Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 juli 2021
gepubliceerd op 15 juli 2021

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (1)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031824
pub.
15/07/2021
prom.
12/07/2021
ELI
eli/wet/2021/07/12/2021031824/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

12 JULI 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

TITEL 2. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 3.Artikel 2:7, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aangevuld met een lid, luidende: "De statutaire delegaties van de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing worden afzonderlijk neergelegd en bewaard in het in het eerste lid bedoelde elektronisch databanksysteem, samen met een kwalificatie daarvan onder de vorm van metagegevens, en zijn vrij toegankelijk. Hun neerlegging geschiedt gelijktijdig met de neerlegging van de statuten waarbij zij werden bepaald, gewijzigd of opgeheven. Dit lid is niet van toepassing op de eventuele vertegenwoordigingsclausules die niet tegenstelbaar zouden zijn aan derden.".

Art. 4.Artikel 2:8, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende delegatie van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de neerlegging bedoeld onder 4°, evenals, in voorkomend geval, het feit van hun opheffing.".

Art. 5.Artikel 2:9, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende delegatie van de bevoegdheid om de VZW te vertegenwoordigen, ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit van hun opheffing.".

Art. 6.In artikel 2:10 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden in de eerste zin de woorden "te rekenen vanaf de datum van het koninklijk besluit waarbij zij worden erkend of tot goedkeuring van de wijziging van de gegevens vermeld in paragraaf 2, 3°, dan wel in de andere gevallen" ingevoegd tussen de woorden "binnen dertig dagen," en de woorden "te rekenen vanaf de dagtekening"; 2° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende delegatie van de bevoegdheid om de IVZW te vertegenwoordigen, ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit van hun opheffing.".

Art. 7.In artikel 2:11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden in de eerste zin de woorden "te rekenen voor de stichtingen van openbaar nut vanaf de datum van het koninklijk besluit waarbij zij worden erkend of tot goedkeuring van de wijziging van de gegevens vermeld in paragraaf 2, 3°, dan wel in de andere gevallen" ingevoegd tussen de woorden "binnen dertig dagen," en de woorden "te rekenen vanaf de dagtekening"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende: "11° in voorkomend geval, de statutaire bepalingen houdende delegatie van de bevoegdheid om de stichting te vertegenwoordigen, ingevoerd of gewijzigd door een akte die het voorwerp uitmaakt van de neerlegging bedoeld onder 2°, evenals, in voorkomend geval, het feit van hun opheffing.".

Art. 8.In boek 2, titel 4, hoofdstuk 3, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 5 ingevoegd, luidende: "Bijzondere bepalingen in geval van online oprichting".

Art. 9.In onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 8, wordt een artikel 2:22/1 ingevoegd, luidende: "Art. 2:22/1. Indien een rechtspersoon wordt opgericht via het elektronisch platform bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt, wordt de termijn voor de neerlegging bepaald in artikel 2:8, § 1, eerste lid, verminderd en wordt de oprichting afgewikkeld binnen tien werkdagen te rekenen vanaf het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de bekendmakingskosten.

Indien een rechtspersoon wordt opgericht uitsluitend door natuurlijke personen die gebruikmaken van een door het elektronisch platform bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt ter beschikking gesteld model voor de oprichting, wordt de termijn bepaald in het eerste lid verminderd en wordt de oprichting afgewikkeld binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf het verlijden van de oprichtingsakte en de betaling van de bekendmakingskosten.

Indien de procedure niet binnen de in dit artikel vastgestelde termijnen kan worden afgerond, wordt de aanvrager door de instrumenterende notaris in kennis gesteld van de redenen voor de vertraging.".

Art. 10.In dezelfde onderafdeling 5 wordt een artikel 2:22/2 ingevoegd, luidende: "Art. 2:22/2. In afwijking van artikel 2:13 geschiedt in het geval van een oprichting via het elektronisch platform bedoeld in artikel 13, § 2, van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijnen bepaald in artikel 2:22/1.".

