dat de notarissen ondersteunt in het kader van hun sociale en maatschappelijke opdrachten, op de wijze bepaald in de paragrafen 3 tot 5." 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De notaris ontvangt van het notarieel fonds een tegemoetkoming voor elke aankoopakte van een enige gezinswoning waarvan de basis voor de berekening van het ereloon tussen 60.000 en 325.000 euro bedraagt en waarvoor het barema Jbis of Kbis zoals vastgesteld door artikel 17, punten 81 en 82 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen van toepassing is.

Dit bedrag wordt als volgt bepaald: vanaf 60.000 euro tot en met 75.000 euro: 75 euro; vanaf 75.000 euro tot en met 100.000 euro: 100 euro; vanaf 100.000 euro tot en met 125.000 euro: 125 euro; vanaf 125.000 euro tot en met 150.000 euro: 150 euro; vanaf 150.000 euro tot en met 200.000 euro: 175 euro; vanaf 200.000 euro tot en met 275.000 euro: 200 euro; vanaf 275.000 euro tot en met 300.000 euro: 150 euro; vanaf 300.000 euro tot en met 325.000 euro: 75 euro."; 3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.Het notarieel fonds wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage van alle notarissen-titularis die hun notariële activiteit als natuurlijke persoon uitoefenen en van elke professionele notarisvennootschap ten belope van 0,25 % van het gemiddeld omzetcijfer van de laatste drie boekjaren van het kantoor of de kantoren in het geval van een associatie tussen notarissen-titularis, in voorkomend geval pro rata temporis herleid tot de periode van een kalenderjaar, indien de betreffende boekjaren langer of korter dan een kalenderjaar zijn.

In het geval van de oprichting van een standplaats, overeenkomstig artikel 32, derde lid, wordt de bijdrage berekend op de beschikbare boekjaren van het kantoor, zolang deze minder bedragen dan drie.

In het geval van een uittreding van een notaris-titularis uit een associatie of een einde van een associatie wordt de bijdrage berekend op een gelijk aandeel van elke notaris-titularis in de omzet van de associatie, in voorkomend geval aangevuld met de omzet van de kantoren, indien de associatie minder dan drie jaar bestaat.

Het omzetcijfer bestaat uit de opbrengsten onder de posten 70 tot 75 in de klasse 7 in het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor notarissen waarvan het model als bijlage is gevoegd bij het reglement van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding van 9 oktober 2001.

Indien de Nationale Kamer van notarissen vaststelt dat het notarieel fonds over onvoldoende middelen beschikt om de vorderingen gedurende vermoedelijk meer dan een jaar te kunnen uitbetalen, kan zij de minister van Justitie vragen om het bijdragepercentage bedoeld in het eerste lid tijdelijk te verhogen tot een maximum van 0,75 %.

Indien de Nationale Kamer van notarissen vaststelt dat het notarieel fonds over voldoende middelen beschikt om de vorderingen gedurende vermoedelijk meer dan een jaar te kunnen uitbetalen, kan zij de minister van Justitie vragen om het bijdragepercentage tijdelijk te verminderen. De minister van Justitie waakt erover dat de vermindering tijdig opgeheven wordt om te vermijden dat het notarieel fonds een negatief saldo zou vertonen."; 4° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 5, 6, 7 en 8, luidende: " § 5.Het notarieel fonds wordt eveneens gevoed door een bijdrage voor elke aankoopakte van een onroerend goed waarvan de basis waarop het ereloon wordt berekend meer dan 374.999 euro bedraagt.

Deze bijdrage wordt als volgt berekend: - Voor elke aankoopakte van een onroerend goed waarvoor het barema Jbis zoals vastgesteld door artikel 17, punt 81 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen van toepassing is: - als de basis voor de berekening van het ereloon kleiner is dan of gelijk aan 500.000 euro: (basis - 250.095) * 0,243 % - 309,15 + 100 - als de basis voor de berekening van het ereloon groter is dan 500.000 euro: (basis - 500.000) * 0,143 % + 249.905 * 0,243 % - 309,15 + 100 - Voor elke aankoopakte van een onroerend goed waarvoor het barema J zoals vastgesteld door artikel 17, punt 81 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen van toepassing is: (basis - 250.095) * 0,143 % - 5,75 - Voor elke aankoopakte van een onroerend goed waarvoor het barema Kbis zoals vastgesteld door artikel 17, punt 82 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen van toepassing is: - als de basis voor de berekening van het ereloon kleiner is dan of gelijk aan 500.000 euro: (basis - 250.095) * 0,386 % - 637,46 + 400 - als de basis voor de berekening van het ereloon groter is dan 500.000 euro: (basis - 500.000) * 0,086 % + 249.905 * 0,386 % - 637,46 + 400 - Voor elke aankoopakte van een onroerend goed waarvoor het barema K zoals vastgesteld door artikel 17, punt 82 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen van toepassing is: (basis - 250.095) * 0,136 % - 29,51. § 6. Het notarieel fonds is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) voor de gegevens die het notarieel fonds verzamelt en gebruikt om haar opdrachten te volbrengen.

De volgende gegevens worden door het notarieel fonds verzameld bij de Nationale Kamer van notarissen en verwerkt: 1° de identificatie- en contactgegevens van de notaris, waaronder het identificatienummer waaronder de notaris bekend staat bij de Nationale kamer van notarissen overeenkomstig artikel 91, eerste lid, 12° ;2° het ondernemingsnummer, het bankrekeningnummer en de referentie waaronder het notariskantoor gekend is bij de Nationale kamer van notarissen overeenkomstig artikel 91, eerste lid, 12° ;3° het gemiddeld omzetcijfer van de laatste drie boekjaren van het kantoor; De volgende gegevens worden door het notarieel fonds verzameld bij de notarissen en verwerkt: 1° voor de akten houdende de aankoop van een onroerend goed: - de datum, het NABAN-nummer, zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 houdende de invoering van de Notariële Aktebank en het repertoriumnummer zoals bepaald in artikel 177, lid 1, 1° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van de akte; - de basis waarop het ereloon wordt berekend; - de vermelding van het toegepaste barema zoals bepaald in het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen; - in voorkomend geval de vermelding dat een vermindering van ereloon zoals bepaald in paragraaf 2 werd toegepast; 2° voor de akten houdende de aankoop van een onroerend goed waarbij een vermindering van ereloon zoals bepaald in paragraaf 2 werd toegepast de volgende bijkomende gegevens: - de koopprijs; - de datum, het repertoriumnummer en in voorkomend geval het NABAN-nummer van de akte houdende de financiering zoals bepaald in paragraaf 2; - in voorkomend geval, de naam van de instrumenterende notaris indien deze niet dezelfde is als bij de koopakte; - het bedrag van de financiering; - de naam van de financiële instelling; 3° voor de akten houdende een verwerping van nalatenschap overeenkomstig artikel 784, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek die de notaris kosteloos heeft verleden met toepassing van het derde lid van hetzelfde artikel: - de datum, het NABAN-nummer en het repertoriumnummer van de akte; - de naam, de voornamen en het identificatienummer van de overledene; - de vermelding dat de akte kosteloos werd verleden.

De gegevens die worden bepaald in het tweede lid, 1° en 2°, worden verwerkt om de notarissen en de notariskantoren op voldoende wijze te kunnen identificeren en de eventuele tegemoetkomingen te kunnen storten.

De gegevens die worden bepaald in het tweede lid, 3°, en het derde lid, 1° tot 3°, worden verwerkt om de eventuele bijdragen bedoeld in de paragrafen 4 en 5 en de eventuele tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3 te berekenen en de noodzakelijke controles uit te oefenen op de eraan verbonden voorwaarden.

De gegevens die worden bepaald in het derde lid, 1° en 2°, worden verwerkt om het verzoek bedoeld in paragraaf 4, vijfde en zesde lid, te kunnen indienen bij de minister van Justitie met het oog op het behouden van het financieel evenwicht van het notarieel fonds dat afhankelijk is van de evolutie van de vastgoedmarkt.

