Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 13 oktober 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

bron
federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022042160
pub.
13/10/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De artikelen 3, a), 4 en 5 van het besluit dat wij u ter ondertekening voorleggen, hebben de omzetting tot doel van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna "richtlijn 2019/1151").

De richtlijn die het onderwerp was van wijzigingen is Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (hierna "richtlijn 2017/1132").

Op te merken valt dat de artikelen 3, a), 4 en 5 van dit besluit slechts een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2019/1151 tot doel hebben, en meer bepaald betrekking hebben op de door deze richtlijn opgelegde gegevensuitwisseling tussen de centrale, handels- of vennootschapsregisters in de Europese Economische Ruimte. Andere luiken worden omgezet via de wet van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031824 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (1) type wet prom. 12/07/2021 pub. 04/07/2022 numac 2022041123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (het online oprichten van bepaalde vennootschapsvormen), behoeven geen regelgevend ingrijpen (online registratie van bijkantoren), of zullen later volgen (bestuursverboden, overdracht naar de centrale handels- of vennootschapsregisters in de EER van gegevens met betrekking tot de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen).

De door richtlijn 2019/1151 verruimde gegevensuitwisseling tussen de Europese registers moet "zorgen voor consistente en actuele informatie over de vennootschappen in de Unie en voor een grotere transparantie" (overwegende 29).

Op suggestie van de Raad van State wordt een artikel 1 ingevoegd dat verwijst naar de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2019/1151. In plaats van te vermelden dat een hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van een richtlijn, kan dit ook door te verwijzen naar de specifieke artikelen die voorzien in deze gedeeltelijke omzetting.

Door het schrappen van de hoofdstukken kunnen de gewijzigde artikelen van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de numerieke volgorde van de artikelen worden vermeld.

De artikelen 2, 3, b), 6 en 7 van dit besluit brengen aan het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkele verbeteringen aan (hierna "KB WVV").

Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 2 In artikel 1:1 van het KB WVV wordt verduidelijkt dat alle stukken van buitenlandse rechtspersonen, waarvan een bijkantoor in België is gevestigd, worden neergelegd in het dossier van de buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België zoals bedoeld in artikel 2:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").

Artikel 3 Iedere buitenlandse rechtspersoon met bijkantoor in België moet een dossier aanleggen ter griffie, waarbij er slechts één dossier dient te worden gehouden ingeval de buitenlandse rechtspersoon verscheidene bijkantoren heeft, naar keuze van de buitenlandse rechtspersoon in het ambtsgebied waarvan één van die bijkantoren is gevestigd (artikel 2:23, § 1, WVV).

In artikel 1:7 van het KB WVV, dat de bij de inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna "KBO"), te vermelden gegevens opsomt, wordt in paragraaf 1, tweede lid, 3°, verduidelijkt dat ingeval de buitenlandse rechtspersoon in België verscheidene bijkantoren heeft, de adressen van alle bijkantoren in het rechtspersonenregister moeten worden vermeld, ook wanneer er slechts één dossier dient te worden gehouden.

Ook de benaming van het bijkantoor als deze niet overeenstemt met die van de vennootschap moet voortaan worden vermeld bij de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Deze gegevens worden tot op heden louter neergelegd in het dossier dat ter griffie van de ondernemingsrechtbank wordt gehouden, bekendgemaakt in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en wordt enkel het adres van het bijkantoor ingeschreven in het rechtspersonenregister. Door de inschrijving van deze gegevens op gestructureerde wijze in het rechtspersonenregister kunnen zij door de KBO via het Business Registers Interconnection System (BRIS) worden overgemaakt aan het register van de buitenlandse vennootschap en kunnen deze gegevens van het bijkantoor worden geraadpleegd op het e-Justitieportaal.

In paragraaf 1, tweede lid, 5°, wordt verduidelijkt dat de datum van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de rechtspersonen naar Belgisch recht en de datum van de opening van het bijkantoor voor de rechtspersonen naar buitenlands recht moet worden vermeld bij de inschrijving in het rechtspersonenregister. De datum van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid is determinerender voor derden (externe werking) dan de oprichtingsdatum van de rechtspersoon (interne werking).

