Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 april 2020
gepubliceerd op 06 mei 2020

Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041109
pub.
06/05/2020
prom.
28/04/2020
ELI
eli/wet/2020/04/28/2020041109/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

28 APRIL 2020. - Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de grondwet.

TITEL 2. - Omzetting van richtlijn 2017/828 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Art. 2.Deze titel voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende

het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Art. 3.In artikel 95 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bestaande tekst van de eerste drie leden vormt paragraaf 1 van dat artikel;2° een paragraaf 2 wordt ingevoegd, luidende: " § 2.In geval de IBP belegt in aandelen die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, rechtstreeks of met tussenkomst van een kredietinstelling, en beleggingsonderneming of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, neemt ze in de verklaring, bedoeld in paragraaf 1 hetzij een betrokkenheidsbeleid op, dat voldoet aan de vereisten van deze paragraaf, hetzij een duidelijke en gemotiveerde toelichting over de redenen waarom ze ervoor heeft gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen.

Het betrokkenheidsbeleid beschrijft hoe de IBP aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie integreert.

Het beleid beschrijft hoe de IBP (i) toezicht uitoefent op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voert met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefent, (iv) samenwerkt met andere aandeelhouders, (v) communiceert met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheerst.

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening maakt jaarlijks in haar jaarverslag openbaar hoe haar betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van haar stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maakt openbaar hoe zij heeft gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezit. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

Wanneer een beleggingsonderneming, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap namens de IBP het betrokkenheidsbeleid uitvoert, met inbegrip van stemmingen, verwijst de IBP in de verklaring bedoeld in paragraaf 1 of in haar jaarverslag naar de plaats waar de beleggingsonderneming, de beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de beleggingsvennootschap steminformatie voor het publiek beschikbaar heeft gemaakt.

De bepalingen van artikel 91, § 1, eerste lid, 1°, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten."; 3° een paragraaf 3 wordt ingevoegd, luidende: " § 3.De in paragraaf 2 bedoelde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening maken openbaar hoe de voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie inzake aandelen zijn afgestemd op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen, in het bijzonder hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van hun activa.

Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap voor rekening van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belegt, maakt de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de volgende informatie betreffende haar regeling met hen openbaar: 1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en -beslissingen in overeenstemming te brengen met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening;2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen op basis van beoordelingen van de financiële en niet-financiële prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap waarin is belegd, en in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op middellange tot lange termijn te verbeteren;3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun prestaties worden gebruikt en de vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;4° hoe de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de portefeuille wordt vastgesteld en hoe daarop toezicht wordt uitgeoefend;5° de looptijd van de regelingen met hen. Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in het tweede lid, 1° tot 5°, niet bevatten, maakt de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening de redenen daarvoor openbaar.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening kan de in deze paragraaf bedoelde informatie opnemen in de verklaring bedoeld in paragraaf 1 of in haar jaarverslag."; 4° de bestaande tekst van het huidige vierde lid vormt de paragraaf 4 van dit artikel;5° in het huidige vierde lid, dat paragraaf 4 wordt, worden de woorden "van deze verklaring" vervangen door de woorden "van de verklaring bedoeld in paragraaf 1". Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 2 mei 2007 op de

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen

Art. 4.In de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen wordt een titel II/1 ingevoegd, luidende "Titel II/1.

Identificatie van aandeelhouders, doorgifte van informatie en facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten in de genoteerde vennootschappen".

Art. 5.In titel II/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 29/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/1.De vennootschappen die hun statutaire zetel in België hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten hebben het recht om hun aandeelhouders te identificeren.".

Art. 6.In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/2.§ 1. Voor de toepassing van de artikelen 29/3 tot 29/6, wordt met "tussenpersoon" een persoon bedoeld zoals: 1° een beleggingsonderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU;2° een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr.575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012; of 3° een centrale effectenbewaarinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr.909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, die voor rekening van aandeelhouders of andere personen diensten verricht zoals de bewaring van aandelen, het beheer van aandelen of het aanhouden van effectenrekeningen. § 2. De artikelen 29/3 tot 29/6 zijn van toepassing op tussenpersonen zodra zij diensten verlenen aan aandeelhouders of aan andere tussenpersonen met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun statutaire zetel in België hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten, ongeacht het land waar die tussenpersonen zijn gevestigd.".

Art. 7.In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/3.§ 1. Op verzoek van de vennootschap of een door haar aangewezen derde delen de tussenpersonen aan de vennootschap onverwijld de volgende gegevens mee die het mogelijk maken de identiteit van de aandeelhouders vast te stellen: 1° naam en contactgegevens, met inbegrip van het volledige adres en, indien beschikbaar, het e-mailadres, van de aandeelhouder en, indien het een rechtspersoon betreft, zijn registratienummer of, indien dat niet beschikbaar is, zijn unieke identificatiecode, zoals de identificatiecode voor juridische entiteiten;2° het aantal gehouden aandelen;en 3° uitsluitend voor zover de vennootschap daarom vraagt, de soorten aandelen en de datum sinds welke de aandelen worden aangehouden. Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, wordt het verzoek van de vennootschap of van een door haar aangewezen derde onverwijld tussen de tussenpersonen doorgegeven en geeft de tussenpersoon die over de gevraagde gegevens beschikt, de gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders onverwijld rechtstreeks door aan de vennootschap of aan de door haar aangewezen derde. De vennootschap kan gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders verkrijgen van eender welke tussenpersoon in de keten die over de gegevens beschikt.

De vennootschap mag de centrale effectenbewaarinstelling of een andere tussenpersoon of dienstverlener verzoeken de gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders te verzamelen, ook bij de tussenpersonen in de keten van tussenpersonen, en die gegevens aan de vennootschap door te geven.

De tussenpersoon deelt de vennootschap op haar verzoek of op verzoek van een door haar aangewezen derde onverwijld de gegevens mee betreffende de volgende tussenpersoon in de keten van tussenpersonen. § 2. Krachtens deze titel worden de persoonsgegevens van aandeelhouders verwerkt om de vennootschap in staat te stellen haar huidige aandeelhouders te identificeren teneinde rechtstreeks met hen te communiceren om de uitoefening van aandeelhoudersrechten en de betrokkenheid van aandeelhouders bij de vennootschap te faciliteren.

Onverminderd een eventuele langere, in een sectorspecifieke wetgevingshandeling van de Europese Unie vastgestelde bewaartermijn bewaren vennootschappen en tussenpersonen persoonsgegevens van aandeelhouders die hun overeenkomstig dit artikel voor de in dit artikel genoemde doeleinden zijn verstrekt, niet langer dan twaalf maanden nadat zij ervan op de hoogte zijn geraakt dat de betrokkene niet langer aandeelhouder is.

Rechtspersonen hebben het recht om onvolledige of onjuiste gegevens betreffende hun aandeelhoudersidentiteit te corrigeren.

De verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in dit artikel of een derde mag de persoonsgegevens van de aandeelhouders niet verwerken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de in dit artikel bedoelde doeleinden. § 3. Een tussenpersoon die gegevens betreffende de identiteit van de aandeelhouders overeenkomstig de in dit artikel vastgestelde voorschriften onthult, wordt niet geacht enige bij overeenkomst of bij wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking inzake openbaarmaking te overtreden.".

Art. 8.In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/4.§ 1. De tussenpersonen geven de volgende informatie van de genoteerde vennootschap onverwijld door aan de aandeelhouders of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde: 1° de informatie die de vennootschap aan de aandeelhouder moet verstrekken om de aandeelhouder in staat te stellen rechten uit te oefenen die uit zijn aandelen voortvloeien, en die aan alle houders van aandelen van die soort is gericht, of 2° indien de in de bepaling onder 1° bedoelde informatie voor de aandeelhouders beschikbaar is op de website, een bericht over de plaats waar die informatie op de website van de vennootschap is te vinden. De vennootschappen verstrekken de in het eerste lid, 1°, bedoelde informatie of de in het eerste lid, 2°, bedoelde aanwijzing tijdig en op gestandaardiseerde wijze aan tussenpersonen.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien vennootschappen die informatie of die aanwijzing rechtstreeks aan alle aandeelhouders of aan een door de aandeelhouders aangewezen derde toezenden. § 2. De tussenpersonen geven de informatie die zij van de aandeelhouders hebben ontvangen met betrekking tot de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun aandelen, overeenkomstig de aanwijzingen van de aandeelhouders onverwijld door aan de vennootschap.

Wanneer zich in een keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, geven de tussenpersonen de in dit artikel bedoelde informatie onverwijld aan elkaar door, tenzij de tussenpersoon de informatie rechtstreeks aan de vennootschap of aan de aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde kan doorgeven.".

Art. 9.In dezelfde titel II/1, wordt een artikel 29/5 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/5.De tussenpersonen faciliteren de uitoefening van de rechten door de aandeelhouder, waaronder het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergaderingen op ten minste een van de volgende manieren: 1° de tussenpersoon treft de regelingen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de aandeelhouder of een door hem aangewezen derde in staat is om deze rechten zelf uit te oefenen; 2° de tussenpersoon oefent de rechten voortvloeiend uit de aandelen uit met de uitdrukkelijke machtiging en instructie van de aandeelhouder ten behoeve van de aandeelhouder.".

Art. 10.In dezelfde titel II/1 wordt een artikel 29/6 ingevoegd, luidende: "

Art. 29/6.Voor elke dienst afzonderlijk maken de tussenpersonen aan het publiek bekend welke kosten in rekening kunnen worden gebracht voor overeenkomstig deze titel verrichte diensten.

Kosten die door een tussenpersoon bij aandeelhouders, vennootschappen of andere tussenpersonen in rekening worden gebracht, zijn niet-discriminatoir en evenredig met de daadwerkelijk voor de dienstverlening gemaakte kosten. Verschillen tussen de aangerekende kosten voor binnenlandse en grensoverschrijdende uitoefening van rechten zijn alleen toegestaan indien zij naar behoren worden gemotiveerd en wanneer zij overeenkomen met de variatie van de daadwerkelijk voor de dienstverlening gemaakte kosten.". Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende

de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen

Art. 11.In deel 2, boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 3, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt een artikel 84/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 84/1.De artikelen 224 en 224/1 zijn mutatis mutandis van toepassing op de beleggingsvennootschappen.".

Art. 12.In artikel 187, 1° en 2°, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd door de wet van 25 oktober 2016, worden de woorden "en 224" opgeheven.

Art. 13.Artikel 224 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 19 april 2014, wordt hersteld als volgt: "

Art. 224.§ 1. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette vereisten, of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen. § 2. De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

De beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten. § 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de beheervennootschap. § 4. De krachtens artikel 218, vierde lid, genomen bepalingen, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/65/EG, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".

Art. 14.In deel 3, boek 2, titel 2, hoofdstuk 5, van dezelfde wet wordt een artikel 224/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 224/1.§ 1. De in artikel 224, § 1, bedoelde beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging maken aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomsten zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of de instelling voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij beleggingsbesluiten nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin wordt belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de beheervennootschappen daarmee zijn omgegaan. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt samen met het jaarverslag van de betrokken instelling voor collectieve belegging.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging de informatie niet rechtstreeks aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.".

Art. 15.In artikel 262, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "en 224" opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de

alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Art. 16.In deel II, boek I, titel I, hoofdstuk III, afdeling II, onderafdeling I, D, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders wordt een punt d. ingevoegd, luidende "d. Transparantie van de beheerder over zijn betrokkenheidsbeleid".