De door het notarieel fonds verzamelde gegevens met betrekking tot de financiële tegemoetkomingen en bijdragen worden gedurende tien jaar bewaard, met het oog op haar boekhoudkundige verplichtingen en het toezicht bedoeld in paragraaf 1, eerste lid.

De overige gegevens worden bewaard gedurende de termijn nodig om het notarieel fonds in staat te stellen de verificaties te verrichten die nodig zijn voor het vervullen van zijn taken en de analyse te doen met het oog op het verzoek aan de minister van Justitie, voorzien in paragraaf 4, vijfde en zesde lid.

In het geval van een geschil worden de betreffende gegevens bewaard zolang als nodig voor het beheer van het geschil dat er betrekking op heeft. § 7. Met het oog op de vordering van de tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3 en de inning van de bijdragen bedoeld in de paragrafen 4 en 5 moet de notaris de hierboven opgesomde noodzakelijke gegevens via het door het notarieel fonds daartoe aangeduide elektronisch platform overzenden.

De gegevens opgesomd in paragraaf 6, tweede lid, 3°, worden door de Nationale Kamer van notarissen aangeleverd. De Nationale Kamer van notarissen verzamelt deze gegevens in het kader van artikel 33 en zal deze doorgeven, zodat het notarieel fonds haar opdrachten kan volbrengen.

Het notarieel fonds geeft de volgende gegevens door aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, die ageert als ontvanger van de gegevens, via een door het notarieel fonds gekozen beveiligde manier: - het NABAN-nummer van de aktes bedoeld in paragraaf 6, derde lid, 1° en 2° ; - de basis voor de berekening van het ereloon voor de aktes bedoeld in paragraaf 6, derde lid, 1° ; - de koopprijs voor de aktes bedoeld in paragraaf 6, derde lid, 2°.

Deze gegevens worden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat enkel gebruikt voor het verzekeren van de kwaliteit van de gegevens van onroerende goederen, die de notarissen gebruiken, wanneer noodzakelijk, in het kader van hun wettelijke opdrachten en die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gebruikt om statistieken op te stellen over de Belgische vastgoedmarkt om het publiek en de notarissen te informeren.

Deze gegevens worden vernietigd nadat het hierboven beschreven doeleinde bereikt is. § 8. De tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3 en de inning van de bijdragen bedoeld in de paragrafen 4 en 5 worden trimestrieel afgerekend op basis van alle aktes waarvoor de gegevens binnen die periode overgemaakt werden zoals bedoeld in artikel 18, § 1, eerste lid, vermeerderd met een vierde van de verschuldigde jaarlijkse bijdrage.

Er vindt een compensatie plaats tussen het bedrag van de verschuldigde bijdragen en het bedrag van de door het notarieel fonds terug te betalen tegemoetkomingen.

Bij wijziging van de notaris-titularis die zijn activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, of bij wijziging van de professionele notarisvennootschap van het kantoor, wordt een afrekening gemaakt op datum van de wijziging. Deze afrekening houdt rekening, voor wat de bijdragen bedoeld in paragraaf 5 en de tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3 betreft, met de aktedatum en voor wat de bijdrage bedoeld in paragraaf 4 betreft pro rata temporis met de periode die voorafgaat aan de wijziging.

In geval van begin of einde van een associatie tussen notarissen-titularis of uittreding van een vennoot notaris-titularis, wordt een afrekening gemaakt op datum van de wijziging. Deze afrekening houdt rekening, voor wat de bijdragen bedoeld in paragraaf 5 en de tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3 betreft, met de aktedatum en voor wat de bijdrage bedoeld in paragraaf 4 betreft pro rata temporis met de periode die voorafgaat aan de wijziging.

De afrekening voor de nieuwbenoemde notaris-titularis die zijn activiteit als natuurlijke persoon of in een eenpersoons professionele notarisvennootschap uitoefent, betreft de periode vanaf de inwerkingtreding van zijn benoeming voor de bijdragen bedoeld in paragraaf 5 en de tegemoetkomingen bedoeld in paragraaf 3. Hij betaalt voor het eerste jaar van zijn benoeming geen bijdrage bedoeld in paragraaf 4 en voor het tweede jaar van zijn benoeming de helft van deze bijdrage.

De afrekening voor een andere nieuw opgerichte professionele notarisvennootschap betreft de resterende periode van het betreffende tremester.

Indien het saldo van de afrekening negatief is, dient de notaris of de professionele notarisvennootschap, de gevraagde bijdrage te storten op de rekening van het notarieel fonds vermeld in de uitnodiging tot betaling, uiterlijk tegen de laatste dag van de maand volgende op de afrekening. Het notarieel fonds stuurt geen ander bewijsstuk.

Indien het saldo van de afrekening positief is, stort het notarieel fonds dit binnen dezelfde periode aan de notaris of de professionele notarisvennootschap.".

Art. 78.In dezelfde wet wordt een artikel 117bis ingevoegd, luidende: "

Art. 117bis.§ 1. Zij die de in artikel 117, § 8 vermelde bedragen verschuldigd zijn, kunnen hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen.

Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend voor het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de in artikel 117, § 8 bedoelde termijn.

Het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen doet uitspraak over het bezwaar bij een met redenen omklede beslissing.

De kennisgeving van deze beslissing geschiedt schriftelijk. § 2. De in artikel 117, § 8, vermelde bedragen kunnen bij wijze van dwangbevel gedwongen worden ingevorderd: 1° bij niet betaling binnen de in artikel 117, § 8, bedoelde termijn: ten vroegste een maand na de aangetekende verzending van een aanmaning door het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen;2° en, indien er tijdig bezwaar werd ingediend zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid: ten vroegste een maand na verzending van de beslissing van het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen bedoeld in paragraaf 1, derde lid. § 3. Het door het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen uitvoerbaar verklaard dwangbevel geldt als uitvoerbare titel.

Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot en bevat een bevel tot betaling binnen de vierentwintig uur na de betekening, op straffe van uitvoering bij beslag. § 4. Tegen dit dwangbevel kan de schuldenaar van de bijdrage een vordering instellen voor de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de standplaats of zetel van de betrokken schuldenaar gelegen is. De vordering wordt ingeleid middels een in titel Vbis van boek II van het vierde deel Gerechtelijk Wetboek bedoeld verzoekschrift op tegenspraak.

De vordering schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Deze schorsing neemt een einde op de datum waarop de uitspraak over de vordering in kracht van gewijsde gaat. § 5. Er is verjaring van de invordering van de bijdragen en de interesten na twee jaar te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 117, § 8, bedoelde termijn.

Er is verjaring van de eis tot teruggave van elke ten onrechte geïnde bijdrage, van rechtswege, na twee jaar, te rekenen van de betaling. § 6. Alle in dit artikel vermelde termijnen worden berekend overeenkomstig de artikelen 48 tot en met 57 van het Gerechtelijk Wetboek.".

Art. 79.In artikel 119 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: "De Nationale Kamer van notarissen is de beheerder en de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) voor de bestanden bepaald in de artikelen 33, 91, 12° en 100, § 6.De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is in dezelfde zin de beheerder en de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor de bestanden bedoeld in de artikelen 18 en 26."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, dat het enig lid wordt, worden de woorden "De beheerder bedoeld in paragraaf 1" vervangen door de woorden "De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat";3° paragraaf 2, eerste lid, dat het enig lid wordt, wordt aangevuld met de woorden "overeenkomstig de artikelen 38 en 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming";4° in paragraaf 2 worden het tweede, derde en vierde lid opgeheven;5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.De in paragraaf 1 en artikel 117, § 6, bedoelde verwerkingsverantwoordelijken waken erover dat enkel hun medewerkers wiens functie het vereist toegang hebben tot de bestanden bedoeld in de artikelen 18, 26, 33, 91, 12°, 100 en 117. Ze houden permanent een lijst bij van deze personen. Deze personen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens in deze bestanden te eerbiedigen.".