Art. 11.In artikel 2:71, § 3, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 28 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1) sluiten, worden de woorden "paragraaf 1" vervangen door de woorden "paragraaf 2".

Art. 12.In artikel 2:105, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "2:79 en 2:80" vervangen door de woorden "2:80 en 2:81".

Art. 13.In artikel 5:9 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval in elektronische vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 14.In artikel 5:25, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 15.In artikel 5:61, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 16.In artikel 5:132 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval in elektronische vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 17.In artikel 6:10 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval in elektronische vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 18.In artikel 6:25, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 19.In artikel 6:50, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 20.In artikel 7:12 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval in elektronische vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 21.In artikel 7:29, eerste lid, 6°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 22.In artikel 7:31, eerste lid, 8°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1) sluiten, worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 23.In artikel 7:74, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont" vervangen door de woorden "een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

Art. 24.In artikel 7:195 van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval in elektronische vorm, ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

TITEL 3. - Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt

Art. 25.In artikel 12 van de wet van 16 maart 1803Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het notarisambt Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het notarisambt, vervangen bij de wet van 4 mei 1999 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Van comparanten die enkel als vertegenwoordiger of gemachtigde optreden, of die enkel bijstand verlenen, dienen enkel de naam, voornamen en woonplaats te worden vermeld.Wanneer de lasthebber een medewerker is van een notariskantoor, in die hoedanigheid aangesteld, kan de vermelding van de woonplaats van de lasthebber worden vervangen door een keuze van woonplaats op de zetel van het notariskantoor."; 2° in het tweede lid wordt de zin "Van comparanten die enkel als vertegenwoordiger of gemachtigde optreden, of die enkel bijstand verlenen, dienen enkel de naam, voornamen en woonplaats te worden vermeld." vervangen als volgt: "Voor de akten die worden verleden in gedematerialiseerde vorm, is de datum van de akte de datum die is vervat in de elektronische handtekening van de notaris en is de plaats van de akte de plaats waar zij wordt ondertekend door deze notaris."; 3° in het derde lid worden de woorden "De datum van ondertekening van de akte door de notaris en de" vervangen door het woord "De".

Art. 26.In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, zelf vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "en kan bijkomende nadere regels bepalen voor de opmaak van de akten die in gedematerialiseerde vorm mogen worden verleden";2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende: " § 2.Met uitzondering van de oprichting van een stichting via testament, kunnen de authentieke oprichtingsakten van rechtspersonen in gedematerialiseerde vorm worden verleden. De bepalingen van artikel 18quinquies, § 2, 2° tot 6°, zijn van toepassing op deze akten en de Koning kan bijkomende nadere regels van opmaak en bewaring bepalen.

In afwijking van artikel 9, § 3, en onverminderd het recht van de partijen om in persoon te verschijnen, kunnen de in het eerste lid bedoelde akten tevens op afstand worden verleden overeenkomstig de bepalingen van artikel 18quinquies, § 2, 1° tot 6°, voor zover deze niet gepaard gaan met een inbreng in natura. Het elektronisch platform dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld, wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De partijen bij een oprichtingsakte die de hoedanigheid hebben van burger van een EU-lidstaat, kunnen bovendien gebruik maken van elk ander elektronisch identificatiemiddel dat hetzij is uitgegeven op grond van een stelsel voor elektronische identificatie dat door België is goedgekeurd, hetzij is uitgegeven in een andere lidstaat en ten behoeve van de grensoverschrijdende authenticatie is erkend overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, voor zover dit identificatiemiddel een gelijkwaardig niveau van identificatie en authenticatie mogelijk maakt als de identificatiemiddelen vermeld in artikel 18quinquies, § 2, 2°. Zij tekenen in dat geval de akte met een gekwalificeerde elektronische handtekening die wordt gegenereerd via het in het tweede lid bedoelde elektronisch platform. Huidig lid is eveneens van toepassing op de volmachten in gedematerialiseerde vorm die worden verleend door dezelfde personen met het oog op de ondertekening van de oprichtingsakte, wanneer deze de authentieke vorm aannemen.