Art. 17.In punt d., ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 72/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 72/1.§ 1. De beheerders die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette vereisten of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen. § 2. De beheerders ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

De beheerders maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten. § 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de beheerder. § 4. De bepalingen van artikel 44, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2011/61/EU, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".

Art. 18.In hetzelfde punt d. wordt een artikel 72/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 72/2.§ 1. De in artikel 72/1 bedoelde beheerders maken aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomst zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, of de instelling voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de kosten van de portefeuille, het gebruik van volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij beleggingsbesluiten nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin wordt belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de vermogensbeheerders daarmee zijn omgegaan. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt openbaar gemaakt samen met het jaarverslag bedoeld in artikel 61.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de beheerder de informatie niet rechtstreeks aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.".

Art. 19.Artikel 61, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende: "7° in voorkomend geval, de in artikel 72/2, § 1, bedoelde informatie.". Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut

van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Art. 20.In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen wordt een afdeling VIII ingevoegd, luidende "Afdeling VIII - Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".

Art. 21.In afdeling VIII van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel 75/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 75/1.§ 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 1° "institutionele beleggers": verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die respectievelijk werkzaamheden verrichten op het gebied van levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken in de zin van artikel 15, 17°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;2° "betrokkenheidsactiviteiten": activiteiten die met name diensten omvatten die verband houden met beleggingen in aandelen van op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen en/of de uitoefening van rechten die uit het bezit van dergelijke aandelen voortvloeien. § 2. Kredietinstellingen die voor rekening van institutionele beleggers in op een gereglementeerde markt genoteerde aandelen beleggen, voldoen aan de vereisten van paragraaf 3 of maken bekend waarom zij hebben besloten een of meer van die vereisten niet ten uitvoer te leggen. § 3. De in paragraaf 2 bedoelde kredietinstellingen ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid dat zij op hun website gratis openbaar maken en waarin zij het volgende beschrijven: - hoe zij het betrokkenheidsbeleid van de institutionele beleggers voor rekening van wie zij beleggen, in hun beleggingsstrategie integreren en hoe zij feitelijke en potentiële belangenconflicten beheersen, met name in verband met het betrokkenheidsbeleid van deze laatsten en in situaties waarin zij zelf belangrijke zakenrelaties hebben met de vennootschappen waarin is belegd; en/of - hoe zij toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, met name ten aanzien van de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance, interageren met de vennootschappen waarin is belegd, stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, samenwerken met andere aandeelhouders, communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

Kredietinstellingen maken jaarlijks openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. In voorkomend geval maken zij openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschappen waarin is belegd onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten. § 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2014/65/EU, zijn eveneens van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten die hetzij namens cliënten die institutionele beleggers zijn, hetzij in eigen naam voor rekening van dergelijke cliënten worden verricht door de kredietinstellingen.".

Art. 22.In dezelfde afdeling VIII, wordt een artikel 75/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 75/2.§ 1. De in artikel 75/1, § 2, bedoelde kredietinstellingen maken aan de institutionele beleggers waarmee zij regelingen zijn aangegaan als bedoeld in artikel 101/2, § 2, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze regelingen en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de betrokken institutionele beleggers. Die bekendmaking omvat ook rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor de uitoefening, in voorkomend geval, van de betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van de betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Ten slotte bevat die bekendmaking ook informatie over of en zo ja, hoe kredietinstellingen beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin is belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe daarmee is omgegaan. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt samen met de periodieke mededelingen als bedoeld in artikel 27ter, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 openbaar gemaakt.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de kredietinstelling die informatie niet rechtstreeks aan de institutionele belegger te verstrekken.".

Art. 23.In boek XII, titel II, hoofdstuk II, afdeling III, van dezelfde wet wordt een onderafdeling VIII ingevoegd, luidende "Onderafdeling VIII - Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".

Art. 24.In onderafdeling VIII, ingevoegd bij artikel 23, wordt een artikel 538/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 538/1.De artikelen 75/1 en 75/2 zijn van toepassing op beursvennootschappen die voor rekening van institutionele beleggers als bedoeld in artikel 75/1, § 1, in aandelen van op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen beleggen.". Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut

van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Art. 25.In boek II, titel II, hoofdstuk III, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wordt een afdeling IX ingevoegd, luidende "Afdeling IX - Transparantie met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid".

Art. 26.In afdeling IX, ingevoegd bij artikel 25, wordt een artikel 101/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 101/1.§ 1. Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die respectievelijk werkzaamheden verrichten op het gebied van levensverzekering of levensverzekeringsverplichtingen dekken, in het kader waarvan zij rechtstreeks of via een vermogensbeheerder beleggen in aandelen die op een gereglementeerde markt worden verhandeld in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU voldoen aan de vereisten van paragraaf 2 of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde verzekerings- of herverzekeringsondernemingen ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid dat zij op hun website gratis openbaar maken en waarin zij beschrijven (i) hoe zij toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van aangelegenheden zoals de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance, (ii) hoe zij interageren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van die vennootschappen, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid ten aanzien van die vennootschappen beheersen, met name in situaties waarin zij belangrijke zakenrelaties hebben met die vennootschappen.

Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen maken jaarlijks openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van hun stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken ook openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschappen waarin belegd is, onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten.

Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap het betrokkenheidsbeleid, met inbegrip van stemmingen, voor rekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming uitvoert, verwijst laatstgenoemde naar de plaats waar de beleggingsonderneming, de kredietinstelling, de beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de beleggingsvennootschap de steminformatie voor het publiek beschikbaar heeft gemaakt. § 3. De bepalingen van artikel 283, §§ 8 tot 10, van de Wet Verzekeringen, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2016/97, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".

Art. 27.In dezelfde afdeling IX wordt een artikel 101/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 101/2.§ 1. De in artikel 101/1 bedoelde verzekerings- of herverzekeringsondernemingen maken op hun website openbaar hoe de voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie zijn afgestemd op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen, in het bijzonder hun langetermijnverplichtingen, en hoe zij bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van hun activa. § 2. Wanneer een beleggingsonderneming, een kredietinstelling, een beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een beleggingsvennootschap voor rekening van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming belegt, maakt de verzekerings- of herverzekeringsonderneming op het internet de volgende informatie betreffende haar regeling met hen openbaar: 1° hoe die regeling hen ertoe aanzet hun beleggingsstrategie en -beslissingen in overeenstemming te brengen met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming;2° hoe die regeling hen ertoe aanzet beleggingsbeslissingen te nemen op basis van beoordelingen van de financiële en niet-financiële prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap waarin is belegd, en in voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij vennootschappen waarin is belegd teneinde hun prestaties op middellange tot lange termijn te verbeteren;3° hoe de methode en de tijdshorizon die voor de evaluatie van hun prestaties worden gebruikt en de vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten overeenstemmen met het profiel en de looptijd van de verplichtingen, in het bijzonder de langetermijnverplichtingen, van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, en de absolute langetermijnprestaties in aanmerking nemen;4° hoe de verzekerings- of herverzekeringsonderneming toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten die zij maken, hoe de beoogde omloopsnelheid van de portefeuille wordt vastgesteld en hoe daar toezicht op wordt uitgeoefend;5° de looptijd van de regelingen met hen. Wanneer die regelingen een of meer van de elementen bedoeld in de punten 1° tot 5° niet bevatten, maakt de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de redenen daarvoor bekend.

De verzekerings- of herverzekeringsonderneming kan de in dit artikel bedoelde informatie opnemen in het in artikel 95 bedoelde verslag. § 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de verzekeringsonderneming en wordt jaarlijks geactualiseerd tenzij er geen materiële wijziging is.". Afdeling 7. - Wijzigingen van de wet van 25 oktober 2016 betreffende

de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Art. 28.In de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies wordt een artikel 44/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 44/1.§ 1. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die, namens verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, beleggen in aandelen van vennootschappen die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, voldoen aan de in paragraaf 2 uiteengezette vereisten, of maken een duidelijke en gemotiveerde toelichting openbaar over de redenen waarom zij ervoor hebben gekozen niet aan een of meer van die vereisten te voldoen. § 2. De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ontwikkelen een betrokkenheidsbeleid waarin wordt beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in hun beleggingsstrategie integreren, en maken dat beleid openbaar. In dat beleid wordt beschreven hoe zij (i) toezicht uitoefenen op de vennootschappen waarin is belegd, ten aanzien van relevante aangelegenheden waaronder toezicht op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico's, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate governance, (ii) een dialoog voeren met de vennootschappen waarin is belegd, (iii) stemrechten en andere aan aandelen verbonden rechten uitoefenen, (iv) samenwerken met andere aandeelhouders, (v) communiceren met relevante belanghebbenden van de vennootschappen waarin is belegd, en (vi) feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met hun betrokkenheid beheersen.

De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies maken elk jaar openbaar hoe hun betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd, met onder meer een algemene beschrijving van stemgedrag, een toelichting bij de belangrijkste stemmingen en het gebruik van de diensten van volmachtadviseurs. Zij maken openbaar hoe zij hebben gestemd op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. Stemmingen die wegens het onderwerp van de stemming of de grootte van het belang in de vennootschap onbetekenend zijn, mogen uit deze openbaarmaking worden weggelaten. § 3. De in paragraaf 2 bedoelde informatie is gratis beschikbaar op de website van de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. § 4. De bepalingen van artikel 27, § 4, van de wet van 2 augustus 2002, de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook de overeenkomstige gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld overeenkomstig richtlijn 2014/65/EU, zijn ook van toepassing op betrokkenheidsactiviteiten.".

Art. 29.In dezelfde wet wordt een artikel 44/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 44/2.§ 1. De in artikel 44/1 bedoelde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies maken aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening waarmee zij de in artikel 101/2 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of in artikel 95, § 3, tweede lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bedoelde overeenkomsten zijn aangegaan jaarlijks bekend hoe hun beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en bijdragen aan de middellange- tot langetermijnprestaties van de activa van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of de instelling voor collectieve belegging. Die bekendmaking omvat rapportage over de voornaamste materiële middellange- tot langetermijnrisico's die aan de beleggingen zijn verbonden, de samenstelling, de omloopsnelheid en de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten, het gebruik van volmachtadviseurs voor betrokkenheidsactiviteiten en hun beleid inzake effectenleningen en hoe dat in voorkomend geval wordt toegepast ten behoeve van hun betrokkenheidsactiviteiten, met name tijdens de algemene vergadering van de vennootschappen waarin is belegd. Die bekendmaking omvat ook informatie over of en zo ja, hoe zij beleggingsbeslissingen nemen op basis van een beoordeling van de middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder de niet-financiële prestaties, van de vennootschap waarin is belegd, en over of en zo ja, welke belangenconflicten er in verband met betrokkenheidsactiviteiten zijn ontstaan en hoe de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies daarmee zijn omgegaan. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie moet openbaar worden gemaakt samen met de in artikel 27ter, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde periodieke mededelingen.