Art. 80.Artikel 120 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten1, wordt vervangen als volgt: "

Art. 120.Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de notarissen en de personen voor wie zij beroepsmatig instaan.

Het is tevens van toepassing op elk wettelijk en reglementair orgaan van het notariaat, alsook op de leden van hun organen, hun personeelsleden en, binnen het kader van hun opdracht, hun externe aangestelden.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 81.Artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 533.§ 1. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt een auditoraat opgericht, belast met het onderzoek van klachten en aangiften die hem worden voorgelegd in toepassing van artikel 535, en de vervolging in tuchtzaken. Het auditoraat heeft een nationale bevoegdheid. § 2. Het auditoraat is samengesteld uit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling, elk bestaande uit drie leden die verkozen worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 534. De leden dragen de titel van auditeur.

Elke auditeur wordt volgens zijn taalrol verkozen om deel uit te maken van de ene of de andere afdeling. De taalrol wordt bepaald door de taal van het diploma of het getuigschrift.

De auditeurs van elke afdeling houden standplaats in verschillende gerechtelijke arrondissementen. Een auditeur mag geen standplaats houden in het gerechtelijk arrondissement waar het lid aan wie een feit ten laste wordt gelegd, zijn kantoor heeft of de plaatsvervanging heeft verricht.

De wijze waarop een auditeur wordt toegewezen aan een zaak en de mogelijke wrakingsprocedure worden bepaald in het huishoudelijk reglement van het auditoraat. § 3. De Franstalige afdeling is bevoegd voor het onderzoek en de vervolging in alle tuchtzaken die betrekking hebben op gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders ingeschreven op de Franse taalrol.

De Nederlandstalige afdeling is bevoegd voor het onderzoek en de vervolging in alle tuchtzaken die betrekking hebben op gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders ingeschreven op de Nederlandse taalrol.

De taalrol wordt bepaald door de taal van het diploma of het getuigschrift. § 4. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor het secretariaat dat het auditoraat bijstaat. Dit secretariaat bewaart de archieven van het auditoraat. § 5. De werkingskosten van het auditoraat en zijn secretariaat worden gedragen door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.".

Art. 82.Artikel 534 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 534.§ 1. De algemene vergadering van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kiest de auditeurs voor een periode van drie jaar. Bij afloop van deze termijn, is het mandaat eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar. § 2. De auditeur moet voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: - sedert ten minste vijf jaar gerechtsdeurwaarder zijn; - noch in de vijf jaren die zijn verkiezing voorafgaan, noch in de loop van zijn mandaat het voorwerp hebben uitgemaakt van een in kracht van gewijsde getreden tuchtsanctie.

Een mandaat in het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is onverenigbaar met het mandaat in het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders of een mandaat als assessor in de tuchtraad bedoeld in artikel 555/5bis, § 2.

Het mandaat eindigt bij het verstrijken van de termijn of wanneer een onverenigbaarheid ontstaat als bedoeld in het tweede lid.

Het directiecomité voorziet in de vervanging van de auditeur die tijdelijk of definitief verhinderd is om zijn mandaat uit te oefenen op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement van het auditoraat.

Een auditeur en elke persoon of instantie betrokken in de tuchtprocedure is gehouden tot het beroepsgeheim en heeft een discretieplicht.".

Art. 83.Artikel 535 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 535.Het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is gelast met het onderzoek van klachten die op schriftelijke en gemotiveerde wijze door een derde of een lid van de beroepsgroep worden ingediend, en van schriftelijke aangiften. Een schriftelijke aangifte kan gebeuren door de procureur des Konings, de verslaggever van een arrondissementskamer ingevolge een beslissing van de raad, of de nationaal verslaggever ingevolge een beslissing van het directiecomité.

Het auditoraat heeft tevens de bevoegdheid een klacht te seponeren en een minnelijke schikking voor te stellen die het onderzoek beëindigt.

Het auditoraat is bevoegd de tuchtprocedure in te stellen bij de tuchtraad zoals bedoeld in artikel 555/5ter, § 1 met het oog op een veroordeling tot een tuchtstraf.

De algemene vergadering van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders stelt het huishoudelijk reglement van het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders vast. Dit reglement bevat nadere regels met betrekking tot de vervanging van de auditeurs, de werking en organisatie van het auditoraat en de wijze waarop een auditeur voor elk dossier wordt aangesteld. Om bindend te zijn, moet dit huishoudelijk reglement door de Koning goedgekeurd worden. Hij kan in voorkomend geval aanpassingen aanbrengen.

De algemene vergadering van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders duidt het digitaal kanaal aan voor kennisgevingen in de tuchtprocedure.

Dit digitaal kanaal is toegankelijk voor de personen bedoeld in artikel 555/3, eerste en tweede lid, de kamer van notarissen, het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen, de procureur des Konings, de tuchtraad zoals bepaald in artikel 456 van het Gerechtelijk wetboek, het hof van beroep en het Hof van Cassatie. De bewaartermijn van de geregistreerde gegevens bedraagt tien jaar in hoofde van de beheerder van het digitaal kanaal. De bewaartermijn wordt zo nodig verlengd tot alle rechtsmiddelen van elke hangende tuchtprocedure waarop de gegevens betrekking hebben, uitgeput zijn.

Het digitaal kanaal moet minstens beantwoorden aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten9 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de modaliteiten, de wijze en de voorwaarden van inrichting, het beheer, de organisatie en de raadpleging.".

Art. 84.Artikel 536 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 536.Binnen de maand na ontvangst van de klacht of aangifte informeert de bevoegde auditeur op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement van het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, het lid waartegen de klacht of aangifte werd geuit en de verslaggever bij het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, en zendt hen de stukken in zijn bezit over.

De betrokkene kan zijn opmerkingen schriftelijk aanvoeren binnen de maand volgend op het overzenden van het dossier.".

Art. 85.Artikel 537 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 537.§ 1. De bevoegde auditeur onderzoekt het hem onderworpen dossier en stelt binnen een termijn van drie maanden een verslag op.

Deze termijn begint te lopen op het moment waarop de betrokkene zijn opmerkingen heeft overgezonden overeenkomstig artikel 536, tweede lid, of wanneer de daarin vermelde termijn is afgelopen. In geval van bijzondere omstandigheden, wanneer de auditeur verzoekt om bijkomende stukken of wanneer hij beroep doet op de adviesmogelijkheid bedoeld in paragraaf 3, is de termijn verlengbaar met een maand. Hij motiveert deze verlenging in zijn verslag. § 2. Hij kan de partijen verzoeken om bijkomende stukken of toelichting indien dit nodig is om een dienstig verslag op te stellen. § 3. De auditeur kan, op eenvoudig verzoek en in elk stadium van het onderzoek, het gemotiveerd advies vragen aan: - een collega-auditeur; - het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders; - de raad van de arrondissementskamer waarvan de betrokken gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder lid is of op wiens grondgebied het ten laste gelegde feit zich voordeed; - een lid van het beroep of een externe persoon in zijn hoedanigheid als deskundige.

Dit advies is niet bindend en wordt schriftelijk binnen een door hem vooropgestelde termijn overgezonden aan de auditeur.

De resultaten van de verkregen adviezen, evenals de mogelijke bijkomende stukken bedoeld in het tweede lid, worden onverwijld en op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement van het auditoraat, door de auditeur overgezonden aan de betrokkene. Binnen vijf dagen na deze kennisgeving kan de betrokkene aan de auditeur bijkomende opmerkingen overzenden. § 4. De auditeur kan in elk stadium van het onderzoek aan de partijen voorstellen om een minnelijk akkoord te sluiten dat een einde maakt aan de onderzoeksprocedure. Dit kan enkel in geval van een klacht.