Artikel 4 Artikel 1:20 van het KB WVV verduidelijkt welke gegevens de KBO via het Europese systeem van gekoppelde registers notificeert aan de centrale, handels- of vennootschapsregisters van de Europese Economische Ruimte. Zo wordt de bestaande notificatie over de opening en de sluiting van ontbindings- en insolventieprocedures van Belgische vennootschappen die een bijkantoor hebben in de Europese Economische Ruimte (1° ) uitgebreid met notificaties over de datum waarop de grensoverschrijdende fusie van kracht wordt wanneer de vennootschap die het resultaat is van de fusie beheerst wordt door het Belgisch recht (2° ).

Daarnaast notificeert de KBO via het Europese systeem van gekoppelde registers een aantal gegevens over Belgische vennootschappen (3° ) zodat deze gegevens worden opgenomen in de ondernemingsregisters van hun in de Europese Economische Ruimte gevestigde bijkantoren waardoor deze bijgevolg actuele informatie bevatten (artikel 30bis van richtlijn 2017/1132).

Deze gegevens omvatten de naam van de vennootschap, het adres van haar zetel, haar rechtsvorm, haar boekjaar en haar jaarrekeningen. De overdracht van de identificatiegegevens van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen is op dit moment niet voorzien.

Tot slot zijn er de notificaties betreffende de opening en de sluiting van in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse vennootschappen die geregistreerd zijn in een register van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (4° ) (respectievelijk artikel 28bis, lid 7, en artikel 28quater van richtlijn 2017/1132), alsook de wijziging van gegevens van deze bijkantoren.

Artikel 5 Artikel 1:21 van het KB WVV verduidelijkt welke gegevens die de KBO ontvangt via het Europese systeem van gekoppelde registers worden opgenomen in het rechtspersonenregister en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Onder deze gegevens vallen de stopzetting van een buitenlandse vennootschap met een bijkantoor in België (artikel 34 van richtlijn 2017/1132) alsook bepaalde gewijzigde gegevens van een buitenlandse vennootschap met bijkantoor in België (artikel 30bis van richtlijn 2017/1132). Voorts kan nog worden verduidelijkt dat de informatie die het rechtspersonenregister ontvangt i.v.m. de opening en sluiting van een bijkantoor in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte door een Belgische vennootschap (artikel 28bis, lid 7, van richtlijn 2017/1132) slechts wordt bewaard en op gestructureerde wijze wordt toegevoegd aan de gegevens van de Belgische vennootschap die worden getoond op het e-Justitie portaal.

Artikel 6 Deze bepaling stemt beide taalversies onderling op elkaar af.

Artikel 7 De vermelding in artikel 3:171, § 2, van het KB WVV betreffende verenigingen en stichtingen (in post VI. "Kapitaalsubsidies", eerste lid, en in post VII. C. a) "Uitgestelde belastingen"), van de woorden "die van overheidswege werden verkregen" vloeit voort uit een al te letterlijke herneming van artikel 3:89, § 2, V. en VII. B van het KB WVV van toepassing op vennootschappen. Hierdoor werd geen rekening gehouden met een reeds in het verleden gemaakte keuze, waar deze woorden al waren geschrapt. Verenigingen en stichtingen verkrijgen immers soms ook van andere entiteiten dan de overheid geld om te investeren in bepaalde activa. Deze kapitaalsubsidies konden zij, na aftrek van de uitgestelde belastingen, als gevolg van deze verschrijving niet onder het eigen vermogen boeken omdat onder die rubriek enkel kapitaalsubsidies mochten worden opgenomen die van overheidswege werden verkregen. Dit had tot gevolg dat zij deze subsidies in opbrengst moesten nemen. Door de woorden "die van overheidswege werden verkregen" te schrappen, kunnen verenigingen en stichtingen kapitaalsubsidies, ook deze verkregen van bedrijven, in het eigen vermogen opnemen (uiteraard na aftrek van de uitgestelde belastingen) en deze vervolgens a rato van de afschrijving van het actief waarin werd geïnvesteerd, in opbrengst nemen.