Indien de ingevolge paragraaf 1 bekendgemaakte informatie reeds voor het publiek beschikbaar is, hoeft de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies de informatie niet rechtstreeks aan de verzekerings- of herverzekeringsonderneming of de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening te verstrekken.". Afdeling 8. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen

Art. 30.In artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 7°, eerste lid, worden de woorden "7:97, § 4, laatste lid" vervangen door de woorden "7:97, § 4/1, vierde lid";2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Voor genoteerde vennootschappen bevat de verklaring inzake deugdelijk bestuur als bedoeld in paragraaf 2 eveneens het remuneratieverslag, dat er een specifiek onderdeel van vormt.

Het remuneratieverslag wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze opgesteld. Het geeft een uitgebreid en volledig overzicht van de remuneratie, met inbegrip van alle voordelen in eender welke vorm, die tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar, overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals bedoeld in artikel 7:89/1, werd toegekend of verschuldigd is aan de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip van nieuw aangeworven of voormalige bestuurders.

Het remuneratieverslag bevat de volgende informatie over de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur: 1° a) het totale bedrag aan remuneratie, uitgesplitst naar onderdeel, uitgekeerd door de vennootschap of door een andere onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep.Deze informatie wordt verstrekt met een uitsplitsing tussen: - de basisvergoeding; - de variabele remuneratie: alle bijkomende remuneratie gekoppeld aan prestatiecriteria met aanduiding van de vorm waarin deze variabele remuneratie werd betaald; - pensioen: de gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar betaalde bedragen of kosten van de verleende diensten, naar gelang van het type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling; - de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere voordelen in natura, met een toelichting van de bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen; b) het relatieve aandeel van vaste en variabele remuneratie;en c) een toelichting van hoe het totale bedrag aan remuneratie strookt met het vastgestelde remuneratiebeleid, en met name hoe het bijdraagt aan de langetermijnprestaties van de vennootschap;d) informatie over hoe de prestatiecriteria zijn toegepast;2° het aantal aandelen, aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven, aangeboden, toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar, de voornaamste kenmerken ervan alsmede de belangrijkste voorwaarden voor de uitoefening ervan, met inbegrip van de prijs en datum van uitoefening en eventuele verandering daarvan;3° in geval van vertrek, de verantwoording en het besluit door de raad van bestuur of de raad van toezicht, op voorstel van het remuneratiecomité, of de betrokkenen in aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis hiervoor;4° in voorkomend geval, informatie over het gebruik van de mogelijkheid om variabele remuneratie terug te vorderen;5° informatie over eventuele afwijkingen van de procedure voor de uitvoering van het remuneratiebeleid en over eventuele afwijkingen zoals bedoeld in artikel 7:89/1, § 5, met een toelichting van de aard van de uitzonderlijke omstandigheden en met vermelding van de specifieke onderdelen waarvan wordt afgeweken. In verband met de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, alsook de personen belast met het dagelijks bestuur wordt die informatie op individuele basis verstrekt. In verband met de andere personen belast met de leiding wordt de informatie als bedoeld in het derde lid, 1°, 4° en 5°, als één geheel verstrekt, terwijl de informatie als bedoeld in het derde lid, 2° en 3°, op individuele basis wordt verstrekt.

Het remuneratieverslag beschrijft ook de jaarlijkse verandering in de remuneratie, de jaarlijkse verandering in de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en de jaarlijkse verandering in de gemiddelde remuneratie, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, van andere werknemers van de vennootschap dan de bestuurders, de leden van de directieraad en de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur over minstens vijf boekjaren en gezamenlijk gepresenteerd op een wijze die een vergelijking mogelijk maakt.

Het remuneratieverslag vermeldt tevens de ratio tussen de hoogste remuneratie van de managementleden als bedoeld in het derde lid, en de laagste verloning (in voltijds equivalent) van de werknemers als bedoeld in het vierde lid.

Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan de wettelijke bepalingen voorzien in bijzondere wetten.

Voor de toepassing van dit wetboek wordt met "andere personen belast met de leiding" verwezen naar de leden van elk comité waar de algemene leiding van de vennootschap wordt besproken, en dat wordt georganiseerd buiten de regeling van artikel 7:104."; 3° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1.Genoteerde vennootschappen maken geen melding in hun remuneratieverslag van bijzondere categorieën van persoonsgegevens van individuele natuurlijke personen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG of van persoonsgegevens die verwijzen naar de gezinssituatie van individuele natuurlijke personen.

Vennootschappen verwerken de in het remuneratieverslag opgenomen persoonsgegevens van natuurlijke personen krachtens dit artikel teneinde de transparantie van de vennootschappen met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders, de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur te vergroten zodat zij meer verantwoording afleggen en aandeelhouders beter toezicht kunnen uitoefenen over hun remuneratie.

Onverminderd een eventuele langere, in specifieke wettelijke bepalingen vastgestelde termijn stellen vennootschappen de persoonsgegevens van natuurlijke personen die ingevolge dit artikel in het remuneratieverslag zijn opgenomen, niet langer dan tien jaar na de publicatie van het remuneratieverslag voor het publiek beschikbaar.".

Art. 31.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 7:89/1 ingevoegd, luidende: "Art. 7:89/1. § 1. De genoteerde vennootschappen stellen een remuneratiebeleid vast met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur. § 2. Het remuneratiebeleid draagt bij aan de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap en verduidelijkt hoe zij bijdraagt tot deze doelstellingen. Het beleid is duidelijk en begrijpelijk en omvat de volgende elementen: 1° een beschrijving van de verschillende onderdelen van de vaste en variabele remuneratie, met inbegrip van bonussen en andere voordelen in eender welke vorm die aan de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen worden toegekend, met vermelding van het relatieve aandeel daarvan;2° een toelichting van hoe rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de vennootschap bij de vaststelling van het remuneratiebeleid;3° indien de vennootschap variabele remuneratie toekent, duidelijke, begrijpelijke en gevarieerde criteria voor de toekenning van de variabele remuneratie.Het bevat met name: a) de financiële en niet-financiële prestatiecriteria, waaronder in voorkomend geval criteria inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen;b) een toelichting over de wijze waarop deze criteria bijdragen tot de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap;c) de te gebruiken methoden om te bepalen in hoeverre aan de prestatiecriteria is voldaan;d) informatie over eventuele uitstelperioden en over de mogelijkheid voor de vennootschap om variabele remuneratie terug te vorderen;4° wanneer de vennootschap op aandelen gebaseerde remuneratie toekent, de wachtperioden en, indien van toepassing, het aanhouden van onvoorwaardelijk geworden aandelen en hoe de op aandelen gebaseerde remuneratie bijdraagt tot de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap;5° een omschrijving van de looptijd van de contracten of regelingen met de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur en de toepasselijke opzegtermijnen, de voornaamste kenmerken van aanvullende pensioenregelingen en vervroegde uittredingsregelingen, de voorwaarden voor beëindiging alsmede de vertrekvergoedingen;6° een omschrijving van het besluitvormingsproces dat, overeenkomstig artikel 7:100, § 5, 1°, of artikel 7:120, § 5, 1°, voor de vaststelling, herziening en uitvoering ervan wordt gevolgd, met inbegrip van maatregelen om belangenconflicten te voorkomen of te beheersen en, indien van toepassing, de rol van het remuneratiecomité of andere bevoegde comités;7° wanneer het remuneratiebeleid wordt herzien, een beschrijving en een toelichting van de belangrijke veranderingen die zich hebben voorgedaan en hoe rekening is gehouden met de stemmingen en de standpunten van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid en de remuneratieverslagen sinds de meest recente stemming over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering van de aandeelhouders. § 3. Het remuneratiebeleid wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. Bij iedere materiële wijziging en ten minste om de vier jaar wordt het remuneratiebeleid ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De stemming van de aandeelhouders over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering is bindend. Vennootschappen betalen de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur steeds in overeenstemming met het door de algemene vergadering goedgekeurde remuneratiebeleid.

Indien er nog geen remuneratiebeleid is goedgekeurd en de algemene vergadering het voorgestelde beleid niet goedkeurt, kan de vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur blijven belonen overeenkomstig haar bestaande praktijk en legt zij op de volgende algemene vergadering een herzien beleid ter goedkeuring voor.

Indien er een goedgekeurd remuneratiebeleid bestaat en de algemene vergadering het voorgestelde nieuwe beleid niet goedkeurt, beloont de vennootschap haar bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig het bestaande goedgekeurde remuneratiebeleid en legt zij op de volgende algemene vergadering een herzien beleid ter goedkeuring voor. § 4. Na de stemming over het remuneratiebeleid op de algemene vergadering worden het beleid alsmede de datum en de resultaten van de stemming onverwijld openbaar gemaakt op de website van de vennootschap en blijven daar ten minste zolang het remuneratiebeleid van toepassing is, gratis voor het publiek beschikbaar. § 5. De vennootschap mag tijdelijk afwijken van het remuneratiebeleid, op voorwaarde dat: 1° de afwijking gerechtvaardigd wordt door uitzonderlijke omstandigheden, waarin een dergelijke afwijking noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de vennootschap als geheel te dienen of haar levensvatbaarheid te garanderen;en 2° de afwijking wordt verleend overeenkomstig de procedure vastgesteld in het krachtens dit artikel door de algemene vergadering goedgekeurd remuneratiebeleid en enkel betrekking heeft op de elementen van het remuneratiebeleid waarop zij afwijkingen toestaat. § 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan de artikelen 7:91 en 7:92 en aan de wettelijke bepalingen voorzien in bijzondere wetten.".

Art. 32.In artikel 7:91, vierde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° en 7° " vervangen door de woorden "artikel 3:6, § 3, derde lid, 1° ".

Art. 33.In artikel 7:92, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 3:6, § 3, tweede lid, 6° " telkens vervangen door de woorden "artikel 3:6, § 3, derde lid, 1° ".

Art. 34.In artikel 7:97 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG) 1606/2002, past de raad van bestuur de procedure toe die is vastgelegd in de paragrafen 3, 4 en 4/1.De toepassing van deze procedure is niet vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met een dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt: "De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van bestuur van deze genoteerde vennootschap geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden partij.De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt, aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°, luidende: "3° beslissingen en de verrichtingen met betrekking tot de remuneratie van de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, of bepaalde elementen van hun remuneratie;4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt van de toepassing van paragraaf 1, de beslissingen en verrichtingen van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen die door de toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit. De vrijstelling bedoeld in het derde lid, 4°, kan met name worden verleend om redenen die verband houden met de stabiliteit van de betrokken instelling of, meer in het algemeen, met de financiële stabiliteit; 5° de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen, de uitkering van interimdividenden en kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders."; 5° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Voor de in het derde lid, 1°, bedoelde beslissingen en verrichtingen stelt de raad van bestuur een interne procedure vast om periodiek te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan.De verbonden partijen nemen niet aan die beoordeling deel.

De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde verbonden partij, die hebben plaatsgevonden in een periode van 12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied vallen van het derde lid, 2°, worden voor de berekening van de in het derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld."; 6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "paragrafen 3 en 4" vervangen door de woorden "paragrafen 3, 4 en 4/1";7° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "een partij";8° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een vennootschap" vervangen door de woorden "een partij"; 9° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde vennootschap verbonden partij, een dochtervennootschap van die genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 10° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "als het het nodig acht" ingevoegd tussen de woorden "dat zich" en de woorden "laat bijstaan";11° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De opmerkingen van de expert worden" vervangen door de woorden "In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert" ;12° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidende: "Indien bij de beslissing of verrichting een bestuurder betrokken is, neemt de bestuurder niet aan de beraadslaging of stemming deel. Wanneer alle bestuurders betrokken zijn, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren."; 13° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, opgeheven;14° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 4/1.Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1 en 2 van toepassing zijn worden openbaar aangekondigd, uiterlijk op het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt aangegaan.