Indien een akkoord tussen de partijen wordt bereikt, stelt de auditeur dit op schrift, en bezorgt hij een getekend afschrift hiervan aan elke betrokken partij op de door het huishoudelijk reglement van het auditoraat bepaalde wijze.".

Art. 86.Artikel 538 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, wordt vervangen als volgt: "

Art. 538.§ 1. Indien het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders na onderzoek van het dossier oordeelt dat het feit aanleiding geeft tot een tuchtvervolging, bepaalt het de vordering en leidt het de tuchtprocedure voor de tuchtraad in zoals bepaald in artikel 555/5bis.

Het auditoraat zendt hiertoe het verslag over, waarvan het model bepaald wordt in het huishoudelijk reglement van het auditoraat, en waarin het een tuchtstraf vordert. § 2. Het auditoraat kan na onderzoek van het dossier oordelen om niet tot vervolging over te gaan. § 3. Het auditoraat kan aan de betrokkene een voorstel tot minnelijke schikking doen. Indien de betrokkene dit voorstel aanvaardt en binnen de maand betaalt, neemt de onderzoeksprocedure een einde en maakt de auditeur hiervan verslag op.

Een minnelijke schikking kan slechts tweemaal worden toegestaan over een periode van vijf jaar. Een minnelijke schikking is niet mogelijk als de procedure het gevolg is van een klacht of een aangifte van de procureur des Konings.

Het auditoraat houdt een register bij van minnelijke schikkingen dat verplicht moet worden geraadpleegd door een auditeur telkens hem een dossier wordt toegewezen.

Het bijhouden van het register van minnelijke schikkingen is noodzakelijk om na te gaan of een minnelijke schikking kan worden voorgesteld zonder in strijd te zijn met de wettelijke beperking van het maximum aantal minnelijke schikkingen bedoeld in het tweede lid.

Het register van minnelijke schikkingen bevat volgende gegevens: - naam, voornaam en uniek beroepsidentificatienummer van het betrokken lid; - datum van voorstel van minnelijke schikking; - datum van aanvaarding van minnelijke schikking; - datum van betaling van minnelijke schikking.

De Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders in de schoot waarvan het auditoraat is opgericht, is de beheerder en de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) voor het bestand bedoeld in het derde lid.

De gegevens worden bewaard voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van betaling van de minnelijke schikking, met het oog op de verificatie van de bepalingen van het tweede lid.

Een minnelijke schikking wordt geïnd ten behoeve van de Schatkist.

Met het oog op de invordering van de minnelijke schikking door de algemene administratie van de inning en de invordering van de Federale Overheidsdienst Financiën, levert de Nationale Kamer aan het auditoraat het identificatienummer van het rijksregister van de kandidaat-gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeurwaarders en plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders en de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het auditoraat gebruikt het identificatienummer van het Rijksregister uitsluitend voor de nauwkeurige identificatie van de betrokkene binnen zijn tuchtdossier gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor dit doel en voor de mededeling aan de betrokken administratie. § 4. Via zijn secretariaat deelt het auditoraat zijn beslissing mee aan de betrokkene, en aan de klager in geval van een klacht, en in geval van een schriftelijke aangifte, aan de partij die de aangifte deed, en aan de verslaggever bij het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. § 5. Indien de termijn bedoeld in artikel 537, § 1, wordt overschreden, wordt de klager of de partij die de schriftelijke aangifte deed, hiervan door het secretariaat van het auditoraat in kennis gesteld. Hij beschikt over een termijn van vijftien dagen om het secretariaat per aangetekende zending te verzoeken een andere auditeur te gelasten met de zaak. § 6. Indien het tuchtrechtelijk onderzoek het gevolg was van een schriftelijke aangifte en het auditoraat oordeelt dat er geen aanleiding bestaat tot vervolging, is de partij die de aangifte deed, bevoegd om een tuchtprocedure in te stellen voor de tuchtraad bedoeld in artikel 555/5ter, § 1.

De partij die de schriftelijke aangifte deed, informeert in dat geval bij aangetekende zending het auditoraat en de betrokkene binnen een termijn van vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing overeenkomstig paragraaf 4.

Een afschrift van dit schrijven wordt overgezonden aan de syndicus van de raad van de arrondissementskamer waar de betrokkene toe behoort in geval de aangifte werd gedaan door de procureur des Konings of het directiecomité van de Nationale Kamer, en aan de verslaggever van het directiecomité van de Nationale Kamer indien de aangifte werd gedaan door een raad van een arrondissementskamer of de procureur des Konings. § 7. Alle kennisgevingen en verwijzingen bepaald in dit artikel, evenals de modaliteiten van de procedure bedoeld in paragraaf 4, worden geregeld door het huishoudelijk reglement van het auditoraat.".

Art. 87.Artikel 539 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 88.Artikel 540 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 89.Artikel 541 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 90.Artikel 542 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 91.Artikel 543 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid sluiten, wordt opgeheven.

Art. 92.Artikel 544 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, wordt opgeheven.

Art. 93.In het tweede deel, boek IV, hoofdstuk VII, van hetzelfde Wetboek worden afdeling III en afdeling IV, die de artikelen 545 tot 548 bevatten, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten, opgeheven.

Art. 94.In artikel 552, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten en gewijzigd bij de wetten van 8 mei 2014 en 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "en tucht" opgeheven;b) in de bepaling onder 1° worden de woorden "plaatsvervangende (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders" vervangen door de woorden "kandidaat-gerechtsdeurwaarders"; c) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° het voorkomen van klachten van derden tegen leden van de arrondissementskamer in verband met de uitoefening van hun beroep of te verzoenen;"; d) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° gemotiveerde schriftelijke aangifte van feiten waartoe de raad met meerderheid van stemmen heeft besloten, via de verslaggever door te verwijzen naar het auditoraat van de tuchtraad.De raad is bevoegd om de tuchtprocedure in te stellen in de hypothese bedoeld in artikel 538, § 6;"; e) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt: "4° via de verslaggever gevolg te geven aan verzoeken om bemiddeling in het kader van geschillen die rijzen tussen leden van de betreffende arrondissementskamer onderling;".

Art. 95.In artikel 553, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De verslaggever neemt kennis van de verzoeken om bemiddeling in het kader van geschillen die rijzen tussen leden van de betreffende arrondissementskamer onderling."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Hij verwijst de personen die een klacht wensen in te dienen tegen een lid van de arrondissementskamer door naar het auditoraat van de tuchtraad, evenals de aangifte van feiten waartoe de raad met meerderheid van stemmen heeft besloten."; 3° in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "voldoen aan de in het eerste en het tweede lid bedoelde bepalingen" vervangen door de woorden "voldoen aan de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bepalingen".

Art. 96.In artikel 555/1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de uitvoering" vervangen door de woorden "deontologie onder haar leden en de uitvoering";b) in de Franse tekst van paragraaf 1, 2°, worden de woorden "l'uniformité de la discipline et à" opgeheven; c) in paragraaf 1, wordt de bepaling onder 13° vervangen als volgt: "13° de infrastructuur te beheren en haar secretariaat, alsook de administratieve ondersteuning van de benoemingscommissies en het auditoraat van de tuchtraad te organiseren;"; d) in paragraaf 1, 17°, wordt het woord "tuchtcommissies" vervangen door de woorden "de pool van assessoren voor de tuchtraad evenals de leden van het auditoraat";e) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 21° vervangen als volgt: "21° de gemotiveerde schriftelijke aangifte van feiten waartoe het directiecomité met meerderheid van stemmen heeft besloten, via de verslaggever door te verwijzen naar het auditoraat van de tuchtraad. Het directiecomité is bevoegd om de tuchtprocedure in te stellen in de hypothese bedoeld in artikel 538, § 6;";

Art. 97.In het tweede deel van hetzelfde Wetboek wordt een boek IVbis ingevoegd, luidende "Tucht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders".