Artikel 8 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Bijlage Zoals ook gesuggereerd door de Raad van State, worden de concordantietabellen "Richtlijn 2019/1151/EU nationale bepalingen" en "nationale bepalingen Richtlijn 2019/1151/EU" als bijlage I en bijlage II bij dit verslag aan de Koning gevoegd. Daarentegen wordt de concordantietabel "Richtlijn 2019/1151/EU nationale bepalingen" teruggevonden in Parl. St. Kamer, 2020-2021, 55/2047/001, p. 66. Deze laatste tabel maakt nog geen melding van de omzetting van artikel 13decies van richtlijn (EU) 2017/1132, aangezien de omzetting van deze bepaling later zal volgen.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 69.609/2 van 12 juli 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht'.

Op 15 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 juli 2021. De kamer was samengesteld uit Jacques Jaumotte, voorzitter van de Raad van State, die zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld, voorzitter, Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux, staatsraad, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Esther Conti, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jacques Jaumotte.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 juli 2021.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten Het ontworpen artikel 1:20, 3°, e), heeft betrekking op de kennisgeving van informatie betreffende de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de rechtspersonen in kwestie. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)' (hierna: de AVG) is dan ook van toepassing op die verwerking van persoonsgegevens (1).

Krachtens artikel 36, lid 4, van de AVG, gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van de preambule ervan, alsook, in voorkomend geval, met artikel 2, tweede lid, van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten `betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens', dient de toezichthoudende autoriteit, in casu de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', geraadpleegd te worden bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

Uit het dossier dat aan de afdeling Wetgeving voorgelegd is, blijkt niet of het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit aangevraagd is.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "De betrokken persoonsgegevens (naam, voornaam en woonplaats waarbij woonplaatskeuze kan worden gedaan op de zetel van de vennootschap) worden reeds opgenomen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en zijn dus ook vrij raadpleegbaar vanuit het buitenland. De GBA gaf over de relevante wettelijke bepalingen een advies 116/2018 op 7 november 2018, alsook over de uitvoeringsbepalingen advies 03/2019 van 16 januari 2019. Hieruit blijkt dat de GBA over de verwerking van deze persoonsgegevens reeds adviezen gaf en geen opmerkingen had bij de machtiging aan de Koning om modaliteiten vast te stellen voor de koppeling van gegevensbestanden.

Voorts bracht ook de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een advies over Richtlijn 2019/1151 uit op 26 juli 2018.

Artikel 1:20, 3°, e), zorgt er louter voor dat de grensoverschrijdende toegang tot de beschikbare informatie vergemakkelijkt door deze ter kennis te brengen van het buitenlandse register waar de Belgische vennootschap een bijkantoor heeft.

Hetgeen de KBO in concreto zal versturen bij natuurlijke personen is de naam, functie (beide reeds consulteerbaar op KBO Public Search), identificatienummer en een bijlage (= PDF van betrokken publicatie in het BS). Wat moet aangeleverd worden is vastgelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2244 van de commissie van 17 december 2020 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische specificaties en procedures voor het systeem van gekoppelde registers en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie.

Wij zijn dan ook van mening dat geen nieuw advies van de GBA is vereist." De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft zich weliswaar uitgesproken over het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2), dat de rechtsgrond van voorliggend ontwerp vormt, en over het ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (3), dat bij het ontwerp gewijzigd wordt, maar dat neemt niet weg dat aan haar niet gevraagd is advies uit te brengen over de voorgenomen wijziging van artikel 1:20 van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen'. Aangezien die wijziging betrekking heeft op een nieuwe verplichting tot kennisgeving van persoonsgegevens, dient die bepaling om advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit voorgelegd te worden. Uit de redactie van artikel 36, lid 4, van de AVG blijkt immers niet dat die bepaling ook maar enige ruimte laat wat betreft de wenselijkheid om een wettelijke of verordenende maatregel al dan niet aan de toezichthoudende autoriteit te onderwerpen. Het volstaat dat die maatregel betrekking heeft op een verwerking van gegevens zoals bepaald in artikel 2, lid 1, van de AVG (4).

