Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2019 pub. 06/05/2020 numac 2020041023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2019015279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020010389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020030267 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" (...) Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020040961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/05/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** **** ****. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor **** en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 16 april 2020 wordt de heer Lionel GRAUX, administratief deskundige, met ingang van 1 april 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020040976 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van de Hoge Sportraad

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020201799 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 206/2019 van 19 december 2019 Rolnummer 7219 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** voor **** **** beschikking 2020/01 van 28 april 2020 van de Eerste **** van de **** voor ****, wordt het adjunct-mandaat van **** van Mevr. **** **** hernieuwd met een termijn **** **** beschikking 2020/02 van 28 april 2020 van de **** Voorzitter van de **** voor Vreemdeling(...) type beschikking prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als bedoeling de aanpassing van de indexatie van de premie ten voordele van de houders van een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed waarin zij en hun gezin hun woonplaats hebben

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020030836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020, wordt ingesteld de procedure tot uitbreiding van de bescherming als monument tot de totaliteit van het gebouw gelegen Congresplein 2, Koningsstr Het goed is ten kadaster te Brussel bekend, 4 de afdeling, sectie C, 1 ste blad(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041101 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020202096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Griffiers hoofd van dienst voor de politierechtbank Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer : BNG19187 Er is 1 laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 21/02/2020. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 24/03/2020, werd de registratie als vervoerder van dierlijk afval aan EB VERMEULEN INTERNATIONAAL TRANSPORT gelegen Laan(...) De registratie draagt het nummer ENR/DA-T /001721258.

erratum

type erratum prom. 02/05/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht. - Erratum type erratum prom. 23/04/2018 pub. 06/05/2020 numac 2020201816 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020010376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 april 2020, wordt de heer Arnaud DEVOS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020030224 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt Mevr. Margot H. NEUFKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020030225 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt Mevr. Aagje ECKELMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020040985 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90440, dient men te vervangen onder de titel: 2. Inschrijvingen : "****. **** "****. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 april 2020, behalve voor de functies in ondersta(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041019 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90442, dient men te vervangen onder de titel: 2. Inschrijvingen: "****. **** "****. De inschrijvingen worden afgesloten op 18 mei 2020." type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041021 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90455, dient men te vervangen onder de titel: 2. **** "****. **** inschrijvingen worden afgesloten op 20 april 2020. " door: "****. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041025 bron ministerie van landsverdediging Beperkte duur. - **** van kandidaat-onderofficieren beperkte duur niveau **** niet-technisch in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90456, dient men te vervangen onder de titel: 2. **** "****. **** inschrijvingen worden afgesloten op 20 april 2020." door: "****. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041024 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90453, dient men te vervangen onder de titel: 2. Inschrijvingen: & "****. De inschrijvingen worden afgesloten op 18 mei 2020. " type aanwerving prom. -- pub. 06/05/2020 numac 2020041030 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2020. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 218 van 2 oktober 2019, bladzijde 90450, dient men te vervangen onder de titel: 2. Inschrijvingen: "****. "****. De inschrijvingen voor het muzikale Korps worden afgesloten op 18 mei 2020."
^