Art. 98.In boek IVbis, ingevoegd bij artikel 97, wordt een hoofdstuk I ingevoegd, luidende "Tuchtstraffen, bewarende en ondersteunende maatregelen en preventieve schorsing".

Art. 99.In hoofdstuk I, ingevoegd bij artikel 98, wordt een artikel 555/3 ingevoegd, luidende: "Art. 555/3 Elk lid van een genootschap van notarissen of een erenotaris die door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van het notariaat of aan zijn plichten verzuimt, kan een tuchtstraf oplopen.

Elke gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die voorkomt op het tableau bedoeld in artikel 552, § 2, die door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps of die zijn plichten verzuimt, kan een tuchtstraf oplopen.

Deze tuchtstraffen zijn: - de terechtwijzing; - de blaam; - de tuchtrechtelijke geldboete van 125 euro tot 25.000 euro, die door de Schatkist wordt geïnd; - voor wat de gerechtsdeurwaarders betreft: de uitsluiting uit alle beroepsorganen vernoemd in boek VI, gedurende maximaal vijf jaar de eerste maal, en tien jaar in geval van herhaling; - de schorsing; - de afzetting of, al naargelang het geval, het ontnemen van de eretitel, de titel van kandidaat-gerechtsdeurwaarder of van kandidaat-notaris.

De tuchtrechtelijke geldboete en de uitsluiting uit beroepsorganen kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd.

De afzetting van een notaris of een gerechtsdeurwaarder houdt van rechtswege het verlies van de titel van kandidaat-notaris of kandidaat-gerechtsdeurwaarder in.

De tuchtraad bedoeld in artikel 555/5bis kan, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de uitspraak van de veroordeling opschorten of de uitvoering van de tuchtsanctie uitstellen. Bij niet naleving van de bepaalde voorwaarden, roept de voorzitter de betrokkene ambtshalve of op verzoek van het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen of het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op om op een zitting van de tuchtraad te verschijnen met het oog op het horen uitspreken van een tuchtstraf.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders of de Nationale Kamer van notarissen staan in voor de publieke bekendmaking van het niet actief statuut ten gevolge van de definitief geworden beslissingen van schorsing, afzetting en het ontnemen van de titel in de door haar gehouden elektronische lijst bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt of artikel 555/1, 15° en een geanonimiseerde interne bekendmaking van alle in kracht van gewijsde gegane veroordelingen.

Enkel het niet actief statuut wordt bekendgemaakt in de voormelde elektronische lijst en in geen geval de oorzaak van de inactiviteit.

De anonimisering van de gegevens voor de interne bekendmaking van de veroordelingen houdt de verwijdering uit de tuchtrechtelijke beslissingen in van elk element dat de betrokkenen direct of indirect zou kunnen identificeren, met inbegrip van feitelijke beschrijvingen aan de hand waarvan de betrokkenen opnieuw zouden kunnen worden geïdentificeerd.".

Art. 100.In hetzelfde hoofdstuk I wordt een artikel 555/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 555/4.De bevoegde tuchtkamer kan aan de notarissen de bewarende en ondersteunende maatregelen zoals bepaald in artikel 95 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt opleggen, hetzij tijdens de tuchtprocedure, hetzij als begeleidende maatregel bij het opleggen van een tuchtstraf.".

Art. 101.In hetzelfde hoofdstuk I wordt een artikel 555/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5.§ 1. De bevoegde tuchtkamer kan een preventieve schorsing opleggen overeenkomstig de volgende modaliteiten. § 2. Indien er ernstige vermoedens bestaan ten aanzien van de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten en er kennelijk gevaar bestaat dat de voortzetting van zijn beroepsactiviteit derden ernstig nadeel kan berokkenen of in belangrijke mate afbreuk kan doen aan de waardigheid van het beroep, kan de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer de betrokken notaris, gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging of een tuchtprocedure, preventief schorsen voor hoogstens de duur van de procedure. De beschikking is, niettegenstaande enig verzet of beroep, vanaf de uitspraak uitvoerbaar.

De betrokkene wordt in kort geding voor de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer gedagvaard, hetzij door de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld, hetzij door de procureur des Konings. De voorzitter kan het advies van de kamer van notarissen of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders inwinnen. § 3. Indien uit klachten tegen een notaris, gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder of uit onderzoeken blijkt dat er imminent en kennelijk gevaar bestaat dat de voortzetting van zijn beroepsactiviteit derden ernstig nadeel kan berokkenen of in belangrijke mate afbreuk kan doen aan de waardigheid van het beroep, kan de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer aan de betrokkene, nog vóór een tucht- of strafrechtelijke procedure werd ingeleid, een preventieve schorsing opleggen.

De vordering wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift van de instantie bevoegd om de tuchtprocedure in te stellen of van de procureur des Konings. In dit laatste geval wint de voorzitter het advies in van de kamer van notarissen of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De maatregel kan slechts voor een duur van een maand worden opgelegd, eenmaal verlengbaar met een maand. De beschikking is, niettegenstaande enig verzet of hoger beroep, vanaf de uitspraak uitvoerbaar. § 4. Een afschrift van de beschikking wordt onverwijld door de griffie aan betrokkene, de instantie die bevoegd is om de tuchtprocedure in te stellen of ingesteld heeft, de procureur des Konings, en al naargelang het geval, de Nationale Kamer van Notarissen of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, meegedeeld bij aangetekende zending, gerechtsdeurwaardersexploot of het digitale kanaal dat door de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders daarvoor is aangeduid. § 5. De voorzitter van de bevoegde tuchtkamer kan op verzoek van de procureur des Konings, van de instantie bevoegd om de tuchtprocedure in te stellen of van betrokkene de maatregel op elk ogenblik opheffen.

Dit verzoek wordt middels verzoekschrift aanhangig gemaakt. § 6. De notaris, gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die preventief geschorst is, mag tijdens de duur van de maatregel zijn beroep niet uitoefenen. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die preventief geschorst is, mag geen plaatsvervangingen verrichten. Hij mag de briefwisseling die verband houdt met zijn beroep niet ondertekenen en mag geen cliënten ontvangen. De preventief geschorste notaris of gerechtsdeurwaarder heeft recht op het ereloon verschuldigd naar aanleiding van akten verleden tijdens de preventieve schorsing, behoudens hetgeen bepaald onder de paragrafen 7 en 8. § 7. Indien de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer, overeenkomstig paragraaf 2 of paragraaf 3, de notaris meer dan vijftien dagen preventief schorst, stelt de voorzitter onmiddellijk een plaatsvervanger aan, overeenkomstig artikel 64, § 3, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt. Duurt de preventieve schorsing ten hoogste vijftien dagen, dan kan de voorzitter van de tuchtkamer een plaatsvervanger aanstellen op verzoek van, hetzij degene die preventief geschorst is, hetzij de instantie bevoegd om de tuchtprocedure in te stellen, hetzij de procureur des Konings, hetzij de kamer van notarissen. Wanneer het verzoek uitgaat van de kamer van notarissen, wordt het advies van de procureur des Konings gevraagd.

Wanneer het verzoek uitgaat van de procureur des Konings, wordt het advies van de kamer van notarissen gevraagd. Wanneer het verzoek uitgaat van de geschorste persoon, wordt het advies gevraagd van de instantie die de preventieve schorsing heeft gevorderd.

De plaatsvervanger heeft, ten laste van de vervangen persoon, recht op terugbetaling van de kosten die hij heeft gemaakt, alsook op de vergoeding die door de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer werd vastgesteld na het advies van de kamer van notarissen te hebben ingewonnen.

De Nationale Kamer van notarissen staat in voor de bekendmaking van het niet-actief statuut ten gevolge van de beslissing in de door haar gehouden elektronische lijst bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt. Enkel het niet actief statuut wordt bekendgemaakt in de voormelde elektronische lijst en in geen geval de oorzaak van de inactiviteit. § 8. Indien de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer een gerechtsdeurwaarder preventief schorst die niet werkzaam is binnen een gerechtsdeurwaardersassociatie of een formeel samenwerkingsverband, stelt hij een vervanger aan op verzoek van de instantie die bevoegd is om de tuchtprocedure in te stellen. Hiertoe is het advies vereist van de raad van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokkene toe behoort.