Voorts is het niet juist om, zoals de gemachtigde in zijn antwoord, te beweren dat de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar advies nr. 116/2018 geen enkele opmerking geformuleerd zou hebben met betrekking tot de machtiging aan de Koning om het koppelen van de gegevensbestanden toe te staan. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft in dat advies immers het volgende gesteld: "Artikel 2:7, § 3 in fine van het wetsontwerp verduidelijkt in verband met het dossier van de rechtspersoon dat wordt bijgehouden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (opvolger van de handelsrechtbank), het volgende: `De Koning kan eveneens toestaan dat de gegevens van het dossier die Hij bepaalt, op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Hij kan toestaan dat de gegevensbestanden met elkaar in verbinding worden gebracht. Hij stelt in voorkomend geval daarvoor de nadere regels vast'. De Autoriteit vestigt de aandacht erop dat deze delegatie aan de Koning [geen] betrekking kan hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens (betreffende natuurlijke personen)[, aangezien] deze delegatie [in dat geval] in strijd zou zijn met artikel 22 van de Grondwet (5). Het is dus raadzaam om deze delegatie aan de Koning onder voorwaarden te plaatsen, zowel voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens als voor [het] koppelen van de gegevensbestanden, in deze bewoordingen: `op voorwaarde dat zij geen betrekking hebben op persoonsgegevens als bedoeld in de AVG'.

Deze opmerking is ook van toepassing op artikel 2:23, § 2 van het wetsontwerp dat in diezelfde zin regels opstelt voor buitenlandse rechtspersonen die in België een filiaal hebben." (6) De steller van het ontwerp moet er bijgevolg op toezien dat dit vormvereiste vervuld wordt, waarna daarvan in de aanhef melding gemaakt moet worden.

Onderzoek van het ontwerp Voorafgaande opmerking Zoals de gemachtigde van de minister bevestigd heeft, dienen de concordantietabellen die gevoegd zijn bij het dossier dat aan de Raad van State bezorgd is, als bijlagen bij het verslag aan de Koning gevoegd te worden (7).

Bijzondere opmerkingen Opschrift Doordat voorliggend ontwerp er eveneens toe strekt wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen' die geen verband houden met de omzetting van richtlijn (EU) nr. 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 `tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht', heeft dat ontwerp een ruimere draagwijdte dan louter de omzetting van die richtlijn.

Het opschrift moet dienovereenkomstig aangepast worden.

Aanhef In het eerste lid van de aanhef moet meer in het bijzonder verwezen worden naar artikel 3:47, paragraaf 1, derde lid, en naar artikel 3:51, paragraaf 1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als rechtsgrond van het ontwerp.

Het eerste lid moet in die zin aangevuld worden.

Dispositief Artikel 1 (nieuw) Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van richtlijn 2019/1151 dient er een nieuw artikel 1 ingevoegd te worden teneinde daarin te vermelden dat hoofdstuk I voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de voornoemde richtlijn (8).

Artikelen 1 en 2 Aangezien de artikelen 1 en 2 er niet toe strekken richtlijn 2019/1151 om te zetten, horen ze niet thuis in hoofdstuk I. Die artikelen dienen bijgevolg elders in het ontwerp een plaats te krijgen.

Artikel 1 De Franse tekst die bij artikel 1 van het ontwerp ingevoegd wordt in artikel 1:1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten is voor verbetering vatbaar, aangezien die een letterlijke vertaling van de Nederlandse tekst is.

Het zinsdeel ", respectivement à l'article 2:23," dient vervangen te worden door de woorden "ou à l'article 2:23".

Artikel 3 1. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat in de Franse tekst van het ontworpen artikel 1:20, 3°, a), de woorden "le nom" vervangen moeten worden door de woorden "la dénomination", overeenkomstig artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.2. Het ontworpen artikel 1:20, 3°, e), heeft betrekking op de kennisgeving van informatie aangaande natuurlijke personen die betrokken zijn bij de rechtspersonen in kwestie. Die bepaling ontleent haar rechtsgrond aan artikel 2:7, § 3, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke bepaling als volgt luidt: "De Koning bepaalt de wijze waarop het dossier moet worden aangelegd en bepaalt de vorm waaronder akten, de uittreksels en de beslissingen moeten worden neergelegd, alsook de hoogte van de vergoeding die wordt aangerekend aan de belanghebbende. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten van de geautomatiseerde verwerking van de gegevens van het dossier, alsook de koppeling van de gegevensbestanden. Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, hebben kopieën dezelfde bewijskracht als originele stukken en kunnen deze in de plaats ervan worden gesteld.".