In de gevallen bedoeld in het tweede en het derde lid, kan de notaris de fysieke verschijning van een partij eisen: 1° indien er redenen zijn om te vermoeden dat er identiteitsfraude is gepleegd;2° indien dit noodzakelijk is om de naleving te controleren van de regels aangaande de handelingsbekwaamheid van de partij of aangaande haar bevoegdheid om de rechtspersoon voor wiens rekening zij optreedt te vertegenwoordigen. § 3. Wanneer een gedematerialiseerde minuut wordt aangevuld met latere voet- of kantmeldingen, bijvoegingen of aanhechtingen, geschieden deze aanvullingen onder de vorm van een afzonderlijke toevoeging van de melding of het stuk onder het NABAN-nummer van de akte in de Notariële Aktebank. Indien de toevoeging het repertoriumnummer van de akte betreft, volstaat de toevoeging hiervan als metagegeven bij de akte.".

Art. 27.In artikel 18, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij artikel 20, 2°, van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, zelf vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, en zelf gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de woorden " § 1," ingevoegd tussen de woorden "de bepalingen van artikel 13," en de woorden "eerste lid".

Art. 28.In artikel 18quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "13 en 20" vervangen door de woorden "13, § 1, en 20", en worden de woorden "elektronisch op afstand worden verleden overeenkomstig" vervangen door de woorden "worden verleden in gedematerialiseerde vorm, op afstand of niet, overeenkomstig";2° in paragraaf 2, 1° worden de woorden ", fysiek en/of" ingevoegd tussen de woorden "de notaris" en de woorden "via een videoconferentie".

Art. 29.In artikel 18sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", evenals, in voorkomend geval, in de officiële registers van de andere landen voor zover de wetgeving van deze landen dit toelaat.".

TITEL 4. - Opheffingsbepalingen en andere wijzigingsbepalingen - inwerkingtreding HOOFDSTUK 1. - Opheffingsbepalingen en andere wijzigingsbepalingen

Art. 30.Artikel 16 van de wet van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven.

Art. 31.In artikel 19 van de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, worden de woorden "In artikel 13 van dezelfde wet" vervangen door de woorden "In artikel 13, § 1, van dezelfde wet".

Art. 32.In artikel 20, 3°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "overeenkomstig artikel 13, tweede lid" worden vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 13, § 1, tweede lid";2° de tweede zin wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Inwerkingtreding

Art. 33.De verplichting tot neerlegging en bewaring van de statutaire delegaties van de bevoegdheid om rechtspersonen te vertegenwoordigen, bedoeld in de artikelen 2:7, § 2, tweede lid, 2:8, § 1, eerste lid, 11°, 2:9, § 1, eerste lid, 11°, 2:10, § 1, eerste lid, 11°, en 2:11, § 1, 11°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de latere wijzigingen en opheffingen daarvan treedt in werking op 1 augustus 2021 voor de statutaire bepalingen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, en voor de andere akten op de dag waarop het deel van het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem bedoeld in artikel 2:7, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek dat op hen van toepassing is, operationeel wordt. Deze datum wordt bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor de rechtspersonen waarvan de bestaande statutaire delegaties van de vertegenwoordigheidsbevoegdheid nog niet zijn neergelegd en bewaard overeenkomstig artikel 2:7, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek op de datum van inwerkingtreding van deze verplichting, zal deze neerlegging geschieden gelijktijdig met de eerstvolgende neerlegging van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten.

Art. 34.De artikelen 3 tot 5, 6, 2°, 7, 2°, 8 tot 10 en 26 tot 29 treden in werking op 1 augustus 2021.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VANQUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55 2047 Integraal Verslag : 8 juli 2021

^