Indien een kandidaat-gerechtsdeurwaarder als vervanger wordt aangesteld, treedt hij in dezelfde rechten en verplichtingen als de vervangen gerechtsdeurwaarder.

De vervanger heeft, ten laste van de preventief geschorste gerechtsdeurwaarder, recht op terugbetaling van de kosten die hij maakt, alsook op de vergoeding die door de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer werd vastgesteld na het advies van de arrondissementskamer waar de vervangen gerechtsdeurwaarder toe behoort, te hebben ingewonnen.

De preventieve schorsing van een gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt door de griffie van de tuchtraad ter kennis gebracht van de syndicus van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokkene toe behoort, en van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De syndicus staat in voor de bekendmaking van de vervanging en het niet-actief statuut ten gevolge van de beslissing in het tableau bedoeld in artikel 552, § 2.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de bekendmaking van de vervanging en het niet-actief statuut ten gevolge van de beslissing in de door haar gehouden elektronische lijst bedoeld in artikel 555/1, § 1, 15°. Enkel het niet actief statuut wordt bekendgemaakt in de voormelde elektronische lijst en in geen geval de oorzaak van de inactiviteit. § 9. Artikel 262 van het Strafwetboek is van toepassing op de notaris, de gerechtsdeurwaarder of de kandidaat-gerechtsdeurwaarder die preventief is geschorst."

Art. 102.In het tweede deel, boek IVbis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 97, wordt een hoofdstuk II ingevoegd, luidende "Organen bevoegd voor de tucht".

Art. 103.In hoofdstuk II, ingevoegd bij artikel 102, wordt een artikel 555/5bis ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5bis.§ 1. Er bestaat voor heel België een tuchtraad met een Nederlandstalige en een Franstalige tuchtkamer, bevoegd ten aanzien van de aan het tuchtrecht van de onderworpen notarissen en gerechtsdeurwaarders. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Nederlandstalige tuchtkamer is bevoegd voor de procedures tegen de notarissen en gerechtsdeurwaarders met standplaats in het Nederlandstalig taalgebied en de notarissen en gerechtsdeurwaarders met standplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

Zij is eveneens bevoegd voor de procedures tegen de kandidaat-notarissen, erenotarissen en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol.

De Franstalige tuchtkamer is bevoegd voor de procedures tegen de notarissen en gerechtsdeurwaarders met standplaats in het Franstalig en het Duitstalig taalgebied en de notarissen en gerechtsdeurwaarders met standplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven zijn op de Franse taalrol.

Zij is eveneens bevoegd voor de procedures tegen de kandidaat-notarissen, erenotarissen en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die ingeschreven zijn op de Franse taalrol. § 2. Elke tuchtkamer is samengesteld uit drie leden, waaronder een magistraat die de tuchtkamer voorzit, naargelang het geval, twee notarissen-assessoren of twee gerechtsdeurwaarders-assessoren.

De voorzitter van elke rechtbank van eerste aanleg wijst om de drie jaar een magistraat in functie aan uit de zittende magistraten van de rechtbank van eerste aanleg en deelt deze gemotiveerde aanwijzing mee aan het College van de hoven en rechtbanken die uit de aangewezen magistraten één voorzitter en drie plaatsvervangers aanstelt per tuchtkamer. In het rechtsgebied Brussel wordt per taalrol een magistraat aangewezen.

Het College van de hoven en rechtbanken informeert de minister van Justitie van de aangewezen magistraten. De minister van Justitie maakt de aangewezen magistraten in het Belgisch Staatsblad bekend.

De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze belet is of gewraakt wordt.

Het mandaat is hernieuwbaar.

Elke kamer van notarissen duidt een notaris-assessor aan per begonnen schijf van vijftig notarissen in het genootschap van notarissen. De kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een Nederlandstalige en een Franstalige assessor aan per begonnen schijf van honderd notarissen. Voor de notarissen is de aanvaarding van de opdracht van assessor een deontologische verplichting; voor de erenotarissen niet.

De algemene vergadering van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders verkiest per gerechtelijk arrondissement vier gerechtsdeurwaarders-assessoren. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel worden twee Nederlandstalige en twee Franstalige assessoren verkozen.

De ontslagnemende notaris-assessor wordt vervangen door een notaris die wordt aangeduid door de kamer van notarissen van het genootschap waarvan hij deel uitmaakt. De ontslagnemende assessor-gerechtsdeurwaarder wordt vervangen door een gerechtsdeurwaarder die verkozen wordt door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De assessoren worden aangesteld voor een mandaat van drie jaar.

Uittredende assessoren kunnen eenmaal onmiddellijk heraangesteld worden.

De notarissen en gerechtsdeurwaarders die sedert tenminste vijf jaar het ambt uitoefenen, erenotarissen en ere-gerechtsdeurwaarders kunnen tot assessor benoemd worden. Zij mogen binnen de vijf jaar voorafgaand aan hun aanstelling niet veroordeeld zijn geweest tot een in kracht van gewijsde gegane tuchtsanctie.

De notarissen-assessoren mogen geen lid zijn van het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen, een kamer van notarissen of het auditoraat opgericht bij de Nationale Kamer van notarissen.

De gerechtsdeurwaarders-assessoren mogen geen lid zijn van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, van de raad van de arrondissementskamer of het auditoraat opgericht bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Het mandaat eindigt bij het verstrijken van de termijn, wanneer een onverenigbaarheid ontstaat als bedoeld in het achtste lid, of wanneer zij het voorwerp zijn van een in kracht van gewijsde gegane tuchtsanctie.

De tuchtraad stelt het huishoudelijk reglement vast waarin de werking en organisatie, de vervanging van de voorzitter, de aanwijzing van de assessoren per beroepsgroep en de wijze van samenstelling van de tuchtkamer voor de zittingen wordt geregeld.

Het huishoudelijk reglement wordt bij ministerieel besluit door de minister van Justitie, na advies van de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. § 3. Het ambt van griffier bij de tuchtraad wordt uitgeoefend door een griffier van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waar de tuchtraad haar zittingen houdt. Hij wordt aangewezen door de hoofdgriffier. § 4. De instanties die, naast de procureur des Konings, bevoegd zijn om een tuchtprocedure in te stellen worden voor de notarissen bepaald in de artikelen 96 en 98 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt en voor de gerechtsdeurwaarders in de artikelen 533, § 1, 552, § 1, 3° en 555/1, § 1, 21° voor de hypothese bedoeld in artikel 538, § 6.

Art. 104.In het tweede deel, boek IVbis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 97, wordt een hoofdstuk III ingevoegd, luidende "De tuchtprocedure".

Art. 105.In hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 104, wordt een artikel 555/5ter ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5ter.§ 1. Wanneer de bevoegde instantie een zaak aanhangig maakt bij de bevoegde tuchtkamer, bij aangetekende zending, gerechtsdeurwaardersexploot of het digitale kanaal dat door de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders daartoe is aangeduid, verzoekt deze instantie de voorzitter van de bevoegde tuchtkamer om de samenstelling van de bevoegde tuchtkamer die zal oordelen mee te delen en maakt het dossier over aan de griffie. De voorzitter duidt daartoe de twee assessoren aan die zullen zetelen uit de beroepsgroep van degene aan wie een feit ten laste wordt gelegd.

De aangestelde notarissen-assessoren mogen niet behoren tot het genootschap waartoe betrokkene aan wie een feit ten laste wordt gelegd behoort of mogen geen standplaats hebben die paalt aan de standplaats van betrokkene of geen deel uitmaken van een associatie die een kantoor heeft dat paalt aan de standplaats van betrokkene.