De mededeling bevat ten minste: 1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;2° de naam van de verbonden partij;3° de datum en de waarde van de verrichting;4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de verrichting redelijk en billijk is vanuit het oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn, met inbegrip van de minderheidsaandeelhouders. De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in voorkomend geval van de motivering waarom de raad van bestuur afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van de commissaris bedoeld in paragraaf 4.

Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens het boekjaar werden gedaan, met verwijzing naar de plaats waar de mededelingen kunnen worden geraadpleegd."; 15° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7.Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.".

Art. 35.In artikel 7:108, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "7:89/1," ingevoegd tussen de woorden "De artikelen" en de woorden "7:90".

Art. 36.In artikel 7:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de raad van toezicht van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig verordening (EG) 1606/2002, past de raad van toezicht de procedure toe die is vastgelegd in de paragrafen 3, 4 en 4/1.De toepassing van deze procedure is niet vereist voor de beslissingen of verrichtingen die verband houden met een dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 2° paragraaf 1, tweede lid, wordt opgeheven;3° in paragraaf 1, wordt het derde lid, dat het tweede lid wordt, vervangen als volgt: "De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden partij.De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 4° in paragraaf 1, wordt het vierde lid, dat het derde lid wordt, aangevuld met de bepalingen onder 3° tot 5°, luidende: "3° de beslissingen of de verrichtingen met betrekking tot de remuneratie van de leden van de directieraad en van de raad van toezicht, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, of bepaalde elementen van hun remuneratie;4° in gevallen waar de toezichthouder de kredietinstelling vrijstelt van de toepassing van paragraaf 1, de beslissingen en verrichtingen van een kredietinstelling die zijn uitgevoerd op grond van maatregelen die door de toezichthouder bedoeld in artikel 134 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen zijn vastgesteld ter vrijwaring van haar stabiliteit. Deze vrijstelling kan met name worden verleend om redenen die verband houden met de stabiliteit van de betrokken instelling of, meer in het algemeen, met de financiële stabiliteit; 5° aan de verkrijging of vervreemding van eigen aandelen, aan de uitkering van interimdividenden en aan de kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal zonder beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders."; 6° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Voor de in het derde lid, 1° bedoelde beslissingen en verrichtingen stelt de raad van toezicht een interne procedure vast om periodiek te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan.De verbonden partijen nemen niet aan die beoordeling deel.

De beslissingen of verrichtingen die verband houden met dezelfde verbonden partij, die hebben plaatsgevonden in een periode van 12 maanden en die, elk afzonderlijk, onder het toepassingsgebied vallen van het derde lid, 2°, worden voor de berekening van de in het derde lid, 2°, bedoelde drempel samengeteld."; 7° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "paragrafen 3 en 4" vervangen door de woorden "paragrafen 3, 4 en 4/1";8° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "een natuurlijke of rechtspersoon" vervangen door de woorden "een partij";9° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een vennootschap" vervangen door de woorden "een partij"; 10° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de met de genoteerde vennootschap verbonden partij, een dochtervennootschap van die genoteerde vennootschap is, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan."; 11° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "als het het nodig acht" ingevoegd tussen de woorden "dat zich" en de woorden "laat bijstaan";12° in de derde zin van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De opmerkingen van de expert worden" vervangen door de woorden "In voorkomend geval worden de opmerkingen van de expert";13° in paragraaf 4 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidende: "Indien bij de beslissing of verrichting een lid van de raad van toezicht betrokken is, neemt het betrokken lid niet aan de beraadslaging of stemming deel.Wanneer alle leden betrokken zijn, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van toezicht ze uitvoeren."; 14° in paragraaf 4, wordt het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, opgeheven;15° een paragraaf 4/1 wordt ingevoegd, luidende: " § 4/1.Alle beslissingen of verrichtingen waarop de paragrafen 1 en 2 van toepassing zijn, worden openbaar aangekondigd, uiterlijk op het moment dat de beslissing wordt genomen of de verrichting wordt aangegaan.

De mededeling bevat ten minste: 1° informatie over de aard van de relatie met de verbonden partij;2° de naam van de verbonden partij;3° de datum en de waarde van de verrichting;4° alle andere informatie die noodzakelijk is om te beoordelen of de verrichting redelijk en billijk is vanuit het oogpunt van de vennootschap en van haar aandeelhouders die geen verbonden partijen zijn, met inbegrip van de minderheidsaandeelhouders. De mededeling gaat vergezeld van het besluit van het comité, in voorkomend geval van de motivering waarom de raad van toezicht afwijkt van het advies van het comité alsmede van de beoordeling van de commissaris bedoeld in paragraaf 4.

Het jaarverslag bevat een overzicht van alle mededelingen die tijdens het boekjaar werden gedaan, met verwijzing naar de plaats waar de mededelingen kunnen worden geraadpleegd."; 16° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7.Dit artikel laat de voorschriften inzake openbaarmaking van voorwetenschap als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie onverlet.".

Art. 37.Artikel 7:117, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: " § 2. Voor elke beslissing of voor elke verrichting ter uitvoering van een beslissing die tot de bevoegdheid behoort van de directieraad van een genoteerde vennootschap, en die verband houdt met een verbonden partij in de zin van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die op grond van verordening (EG) 1606/2002 zijn opgesteld, als bedoeld in artikel 7:116, § 1, verwijst de directieraad naar de raad van toezicht, die handelt overeenkomstig artikel 7:116, §§ 3, 4 en 4/1.

De beslissingen of verrichtingen die verband houden met de dochtervennootschap van een genoteerde vennootschap, vallen niet onder het eerste lid, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.

De niet-genoteerde dochtervennootschappen van de genoteerde vennootschap bedoeld in het eerste lid kunnen zonder voorafgaand akkoord van de raad van toezicht van deze genoteerde vennootschap geen beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die verband houden met hun betrekkingen met een verbonden partij. De eerste zin is niet van toepassing als de verbonden partij de genoteerde vennootschap is, of een dochtervennootschap ervan, behalve als de natuurlijke of rechtspersoon die de rechtstreekse of onrechtstreekse controle over de genoteerde vennootschap heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks via andere natuurlijke of rechtspersonen dan de genoteerde vennootschap, een deelneming aanhoudt die minstens 25 % van het kapitaal van de betrokken dochtervennootschap vertegenwoordigt of die hem ingeval van winstuitkering door die dochtervennootschap recht geeft op minstens 25 % daarvan.".

Art. 38.Artikel 7:146 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5. Als er langs elektronische weg wordt gestemd wordt er een elektronische ontvangstbevestiging van de stemmen gestuurd naar de persoon die de stem uitbrengt.

De aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen derde kan na de algemene vergadering ten minste op verzoek een bevestiging krijgen dat hun stem op geldige wijze door de vennootschap is geregistreerd en geteld, tenzij die informatie hem reeds ter beschikking staat. Het verzoek moet ten hoogste drie maanden na de datum van de stemming worden ingediend.

Indien een in artikel 29/2 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen bedoelde tussenpersoon de bevestiging ontvangt, geeft hij die onverwijld door aan de aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde.

Wanneer zich in de keten van tussenpersonen meer dan één tussenpersoon bevindt, geven de tussenpersonen de bevestiging onverwijld aan elkaar door, tenzij de bevestiging rechtstreeks aan de aandeelhouder of een door de aandeelhouder aangewezen derde kan worden doorgegeven.".

Art. 39.In boek 7, titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 8 ingevoegd, luidende "Onderafdeling 8. Transparantie van volmachtadviseurs.".

Art. 40.In onderafdeling 8, ingevoegd door artikel 39, wordt een artikel 7:146/1 ingevoegd, luidende: "Art. 7:146/1. § 1. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder "volmachtadviseur" verstaan een rechtspersoon die, beroepshalve en op commerciële basis, de bedrijfsinformatie en, indien van belang, andere informatie van beursgenoteerde vennootschappen analyseert teneinde beleggers in staat te stellen met kennis van zaken te stemmen door onderzoek, advies of stemadviezen te verstrekken met betrekking tot de uitoefening van stemrechten. § 2. Deze onderafdeling is van toepassing op de volmachtadviseurs die, voor zover zij diensten verlenen aan aandeelhouders met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun zetel in een lidstaat hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten: 1° hun zetel in België hebben;of 2° als zij geen zetel in een lidstaat hebben, hun hoofdkantoor in België hebben;of 3° als zij noch hun zetel, noch hun hoofdkantoor in een lidstaat hebben, in België zijn gevestigd of die hun activiteiten uitvoeren via een vestiging in de Europese Unie, voor zover zij diensten verlenen aan aandeelhouders met betrekking tot aandelen van vennootschappen die hun zetel in een lidstaat hebben en waarvan de aandelen tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt zijn toegelaten.".

Art. 41.In dezelfde onderafdeling 8 wordt een artikel 7:146/2 ingevoegd, luidende: "Art. 7:146/2. § 1. Volmachtadviseurs maken een verwijzing naar een gedragscode die zij toepassen openbaar, en brengen verslag uit van de toepassing van die gedragscode.

Indien volmachtadviseurs geen gedragscode toepassen, geven zij een duidelijke en gemotiveerde toelichting waarom dit het geval is. Indien volmachtadviseurs een gedragscode toepassen, maar van één van de aanbevelingen daarvan afwijken, delen zij mee van welke delen zij afwijken, leggen zij uit wat hiervoor de reden is en geven zij, indien van toepassing, aan welke alternatieve maatregelen zij hebben vastgesteld.

De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt gratis voor het publiek beschikbaar gemaakt op de website van de volmachtadviseurs en wordt jaarlijks geactualiseerd. § 2. Volmachtadviseurs, teneinde hun cliënten naar behoren te informeren over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun activiteiten, maken jaarlijks ten minste alle volgende informatie over de totstandkoming van hun onderzoek, advies en stemadviezen openbaar: 1° de hoofdkenmerken van de gebruikte methoden en modellen;2° de belangrijkste informatiebronnen die zij gebruiken;3° de vastgestelde procedures om de kwaliteit van het onderzoek, het advies en de stemadviezen en de kwalificaties van de betrokken personeelsleden te garanderen;4° of, en zo ja, hoe zij met nationale marktomstandigheden, wet- en regelgeving en voor de vennootschap kenmerkende omstandigheden rekening houden;5° de hoofdkenmerken van het stembeleid dat zij voor iedere markt toepassen;6° of zij een dialoog voeren met de vennootschappen waarop hun onderzoek, advies of stemadviezen betrekking hebben en met de belanghebbenden van de vennootschap, en zo ja, de omvang en aard van die dialoog;7° het beleid ter preventie en beheersing van potentiële belangenconflicten. De in deze paragraaf bedoelde informatie wordt voor het publiek beschikbaar gesteld op de websites van de volmachtadviseurs en blijft ten minste drie jaar gratis beschikbaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking. De informatie hoeft niet afzonderlijk beschikbaar te worden gesteld indien zij beschikbaar is als onderdeel van de openbaarmaking ingevolge paragraaf 1. § 3. Volmachtadviseurs stellen feitelijke of potentiële belangenconflicten of zakelijke relaties die de totstandkoming van hun onderzoek, advies of stemadviezen kunnen beïnvloeden, onverwijld vast en maken aan hun cliënten bekend, onder vermelding van de maatregelen die zijn genomen om de vastgestelde feitelijke of potentiële belangenconflicten weg te nemen, te beperken of te beheersen.".

