Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031824 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (1) type wet prom. 12/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031830 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021041854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een COVID-premie (1) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet (1) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (1) type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan vanaf 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021202968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021203274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021021493 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het wetenschappelijk comité in het kader van het online platform over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Programmeertechnicus" , ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan de houders van het getuigschrift van vakbekwaamheid "Programmeertechnicus" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en van het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021031939 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2021 in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB type ministerieel besluit prom. 12/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031957 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2017 houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

erratum

type erratum prom. 12/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032269 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^