De aangestelde gerechtsdeurwaarders-assessoren mogen hun kantoor niet hebben in het gerechtelijk arrondissement waar de betrokkene aan wie feiten worden ten laste gelegd, zijn kantoor heeft of ingeschreven is op het tableau van kandidaat-gerechtsdeurwaarders, noch mogen zij met de betrokkene geassocieerd zijn of zich beiden in een formeel samenwerkingsverband bevinden.

De voorzitter bepaalt dag en uur van de eerste zitting. § 2. De griffier brengt de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld op de hoogte van deze beslissingen.

De griffier roept de betrokkene bij aangetekende zending, gerechtsdeurwaardersexploot of het digitale kanaal dat door de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders daartoe is aangeduid op om voor de bevoegde tuchtkamer te verschijnen. In de oproeping vermeldt de griffier het aan de betrokkene ten laste gelegd feit, de tuchtstraf die door de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld wordt gevorderd alsook de plaats waar en de uren waarop hij kennis kan nemen van het dossier.

Dezelfde oproeping vermeldt de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld en de samenstelling van de tuchtkamer die zal oordelen.

Een afschrift van de oproeping wordt verzonden aan de procureur des Konings die bevoegd is voor de standplaats van betrokkene.

Indien de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld kennis heeft genomen van de zaak ingevolge een klacht, stelt zij de klager eveneens op de hoogte. § 3. De betrokkene kan zich laten bijstaan door een advocaat, of al naargelang het geval, door een notaris, een kandidaat-notaris, een erenotaris, of door een gerechtsdeurwaarder, een kandidaat-gerechtsdeurwaarder of een eregerechtsdeurwaarder.

De betrokkene, de procureur des Konings, de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld en de klager kunnen uiterlijk binnen acht dagen na de oproeping bij de griffie van de tuchtraad een verzoek indienen om getuigen te horen en kunnen binnen dezelfde termijn stukken ter staving neerleggen. De tuchtkamer roept de getuigen op binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van het verzoek.

De bevoegde tuchtkamer roept de klager, de procureur des Konings, de belanghebbende derden, alsook, al naar gelang het geval, de notarissen of gerechtsdeurwaarders die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het dossier betrokken zijn, en die de wens hebben geuit gehoord te worden op de zitting, op. Zij kunnen bijgestaan worden door een advocaat, of, al naargelang het geval, een notaris, een kandidaat-notaris of een erenotaris of door een gerechtsdeurwaarder, een kandidaat-gerechtsdeurwaarder of een eregerechtsdeurwaarder.

De bevoegde tuchtkamer kan de personen oproepen die zij wenst te horen. § 4. Op straffe van verjaring wordt de tuchtprocedure ingesteld binnen twee jaar te rekenen vanaf de kennisneming van de feiten door de instantie die bevoegd is deze tuchtprocedure in te stellen.".

Art. 106.In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 555/5quater ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5quater.De betrokkene of de instantie die bevoegd is de tuchtprocedure in te stellen kan zijn recht van wraking uitoefenen tegen de aangewezen magistraat-voorzitter of tegen een assessor die over zijn zaak moet beslissen om de redenen bedoeld in artikel 828.

De betrokkene of de instantie die bevoegd is de tuchtprocedure in te stellen richt hiertoe uiterlijk binnen acht dagen na de oproeping, op straffe van verval, aan de voorzitter van de tuchtkamer bij aangetekende zending een gedagtekend en ondertekend geschrift waarin hij de naam vermeldt van de assessor die hij wil wraken met opgave van de redenen van wraking.

De bevoegde tuchtkamer doet binnen vijftien dagen na ontvangst van het geschrift uitspraak over de gegrondheid van de wraking en het gevolg dat er eventueel aan moet gegeven worden. De magistraat-voorzitter of de assessor die gewraakt wordt, neemt geen deel aan het debat en de stemming en wordt vervangen door een andere magistraat-voorzitter of een andere assessor die door de voorzitter van de tuchtkamer wordt aangewezen.

De met redenen omklede beslissing wordt binnen vijftien dagen na uitspraak door de griffie aan betrokkene meegedeeld bij aangetekende zending, gerechtsdeurwaardersexploot of het digitale kanaal dat door de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders daarvoor is aangeduid.

De magistraat-voorzitter of de assessor die vaststelt dat er tussen betrokkene en hemzelf een belangenconflict bestaat, deelt dit mee aan de voorzitter van de tuchtkamer waarvan hij deel uitmaakt. De voorzitter ontheft de betrokken assessor van zijn taak en stelt een andere assessor aan.".

Art. 107.In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 555/5quinquies ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5quinquies.§ 1. De zitting voor de debatten wordt door de bevoegde tuchtkamer gehouden binnen een termijn die niet minder mag bedragen dan een maand na de datum van oproeping van de betrokkene. In geval van wraking wordt deze termijn op veertig dagen gebracht. § 2. De debatten zijn openbaar tenzij de betrokkene om behandeling met gesloten deuren verzoekt. De tuchtkamer gaat in op dat verzoek tenzij hij van oordeel is dat dit strijdig is met het openbaar belang. De tuchtkamer mag eveneens zitting houden met gesloten deuren gedurende de gehele of een deel van de rechtspleging, in het belang van de openbare orde of de goede zeden, of telkens dit strikt noodzakelijk wordt geacht en de openbaarheid de belangen van een betrokkene of de goede rechtsbedeling zouden schaden.

De betrokkene heeft het recht op die zitting, zelf of bij monde van de persoon die hem bijstaat, zijn middelen van verweer uiteen te zetten.

De opgeroepen getuigen mogen zowel door de betrokkene, door de leden van de bevoegde tuchtkamer als door de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld ondervraagd worden.".

Art. 108.In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 555/5sexies ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5sexies.§ 1. De tuchtkamer beslist bij geheime stemming.

Zij kan de tuchtstraffen bedoeld in artikel 555/3 opleggen.

De beslissing wordt uiterlijk binnen een maand na de sluiting van de debatten in openbare zitting uitgesproken. De beslissing wordt met redenen omkleed en in het daartoe bestemd register opgetekend en tijdens de zitting waarop zij werd uitgesproken getekend door de leden van de tuchtkamer waarvan de namen worden vermeld.

Deze beslissing is niet uitvoerbaar bij voorraad. § 2. De tuchtkamer kan, voor de duur die zij bepaalt, aan de betrokkene tegen wie zij schorsing of afzetting heeft uitgesproken, een verbod om zijn beroep uit te oefenen opleggen, niettegenstaande hoger beroep. De bepalingen van artikel 555/5, §§ 6, 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.

De bevoegde tuchtkamer kan, op verzoek van de procureur des Konings, van de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld of van de betrokkene het verbod op elk ogenblik opheffen. § 3. De geschorste betrokkene moet, voor de duur van de schorsing, de uitoefening van zijn beroep stopzetten. Bij overtreding van deze bepaling zijn de straffen bedoeld in het tweede lid op hem van toepassing. Tijdens de duur van de schorsing mag hij de algemene vergadering van het genootschap van notarissen, de arrondissementskamer of Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders niet bijwonen en is hij niet verkiesbaar tot lid van de kamer van notarissen of de raad van de arrondissementskamer noch tot vertegenwoordiger bij de Nationale Kamer van notarissen of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Indien de betrokkene reeds tot één van de voormelde functies is verkozen, mag hij gedurende de duur van schorsing deze functie niet uitoefenen en moet er in zijn vervanging worden voorzien.

De betrokkene die is afgezet, moet de uitoefening van zijn beroep stopzetten, op straffe van schadevergoeding en, in voorkomend geval, andere straffen waarin de wet voorziet ten aanzien van openbare ambtenaren die ondanks afzetting hun ambt blijven uitoefenen.

Voorafgaande bepalingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat de beslissing houdende uitspraak van de tuchtstraf definitief is geworden.".