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft in dat verband het volgende gesteld in haar advies 116/2018: "Artikel 2:7, § 3 in fine van het wetsontwerp verduidelijkt in verband met het dossier van de rechtspersoon dat wordt bijgehouden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (opvolger van de handelsrechtbank), het volgende: `De Koning kan eveneens toestaan dat de gegevens van het dossier die Hij bepaalt, op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Hij kan toestaan dat de gegevensbestanden met elkaar in verbinding worden gebracht. Hij stelt in voorkomend geval daarvoor de nadere regels vast'. De Autoriteit vestigt de aandacht erop dat deze delegatie aan de Koning [geen] betrekking kan hebben op de verwerkingen van persoonsgegevens (betreffende natuurlijke personen)[, aangezien] deze delegatie [in dat geval] in strijd zou zijn met artikel 22 van de Grondwet (9). Het is dus raadzaam om deze delegatie aan de Koning onder voorwaarden te plaatsen, zowel voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens als voor [het] koppelen van de gegevensbestanden, in deze bewoordingen: `op voorwaarde dat zij geen betrekking hebben op persoonsgegevens als bedoeld in de AVG'.

Deze opmerking is ook van toepassing op artikel 2:23, § 2 van het wetsontwerp dat in diezelfde zin regels opstelt voor buitenlandse rechtspersonen die in België een filiaal hebben." (10) Aangezien de kennisgeving van de gegevens bedoeld in het ontworpen artikel 1:20, 3°, e), betrekking heeft op persoonsgegevens moet er inderdaad voor gezorgd worden dat het legaliteitsbeginsel dat vervat ligt in artikel 22 van de Grondwet nageleefd wordt.

Het ontworpen artikel 1:20, 3°, e) strekt tot omzetting van artikel 30bis, e), van richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 `aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht', zoals die richtlijn gewijzigd is bij richtlijn 2019/1151. Te dien einde voorziet die bepaling in de verplichting voor het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, om, via het Europese systeem van gekoppelde registers, aan de centrale, handels- en vennootschapsregisters van de Europese Economische Ruimte elke wijziging mee te delen van die gegevens aangaande Belgische vennootschappen die een bijkantoor hebben in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

De gemachtigde van de minister heeft in dat verband het volgende te kennen gegeven: "De betrokken persoonsgegevens (naam, voornaam en woonplaats waarbij woonplaatskeuze kan worden gedaan op de zetel van de vennootschap) worden reeds opgenomen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en zijn dus ook vrij raadpleegbaar vanuit het buitenland. [...] Artikel 1:20, 3°, e) zorgt er louter voor dat de grensoverschrijdende toegang tot de beschikbare informatie vergemakkelijkt door deze ter kennis te brengen van het buitenlandse register waar de Belgische vennootschap een bijkantoor heeft." Artikel 2:14, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet inderdaad in de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in artikel 2:8, § 1, eerste lid, 5°, van hetzelfde Wetboek (namelijk de naam, voornaam en woonplaats van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen).

Aangezien de kennisgeving betrekking heeft op persoonsgegevens die reeds toegankelijk zijn voor het publiek via de raadpleging van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (11), kan er in die context redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de steller van het ontwerp op grond van de machtiging die aan hem verleend is bij artikel 2:7, § 3, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid heeft om het ontworpen artikel 1:20, 3°, e), uit te vaardigen zonder dat daardoor afbreuk gedaan wordt aan het legaliteitsbeginsel vervat in artikel 22 van de Grondwet.

Ter wille van de rechtszekerheid zou evenwel in het dispositief of op zijn minst in het verslag aan de Koning verduidelijkt moeten worden van welke gegevens kennis gegeven moet worden, namelijk - zoals de gemachtigde van de minister aangegeven heeft - de naam, de voornaam en de woonplaats van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, alsook de daarmee verband houdende bekendmakingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 3. Het ontworpen artikel 1:20, 4°, heeft betrekking op de kennisgeving van "de opening en de sluiting van een bijkantoor in België, alsook wijzigingen aan de gegevens van het bijkantoor, van een buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte". Op de vraag over welke "gegevens" het daarbij gaat, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Concreet gaat het om: - Wijziging naam van het bijkantoor (indien dit verschilt van de naam vennootschap) ; - Wijziging adres van het bijkantoor ; - Wijziging identificatienummer bijkantoor (EUID)".