Art. 42.Artikel 7:149, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze stemming is adviserend. De vennootschap legt in het volgende remuneratieverslag uit hoe rekening is gehouden met de stemming van de algemene vergadering.".

TITEL 3. - Diverse bepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 43.In de Franse tekst van artikel 1:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de woorden "par un acte juridique" ingevoegd tussen het woord "constituée" en de woorden "par une ou plusieurs personnes".

Art. 44.In artikel 1:14 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 1° en 4°, wordt het woord "aandelen" vervangen door de woorden "aandelen of andere effecten";2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "effecten" vervangen door de woorden "aandelen of andere effecten".

Art. 45.In artikel 1:16, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "effecten" driemaal vervangen door de woorden "aandelen of andere effecten".

Art. 46.In artikel 1:19, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "effecten" tweemaal vervangen door de woorden "aandelen of andere effecten".

Art. 47.In artikel 1:26, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "tot en met derde" vervangen door de woorden "en tweede"; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post "omzet", dan wordt voor de toepassing van paragraaf 1 onder omzet verstaan: het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten.".

Art. 48.In artikel 2:5 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "12° en 13° " vervangen door de woorden "11°, 12°, 13° en 15°, a) en b)";2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "7° " vervangen door de woorden "7°, a) en b)" en worden de woorden "7°, c)," ingevoegd tussen de woorden " § 2, 1°, " en de woorden "11° en 12° ";3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "7° " vervangen door de woorden "7°, a), b) en c)" en worden de woorden "7°, d)," ingevoegd tussen de woorden " § 2, 1°, " en de woorden "10° en 11° ";4° in paragraaf 4, tweede lid, 2°, wordt het woord "3° " vervangen door de woorden "4°, a) en b)," en wordt de zin aangevuld met de woorden ", alsook voor een private stichting de gegevens vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° ".

Art. 49.Artikel 2:6, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de woorden ", voor zover het doel of het voorwerp waarvoor zij is opgericht, of haar werkelijk doel of voorwerp, niet strijdig zijn met de wet of met de openbare orde".

Art. 50.In artikel 2:8 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, 6°, worden de woorden "en de inschrijvers" ingevoegd tussen de woorden "de inbrengen van de oprichters" en de woorden ", het op de inbrengen";2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd.".

Art. 51.In artikel 2:9, § 2, 7°, c), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de omvang van hun bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "artikel 9:10," en de woorden "en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen".

Art. 52.In artikel 2:10, § 2, 7°, d), van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "overeenkomstig artikel 10:11" opgeheven en worden de woorden "de omvang van hun bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "is opgedragen," en de woorden "en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen".

Art. 53.In artikel 2:11, § 2, 4°, c), van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de omvang van hun bevoegdheden" ingevoegd tussen de woorden "is opgedragen," en de woorden "en de wijze waarop zij deze uitoefenen".

Art. 54.In de Franse tekst van artikel 2:16 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "1°, " opgeheven.

Art. 55.Artikel 2:40 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. Paragraaf 1, eerste lid en paragraaf 2, eerste lid, zijn van toepassing op de nietigheid wegens vormgebrek van wijzigingen van de bepalingen van de statuten en van de oprichtingsakte.".

Art. 56.In de Franse tekst van artikel 2:51 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "du mandat qu'il a reçu" vervangen door de woorden "de la mission qui lui a été confiée".

Art. 57.In artikel 2:55 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid vervangen als volgt: "De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bestuurder en vennoot is in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, of die enige bestuurder is in een naamloze vennootschap waarin de statuten bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap, is niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon."

Art. 58.In artikel 2:57, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "in de artikelen XX.225 en XX.227" worden vervangen door de woorden "in artikel XX.227"; 2° in het bepaalde onder 1° worden in de Franse tekst de woorden "l'exercice" vervangen door de woorden "les trois exercices".

Art. 59.In artikel 2:58, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "vennootschap" vervangen door het woord "rechtspersoon".

Art. 60.In artikel 2:59, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "of ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon".

Art. 61.In artikel 2:69, vijfde lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "gedaagden" vervangen door het woord "eisers".

Art. 62.In artikel 2:71 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1. Het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap, een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap, dat op elk ogenblik kan worden genomen, vereist een statutenwijziging."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Voor de gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat," vervangen door de woorden "Voornoemde staat wordt,";3° in paragraaf 3 worden de woorden "verzonden overeenkomstig de artikelen 5:84 of 7:132," vervangen door de woorden "ter beschikking gesteld overeenkomstig de artikelen 5:84, 6:70, § 2, of 7:132,".

Art. 63.In artikel 2:79 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "toe te kennen" vervangen door het woord "toekennen".

Art. 64.In artikel 2:82, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen" vervangen door de woorden "een tijdige afrekening en verantwoording".

Art. 65.In artikel 2:87 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de akte van benoeming" vervangen door de woorden "het benoemingsbesluit";2° in de Franse tekst van paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door de woorden "la décision de nomination";3° in de Franse tekst van paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door de woorden "la décision de nomination";4° in de Franse tekst van paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "l'arrêté de nomination" vervangen door de woorden "la décision de nomination";5° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord "het" ingevoegd tussen het woord "in" en het woord "benoemingsbesluit".

Art. 66.In artikel 2:109 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de woorden "van de VZW of van het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW"; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.".

Art. 67.In artikel 2:113 van hetzelfde Wetboek wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1. Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een VZW of van een IVZW is vatbaar voor verzet door de verstekdoende partij.

Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een maand te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst, wordt zonder verwijl in staat gesteld.

Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen, dient deze in de zaak te worden betrokken voor het sluiten van de debatten.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen één maand volgend op het verzoek tot bepaling van de rechtsdag.".

Art. 68.In artikel 2:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "gedurende drie opeenvolgende boekjaren" opgeheven;2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "derde" opgeheven;3° in het artikel wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende: " § 3/1.Het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt van een stichting is vatbaar voor verzet door de verstekdoende partij.

Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen een maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, is een maand te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de gerechtelijke ontbinding door de griffie.

Hoger beroep, verzet of derdenverzet tegen het vonnis dat de gerechtelijke ontbinding uitspreekt of afwijst, wordt zonder verwijl in staat gesteld.

Indien het aangevochten vonnis een vereffenaar heeft aangewezen, dient deze in de zaak te worden betrokken voor het sluiten van de debatten.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen één maand volgend op het verzoek tot bepaling van de rechtsdag.".

Art. 69.In artikel 2:119, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen" vervangen door de woorden "een tijdige afrekening en verantwoording".

Art. 70.In artikel 2:121, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de akte van benoeming" vervangen door de woorden "het benoemingsbesluit".

Art. 71.In artikel 2:129 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van de VZW of aan het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "de algemene vergadering" en de woorden "voorgelegd" en worden de woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "algemene vergadering" en de woorden "de beslissing of de verrichting";2° in paragraaf 3 worden de woorden "van de VZW of aan het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "aan de algemene vergadering" en de woorden "voorgelegd" en worden de woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "ingeval de algemene vergadering" en de woorden "de beslissing of de verrichting".

Art. 72.In artikel 2:135 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "van de VZW of de vergadering van het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "op de algemene vergadering" en de woorden "aanwezig of vertegenwoordigd";2° in het tweede lid worden de woorden "van de VZW of het door de statuten aangewezen orgaan van de IVZW" ingevoegd tussen de woorden "de algemene vergadering" en het woord "aanwijst".

Art. 73.In artikel 2:138, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en" vervangen door het woord "Indien".

Art. 74.In artikel 2:143, § 4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van de algemene vergadering van obligatiehouders van een vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "van een rechtspersoon" en de woorden "bedoeld in artikel 2:44".

Art. 75.In artikel 2:148, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 2:24" vervangen door de woorden "de artikelen 2:24, 2:25 of 2:26".

Art. 76.In artikel 3:4 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "eerste lid," ingevoegd tussen de woorden "bedoeld in artikel 3:6, § 1," en de woorden "6°, evenwel vermelden"; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1:12, 2°, vermelden de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, § 1, eerste lid, 6°, uitsluitend in het jaarverslag.".

Art. 77.In artikel 3:6 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 7°, wordt het woord "6:12" vervangen door de woorden "6:65, § 1, tweede lid";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "tweede en derde lid" vervangen door de woorden "eerste en tweede lid" en wordt het woord "niet" ingevoegd tussen de woorden "vennootschappen die" en de woorden "meer dan één";3° in paragraaf 4, negende lid, worden de woorden "paragraaf 1, 1°, tweede lid" vervangen door de woorden "paragraaf 1, tweede lid".

Art. 78.In artikel 3:47 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning" opgeheven;2° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden "en maakt de in het eerste lid bedoelde jaarrekening op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning";3° in de Franse tekst van paragraaf 3 wordt het woord "petites" ingevoegd tussen het woord "Les" en de woorden "ASBL ou AISBL";4° in paragraaf 5 worden de woorden "paragrafen 2 tot 3" vervangen door de woorden "paragrafen 2 tot 4";5° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld" vervangen door de woorden "in de jaarrekening weergegeven verrichtingen".

Art. 79.In artikel 3:51 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning" opgeheven;2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden "en maakt de in het eerste lid bedoelde jaarrekening op in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning";3° in paragraaf 5 worden de woorden "paragrafen 2 tot en met 3" vervangen door de woorden "paragrafen 2 tot 4";4° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld" vervangen door de woorden "in de jaarrekening weergegeven verrichtingen".

Art. 80.In artikel 3:98, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "6° en" worden opgeheven; 2° de zin "Ten behoeve van dit artikel moet het woord "vennootschap", aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als "vereniging"." wordt opgeheven; 3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de voormelde artikelen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 1° het woord "vennootschap" moet worden begrepen als "vereniging"; 2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 3:48".".

Art. 81.In artikel 3:99, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "6° en" worden opgeheven; 2° de zin "Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden "vennootschap" en "algemene vergadering", aangewend in voornoemde artikelen, worden begrepen als respectievelijk "stichting" en "bestuursorgaan"." wordt opgeheven; 3° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor deze toepassing op overeenkomstige wijze, moeten in de voormelde artikelen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 1° de woorden "vennootschap" en "algemene vergadering" moeten worden begrepen als respectievelijk "stichting" en "bestuursorgaan"; 2° in artikel 3:75, § 1, eerste lid, 6°, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 3:52"."

Art. 82.In artikel 4:1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen" vervangen door de woorden "aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen".

Art. 83.In artikel 5:2 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Indien een besloten vennootschap wordt genoteerd als bedoeld in artikel 1:11, zijn de volgende regels van toepassing: 1° als er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college;2° de artikelen 7:53, 7:61, § 1, derde en vijfde lid, tweede zin, 7:82, § 1, 7:83, 7:84, 7:86, 7:87, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:97, 7:99, 7:100, 7:101, § 1, tweede lid, 7:128, 7:129, §§ 2 en 3, 7:130, 7:131, 7:132, tweede en derde lid, 7:134, § 2, 7:139, vierde lid, 7:143, 7:144, 7:145, 7:146, § 3, derde lid, en §§ 4 en 5, 7:146/1, 7:146/2, 7:148, 7:150, 7:151, 7:175, 7:189, 7:215, § 1, 4°, en § 2, en 7:218, 2°, van overeenkomstige toepassing; 3° in afwijking van artikel 5:42, eerste lid, kan aan elk aandeel slechts één stem zijn verbonden, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 7:53;"; 2° in het tweede lid wordt het woord "hierboven" vervangen door de woorden "in het eerste lid, 2°, ";3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 84.In artikel 5:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3°, " vervangen door de woorden "en zetel".