Art. 109.In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 555/5septies ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5septies.Binnen vijftien dagen na de uitspraak wordt de beslissing bij aangetekende zending, gerechtsdeurwaardersexploot of het digitale kanaal dat door de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders daarvoor is aangeduid, aan de klager, de betrokkene, de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld en de bevoegde procureur des Konings meegedeeld.

In de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene wordt melding gemaakt dat tegen de beslissing verzet kan betekend worden. Tevens meldt de beslissing de mogelijkheid van beroep, de termijnen waarbinnen het beroep kan worden ingesteld en de tekst van artikel 427septies.

Een afschrift van de beslissing wordt verzonden, al naargelang het geval, aan de betrokken kamer van notarissen en de Nationale Kamer van notarissen of aan de betrokken arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.".

Art. 110.In hetzelfde hoofdstuk III wordt een artikel 555/5octies ingevoegd, luidende: "

Art. 555/5octies.§ 1. Binnen de maand na de kennisgeving kan tegen de beslissing van de bevoegde tuchtkamer verzet worden ingesteld of beroep worden ingesteld bij het hof van beroep van het rechtsgebied waar de betrokkene zijn standplaats heeft.

Het verzet door de betrokkene wordt ingeleid en behandeld overeenkomstig boek III, titel II. Het beroep kan ingesteld worden door de betrokkene, de instantie die de tuchtprocedure heeft ingesteld en de procureur des Konings.

Het beroep wordt ingeleid en behandeld overeenkomstig boek III, titel III. Het hoger beroep door de betrokkene wordt ingeleid bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 1056, 2°. In alle andere gevallen wordt het hoger beroep ingeleid bij gerechtsdeurwaardersexploot dat aan de betrokkene wordt betekend. § 2. Het hof waarbij het beroep is ingesteld, doet in openbare zitting uitspraak in laatste aanleg. Het kan alleen de in artikel 424 bedoelde straffen opleggen of de betrokkene vrijspreken. § 3. Het hof van beroep kan, voor de duur die zij bepaalt, aan de betrokkene tegen wie zij schorsing of afzetting heeft uitgesproken, een verbod om zijn beroep uit te oefenen opleggen, niettegenstaande cassatie. De bepalingen van artikel 555/5, §§ 6, 7 en 8, zijn van overeenkomstige toepassing.

Het hof van beroep kan, op verzoek van de procureur-generaal, van de instantie die de tuchtprocedure heeft ingeleid of van de betrokkene het verbod op elk ogenblik opheffen. § 4. De bepalingen van artikel 555/5sexies, § 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de geschorste of afgezette betrokkene."

Art. 111.Artikel 890 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer het over te leggen stuk de minuut van een authentieke akte van een notaris betreft, zijn het derde tot het vijfde lid niet van toepassing en geschiedt de overlegging overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt."

Art. 112.Artikel 903 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer het over te leggen stuk de minuut van een authentieke akte van een notaris betreft, zijn het derde tot het vijfde lid niet van toepassing en geschiedt de overlegging overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Art. 113.In artikel 4.183 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten6 houdende boek 2, titel 3, `Relatievermogensrecht' en boek 4 `Nalatenschappen, schenkingen en testamenten' van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "ofwel voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, ofwel voor twee notarissen wordt verleden." vervangen door de woorden "verleden wordt voor een notaris."; 2° in de Franse tekst van paragraaf 1 worden de woorden ", en présence de deux témoins, ou par deux notaires" opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden " wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt" vervangen door de woorden " wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt" en in de Franse tekst worden de woorden "loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat" vervangen door de woorden "loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin "Indien er slechts één notaris is, geschieden de voorlezing van het testament en de bevestiging door de testator in tegenwoordigheid van de getuigen." opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

Art. 114.In artikel 455 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 246 van 22 februari 1936, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Wanneer het over te leggen stuk de minuut van een authentieke akte van een notaris betreft, is het eerste lid niet van toepassing en geschiedt de overlegging overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt." HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen

Art. 115.Artikel 22 van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen wordt opgeheven.

Art. 116.In artikel 23 van dezelfde wet worden de woorden ", eerste lid," ingevoegd tussen de woorden "Artikel 26" en de woorden "van dezelfde wet".

Art. 117.In artikel 26, eerste lid, 2°, van dezelfde wet wordt het cijfer "22," opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Overgangsbepalingen

Art. 118.De wijzigingen aangebracht door de artikelen 43, a), 48, 2° en 3°, 53 tot 76 en 81 tot 110 aan de bepalingen met betrekking tot de tucht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders, de organen bevoegd voor de tucht en de tuchtprocedure, zijn slechts van toepassing op iedere tenlastelegging waarvoor de betrokkene aan wie een feit ten laste wordt gelegd nog niet is opgeroepen om te verschijnen, al naargelang het geval, voor de kamer van notarissen, de tuchtcommissie, de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.

De tuchtprocedures die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet door de verslaggever van het directiecomité onderzocht werden, worden door hem onmiddellijk overgezonden aan het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Art. 119.De eerste trimestriële afrekening bedoeld in artikel 117, § 8, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, ingevoegd bij artikel 77, betreft de periode van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023.

De notarissen-titularis die werden benoemd tijdens de vier jaar die voorafgaan aan de inwerkingtreding van deze wet of die worden benoemd tijdens het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon of in een eenpersoons professionele notarisvennootschap en niet voorheen geassocieerd waren met hun voorganger, betalen, in afwijking van artikel 117, § 4, en § 8, derde lid, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, geen jaarlijkse bijdrage aan het notarieel fonds volgens de volgende bepalingen: - zij waarvan de benoeming in werking is getreden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019: het eerste jaar; - zij waarvan de benoeming in werking is getreden tussen 1 januari 2020 en 31 december 202: de eerste twee jaar; - zij waarvan de benoeming in werking is getreden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021: de eerste drie jaar; - zij waarvan de benoeming in werking is getreden tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022: de eerste vier jaar; - zij waarvan de benoeming in werking is getreden tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023: de eerste vijf jaar.

Art. 120.Voor de eerste toepassing van de aanvang van het mandaat van lid van de kamer van notarissen op 1 juli, zoals bepaald in artikel 80, § 8, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, gewijzigd bij artikel 46, blijven de uittredende leden hun mandaat uitoefenen tot de voornoemde datum.

Artikel 80 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, gewijzigd bij artikel 46, is van toepassing inzake de aanvang en de duur van de mandaten vanaf de tweede verkiezing volgend op de inwerkingtreding van deze wet. Tot die verkiezing zijn kortere mandaten toegestaan. De kamers van notarissen beslissen welke lopende mandaten vroeger eindigen.

Art. 121.Artikel 4, tweede lid, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het notarisambt, ingevoegd bij artikel 5, is van toepassing op de standplaats van de notarissen waar, sedert 1 januari 2018, een fusie van gemeentes heeft plaatsgevonden.

Art. 122.De bestaande notarisvennootschappen dienen hun statuten aan de bepalingen van deze wet aan te passen uiterlijk op 1 januari 2024. HOOFDSTUK 8. - Opheffingsbepalingen

Art. 123.Het koninklijk besluit van 29 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten7 tot bepaling van de methode voor de berekening van de bijdrage van de professionele vennootschappen van notarissen aan het notarieel fonds wordt opgeheven.

Artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten8 tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen wordt opgeheven.

Het ministerieel besluit van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende vermindering van het bijdragepercentage van de notarissen aan het notarieel fonds wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

Art. 124.De artikelen 77 en 78 treden in werking op 1 januari 2023.

Artikel 30 treedt in werking op 1 september 2023.

De artikelen 12, 43, a), 48, 2° en 3°, 53 tot 76 en 81 tot 110 treden in werking op 1 januari 2024.

De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het derde lid.

Aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, 17 november 2022.

De voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55-2868 Integraal Verslag: 17/11/2022

^