Die verduidelijkingen moeten in het dispositief opgenomen worden.

Artikel 7 De woorden "van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" moeten vervangen worden door de woorden "van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

De griffier, De voorzitter van de raad van state, die zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld, Esther CONTI Jacques JAUMOTTE _______ Nota's (1) De AVG beoogt in beginsel niet de bescherming van de gegevens van rechtspersonen, behoudens indien deze herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, zoals bv.bij een eenmanszaak of indien het gegevens betreft van een individuele bestuurder of een individuele werknemer (zie de omschrijving van de begrippen "persoonsgegevens" en "onderneming" in respectievelijk de artikelen 4, 1) en 18), van de AVG). Zie in dat verband onder andere advies 69.016/1 d.d. 19 maart 2021 over een ontwerp dat geleid heeft tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 `betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/adviezen/69016.pdf). (2) Advies nr.116/2018 van 7 november 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (3) Advies nr.3/2019 van 16 januari 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (4) Zie in dat verband advies 64.124/2/V d.d. 1 augustus 2018 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 9 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/64124.pdf); zie eveneens advies 68.792/2 d.d. 1 maart 2021 over een voorontwerp dat geleid heeft tot de wet van 2 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021041994 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding sluiten `houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding' (Parl. St. Kamer 2020 21, nr. 1900/001, 63 81, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1900/55K1900001.pdf). (5) Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Het komt de wetgever toe om de materies te regelen die door de Grondwet zijn voorbehouden.Hij kan de uitvoerende macht machtigen om de principes die hij vaststelt uit te voeren voor zover deze machtiging nauwkeurig is bepaald. (6) Opmerking 14 van voornoemd advies nr.116/2018. (7) In dat verband moet worden opgemerkt dat, in de "Concordantietabel Richtlijn 2019/1151/EU - nationale bepalingen", artikel 13decies van richtlijn (EU) 2017/1132 niet vermeld wordt.Die tabel moet bijgevolg op dit punt aangevuld worden. Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Voor de omzetting van de bepalingen van de richtlijn betreffende het uitwisselen van informatie over van kracht zijnde bestuursverboden, is de analyse momenteel bezig. Dit aspect van de richtlijn moet worden omgezet tegen 1 augustus 2023. Gezien dit ook in het kader van fraudebestrijding zal worden gebruikt werd dit project ook opgenomen in het actieplan van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude.". (8) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 94.1 en formule F 4-1-2-2. (9) Voetnoot 5 van het geciteerde advies: Het komt de wetgever toe om de materies te regelen die door de Grondwet zijn voorbehouden.Hij kan de uitvoerende macht machtigen om de principes die hij vaststelt uit te voeren voor zover deze machtiging nauwkeurig is bepaald. (10) Opmerking 14 van voornoemd advies nr.116/2018. (11) Volgens de logica van artikel 49, lid 1, g), van de AVG, naar luid waarvan de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie mag plaatsvinden mits die doorgifte "is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in Unierecht of lidstatelijk recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging.".

14 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de artikelen 2:7, § 3, 2:23, § 2, 3:47, § 1, derde lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1) sluiten, en 3:51, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 28 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 19 mei 2021 en 27 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juni 2021;

Gelet op advies 69.609/2 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 16 november 2021;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 3, a), 4 en 5 van dit besluit voorzien in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

Art. 2.In artikel 1:1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de woorden ", respectievelijk artikel 2:23" ingevoegd tussen de woorden "artikel 2:7" en de woorden "van het Wetboek".

Art. 3.In artikel 1:7, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 3° worden de woorden "en het adres van een bijkantoor naar keuze in België" vervangen door de woorden ", de adressen van de bijkantoren in België en hun benamingen als deze niet overeenstemmen met de naam van de rechtspersoon";b) in de bepaling onder 5° worden de woorden "oprichtingsakte van de rechtspersoon" vervangen door de woorden "verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de rechtspersonen naar Belgisch recht en de datum van opening van het bijkantoor voor de rechtspersonen naar buitenlands recht".