Art. 85.In artikel 5:30 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en niet het aantal.".

Art. 86.In artikel 5:33, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "het vereffeningsstelsel" vervangen door de woorden "de vereffeningsinstelling"."

Art. 87.In artikel 5:47, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "minstens" wordt opgeheven";2° in de bepaling onder 4°, wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 88.In artikel 5:49 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten," ingevoegd tussen de woorden "op aandelen," en de woorden "kunnen, al dan niet";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van de aandelen" vervangen door de woorden "van de effecten" en worden de woorden "uit die aandelen" vervangen door de woorden "uit die effecten";3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten";4° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "die betrekking hebben op effecten op naam" ingevoegd tussen de woorden "van certificaten" en de woorden "moet zich", en wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten";5° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord "aandelenregister" vervangen door de woorden "betrokken register";6° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "die betrekking hebben op aandelen" ingevoegd tussen de woorden "emittent van certificaten" en het woord "onmiddellijk", en worden de woorden "en het overschot na vereffening die de vennootschap eventueel uitkeert betaalbaar" vervangen door de woorden "betaalbaar, de eventuele opbrengst van het inschrijvingsrecht en het overschot na vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd";7° in paragraaf 1, zesde lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten";8° in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden ", obligaties of inschrijvingsrechten" ingevoegd tussen de woorden "de aandelen" en de woorden "waarop zij";9° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten van dezelfde categorie en soort";10° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten".

Art. 89.In artikel 5:50 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "op naam" opgeheven.

Art. 90.In artikel 5:63 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden "of de wettelijk samenwonende partner" ingevoegd tussen de woorden "de echtgenoot" en de woorden "van de overdrager";2° in paragraaf 2 worden de woorden ", en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen" opgeheven.

Art. 91.Artikel 5:67 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.".

Art. 92.In artikel 5:69, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "rechtstreeks of onrechtstreeks" ingevoegd tussen de woorden "in onderling overleg handelend," en de woorden "95 % van de aandelen".

Art. 93.In de Franse tekst van artikel 5:73, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "stipuler" vervangen door het woord "prévoir", en worden de woorden "désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".

Art. 94.In artikel 5:79, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de zin "Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld bij de statuten." opgeheven.

Art. 95.In artikel 5:81, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze openbaar gemaakt".

Art. 96.In artikel 5:83, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de aandeelhouders zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "aan de aandeelhouders," en de woorden "de houders van converteerbare obligaties op naam".

Art. 97.In artikel 5:86, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van aandelen zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "De houders" en de woorden "van converteerbare obligaties".

Art. 98.In artikel 5:90 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".

Art. 99.In artikel 5:91, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" worden ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de woorden "geeft antwoord op de vragen"; 2° in de Franse tekst wordt de zin "Les questions écrites adressées au commissaire doivent dans le même temps être transmises à la société." opgeheven.

Art. 100.In artikel 5:100 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: "De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.".

Art. 101.In deel 2, boek 5, titel 5, wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 1. Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties en van inschrijvingsrechten.".

Art. 102.In artikel 5:120 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ", converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten" ingevoegd tussen de woorden "nieuwe aandelen" en de woorden "vereist een statutenwijziging"." 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden "en neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° ".

Art. 103.In artikel 5:127 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effecten heeft gevraagd," opgeheven, en worden de woorden "vervangen door aandelen," vervangen door de woorden "geconverteerd of vervangen door aandelen".

Art. 104.In artikel 5:132 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord "auprès" opgeheven;2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:137, § 2, nieuwe aandelen heeft uitgegeven zonder meteen de statuten te wijzigen, brengt het de instelling ervan op de hoogte dat die verrichting is uitgevoerd.De instelling staat de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden toe om over de bijzondere rekening te beschikken. In de authentieke akte houdende vaststelling van de uitgifte van aandelen van het boekjaar bedoeld in artikel 5:137, § 2, tweede zin, vermeldt de notaris voor elke inbreng in geld of de verplichting om die inbreng op de bijzondere rekening te storten werd nageleefd."; 3° in het derde lid wordt het woord "gestort" vervangen door het woord "gebeurd".

Art. 105.In artikel 5:135, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of inschrijvingsrechten" opgeheven.".

Art. 106.In deel 2, boek 5, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 4, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van onderafdeling 3 vervangen als volgt: "Onderafdeling 3. Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en van inschrijvingsrechten door het bestuursorgaan.".

Art. 107.In artikel 5:137, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten" worden ingevoegd tussen de woorden "Bij uitgifte van aandelen" en de woorden "door het bestuursorgaan";2° de woorden "5:120, § 1, tweede lid, 5:121 tot 5:130" worden vervangen door de woorden "5:120, § 1, en 5:121 tot 5:133, met uitzondering van artikel 5:130, § 2".

Art. 108.In artikel 5:138, 3°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "5:123" vervangen door het woord "5:124".

Art. 109.Artikel 5:143 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.".

Art. 110.In artikel 5:144, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de aandeelhouders terugvorderen" vervangen door "terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist".

Art. 111.In artikel 5:147 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "5:142, 5:143" vervangen door het woord "5:145".

Art. 112.In artikel 5:149 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de artikelen 5:142 en 5:143" vervangen door de woorden "artikel 5:145";2° in het derde lid wordt het woord "machting" vervangen door het woord "machtiging".

Art. 113.In artikel 5:155, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "In dit geval is de termijn van twee jaar als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1°, sinds de oprichting van de vennootschap niet van toepassing." vervangen als volgt: "In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°, niet van toepassing.".

Art. 114.In artikel 5:156, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "In dit geval is de termijn als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1°, niet van toepassing." vervangen als volgt: "In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2°, niet van toepassing.".

Art. 115.In artikel 5:157 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid opgeheven.

Art. 116.In artikel 5:158, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", eerste lid" ingevoegd tussen de woorden "artikel 5:143" en het woord "overtreden".

Art. 117.In de Franse tekst van artikel 6:1, § 1, eerste lid, derde zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "objet" vervangen door het woord "but".

Art. 118.Artikel 6:2 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid: "De aandeelhouders kunnen in de statuten "aandeelhouders", "vennoten", "coöperanten" of "leden" worden genoemd, dan wel een soortgelijke benaming dragen.".

Art. 119.Artikel 6:6 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid: "In de in het Frans gestelde statuten mogen voor het Nederlandse begrip "aandeel", de Franse begrippen "action" dan wel "part" worden gebruikt.".

Art. 120.In artikel 6:19 van hetzelfde Wetboek, wordt tussen het derde en het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: "Een coöperatieve vennootschap die is onderworpen aan een bijzonder reglementair statuut mag evenwel andere effecten uitgeven dan diegene die zijn bedoeld in de voorgaande leden: 1° voor zover het gaat om effecten waarvan de uitgifte is toegestaan onder het reglementair statuut waaraan de vennootschap is onderworpen; en 2° voor zover dergelijke uitgifte verzoenbaar is met het coöperatieve doel als bedoeld in artikel 6:1.".

Art. 121.In artikel 6:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3° " vervangen door de woorden "en zetel".

Art. 122.In artikel 6:29 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het derde lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en niet het aantal.".

Art. 123.In artikel 6:54, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen" opgeheven.

Art. 124.In artikel 6:56 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin, wordt het woord "Overeenkomsten" vervangen door de woorden "De statuten of overeenkomsten";2° in de tweede zin, wordt het woord "Ze" vervangen door het woord "Overeenkomsten"; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.".

Art. 125.In de Franse tekst van artikel 6:61, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "stipuler" vervangen door het woord "prévoir", en worden de woorden "désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".

Art. 126.In artikel 6:67, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de zin "Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld bij de statuten." opgeheven, en wordt in de Franse tekst het woord "ge" opgeheven.

Art. 127.In artikel 6:69, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze openbaar gemaakt".

Art. 128.In artikel 6:76 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".

Art. 129.In artikel 6:85 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: "De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.".

Art. 130.In artikel 6:117, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van de aandeelhouders terugvorderen" vervangen door "terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist".

Art. 131.In artikel 6:123, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "overeenkomstig artikel 6:120." en de woorden "In dit geval", de woorden ", § 1. Dat bedrag moet, tenzij de statuten anders bepalen, uiterlijk in de maand volgend op de uitsluiting worden betaald." ingevoegd; 2° in het eerste lid worden de woorden "In dit geval zijn het 1° en 2°, van artikel 6:120, § 1, tweede lid, niet van toepassing" vervangen door de woorden "In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 6:120, § 1, tweede lid, 1°, 2° en 4°, niet van toepassing".

Art. 132.In artikel 6:125 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid opgeheven.

Art. 133.In artikel 6:128, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", eerste lid" ingevoegd tussen de woorden "artikel 6:116" en het woord "overtreden".

Art. 134.In artikel 7:29, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3°, " vervangen door de woorden "en zetel".

Art. 135.Artikel 7:31 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Art. 7:31. Het register van de winstbewijzen op naam vermeldt: 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven winstbewijzen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;2° voor natuurlijke personen, naam en woonplaats, en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;3° het aantal winstbewijzen dat elke winstbewijshouder aanhoudt en de soort waartoe die winstbewijzen behoren;4° in voorkomend geval, de op elk winstbewijs gedane stortingen;5° de aan elk winstbewijs verbonden stemrechten en winstrechten, evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo;6° de datum van hun uitgifte;7° de voorwaarden van hun overdracht;8° de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen voor zover de statuten omzetting toelaten.Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont; 9° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van deze partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen van winstbewijzen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van de winstbewijzen, prevaleren de statuten.".

Art. 136.In artikel 7:35 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het voorgaande lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en niet het aantal.".

Art. 137.In artikel 7:38, zesde lid, van hetzelfde Wetboek worden in de Nederlandse tekst de woorden "het vereffeningsstelsel" vervangen door de woorden "de vereffeningsinstelling".

Art. 138.In artikel 7:53 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de tweede en de derde zin een zin ingevoegd, luidende: "Van deze meerderheid kan slechts worden afgeweken door een statutaire bepaling die specifiek strekt tot de invoering van het dubbel stemrecht."; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het dubbel stemrecht kan worden afgeschaft met naleving van dezelfde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten als voor de invoering ervan."; 3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ", de wettelijk samenwonende partner" ingevoegd tussen de woorden "de echtgenoot" en de woorden "of van één of meer erfgerechtigden";4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "die overdracht gebeurt" vervangen door de woorden "die omwisseling gebeurt" en wordt het lid aangevuld met de volgende zinnen: "Een wijziging van controle over de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon heeft het verlies van het dubbel stemrecht ten gevolge tenzij die wijziging van controle plaatsvindt ten gunste van overnemers die voldoen aan de voorwaarden van het tweede of derde lid. De artikelen 1:14 tot 1:18 worden mutatis mutandis toegepast.".

