Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015138 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö naar INVL Vie UAB De Finse prudentiële toezichthouder Financial Supervisory Authority . heeft op 30 juni 2022 de verzekeringsonderneming naar Fins recht Mandat(...) Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 07/07/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022021051 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat betreft de uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie type wet prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022042287 bron federale overheidsdienst justitie Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand Overeenkomstig artikel 5, § 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt de bijdrage aan h Vanaf 1 oktober 2022, is het bedrag van de bijdrage 24 euro.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022010040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2022, -de heer Dubois F., licentiaat in de rechten, rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter in de - de heer Slosse W., licentiaat in de rechten, advocaat, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 07 juli 2022, wordt mevrouw Estefania MORA RUIZ-TELLO bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt de heer Pascal GILLIAUX, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, op rust gesteld op 1 oktober 2022. Hij wordt gemachtigd zijn aanspraken op een rustp type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015450 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022 wordt aan de heer Pascal WELLENS op 30 april 2023 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - klasse A3 bij de (...) Hij is ertoe gemachtigd op 1 mei 2023 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juillet 2022, wordt mevrouw Nathalie STERCKVAL bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2021 pub. 13/10/2022 numac 2022021075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032996 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 juni 2022 zijn benoemd of bevorderd : KROONORDE Officier De heer Philippe MARESCQ Attaché Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2020. Ridder De heer Christophe BODA Technisch assistent Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2022. type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 13/10/2022 numac 2022033539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 13/10/2022 numac 2022033542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 13/10/2022 numac 2022033540 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 13/10/2022 numac 2022033543 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042099 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 21/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitstel van de overdracht van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de bevoegdheid om de bedrijfsvoorheffing, de rechten en de retributies te innen type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042160 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022042293 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van (...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de a(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022202324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022202332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022 voor het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022205854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2022 van het bedrag dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in verband met de digitalisering van de openbare socialezekerheidsinstellingen, zoals omschreven in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205978 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Vrijwillig ontslag van een technische deskundige Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 254.118 van 27 juni 2022, afdeling bestuursrechtspraak, XIVde kamer, wordt het artikel 5 van het koninkli(...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022201172 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2022 van 17 februari 2022 Rolnummer 7433 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 1°, en 3, 1° en 3°, van de wet van 15 maart 2020 « tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie », ing Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022203442 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2022 van 24 februari 2022 Rolnummer 7594 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022203437 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2022 van 17 februari 2022 Rolnummer 7497 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2.6.1, § 3, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afd Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022203150 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2022 van 10 februari 2022 Rolnummers 7484 en 7485 In zake: de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 3, § § 1 en 2, en 4 van de wet van 30 maart 2018 « met betrekking tot het niet in aanmerking ne Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 22/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042344 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opschorting van de afsluitingen en tot invoeging van een artikel 66/1 in het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en een artikel 2bis in het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022021047 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van attaché Equal-Diversity A101 binnen de directie 'Coördinatie & Procedures' bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstalige Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022041958 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020 houdende organisatie van twee extra halve dagen opleiding besteed aan de studieprogramma's waarin het referentiesysteem van de initiële competenties geïntegreerd is

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022041861 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Suppression des Expériences sur l'Animal vivant - S Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2022. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022041860 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De commanditaire vennootschap REDEVCO BELGIUM heeft de nie Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2022. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022041859 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Federatie van Cafés van België hee(...) Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG22367 Solliciteren kan tot en met 26/10/2022 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022206013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten dossierbeheer bij het parket Charleroi (m/v/x) - BFG22178 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie wer(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022206026 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Technisch deskundigen - Bewaking (m/v/x) - BFG21077 Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/07/2(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022206027 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: - Technisch deskundigen - Bewaking (m/v/x) - BNG21232 Er zijn 15 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 1(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022206045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Quality Managers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22418 Solliciteren kan tot en met 27/10/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

erratum

type erratum prom. 30/06/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022033418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lageemissiezone gericht op de invoering van de criteria voor 2025 - 2036. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt de heer Andrea CARLETTA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt mevrouw Nathalie COUWENBERGH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt de heer Jean-Michel BODSON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022, wordt mevrouw Raffaella ZOLLO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt de heer Adly MANSERI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022015581 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Estelle VERCOUTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022, wordt mevrouw Florence BIDOUL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, wordt mevrouw Rani MARCHAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt mevrouw Cassandra VAN BOSSCHE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032948 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt de heer Ward MONTEYNE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022033458 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van griffier niveau B voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffier d(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022042243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent bij het **** van het **** bureau Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022042341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket Charleroi: 1. Toelichting: Attesten

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022021109 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van klerk in de **** **** - post ****. 40002173 De selectie, via externe mobiliteit, van een klerk (rang ****1) in de **** **** voor de ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1. type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022042104 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief medewerker Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief medewerker (****/****/**** - niveau ****1). Het betreft een **** functie van 20 uur ****(...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...)

document

type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022032900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Vorst Bij besluit van 28/07/2022 de gestelde termijn om uitspraak te doen over de beslissing van 08/07/2022 waarbij de gemeenteraad van Vorst de begroting 2022 goedgekeurd heeft, wordt verlengd tot 03/10/2022. type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022204745 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische deskundigen (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG22254 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van (...) type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor aanwijzing in een mandaatfunctie voor de Rechterlijke Orde: Hoofdsecretarissen voor het parket West-Vlaanderen (m/v/x) - BNG22205 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciteren kan tot en met 27/10/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** studenten **** (niveau ****) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****22324 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2022. Er zijn 7 ****(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205953 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor het Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG22303 Solliciteren kan tot en met (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 13/10/2022 numac 2022205996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Process and information Specialisten (niveau A1) voor het Centrum voor het Cybersecurity België. - Selectienummer: ANG22277 Deze selectie werd afgesloten op 03/10/2022. Er (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^