Art. 4.Artikel 1:20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 1:20. Via het Europese systeem van gekoppelde registers als bedoeld in artikel 22 van richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht notificeert het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, aan de centrale, handels- of vennootschapsregisters van de Europese Economische Ruimte de informatie aangaande: 1° de opening en de sluiting van ontbindings- en insolventieprocedures van Belgische vennootschappen die een bijkantoor hebben in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;2° het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie, indien de nieuw opgerichte vennootschap of de overnemende vennootschap wordt beheerst door het Belgische recht;3° de volgende wijzigingen met betrekking tot de Belgische vennootschappen die een bijkantoor hebben in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte: a) de naam van de vennootschap;b) het adres van de zetel van de vennootschap;c) de rechtsvorm van de vennootschap;d) het boekjaar;e) de jaarrekeningen of de geconsolideerde jaarrekeningen, neergelegd bij en overgemaakt door de Balanscentrale van de Nationale Bank; 4° de opening en de sluiting van een bijkantoor in België, alsook wijzigingen aan de naam, het adres en het identificatienummer van het bijkantoor van een buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.".

Art. 5.Artikel 1:21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 1:21. Door de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt de informatie, via elektronische weg ontvangen via het Europese systeem van gekoppelde registers als bedoeld in artikel 1:20, opgenomen in het rechtspersonenregister betreffende: 1° de stopzetting van een buitenlandse vennootschap met een bijkantoor in België en;2° de wijziging van het adres van de zetel, de benaming en het identificatienummer van een buitenlandse vennootschap met een bijkantoor in België. De in de Kruispuntbank van Ondernemingen gewijzigde gegevens worden kosteloos bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en dit door toedoen van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen.".

Art. 6.In de Franse tekst van artikel 3:164, post VIII, van hetzelfde besluit worden de woorden "de l'actif" vervangen door de woorden "du passif".

Art. 7.In artikel 3:171, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in post VI "Kapitaalsubsidies" worden de woorden "die van overheidswege werden verkregen" opgeheven;2° in post VII.C. "Uitgestelde belastingen" worden de woorden "die van overheidswege werden verkregen" opgeheven.

Art. 8.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE I Concordantietabel Richtlijn 2019/1151/EU - nationale bepalingen

Richtlijn 2019/1151/EU

Richtlijn 2017/1132/EU

Nationale bepalingen

Art. 1, 15)

Online registratie van bijkantoren


Artikel 28bis, lid 7

Artikel 1:20, 4° KB WVV

Sluiting van bijkantoren


Artikel 28quater

Artikel 1:20, 4° KB WVV

Art. 1, 16)

Wijziging van documenten en informatie van de vennootschap


Artikel 30bis

Artikel 1:20, 3° KB WVV


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 14 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE II Concordantietabel nationale bepalingen - Richtlijn 2019/1151/EU

Omzettings-kb

KB tot uitvoering van het WVV

Richtlijn 2017/1132/EU Richtlijn 2019/1151/EU

Art. 1

Art. 1:1 KB WVV

Art. 29, lid 1, van richtlijn 2017/1132

Art. 2

Art. 1:7, § 1, tweede lid, 3°, KB WVV

Art. 30, lid 1, a) van richtlijn 2017/1132 Art. 30, lid 1, d) van richtlijn 2017/1132

Art. 1:7, § 1, tweede lid, 5°, KB WVV

/

Art. 3

Art. 1:20, 1°, KB WVV

Art. 20 van richtlijn 2017/1132

Art. 1:20, 2°, KB WVV

Art. 130 van richtlijn 2017/1132

Art. 1:20, 3°, KB WVV

Art. 1, 16) van richtlijn 2019/1151 Art. 30bis van richtlijn 2017/1132

Art. 1:20, 4°, KB WVV

Art. 1, 15) van richtlijn 2019/1151 Art. 28bis, lid 7, en artikel 28quater van richtlijn 2017/1132

Art. 4

Art. 1:21 KB WVV

Art. 1, 16) van richtlijn 2019/1151 Art. 34 en 30bis van richtlijn 2017/1132

Art. 5

Art. 3:164, post VIII, KB WVV

/

Art. 6

Art. 3:171, § 2, KB WVV

/

Art. 7

/

/

Art. 8

/

/


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 14 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^