Art. 139.In artikel 7:56, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst van het tweede lid worden de woorden "de la société" vervangen door het woord "social";2° in het derde lid, 1°, worden de woorden "die niet in de tijd beperkt zijn of" opgeheven en worden de woorden "of met het belang van de vennootschap" opgeheven;3° in het derde lid, 2°, wordt het woord "nog" ingevoegd tussen de woorden "van een dochtervennootschap of" en de woorden "van een van de organen" en worden de woorden ", of zich er ten aanzien van diezelfde vennootschappen of organen toe verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren" opgeheven; 4° het derde lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder of een andere effectenhouder zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.".

Art. 140.In artikel 7:57, § 1, 4°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 141.In artikel 7:82, § 1, eerste lid, én in § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "rechtstreeks of onrechtstreeks" ingevoegd tussen de woorden "in onderling overleg handelend," en de woorden "95 % van de effecten".

Art. 142.In artikel 7:86, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "aandelen" vervangen door het woord "effecten".

Art. 143.In artikel 7:88, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of een organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 1:12, 2°, " ingevoegd tussen de woorden "genoteerde vennootschap" en de woorden "ten gevolge van".

Art. 144.In de Franse tekst van artikel 7:93, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "donner qualité à" vervangen door de woorden "prévoir que la société est représentée par", en worden de woorden "pour représenter la société, soit seuls, soit" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".

Art. 145.In artikel 7:99, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "als bedoeld in artikel 7:87, § 1".

Art. 146.In artikel 7:100, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "als bedoeld in artikel 7:87, § 1" ingevoegd tussen de woorden "onafhankelijke bestuurders" en de woorden ", en beschikt over de nodige deskundigheid".

Art. 147.In artikel 7:101, § 1, van hetzelfde Wetboek worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt: "In een genoteerde vennootschap of wanneer een wettelijke bepaling een collegiaal bestuur vereist, moet de enige bestuurder een naamloze vennootschap zijn met collegiaal bestuur.

Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een monistisch bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94 van overeenkomstige toepassing op de enige bestuurder. Afdeling 1 is, met uitzondering van artikel 7:96 ervan, van toepassing op het bestuursorgaan en de leden ervan.

Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een duaal bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94, van overeenkomstige toepassing op de enige bestuurder. Afdeling 3 is, met uitzondering van artikel 7:115, van toepassing op zijn raad van toezicht en op zijn directieraad en op de leden daarvan."

Art. 148.In artikel 7:102, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren." vervangen door de woorden "in het geval van een monistisch bestuur of artikel 7:117 in het geval van een duaal bestuur van toepassing. Wanneer alle leden van het bestuursorgaan van de enige bestuurder die uitspraak moet doen over het belangenconflict een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan, of, wanneer het gaat om een duaal bestuur, de directieraad, ze uitvoeren.".

Art. 149.In artikel 7:103, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "andere bestuurders" vervangen door de woorden "andere leden van het bestuursorgaan", en worden de woorden "de de "vervangen door het woord "de".

Art. 150.In artikel 7:109, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, eerste zin, worden de woorden ", met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte," ingevoegd tussen de woorden "jegens derden" en de woorden "in alle materies";2° in de Franse tekst van het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "donner qualité à" vervangen door de woorden "prévoir que la société est représentée par", en worden de woorden "pour représenter la société, soit seuls, soit" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".

Art. 151.In artikel 7:116, § 4, derde lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de getrouwheid van de gegevens in het advies van het comité en in de notulen van het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "of er geen van materieel belang zijnde inconsistenties zijn in de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van het bestuursorgaan en in het advies van het comité ten opzichte van de informatie waarover hij beschikt in het kader van zijn opdracht".

Art. 152.In artikel 7:119, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "als bedoeld in artikel 7:87, § 1".

Art. 153.In artikel 7:120, § 2, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "als bedoeld in artikel 7:87, § 1" ingevoegd tussen de woorden "onafhankelijke leden van de raad van toezicht" en de woorden ", en beschikt over de nodige deskundigheid".

Art. 154.In artikel 7:122, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden in de Franse tekst de woorden "l'organe de gestion" vervangen door de woorden "l'organe d'administration".

Art. 155.In artikel 7:124, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs" vervangen door de woorden "ook al is ze openbaar gemaakt".

Art. 156.In artikel 7:126 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, in een duaal bestuur," vervangen door de woorden "de enige bestuurder of".

Art. 157.In artikel 7:127 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "certificaten op naam," en de woorden "de leden van het bestuursorgaan";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "is het bepaalde" vervangen door de woorden "zijn de termijnen bedoeld"; 3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de financiële holdings en gemengde financiële holdings als bedoeld in de voornoemde wet van 25 april 2014.".

Art. 158.In artikel 7:128 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht," ingevoegd tussen de woorden "aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven," en de woorden "aan de bestuurders";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "is het bepaalde" vervangen door de woorden "zijn de termijnen bedoeld"; 3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze paragraaf 2 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de financiële holdings en gemengde financiële holdings als bedoeld in de voornoemde wet van 25 april 2014.".

Art. 159.In artikel 7:129, § 2, 6°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden ", conform artikel 7:132, derde lid," opgeheven en worden de woorden "c), d) en e)" vervangen door de woorden "3°, 4° en 5° ".

Art. 160.In artikel 7:130, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "eerste lid, d)" vervangen door de woorden "eerste lid, 4° ";2° in het tweede lid worden de woorden "e), tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid".

Art. 161.Artikel 7:134, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "In het geval bedoeld in artikel 7:128, § 2, kan het bestuursorgaan van kredietinstellingen, beursvennootschappen, financiële holdings en gemengde financiële holdings, in afwijking van het voorgaande, de registratiedatum vastleggen uiterlijk op de derde kalenderdag voorafgaand aan de algemene vergadering.".

Art. 162.Artikel 7:135 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.".

Art. 163.In artikel 7:138 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit toelaten." vervangen door de woorden "Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.".

Art. 164.In artikel 7:139, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" worden ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de woorden "geeft antwoord op de vragen"; 2° de zin "Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd." wordt opgeheven.

Art. 165.Artikel 7:141 van hetzelfde Wetboek, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:125, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.".

Art. 166.In artikel 7:164 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, in een duaal bestuur," vervangen door de woorden "de enige bestuurder of".

Art. 167.In artikel 7:187 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effect heeft gevraagd," opgeheven, en worden de woorden "vervangen door aandelen," vervangen door de woorden "geconverteerd of vervangen door aandelen".

Art. 168.In artikel 7:198 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "aan het bestuursorgaan of aan" vervangen door de woorden ", naar gelang van het geval, aan de raad van bestuur, de enige bestuurder of" en worden de woorden "tot een bepaald" vervangen door de woorden "met een bepaald";2° in het tweede lid worden de woorden "het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "aan het in het eerste lid vermelde bestuursorgaan";3° in het derde lid worden de woorden ", derde lid, 7:178, 7:180, 7:188" opgeheven.

Art. 169.In artikel 7:200, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van inschrijvingsrechten" opgeheven.

Art. 170.In artikel 7:201, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 7:139" vervangen door de woorden "artikel 7:193".

Art. 171.In artikel 7:204, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "zijn overlijden of dat van zijn echtgenoot, zijn invaliditeit van de betrokkene of van zijn echtgenoot" vervangen door de woorden "zijn overlijden of dat van zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner, invaliditeit van de betrokkene, van zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende partner".

Art. 172.In artikel 7:210, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "7:216" vervangen door het woord "7:217".

Art. 173.In artikel 7:214 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "en alle andere personen" ingevoegd tussen de woorden "De aandeelhouders" en de woorden "moeten elke uitkering", en worden de woorden "of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist" ingevoegd tussen de woorden "bewijst dat de aandeelhouders" en de woorden "van de onregelmatigheid".

Art. 174.In artikel 7:215, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of van de statutenwijziging" vervangen door de woorden ", de statutenwijziging of de machtiging van de algemene vergadering".

Art. 175.In de Franse tekst van artikel 7:218, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de rachat" vervangen door de woorden "d'aliénation".

Art. 176.In artikel 7:230 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst van het eerste lid wordt het woord "staturaitre" vervangen door het woord "statutaire";2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 177.Artikel 7:231 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 178.In artikel 8:3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "diens wettelijk samenwonende partner," ingevoegd tussen de woorden "diens echtgenoot," en de woorden "afstammelingen of aangenomen kinderen", en worden de woorden "of wettelijk samenwonende partner" ingevoegd tussen de woorden "van zijn echtgenoot" en de woorden "het statuut van".

Art. 179.In de Franse tekst van artikel 9:7, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "octroyer le pouvoir de représentation à" vervangen door de woorden "prévoir que l'association est représentée par", en worden de woorden "pour représenter l'association individuellement" vervangen door de woorden ", agissant seuls ou".

Art. 180.In artikel 9:10, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "Het bestuursorgaan kan", en wordt het woord "kan"opgeheven.

Art. 181.In artikel 9:18, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en" ingevoegd tussen de woorden "De commissaris" en de woorden "geeft antwoord op de vragen".

Art. 182.In de Franse tekst van artikel 9:22, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération" vervangen door het woord "libéralité".

Art. 183.Artikel 9:27, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 184.Artikel 10:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 185.In Boek 10 van hetzelfde Wetboek wordt "Afdeling 2.

Dagelijks bestuur.", dat het artikel 10:10 omvat, opgeheven.

Art. 186.In de Franse tekst van artikel 10:11, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération" vervangen door het woord "libéralité".

Art. 187.Artikel 11:3 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 188.In artikel 11:7, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "vereniging alleen, gezamenlijk of collegiaal" vervangen door de woorden "stichting alleen of gezamenlijk".

Art. 189.In artikel 11:14, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De statuten kunnen bepalen dat het bestuursorgaan" vervangen door de woorden "Het bestuursorgaan kan", en wordt het woord "kan" opgeheven.

Art. 190.In de Franse tekst van artikel 11:15, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "libération" vervangen door het woord "libéralité".

Art. 191.Artikel 11:16, tweede lid, van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 192.In artikel 12:13, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "2:137, § 4" vervangen door de woorden "2:143, § 4".

Art. 193.Artikel 12:25 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:26, § 1, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.".

Art. 194.In artikel 12:26 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een verslag overeenkomstig artikel 12:25, eerste lid, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.".

Art. 195.In artikel 12:30 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt opgeheven;2° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "5:134 tot en met 5:137 en" ingevoegd tussen de woorden "De artikelen" en de woorden "7:198 tot".

Art. 196.In artikel 12:32, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Onmiddellijk na het besluit tot fusie stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap" vervangen door de woorden "Onverminderd artikel 12:30, § 6, stelt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap onmiddellijk na het besluit tot fusie".

Art. 197.In artikel 12:36, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden ", de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn gekomen";2° in het derde lid, worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn" vervangen door de woorden "die door de fusie tot stand is".

Art. 198.In artikel 12:43 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 199.In artikel 12:53 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. De artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 zijn niet van toepassing.".

Art. 200.Artikel 12:61 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:62, § 1, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.".

Art. 201.In artikel 12:62, van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Indien zowel een verslag overeenkomstig paragraaf 1 en een verslag overeenkomstig artikel 12:61, eerste lid, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een coöperatieve vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese coöperatieve vennootschap.".

Art. 202.In artikel 12:67 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 203.In artikel 12:74, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden ", de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot stand zijn gekomen";2° in het derde lid worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot stand zijn" vervangen door de woorden "die door de splitsing tot stand is".

Art. 204.In artikel 12:83 van hetzelfde Wetboek wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 205.In artikel 12:94 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "die de inbreng" en de woorden "doet, stelt";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "die de inbreng" en de woorden "doen, coöperatieve";3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van algemeenheid" ingevoegd tussen de woorden "om de inbreng" en de woorden "te doen".

Art. 206.In artikel 12:106, tweede lid, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de artikelen 10 en 14 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles" vervangen door de woorden "artikel 15 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen".

Art. 207.In artikel 12:114 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende: "In dergelijk geval, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 en 7:197 niet van toepassing."; 2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "5:133, 6:110 of 7:197" vervangen door de woorden "5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naargelang het geval,";3° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "en de Europese vennootschap" vervangen door de woorden ", de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap";4° in paragraaf 5, vierde lid, worden de woorden "en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn" vervangen door de woorden "die door de fusie tot stand is".

Art. 208.In artikel 12:115, § 2, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "en de Europese vennootschappen" vervangen door de woorden "de Europese vennootschappen, en de Europese coöperatieve vennootschappen".

Art. 209.In artikel 12:116 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "maar niet alle" vervangen door de woorden "van de";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "5:134 tot 5:137 en" ingevoegd tussen de woorden "De artikelen" en de woorden "7:198 tot";3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 210.In artikel 13:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met de woorden ", die niet meer dan drie maanden vóór de datum waarop de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen moeten besluiten is afgesloten"; 2° in paragraaf 2 wordt het derde lid vervangen als volgt: "De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de betrokken rechtspersoon.".

Art. 211.In artikel 14:3 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "in de naamloze vennootschap, de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap" ingevoegd tussen het woord "Wanneer" en de woorden "het nettoactief kleiner is", en worden de woorden ", of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen" opgeheven;2° in het derde lid worden de woorden "een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap" vervangen door de woorden "een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap", worden de woorden "of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen," opgeheven, en worden in de Franse tekst de woorden "ne pourront être supérieurs" vervangen door de woorden "ne pourra être supérieur".

Art. 212.In artikel 14:4, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen" opgeheven.

Art. 213.In artikel 14:11 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "5:9," ingevoegd tussen de woorden "5:7," en de woorden "5:11";2° in het tweede lid worden de woorden "6:10," ingevoegd tussen de woorden "6:8," en de woorden "6:12".

Art. 214.In artikel 14:24, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "meerderheid bepaald in paragraaf 1, 1° " vervangen door de woorden "aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald in paragraaf 1".

Art. 215.In artikel 14:45, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "14:10" tweemaal vervangen door de woorden "14:40".

Art. 216.In artikel 14:47, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad" vervangen door de woorden "het nettoactief werd overgewaardeerd".

Art. 217.In artikel 14:67, § 2, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "controleverslag" vervangen door het woord "verslag", en worden de woorden "vermeld of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de stichting" vervangen door de woorden "aangegeven of het nettoactief werd overgewaardeerd". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen (de "wet van 2 april 1962")

Art. 218.In artikel 1 van de wet van 2 april 1962, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in paragraaf 4, worden de woorden "wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 219.In artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 maart 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap, erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie" vervangen door de woorden "van een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap";2° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, (i) worden de woorden "of van het eigen vermogen" ingevoegd tussen het woord "kapitaal" en het woord "inbrengen" en worden de woorden "of aan een verhoging van het eigen vermogen" ingevoeg tussen het woord "kapitaalverhoging" en het woord "of" en (ii) worden de woorden "de intekenrechten uitoefenen die ze als vroeger aandeelhouder heeft verkregen" vervangen door de woorden "voorkeurrechten uitoefenen";3° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden "in het kapitaal" opgeheven;4° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° inschrijven op of verkrijgen winstbewijzen, certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en, meer in het algemeen, alle effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het kapitaal of tot het eigen vermogen toegang geven en alle effecten die op dergelijke effecten recht geven, met inbegrip van de sluiting van elke optieovereenkomst";5° in paragraaf 1, tweede lid, 5°, worden de woorden "met inbegrip van met name de toekenning van alle voorschotten aan de ondernemingen waarin zij een deelneming heeft" ingevoegd tussen de woorden "betrekking hebben" en de woorden "of welke";6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "onder de vorm van handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm" opgeheven; 7° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "nemen actief deel aan het industrieel, financieel en commercieel beheer van de ondernemingen die zij opgericht hebben of waarin zij belangen hebben" vervangen door de woorden "treden op als actieve aandeelhouder en onderhouden een strategische dialoog met de ondernemingen waarin ze participeren of investeren.".

Art. 220.In artikel 2ter, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wet van 26 augustus 2006, wordt in de Franse tekst het woord "commerciales" vervangen door het woord "anonymes", en worden de woorden "waarvan de daden geacht worden daden van koophandel te zijn" opgeheven.

Art. 221.In artikel 3bis van dezelfde wet, hersteld bij het koninklijk besluit van 28 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "maatschappij" vervangen door het woord "vennootschap" en wordt het woord "beheerd vervangen door het woord "bestuurd"; 2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Naast hun voor het bestuur relevante expertise dienen deze bestuurders onafhankelijk te zijn als bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gedurende een tijdvak van zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat te hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt."; 3° paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven.

Art. 222.In artikel 3ter, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 september 2006, worden de woorden "523 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 223.In artikel 3quinquies van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 22 januari 1985 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een naamloze vennootschap" en de woorden "kan, door inkoop";2° in de eerste zin van de inleidende bepaling worden de woorden "of van het eigen vermogen" ingevoegd tussen de woorden "van het kapitaal" en de woorden "vertegenwoordigt";3° in de bepaling onder 1°, worden de woorden "de in artikel 620, § 1, vijfde lid, en artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften" vervangen door de woorden "de voorschriften voorgeschreven voor een statutenwijziging";4° de bepaling onder 5° wordt opgeheven.

Art. 224.In artikel 3sexies van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 26 augustus 2006 en 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "In afwijking van de artikelen 1 en 454, 4°, van het Wetboek van vennootschappen kunnen" opgeheven en wordt het woord "kunnen" ingevoegd tussen de woorden "gespecialiseerde dochtervennootschappen" en het woord "wanneer";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "naamloze vennootschap" en het woord "oprichten";3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "of van een besloten vennootschap" ingevoegd na de woorden "van een naamloze vennootschap";4° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven;5° in paragraaf 3, worden de woorden "of een besloten vennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een naamloze vennootschap" en de woorden "oprichten".

Art. 225.In artikel 3octies van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 26 augustus 2006 en 17 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden ", het eigen vermogen" worden ingevoegd tussen het woord "kapitaal" en de woorden "of maatschappelijk fonds";2° de woorden "130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen" worden vervangen door de woorden "3:58 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 226.In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1978 en 26 augustus 2006 worden de woorden "artikel 204 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 7:232 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van diverse wetten

Art. 227.In artikel 5, zevende lid, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019, worden de woorden "in het bezit komt van" ingevoegd tussen de woorden "de bieder" en de woorden "ten minste" en wordt het woord "verwerft" opgeheven.

Art. 228.In artikel 24, § 1, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019, wordt het woord "7:104" vervangen door het woord "7:110", en worden de woorden "onverminderd de bepalingen van deze wet," ingevoegd tussen de woorden "Wetboek van vennootschappen en verenigingen," en de woorden "en dat uitsluitend".

Art. 229.In artikel 212 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 december 2015 en 25 oktober 2016, worden de woorden "24bis," ingevoegd tussen de woorden " §§ 3 en 4," en de woorden "25 en 26".

Art. 230.In artikel 503 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 oktober 2016, worden de woorden "24bis," ingevoegd tussen de woorden "24," en de woorden "25 en 26".

Art. 231.In artikel 45, § 1, eerste lid, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, vervangen bij de wet van 23 maart 2019, wordt het woord "7:104" vervangen door het woord "7:110".

Art. 232.In artikel 443, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "45bis," ingevoegd tussen de woorden "45, §§ 1, 3 en 4," en de woorden "46, §§ 1, 3 en 4".

Art. 233.In artikel III.85 van het Wetboek van economisch recht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "1° " ingevoegd tussen de woorden "artikel I.1, eerste lid," en de woorden "a) of (c)"; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "paragraaf 3 van de respectievelijke artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "de respectievelijke artikelen 3:47, § 2, en 3:51, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";3° in paragraaf 3 worden de woorden "centra van werkzaamheden bedoeld in artikelen 26octies, § 1, en 45 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen voor wat betreft hun Belgisch bijkantoor".

Art. 234.In artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Vanaf die dag worden de volgende benamingen en afkortingen van vennootschapsvormen van rechtswege als volgt gelezen, ongeacht of de statuten in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: de benaming "gewone commanditaire vennootschap" als "commanditaire vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" als "besloten vennootschap", "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" als "coöperatieve vennootschap" voor zover de vennootschap aan de definitie van coöperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoordt, de afkorting V.O.F. als VOF, Comm.V. als CommV, BVBA als BV, CVBA als CV voor zover zij aan de definitie van cooperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoordt."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "die aan de definitie van coöperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek beantwoorden" ingevoegd tussen de woorden "coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid" en de woorden ", van rechtswege";3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7.De artikelen 20 tot en met 23 worden op de daarin bedoelde rechtspersonen van toepassing vanaf de dag waarop zij aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn onderworpen.".

Art. 235.In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" ingevoegd tussen de woorden "in artikel 6:1" en de woorden "beantwoordt, en";2° in paragraaf 1, eerste lid, vijfde streepje, worden de woorden "artikel 5:1 en" ingevoegd tussen de woorden "boek 5," en de woorden "titels 5 en 6"; 3° paragraaf 2, vijfde streepje, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met de volgende zin: "Artikel 39, § 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing;".

Art. 236.In artikel 44 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of," vervangen door de woorden "het adres waarop de zetel van de rechtspersoon is gevestigd hebben opgenomen in de statuten en daarin bepalen dat de zetel kan worden verplaatst door het bestuursorgaan, alsmede" en worden de woorden "en die" ingevoegd tussen de woorden "hebben gebruik gemaakt," en de woorden "op de datum van de bekendmaking";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 237.Artikel 45 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt genomen op voorstel van de minister bevoegd voor Middenstand en wordt eveneens getekend door de minister van Justitie.".

Art. 238.In artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap om de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap die door een enige bestuurder wordt bestuurd, met inachtneming van artikel 7:101, § 1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.".

TITEL 4. - Inwerkingtreding

Art. 239.De artikelen 4 tot 9 en 38 treden in werking op 3 september 2020.

Titel 3 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In afwijking van het tweede lid is artikel 238 voor wat betreft de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen die werden opgericht vóór 1 mei 2019, voor de eerste keer van toepassing op het tijdstip van de eerste statutaire wijziging na 1 januari 2020, met uitzondering van de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de verrichtingen bedoeld in artikel 39, § 1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De artikelen 30, 2° en 3°, 32 en 33 zijn voor het eerst van toepassing op het remuneratieverslag dat betrekking heeft op het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.

Het overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgestelde remuneratiebeleid moet ten laatste voor het eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag van het eerste boekjaar dat begint na 30 juni 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, DE CROO De Minister van Justitie, GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 55 0553.

Integraal Verslag : 9 april 2020.

^